Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, febr. 25. 1868.
 
  Kedves öcsém,  
  Neki keseredem, mint az idő, mely esőre válván, ha meg nem gátolja is, de alkalmatlanná teszi mai járkálásomat – s az időhöz méltó hangulatban irok megint egy hosszú levelet, ráértek ti azt elolvasni
Szalontá
Nagyszalonta
n.  
  Oda költözési reményeim halaványodtával, azon gondolatra jövék, hogy tehát itt kellene valahogy megtelepednem. Ha az ember e nagy városban egy kis hajlékot tudna szerezni, hol vénségére meghúzhassa magát, s nem lenne kitéve a házi urak üldözésének: a bizony nem volna rosz. De hogyan módolni ezt ki, a kecske és káposzta dilemmával egybehangzólag? azaz hogy házikó is legyen, s még valami biztos jövedelem is maradjon? Tudnám, ha kétszer annyi pénzem volna. De egy forintból nehéz kiszorítani kettőt.  
  Az anthi föld még eddig, ha nem
[törölt]
« biztos »
pontosan is, annyit jövedelmezett nekem, hogy sajnálnék megválni tőle. Azonban ki tudja a jövöt, ki tudja – mint a hirlapok nyelve mondáná
 [!]
[sic!]
– már a legközelebbi jövőt is? Az új haszonbérre nézve lesz-e általában, s lesz-e elfogadható ajánlat? Azután sikerűl-e oly embert találnunk ki fizetéseit pontosabban teljesítse, oly pontosan, hogy én erre támaszkodhassam, ha majd nem igen lesz más jövedelmem ezen kivűl? Mind ennek meggondolása kezdi bennem érlelni a határozatot, hogy miután
Szalontá
Nagyszalonta
ra kácsingódzó
n
Jegyzet
kácsingódzó
– ácsingozó
kilátásaim úgy is naponkint enyésznek, s azon birtokra közelről nem ügyelhetek, távolból csak nyűg nekem is neked is, – fölcseréljem itteni fekvőséggel. Föltéve, hogy árát tisztességesen megadná valaki, s hogy itt egy megközelítő jövedelmű (magam lakását is betudva) házikót szerezhetnék rajta: hajlandó volnék e birtokot pesti fekvőséggé változtatni által. Papirjaim maradnának aztán, melyek kamatját rendesen, pontosan fizetik, s nem lennék kitéve a föld és bérlő szeszélyeinek. Mit mondasz erre?  
  Nem tudom, akadna-e rá mostanság vevő, kivált oly vevő, ki ne csak megvegye, hanem árát is megadja és fizessen is. Valami hosszú pórázra, s esztendőnkénti csip-csup fizetésre nem adnám természetesen, mert úgy nem érnék czélt. Ha te a malomban engageirozva
n
Jegyzet
engageirozva
– lekötelezve (fr.-né.)
nem volnál: ugyan kezedre esnék! A
Jani
Ercsey János
része pedig, ha most nem is, elébb-utóbb oda kerűlne. Nem tudom, hajlandó volna-e már most megválni tőle – de ha nem is, meg lehetne az osztályt ejteni közöttünk.  
  Mind ez még nem határozott megállapodás, de közlöm veled
ez
Beszúrás
újabb irányát gondolkozásomnak, hogy ez irányban is figyelj a körülményekre. Lehet, hogy a
[törölt]
« z »
haszonbér jól sikerűl, lehet hogy alkalmas vevő nem találkozik, vagy a föld ára ideiglen alább száll: ily esetekben sehogysem eladó. De bizonytalan haszonbéri kilátások
h
Beszúrás
el
y
Beszúrás
ett, jó áron, nem vagyok többé oly idegen, mint eleinte. A miért szereztem, az az érdek fájdalom! örökre oda van; más pontra kell fordítani szemeimet.  
  Azt is gondoltam, hogy ha azon földet kedvező feltételek alatt, pénzzé tehetném: akkor rajtam állna egész kis tőkémet egy házba fektetni, mely a lakáson kivűl, jövedelmet is adna, –
igaz
Beszúrás
, nem annyit mint a föld, de akadhatna szerencsésebb vétel, mint a pesti házak rendesen jövedelmezni szoktak. Szóval nem lennék így kétfelé.
Laczi
Arany László
már itt lesz lakos – minden körűlmény oda mutat hogy soha sem költözik
Szalontá
Nagyszalonta
ra, neki is jobb hát, ha majd itteni fekvőségre támaszkodhatik; sőt ha szegény
Piroská
Széll Piroska
ra gondolok, az is megerősít törekvésemben, hogy legyen már valahol állandó helyem.
Kálmán
Széll Kálmán
most neki gondviselőt visz a házhoz:
n
Jegyzet
Kálmán
Széll Kálmán
most neki gondviselőt visz a házhoz
Szél Kálmán
Széll Kálmán
második házasságára készül.
adja isten, hogy reményei a legszebben teljesűljenek! – de
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
valamint lehetséges, hogy anyja helyett
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
nyát talál szegény kis árva, úgy az sem lehetetlen (mitől isten-őrizze) hogy épen e változás idézendi elő annak szükségét, hogy
Piroská
Széll Piroska
t (ha az isten még éltet nehány évig) mi vegyük gondviselésünk alá. No már, ez esetben nagy megnyugtatás volna saját kis hajlékkal birnunk, – tekintve hogy minden háziúr üldözi a gyermekes lakót.  
  Irja
Kálmán
Széll Kálmán
, hogy szegény kis unokánknak megint ti adtok menhelyet, míg már az állandó gondviselő megérkezik. Az isten áldjon meg érte! Az a K-né haszontalan egy vénasszony lehet: nem várhatta már be hogy felváltsák; kitelelt, s megy tovább!  
  Ujságot is kellene irnom: mit? irnak a lapok eleget. Majd csak ellagzizzuk az országot:
n
Jegyzet
Majd csak ellagzizzuk az országot
– A farsangi bálokra való utalás mellett a következő politikai célzásról lehet szó: a pénzügyminiszter „
Lónyay
Lónyay Menyhért
a vasúti beruházások fedezésére – a tekintélyes Rothschild-csoport megkerülésével, amely a Monarchia kedvezőtlen tőzsdei megítélése miatt csak magas kamat ellenében volt hajlandó kölcsönt nyújtani – egy párizsi székhelyű bankhoz fordult hitelért. Később azonban ő is kénytelen volt elismerni, hogy a Société Générale-lal végül 1868 elején aláírt kölcsönügylet különböző okok miatt sikertelennek bizonyult, a részvényeknek csupán egyharmada kelt el a pénzpiacon.” ( Cieger 2008, 164.). A Pesti Napló 1868. febr. 20-i száma is ír a 30 milliós kölcsön szerény árfolyamon való jegyzéséről, továbbá ugyanez a lapszám tudósít a Monarchia jelentős mérték közösügyi kiadásairól folyó delegációs alkudozásokról is.
örűljön neki, a ki tud. Hanem szomorú ujság az, hogy szegény
Tompa
Tompa Mihály
a vége felé jár;
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
a napokban jött haza tőle, s irtóztatónak festi állapotját.
n
Jegyzet
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
a napokban jött haza tőle, s irtóztatónak festi állapotját – Vesd össze
Tompa
Tompa Mihály
1868. febr. 18-án
Szász Károly
Szász Károly
nak írt levelével: „Aldanom kell, különben oly kegyetlen sorsomat azon kegyességeért: melyben nyomorult életem végén reszesit: hogy megengedi láthatásodat és ölelésedet” ( TMLev II. 300.).
Igy megyünk, sorra.  
  Különben mi tűrhetően vagyunk egészség dolgában. Jól nem – én most egy radicalis kuruslás alá adtam szegény fejemet,
n
Jegyzet
én most egy radicalis kuruslás alá adtam szegény fejemet
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
visszaemlékezése szerint 1868-ban „egy alkalommal a boldogult b.
Eötvös
Eötvös József
dr.
Balassá
Balassa János
t küldte hozzá, tudta és beleegyezése nélkül, segélynyújtás és orvosi gondozás végett”. AJÉ 177.
majd megírom az eredményt – ha lesz. Annyi már van, hogy jobbacskán eszem (alig volt már valami étvágyam) és átalában nyugodtabb is vagyok, több kedvet érzek az élethez. Nénéd is ritkábban szenved.  
  Irtam volt a vasuti kölcsönről. Nagy könynyebbségemre volna, ha a márcziusi rátát
n
Jegyzet
rátát
– részletet (lat.)
a
Geyer
Geyer Rudolf
befizetéséből teljesíthetném. Máskép félek hogy megszorúlok, mert én nem vagyok oly boldog ember mint
Kálmán
Széll Kálmán
, a ki egyszerre oda vágta nekik mind az öt befizetést.  
  Ölelünk és csókolunk benneteket  
  szerető sógorod  
 
AranyJ
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.