Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1868. március 8. előtt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
azt javasolja, hogy adják el az anti földet, mert a régi bérleti szerződés letelőben van; érdeklődik, hogy mennyi legyen az eladási ár. Felajánlja, hogy segít a vasúti kölcsön részleteinek kiegyenlítésében. Olvasta-e
Arany
Arany János
a Kiáltványt?
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Olvasta-e
Arany
Arany János
a Kiáltványt?Olvasta-e
Rozvány György
Rozvány György
(1819–1902), a Nagy- Szalonta történelme (I. 1870. II–III. 1889) szerzője, aki 1859 és 1860 között ugyanitt közjegyző, 1867. júl. elejétől 1868 elejéig pedig – Balog János után – főbíró volt. A XVII. kötet 1 AJ- és 2 Rozvány-, kötetünk 7 AJ- (melyekből három elveszett) és 8 elveszett Rozvány-levelet tartalmaz.
Rozvány György
Rozvány György
a közelgő választások előkészítéseképpen a város közügyeiről közölt jelentést a Bihar című helyi újságban (1868. jan. 9. és jan. 12.). Ebben felmerült az 1859 és 1864 közötti pénzügyi követelések jelentős részének behajthatatlansága, amely önigazolásképpen a választóknak, valamint az 1862 és 1865 között főszolgabíró Sélley Sándor (1829–?) akkori intézkedéseinek szólt. A Bihar 1868. márc. 4-i számának mellékleteként terjesztett röpirat a megye által még jóvá nem hagyott főbírói választás után a város belviszályainak okaként
Rozvány
Rozvány György
t jelölte meg (Rozvány György: Nyilt kérelem. Ugyanott 1868. márc. 8.). Az
AJ
Arany János
által olvasott „proclamatio”
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
től és
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
tól származott és
Sélley
Sélley Sándor
felelősségét hangsúlyozta.
Arany László
Arany László
így ír erről
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek: „E hó 26-dikán irott, de csak az imént kapott levele vétele után azonnal átsiettem Korányi ügyvéd urhoz. Udvariasan fogadott s teljesen megnyugtató tudósitást adott a »Kiáltvány« ügyében. Légrádi Imre nyomdájában van szedés alatt. A revisiót maga
Korányi
Korányi, ügyvéd
fogja el végezni. Legfeljebb szerdáig (marcz 4) mindent postára remél tehetni. Valamennyi példányt
Várad
Nagyvárad
ra küldi
Lázár Miska
Lázár Mihály
kedves barátjához, kinek és
Lovassy
Lovassy Ferenc
urnak felszólitására a legnagyobb érdeklődéssel van az egész tárgy iránt.” (1868. febr. 29. MTAK Kt Ms 5451/20.) Sélley Sándor a Szó a szalontai viszálkodások okairól szólló röpirat iróihoz c. írásban válaszolt az főszolgabíróságát érintő vádakra ( Bihar, 1868. márc. 12. ). Bihar vármegye bizottmányának márc. 18-i és 27-i közgyűlése meghallgatta a választás törvényességét vizsgáló küldöttség jelentését és megerősítette Molnár Istvánt, az új főbírót (Ugyanott 1868. ápr. 9. ).
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2170. 1868. márc. 8.: „Levelednek előbb is azon részére válaszolok, melyért szives köszönettel tartozom.
[szerkesztői feloldás]
...
A mi a föld eladást illeti, magam is tudom, hogy az most volna legczélszerűbben létesithető, mikor a régi árenda letelőben van, s az új még nincs megkötve.
[szerkesztői feloldás]
...
A mi az árt illeti, tájékoztatásul odavetett szavam nem alapszik a körűlmények ismeretén, a mint hogy félve is ejtém ki, nehogy vadat mondjak. De a mit, igy magam fejétől, a becsre nézve, tehettem, nem mulasztám el combinálni. Már a nyáron említéd (s levélben is irtad) hogy másfél annyit megér mint a vett ár”.