Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, 1867 oct. 25én
 
  Kedves öcsém,  
  A
Geyer
Geyer Rudolf
által befizetett jul-sept. haszonbérből részemre megküldött 227 ftot köszönettel vettem, miről ezennel megnyugtatlak. Az adóba levont 35 ft csak annyiban lepett meg, mert én is szépen megfeledkeztem; pedig az effélét jobb volna mindig idejében fizetni, hogy minden esztendő viselné a maga terhét. Kérlek, ne hagyd ezentul meggyűlni tartozásimat. Különben látom jegyzeteimből, hogy 1865-ben fizettünk utoljára, hátralékul 14 ft nehány krt, azon évre pedig 10 ftot. Hozzávetésem szerint tehát e 35 ftban a 65-diki hátralék, s a 66-67-i egész adók foglaltatnának. –  
  E szerint
Geyer
Geyer Rudolf
bérletéből 3 év letelt, és 3 évi bért le is fizetett. Ha a hátralévő 1 évet másnak engedné át: részemről nem ellenzem, de csak úgy, ha szerződési kötelezettségeit előbb egészen betölti. Mert (nem szükség mondanom
[törölt]
« , »
)
Beszúrás
a haszonbéri szerződés II: 4,5. és III. pontjai oly kötelezettséget rónak
Geyer
Geyer Rudolf
re, melyek teljesítése nélkűl a bérletet le nem rázhatja nyakából. A földnek, már az első két év alatt, kiirtatni, s minden tekintetben szántási művelet alá alkalmassá tétetni; a határoknak épségben tartani és az egész birtoknak árokkal körülvétetni; – az
állad.
Szerkesztői feloldás: álladalmi
adónak letisztáztatni kell vala. Ezenkivűl még
Geyer
Geyer Rudolf
t az örökszerzödés 6-ik pontja a fölméretés valamint a mennyiség netaláni kárpótlása tekintetében is kötelezi. Mindezeket, úgy vélem, nem hagyhatjuk egyszerűen füstbe menni.  
  Arra nézve, ha
Geyer
Geyer Rudolf
a 4 év letelte után is újra kivánná bérleni földünket, a szerződésben semmi sincs megállapítva; se felmondási határidő kiszabva: ezt úgy értem, hogy 4 év után a haszonbérlet egyszerűen megszűnik, mi tehát minden felmondás nélkűl új bérletet hirdethetünk, s ha tetszik (és akarja:)
Geyer
Geyer Rudolf
t, ha tetszik mást állitunk belé. Úgy van-e, törvényes szempontból? Most hát elébb bevárjuk, mire mehetünk a zerindi consor
[törölt]
« t »
c
Beszúrás
iummal
n
Jegyzet
mire mehetünk a zerindi consortiummal
Zerind: nagyközség Arad megyében.
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
az itt található malom-conzorciumnak lehetett tagja. Vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek (2156.) 1868. febr. 4., (2198.) 1868. jún. 2., (2214.) 1868. okt. 29.
és
Geyer
Geyer Rudolf
rel: ha ez eredménytelen marad és
Geyer
Geyer Rudolf
sem nyilatkozik a jövőre nézve: tavasz felé megkisérthetjük egy pár sor hirdetést igtatni a lapokba; mert még is jobb volna szegődött öszszegért adni bérbe, mint parasztokkal vesződni.  
  De nagyon kivánatos volna, hogy a határ igazítás és fölmérés e szép őszi napokon megtörténjék. Ha most elmarad, sohasem lesz tőbbé módunk
Geyer
Geyer Rudolf
t az e részben vállalt kötelmeire rászorítni; s azt sem fogjuk tudni, mi és mennyi az, a mire új bérletet hirdetünk.  
  Bocsáss meg, édes öcsém, de már én nem tehetek egyebet, mint hogy téged nyomorgatlak: szorítsd
Geyer
Geyer Rudolf
t a szerződés pontjainak betöltésére.  
  A butorokat azóta megkaptad. Én nem láttam őket;
Laczi
Arany László
azt mondja, hogy jók, a székek is, minden olcsóságuk daczára.  
  Igaz!
Laczi
Arany László
nak irtad volt a multkor, mennyire fölment a föld (vagyis lement a pénz) ára körültetek, jelesűl, hogy a Bodoki féle tag 18,000 ért kelt el mostanában. Hiszen ez jó dolog, legalább megnyugtató a mi vételünkre nézve: de eladásra mégsem gondolok most, míg t.i. behozza a föld az eddigi hasznot. Nem tudnám mit csináljak a pénzzel, ha akadna is vevő. Aztán meg, ha leköltözünk, szeretem hogy valami látható is legyen ott, mindjárt több lesz a becsűlet. Hadd maradjak még „földesúrnak” valameddig. Azt azonban nem értettem, pedig szeretném tudni,
Kiss Ferencz
Kiss Ferenc
vette-é meg anynyiért a Bodoki földet, vagy már adta el? Az utóbbit nagyon óhajtanám: ird meg ezt közelebb.  
  Említém a leköltözést. Régi vágyam, tudod; és most
Juli
Arany Jánosné Ercsey Julianna
nagyanyai érzelmei hatalmas lökést adtak neki. De nem szeretném, csak úgy, elfoglalni a parochiát. Ez sok tekintetben kényes dolog. Kényes róla még irni is. – Azok után, miket nőm a
Piroská
Széll Piroska
val történt bánásról mondott, valóban óhajtom én is, hogy vagy a gyermek lenne itt, vagy mi ott. – De mindkettőnek sok az akadálya. Azért még semmit sem tudtunk határozni.  
 
Juli
Arany Jánosné Ercsey Julianna
, ma egy hete, jó egészségben érkezett meg, de másnap este váratlanul nehány óráig tartó igen kinos baj vette elő. Tejünk nem lévén elég, úgy kellett hozatni valami boltból, s azzal kávézott estefelé. azt mondja, hogy a hamisított tejtől lett roszúl, iszonyú rágásokat
 [!]
[sic!]
vagy görcsöket kapván – én azt hiszem, meghűlésből vette elő ez a roham. Herbatére, melengetésre elmult, és most semmi baja nincs. De van bezzeg szegény Csengeryéknek! Két gyermekök fekszik skárlátban, odajár nénéd mindennap. A nagyobbik és legkisebbik (legkedvesebb) leány. Némi remény mutatkozik, hogy a betegség rendesen fog lefolyni. Valóban szánjuk a szegény szüléket.  
  Országos napirenden a
Böszörményi
Böszörményi László
ügye van,
n
Jegyzet
Országos napirenden a
Böszörményi
Böszörményi László
ügye van
Böszörményi László (1822– 1869) ellenzéki képviselő, a Magyar Ujság szerkesztője ellen a kormány sajtópert kezdeményezett, mert lapjában 1867. aug. 28-án közölte
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
nak a váci választókhoz írott levelét, amelyben az emigráns politikus az 1848-as alkotmánynyal összeegyeztethetetlennek mondta a kiegyezési törvényeket, a törvényhatóságokat pedig tiltakozásra szólította fel a közjogi alkuval szemben. A közvádló okt. 15-én kérte a képviselőháztól
Böszörményi
Böszörményi László
kiadását. A Ház okt. 22-én tíz tagú bizottságot választott a jogi helyzet körültekintő megvizsgálására. A bizottság okt. 25-ére elkészítette véleményét, amely szerint
Böszörményi
Böszörményi László
perbe fogható. A képviselőház éles vita után nov. 18-án 183:91 arányban az ellenzéki politikusszerkesztő mentelmi jogának felfüggesztése mellett döntött. Az esküdtszéki tárgyalásra 1868. febr. 27-én került sor: Böszörményit egy évi börtönre és kétezer forint pénzbüntetésre ítélték.
Böszörményi
Böszörményi László
1869. márc. 24-én betegség következtében elhunyt a börtönben.
ez a legnagyobb újság, de melyről én is csak a hirlapokból és annyit tudok mint ti. Azért, hagyjuk pihenni a magas politikát!  
  Hát a malom forog-e már? Azt hiszem, örülni fogsz ha megszabadulsz az épitkezés nyűgeitől.
Jani
Ercsey János
megvettette-e a téglát? Ha új házát lakható terv szerint építtetné s nem maga menne belé, már gondoltam arra is, hogy én lennék első ideiglenes lakója. Sok kényelmet nem kivánok, de még is valamivel tágasabb lakhelyre volna szükségünk, mint a neki készült terven láttam. maga sem volt megelégedve azzal. Más részt jó volna evidentiában tartani az eladó telkeket és házakat. Ne bocsásd el a füled mellett, ha ilyesmiről hallasz. Különösen, régi terveimhez híven, olyan
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
telket szeretnék, a minek egy kis szélessége volna, – a hosszával keveset gondolnék.  
  No hát, úgy-e elég sokat irtam? Igaz, hogy mint
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
, pro domo sua – vagy is pro domo mea;
n
Jegyzet
mint
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
, pro domo sua – vagy is pro domo mea
– szójáték (lat.): mint
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
(önvédelemre mondott) De domo sua című beszédében, saját háza érdekében (azaz saját magáért) – vagy is az én házam érdekében
de mit irjon az ember egyebet? és ez most nekem a legfőbb nehézség. Ha volna egy kis házikóm ott, azóta megirtam volna
Kálmán
Széll Kálmán
nak, hogy tavaszra hozza rendbe, mert leköltözünk és odavisszük
Piroská
Széll Piroska
t. Igy nem tehetek mást, mint várok az időtől s eseményektől. Azt azonban megtehetem, hogy köszönöm gondoskodástokat kis árvánkról, hogy ölellek szivemből titeket is,
Kálmán
Széll Kálmán
ékat is, és igaz rokoni érzéssel maradok  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  Épen most veszem a
Kálmán
Széll Kálmán
levelét. Mondd meg ezt neki, és hogy nincs semmi bajunk. Neki most nem írok, míg alkalom nem lesz rá, mely ohajtom örvendetes legyen, ne az ellenkező. Isten veletek!  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101. Válasz
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
elveszett levelére (2130.)