Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, aug. 6-án, 1867.  
  Kedves barátom,  
  Nem akartam addig irni, mig Összes költeményeim egy példányát is nem küldhetem,
n
Jegyzet
Nem akartam addig irni, mig Összes költeményeim egy példányát is nem küldhetem
– „
Arany János
Arany János
»Összes költeményei
[szerkesztői feloldás]
«
hat kötetben teljesen megjelentek”. (Arany János „Összes költeményei”. VU 1867. 24. jún. 16. 300.)
de meg azzal a reménynyel sem hagytam volt fel, hogy talán kapok tőled egy sor választ legutóbbi levelemre. Miután kiadóm még mindig késik a kötött és kikötött példányokkal; rólad és rólatok pedig nem hallok, nem olvasok semmit: aggódásomban nincs egyéb mit tennem, mint újra megkisérteni a direct levelezés útját. Lehet hogy megint csalódom, de az rajtam mit sem változtat.  
  Pedig hiszen
l
Szerkesztői feloldás: lett
volna mit írnom, elég. A koronázás, melyet én egy 2 forintos kakasülőről, mesteremberek és leányasszonyok társaságában, majd az utczai néptolongásban szemléltem, s mely fontos szereplésemért aztán ama nagy kitűntetés ért, – elég tárgy lett volna mindjárt egy levélre. Nem tudom, hogyan fogtad fel az utóbbi komédiát: de ha nyom valamit előtted annak tudása, hogy előre se megkérdezve, se értesítve nem voltam, s hogy utólag is csak két minister parlamentirozása, és személyesen hozzám lealázkodása után hagytam magamat annyira capacitálni, a mennyire vagyok t. i. hogy hallgatva eltür
[törölt]
« öm »
tem
Beszúrás
a dolgot s nem hoz
[törölt]
« om »
tam
Beszúrás
ket „végtelen embarrasba
n
Jegyzet
embarrasba
– zavarba (fr.)
” – ha mondom, mind ennek tudása nyom előtted valamit: íme, tudjad. Különben nem mentem magamat senki előtt és sehol: a hiba ott van, hogy ha az irodalomnak kitűntetést szántak (mert úgy van), mi jogon szemeltek ki épen engem e kitűntetés bűnbakjának; a mi magát azt a kis bolondságot illeti, az én democratiám épen abban nyilvánul, hogy semmi tekintetben nem alterál az a dolog: maradok a ki voltam; azt pedig rajtam ugyan meg nem látja senki. Ha ez a közvéleménynek, mely szándékot és időt az adományozók részéről s az adomány alkalma iránt tekintetbe nem vesz, – mind nem elég: ám legyek előtte „bűnbak.” Hiszen megszoktam az ilyet, az irodalomban. Én, ki a légynek sem vétek, ármányos, veszedelmes emberré lettem; kit évek óta önbizalmatlanság kínoz, elbízott, gőgös ember vagyok; s ha családi felejthetlen gyászom alatt görnyedezem: irigy és embergyűlölő hajlamokkal gyanúsitnak. Mért ne lehetnék
egykissé
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egy kissé
hazaáruló is, oly időben, mikor
Vajda János
Vajda János
nagy hazafi?
n
Jegyzet
Mért ne lehetnék egy kissé hazaáruló is, oly időben, mikor
Vajda János
Vajda János
nagy hazafi?
AJ
Arany János
-nak ez a mondata Böszörményi László és
Vajda János
Vajda János
Kossuth-párti napilapjának, a Magyar Ujságnak következő sorai alapján is megszülethetett: „ A cím- és rangverseny iszonyú rombolást vihet végbe egy teljesen független, önálló nemzet közerkölcsiségében is; de egy idegen nemzet nyomása alatt álló nép értelmiségénél már halálossá válhat e kór, s tetőpontját érné el a veszély, ha a kitüntetés e neme már az irodalomban is verseny tárgyává válnék.Az 1848-i tisztán magyar irányú, teljesen független nemzeti kormány nem érdemrendek s rang, cím osztogatásával toborzá híveit. Pedig akkor nem állította a bécsi főminiszter, hogy e magyar kormány emberei olyan magyar hazafiak, kik jó osztrák érzelmek, mint a mostani Deák-pártról s királyi minisztériumról állítja
Beust
Beust, Ferdinand Freiherr von
osztrák főminiszter úr, – s amint ezt ugyanennyi joggal az irodalom háromnegyed részéről is állíthatná.” ( MU 1867. jún. 15. Vajda 1954. 101–103.) 1867. jún. 23-án jelent meg
Vajda János
Vajda János
újabb,
AJ
Arany János
kitüntetését és a
Bérczy Károly
Bérczy Károly
nak adományozott nemességet személyesen is érintő cikke a Magyar Ujságban: „e nemzeti kormány, miután a 48-ki törvények közjogi legbecsesebb czikkelyeit az engedelmes többséggel kitörültette, s a real uniónak alapját megvetette, társadalmi téren azon kezdi, hogy egy par excellence népköltőt bárói ranggal azonos lovagköröszttel, egy más irót nemzeti
[szerkesztői feloldás]
helyesen: nemesi
ranggal adományoz.
[szerkesztői feloldás]
...
Mi a világért sem akarjuk mondani, de nem is tartozik ide, hogy ama jámborságáról ismeretes népköltő s ama nemesitett iró e kitüntetés folytán akár érzelmeikben egy hajszálnyit változnak, akár hogy ennek további irodalmi működéseikben legkisebb következése vagy irányadó hatása lesz. De a példa kártékonyan hathat nemcsak az irodalom, de egyéb szellemi müködés embereire is, és nem minden ember szin »arany«, se nem olyan kemény »bércz«, hogy ha a közszellem e »kitüntetéseket« csakugyan elvállalja és kitüntetéseknek tartja, ezek hatásának ellenálljon.” ( MU 1867. jún. 23. ;
Vajda
Vajda János
104–105, 106–107.)
Rajtam van, rajtam szárad, pedig úgy nem tehetek róla, mint a kit az eső megvert.  
  Hanem elég „vagy tán sok is” e tárgyról. Az akadémiai szűnidő beállott, csakhogy az nem egyszersmind – az enyém is. In theoria
n
Jegyzet
In theoria
– elméletileg (lat.)
nekem is kéthavi szűnidőm volna, de in praxi
n
Jegyzet
in praxi
– gyakorlatban (lat.)
egy nap sincs, mert mindennap kell itt a titoknok, és nincsen kit helyettesítnem. Egész éven át készűlök, fürdőbe,
Szalontá
Nagyszalonta
ra stb. s mikor a szünidő elérkezik, csak azt látom, hogy nem lehet. A fürdőről már letettem, mert tapasztalásom után nem is sokat várok tőle, de meg maig sem ismerem bajomat. Az tény, hogy idegeim, minden erősebb megfeszítés vagy felindulás után, fájnak, eltompulnak, nehány napra hasznavehetlenekké lesznek: de még nem találtam orvost, ki megmondja, mi ez.
n
Jegyzet
Az tény, hogy idegeim, minden erősebb megfeszítés vagy felindulás után, fájnak, eltompulnak, nehány napra hasznavehetlenekké lesznek: de még nem találtam orvost, ki megmondja, mi ez
AJ
Arany János
előző betegségeiről lásd
Tompá
Tompa Mihály
hoz 1866. febr. 18-án írt levele (2039.) jegyzetét.
Csak a napokban is oly tompulásom volt az agyban, hogy közönséges észbeli munkát sem végezhettem. Mi lesz ebből, ha öregbedik?…. A szűnidőt versféle munkára is szántam: de most már nem tudok és nem merek. Ha egy pár hetet szakíthatnék, lemennénk
Szalontá
Nagyszalonta
ra. Vágyunk is oda, de félünk is odamenni!  
  Nőm egészsége szintén nem akar megjavulni gyökeresen. Épen mikor ama fentemlített dicsőségben úsztam,
Laczi
Arany László
fiamat egy oly kegyetlen forró láz fogta volt el, mint az melyből typ
h
Beszúrás
usza fejlődött. Egészen úgy kezdte. Csak egy hétig feküdt ugyan, de azalatt rettenetesen meg voltunk ijedve, – mert a kit a kigyó megmart stb. tudod a közmondást.
n
Jegyzet
mert a kit a kigyó megmart stb. tudod a közmondást
– Akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél.
Anyját ez ijedség oly idegesen megrázta, hogy visszajöttek régi bajai, gyöngesége; s maig sincs jól belé. Én pedig, a középső Toldi VI.-ik éneke elejére, az ottani Piroskáról a mi
Piroská
Széll Piroska
nkra térve át, nehány subjectiv vers-szakot irtam anyja emlékezetére:
n
Jegyzet
a középső Toldi VI.-ik éneke elejére, az ottani Piroskáról a mi
Piroská
Széll Piroska
nkra térve át, nehány subjectiv vers-szakot irtam anyja emlékezetére
 
 
  Piroska.... ez a név! jaj nekem, ez a név!
  Hogy tipra keresztűl egy boldogtalan év
  S közel a másiknak fele is már rajtam,
  Mióta e dalra kulcsolva van ajkam.
  Még az se merészelt – a panaszos ének
  Enyhületet hozni az apa szivének:
  Egy szomoru kőre ült szárnya-szegetten
  S néma didergéssel gubbaszta felettem.
 
 
  Piroska! leányom kis árva leánya!
  Kedvesem egyetlen kedves maradványa!
  Ki neved a költő álmaiból vetted,
  Anya így szólítván csecsemő szülöttet:
  Baljóslatu névvel jöttél te világra!
  Oh, le ne szálljon rád még jobban is átka
  Hogy sorsod azéhoz közelítsen gyászban
  Kit képzetem alkot a Rozgonyi házban!
 
 
  Hamar elment tőled, kora előtt ment el,
  Alig ösmerkedvén a kis idegennel;
  S te nem ismerhetted bús életed árát:
  Amaz elporló szív teljes-egész tárát.
  Sinleni – oh, hogy ne? már sinled anyádat,
  S veled együtt nő majd a csecsemő bánat;
  Hanem, mit vesztél, nem érted egészen:
  Emléktelen emlék, egy üres hang lészen.
  Egy üres hang! ő! ő!... S hol ecset-, vésnek,
  Mit emberi vad dölyf gúnyol teremtnek
  Hol van a toll, a szó művészi hatalma
  Életre idézni mi neked halva!?..
  Fogsz írni magadnak róla hiú képet,
  Összerakosgatván sok külön emléket:
  Hanem az a kép már mer idegen lesz,
  Boldogtalan gyermek! a te anyád nem lesz.
  Mi haszna! mi haszna... az a vidor élet,
  A szép kis alakból kisugárzó lélek
  Mely, mint kicsi csillag, haj! rövid ösvényén
  Beragyogta körét, egyedül önfényén;
  Az a komoly érzés, játszi kedély mellett,
  Melyért idegennek is szeretni kellett;
  Nyilt szív, ajak és arcz, nevető nagy kék szem...
  Róla vetett árnyék: de nem ő az mégsem.
 
 
  De talán még jobb így: legyen inkább zárva
  Előtted az a sír, kedves kicsiny árva!
  Te csak a felszínen, virágain játszszál;
  Legyen a gyász könnyű, mely örökbe rád száll.
  Élj te!... hisz jóslá haldokoló szájból:
  „Itt, itt a halál van: vigyék a halálból!
  Soha ne értsd a bút, mely ide van írva:
  Vigyük a te részed, mi öregek, sírba.
 
 
s ez a munka tönkre tette idegzetemet
[törölt]
« , »
úgy
Beszúrás
, mint már évek óta nem tapasztaltam. Most már pihennem, pausálnom kell, ha még kiheverném ez életben.  
  Ime negyedik lapra fordíték, s egy szót sem irtam rólatok, a ti bajotokról. Nem is tudnék, mit: ha csak oly vitézségre nem buzdítnálak, mint multkori levelemben. Bolondság volt az, édes barátom. Az ember megfeszítheti azt az ideget, a mi feszűlni képes: de ha csak úgy van is, mint én a közelebbi napok óta, nincs más, mint önkímélet és türelem! Ha nem ismernél, akkori szavaimból azt is hihetnéd, hogy egészen uzsorássá petrifikáltam magamat,
n
Jegyzet
petrifikáltam magamat
– kövesedtem meg (gör.-lat.)
hogy minden gondolatom, érzelmem, ambitióm a nyereség: pedig hát csak téged akartalak egy kissé más eszmekörbe terelni. Nem tudom, nevettél-e, bosszankodtál-e rajta.  
  Mostanában senkivel nem találkoztam, ki állapotodról valami újabbat tudott volna.
Berecz Károly
Berecz Károly
mondott valamit közelebb: hogy nem vagy jobban.
n
Jegyzet
Berecz Károly
Berecz Károly
mondott valamit közelebb: hogy nem vagy jobban
Berecz Károly
Berecz Károly
(1821–1901) Rimaszombatban született,
Tompa
Tompa Mihály
földije volt. 1850-től
Pest
Budapest
en élt.
Csak ne volnál roszabbul? Adja isten, hogy soraim aránylag enyhűlten találjanak. Ép egészség – az már nekem és nekünk sincs; tudom, a kedves komám asszony is sokat szenved: de ha csak enyhűléstekről hall is, nyugodtabban gondol reátok  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János