Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
PEST
Budapest
, június 5. 1868  
  Kedves barátom! A KOSZORÚ hiányzó számait nagy nehezen sikerűlt összeszednem a padláson, de az is úgy, hogy a 18. számot egy „idő-vész rongálta” füstös példányban kapod, melynél több azon számból, sem égen, sem földön, sem az akadémia padlásán nem találtatott. Azonban legalább megvan, és nyomtatva van, nem kell leiratni. Ha elébb gondoskodtál volna, míg e csonka-bonka példányok ebharminczadra nem kerültek, könnyebb lett volna a hiány kipótolása. Hanem hát így is jó. Leveled kezdete igen fájdalmasan rezg bennem végig. „Most nagyon beteg vagy” hát, édes barátom. Isten adja, hogy mire levelem oda ér, enyhűlt légyen akkori szenvedésed. Mint óhajtanék segítni, könnyíteni rajtad: de lásd, még csak nem is mehetek, meg sem láthatlak. Rám is mért a sors elég gondot és bajt – újra családi convulsio fenyeget,
n
Jegyzet
újra családi convulsio fenyeget
Szél Kálmán
Széll Kálmán
második házassága válással ért véget: „Egy törvényszéki elnök leányát veszi el, de a házasság alig pár hónapig tart.” Rolla 1944. 91. és Korompay 2008. 50.
convulsio
– vergődés (lat.)
minek folytán szegény kis unokánkat alkalmasint ide kell hoznunk. De a dolog nem érett még annyira, hogy bár nektek is elpanaszolhassam.  
  Különben egészségünk meglehetős. Fenn vagyunk, fenn járunk: de mi, két öreg, napról napra terhesebbnek érezzük az élet kötelességei teljesítését. Azt hittem én, hogy szakaszthatok még életemből egy pár évet, mikor ne kelljen a mindennapi kenyérért súlyosan munkálkodnom; kilátásaim bíztatók voltak, sőt már e nyárra számítottam, hogy veszély és romlás nélkül visszavonúlhatok áldatlan és terhes foglalkozásimtól: de a sors máskép akarja. Húznom kell a jármot, és húzni fogom, míg kidőlök belőle! vagy akkor érem el óhajtott quasi függetlenségemet, mikor már se lelkileg, se testileg hasznát nem vehetem; mikor semmit sem leszek képes valósítni ábrándjaimból, melyekért szabadságomra törekedtem. De hát ki tehet róla!  
  De miért sopánkodom én neked, kit nem elszomorítnom, hanem vígasztalnom és derítnem kellene! Mit írjak, édes barátom, a mi szórakoztasson legalább? Híreimet én is csak az újságokból meríthetném, melyek hozzád a nélkül is eljutnak, a politikáról te sem szeretnél hallani, én sem beszélni. Most igazán „oldott kéve”
n
Jegyzet
„oldott kéve”
 
 
  Repülj, repülj! és délen valahol
  A bujdosókkal ha találkozol
  Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk
  Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!
 
 
(
Tompa
Tompa Mihály
: A gólyához)
nemzeted! korbács kell ennek, akkor összetart: adj neki egy újnyi szabadságot, s előrjöngi a hazát.
n
Jegyzet
korbács kell ennek, akkor összetart: adj neki egy újnyi szabadságot, s előrjöngi a hazát
– Ez a mondat a széthúzásra, a politikai élet általános válságára utalhat, konkrétan pedig összefüggésben állhat a Pesti Napló 1868. jún. 5-i számában a képviselőház előző napi üléséről olvasható beszámolóval: „Madarász József egy nyaláb petícióval lép a szószékre, azokat a szék asztalkájára helyezve, egyenként mondja el azon községek neveit, melyeknek a 67-ki kiegyezkedés törvényes alapja nem tetszik, s Madarász József képviselőt kérték meg, hogy e nemtetszést tartalmazó kérvényeiket, számszerint 131-ét, a háznak nyújtaná be.”
AJ
Arany János
kifejezésében („előrjöngi a hazát”) az országon végigfutó mozgás térbelisége egybevág azzal, ahogy
Madarász
Madarász József
egymás után elmondta a kiegyezés törvényes alapját elutasító községek nevét.
Mindig így volt, mindig is így lesz. Vagy csak én látom ily fekete színben a haza sorsát, – én, a ki valószínűleg árulói egyike vagyok? Hogy ne! Ebédeltem párszor
Deák
Deák Ferenc
kal, keresztet is kaptam.
n
Jegyzet
keresztet is kaptam
– A Szent István-rend középkeresztjét, 1867 júniusában. A mondat másik jelentésének forrása: „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az keresztjét minden nap, és kövessen engem.” Luk 9:23.
Az nem kérdés, minő hazafiság lengi át azt a hat kötetet, mely most frissen kerűlt újra a közönség kezébe:
n
Jegyzet
Az nem kérdés, min hazafiság lengi át azt a hat kötetet, mely most frissen kerűlt újra a közönség kezébe
Arany János összes költeményei I–VI.
Pest
Budapest
, 1867.
az a kérdés, nem czimborálok-e titkon a főczinkosokkal,
Deák
Deák Ferenc
kal,
n
Jegyzet
nem czimborálok-e titkon a főczinkosokkal,
Deák
Deák Ferenc
kal
– Vesd össze
AJ
Arany János
: Demokratanóta (1857):
 
 
  Deák Ferenc! megélünk mi
  Kend nélkül;
  Kívánjuk a szabadságot
  Rend nélkül.
 
 
Eötvös
Eötvös József
sel stb. – Kisértsd meg bár te elejteni egy szót: s a „Pusztán” és „Gólya” daczára,
n
Jegyzet
a „Pusztán” és „Gólya” daczára
– A Pusztán c. verset
Tompa
Tompa Mihály
1850-ben a Pesti Röpíveknek küldte, de nem jelenhetett meg, mert a lapot elkobozták és betiltották; 1852 júniusában
Tompá
Tompa Mihály
nál házkutatást tartottak s lefoglalták A gólyához c. versének kottáját (lásd AJÖM XVI. 1215.).
olyan hazaáruló leszesz, mint
Horváth Mihály
Horváth Mihály
.
n
Jegyzet
olyan hazaáruló leszesz, mint
Horváth Mihály
Horváth Mihály
Horváth Mihály
Horváth Mihály
(1809–1878), aki emigrációjából 1867 januárjában tért haza és ugyannak az évnek júniusában az akkor alakult Magyar Történeti Társulat másodelnöke lett, 1868. április 12-én Osztrovszky Jánosnak, a szegedi Szabadelvű Kör elnökének írt levélében bírálta azokat, akik a kiegyezést „értelmi korlátoltság okozta jóhiszemű tévedésből, akár rossz czélzatú szenvedélyekből” igyekeztek megsemmisíteni. Szerinte az abszolút függetlenség kikiáltása 1849-ben ballépés volt, s egy „bölcs férfiú”-nak volt köszönhető, hogy a helyzet rendeződött. A sajtóban megjelent levél ( Szegedi Hiradó, 1868. 32., Győri Közlöny 34.) szerzőjét „a Magyar Ujság arról vádolta, hogy eladta magát s árulása díjául hivatalt, méltóságot keres”.
Horváth
Horváth Mihály
külön röpiratban (Kossuth Lajos újabb leveleire Horváth Mihály, 2. kiadás.
Pest
Budapest
, 1868.) felelt
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
nak, aki a pécsi választókhoz intézett levelében ( Magyar Ujság, 1868. 108–109.) ellene fordult. Lásd Márki 1917. 343–354.
 
  Hanem elég. Áldjon meg a jó Isten, édesem: adjon enyhülést, reményt, gyógyulást! Ölellek szívemből szívemhez. Igaz barátod  
 
ARANY JÁNOS
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

elveszett