Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Pest, aug. 9. 1867.  
  Kedves öcsém,  
 
Kiss Ferencz
Kiss Ferenc
vala nálam, bemutatva magát mint szomszédomat
Anth
Ant
on,
n
Jegyzet
Kiss Ferencz
Kiss Ferenc
vala nálam, bemutatva magát mint szomszédomat
Anth
Ant
on
AJ
Arany János
és
Ercsey János
Ercsey János
anti birtokának nyugati szomszédja elzleg Bodoky Károly volt.
ki a Bozóky-féle földet megvette, vagy kapta. Ebben csak azt sajnálom, hogy nem te lettél szomszédom, mint egy időben szándékod volt. A dolog érdeme pedig
[törölt]
« az »
, a miért
Kiss úr
Kiss Ferenc
látogatásához szerencsém vala,
az
Beszúrás
, hogy a kettőnk földje között egy vízvezető árkot kezdett (vagy még előde kezdette) ásatni, mely az áradást a Fokba levezesse, és felszólit engem, azaz kettőnket
Jani
Ercsey János
val, hogy járuljunk a költséghez. Az árok, ugymond, egészen az földjéből telik, holott, a mi földünkről vezeti le a vizet, azon oldalról nem lévén partja. Én erre perse, csak annyit mondtam, hogy ha szakértő által megvizsgálva, az árok a mi földünkre hasznosnak tűnik ki, nem vonakodunk részt venni a költségben. De erős a gyanúm, hogy
rámnézve
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: rám nézve
ez a vizmunkálat nem igen lehet jó. Úgy néztem, hogy a mi földünknek déli oldala a lejtősebb: az az árok a Fok f
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
lé a hátasabb helynek vezettetik, sőt az is kérdés, hogy a Fok feneke mélyebben van-e mint az én laposaim feneke. Aztán meg nem tudom, hogy a Fok parti tőltését, mely a körözsszabályozási lánczolatba esik, szabad-e kivagdalni, hogy a határos földekről lefolyjon a viz? No meg
Kiss Ferencz
Kiss Ferenc
a költséget is említé úgy körülbelül: neki 1000, nekünk m. e.
n
Jegyzet
m. e.
– magyar ezüstpénz
1500 forintba kerülne csak!  
  Ha a rég szándékolt határigazítás és annak folytán a földmérés megtörténhetnék e nyáron: nagyon czélszerű volna ez árok ügyét is mérnöki vizsgálat alá terjeszteni. S ha az ártalanitásra, magán ásás-vésés által, lehetne csakugyan valami czélszerűt tenni, én részemről nem volnék idegen némi beruházástól; különben is az új haszonbérlet ideje közelgetvén.
Kiss
Kiss Ferenc
azt mondja hogy saját földén árkol, s hogy erre joga van: de van-e akkor is, ha ásása nekünk káros találna lenni? Mindezek oly kérdések, melyekre én itt magamnak megfelelni nem tudok.  
  Irtad volt,
Jani
Ercsey János
is mondta és fenléte után irta, hogy el lehetne adni azt a földet, ha meguntuk, a vett áron most is. A megúnás részeden lehet inkább, te vesződöl 3 év óta e nyűgös historiával, mi a jövedelmet, ha nem pontosan is, még mindig megkaptuk. Ha tehát nem restelsz vele ezután is vesződni, én megvallom, nem szeretnék most tuladni rajta. A pénznek semmi értéke nincs; az akkori áron eladva is 20 %-et vesztenék az agio
n
Jegyzet
agio
– valuták, devizák piaci és hivatalos ára közötti különbség, árfolyam (ol.)
miatt, ha pedig zálogpapirba most fordítnám, még többet. Ha tavaly meglett volna készpénzben: 70 %-72 % vehettem volna, most 91-en venném. Már csak hadd maradjon.
Jani
Ercsey János
azonban eladhatná, például neked: és akkor ketten megosztozhatnánk. Kezedre esnék nagyon. Valami K.
Kiss Ferencz
Kiss Ferenc
et nem szeretném ha oda furakodnék.  
  A lerándulásról nem tettem ugyan még le, de azért nem véltem fölöslegesnek ezt a levelet firkantani hozzád. Várom hogy elapadjanak itteni dolgaim: addig nem szólhatok határozottabban. Az a baj, hogy ezt a nagy házat most mindenki itt hagyja, mint verebek a puszta csűrt: ha én is elmegyek, az se lesz, a ki egy levelet fölbontson, nem lesz M. T. Akadémia. Ily körűlmények közt hogyan szabadúlhatok, nem tudom, bár in theoria
n
Jegyzet
in theoria
– elméletileg (lat.)
nekem is épen ugy megvan a kéthavi szünidőm, mint bár
m
Beszúrás
ely tagnak.  
  Az 5000 ftot odaadám valami váltókért, én nem tudom maig se,
Lovasy
Lovassy Ferenc
n
Jegyzet
Lovasy
Lovassy Ferenc
– ifj.
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
: 1861-ben a Kisfaludy Társaság pártolója és a nagyszalontai kerület országgyűlési képviselője.
irta-e alá vagy más. Ha , úgy két féle irást tart: hétköznapit és ünnepélyest; én csak amazt ismertem.  
  Ölellek benneteket,
Kálmán
Széll Kálmán
t és
Piroská
Széll Piroska
t. Most épen semmi szokatlanabb bajunk nincsen. Adjon isten nektek is jó egészséget!  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
elveszett levelére (2122.)
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTA Mikrofilmtára B 9101.