Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – RÁTH MÓRNAK
[szerkesztői feloldás]
II.
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1867. december 15.
 
  Tisztelt Kiadó Úr!  
  Két hónapja már, midőn az előfizetési íveket vettem, és csakhamar vissza is küldöttem. Eleinte azt gondolám, hogy azért vannak csupán ez ívek küldve hozzám, hogy előfizetőim névsorával megismerkedjem; a többi felvilágosítás, s az egész ügynek vég elintézése majd következik. De mindkettőre két hónapig hiába vártam. Nem azt kelle-e gondolnom, hogy tisztelt Kiadó Úr, az 548 előfizető nevének hozzám küldésével, az ügyet végkép elintézettnek tekinti, annyival inkább, mert a
tiszt.
Szerkesztői feloldás: tisztelet
példányok épen hatra kiegészítése is azt sejtette velem, hogy e számot véli a szerződésben megállapitva lenni, és igy nem gondol további igényeimre.  
  E benyomás alatt irtam mai levelemet. Nem reméltem azonban, hogy annak akár hangjában, akár kifejezéseiben valami olyas volna, mintha becsűletét vonnám kétségbe.
n
Jegyzet
Nem reméltem azonban, hogy annak akár hangjában, akár kifejezéseiben valami olyas volna, mintha becsűletét vonnám kétségbe
– Ez a mondat
Ráth Mór
Ráth Mór
(elveszett) válaszára vonatkozik.
Csupán emlékezetét akarám felújítni a köztünk történtek említésével.  
  A mi már most azon kérdést illeti: mi az előfizető? erre nézve bajos más megoldást találni, mint a mi a szerződésben van. Előfizető a ki előfizet, míg t. i. az egész munka meg nem jelent, vagy míg az előfizetés bezárva nincs. Erre nézve a szerződés azt rendelte, hogy legalább két hónapig nyitva tartandó, de nem mondja, hogy csak a két havi előfizetéshez van igényem, sőt inkább azt, hogy ha az előfizetők száma 800-ra felrugna, Kiadó úr, mingyárt az előfizetések berekesztése után fizet nekem 500 ftot. Én ezt világosnak tartom. Különben is, az előfizetések napja nem levén pontosan és mindig bevéve, most már el sem lehetne dönteni, kik fizettek azon „legalább” két hó alatt.  
  Az előfizetők számát illetőleg: én nem tudom, helyesen számitoke, mert idegen jegyzetekből s impurumból
n
Jegyzet
impurumból
– fogalmazványból (lat.)
nehéz tisztába jőni. Én az első íveken 548 4/6-ot számitottam; a most küldött
ön
Beszúrás
376-
ot
Beszúrás
. Az ingyen példányokat s mindazt a mi kétesnek látszott vagy ki volt törölve, mindkét izben levonni igyekeztem. E szerint, a könyvárusi 376-nak ¼ részét levonva, számitottam 830 4/6 előfizett, a mi szerintem megütné az alsóbb összeget.  
  Azonban nem akarok keserűséget hagyni fenn köztünk e szerződés után, elismerve és méltányolva hogy, ha ez utóbbi tévedés közbe nem jő, az egész ügy szépen folyt le. – Ha Ön, a megígért 250 35 ftot megküldi, a nehány forint couponkamat megtéritésétől eláll, s talán még a hiányzó 6 példányt kötve adja (fele úgy is kötve járna): részemről egyebet nem kivánok, s megválhatunk úgy, hogy adandó esetben ismét egyesűlhessünk. Azt hiszem, ajánlatával szemközt nem csigáztam fel nagyon igényemet, annál kevésbbé, mert zálogpa
p
Beszúrás
irt most is kivánhatnék, melynek c
u
Beszúrás
rsusa 90 %; de megelégszem a készpénzzel.  
  A példányokat Quartoban
n
Jegyzet
Quartoban
– negyedrét formátumban (lat.)
szeretném, lehet azonban 1. vagy 2 octavo
n
Jegyzet
octavo
– nyolcadrét formátumban (lat.)
is.  
  Fogadja nőm szíves köszönetét a küldött diszpéldányért, részemről mindenkori jóindulatom’ és annak kijelentését, hogy előbbi soraim által sérteni legkevesebb szándékom sem volt.  
 
Pest
Budapest
en, 1867 dec. 15-én  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Ráth Mór
Ráth Mór
1867. dec. 15-i, elveszett levelére (2135.)