Aranysárkány fejléc kép
 
RÓNAY JÁCINT – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
, 1869. jul. 31-kén  
  Tisztelt Barátom.  
  Bocsánat hogy az Akademia ügyeiről szólok, nem tenném, ha baj volna körünkben, mert a „Beatus illé-t” a vilagért sem akarnám zavarni,
n
Jegyzet
a „Beatus illé-t” a vilagért sem akarnám zavarni
– „Beatus ille, qui procul negotiis...” (
Horatius
Horatius, Flaccus Quintus
, II. epodus). Bede Anna fordításában: „Boldog, ki minden bokros ügytől távol él”.
de üléseinket szerencsésen bevégeztük, s mit irok, csak arra való, hogy egyszerüen tudomásul vétessék.  
  Üléseinkről röviden azt jegyzem meg, hogy az akademiai határozatokkal járó expeditiók
n
Jegyzet
expeditiók
– szétküldések, postázások (lat.)
mind megtörténtek, egyet kivéve, s ez az utolsó ülésben formulázott herczeg
Czartoriyski
Czartoryski László
 [!]
[sic!]
-féle ezer forintos történelmi uj pályakérdés;
n
Jegyzet a
z utolsó ülésben formulázott herczeg
Czartoriyski
Czartoryski László
 [!]
[sic!]
-féle ezer forintos történelmi uj pályakérdés
– „Alelnök ő nméltga jelenti, hogy Czartoryski László herceg, ezer forintot ajánlott fel a M. T. Akadémiának, oly munka megjutalmazására, melynek tárgya volna: történelmi és míveltségi szempontból azon befolyást kijelelni, melyet legrégibb időktől a magyar és lengyel nemzet egymásra gyakorolt.” (Philosophiai, törvény- és történettudományi osztály-, egyszersmind összes vegyes ülés, 1869. júl. 5. AkÉrt 1869. 156.)
de erre három év van kitűzve (1872. dec. 31.), azért czélszerübbnek véltem kihirdetését önnek megérkezéseig elhalasztani.  
  Volt igazgatósági ülésünk is, melyben a M. Földhitelintézetnek, az akad. pénzek kezelésére vonatkozó ajánlata elfogadtatott,
n
Jegyzet
a M. Földhitelintézetnek, az akad. pénzek kezelésére vonatkozó ajánlata elfogadtatott
– Az igazgatósági ülés 1869. júl. 10-én volt ( AkÉrt 1869. 156–158.). Az Akadémia a vagyongyarapítás és az átláthatóbb könyvelés érdekében felkérte a Magyar Földhitelintézetet, hogy vállalja el vagyonának kezelését. A pénzintézet vezetése (az elnök
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
, az igazgató-titoknok
Csengery Antal
Csengery Antal
) 1869. jún. 19-én pozitív választ adott a megkeresésére; okt. 31-én megtörtént a pénzek átadása is.
s az átadásra f. é. october elseje tüzetett ki. Szóba került a házgondnokság is, s a kinevezéssel az elnökség bizatott meg. Szegény Sasku Károly meghalt,
n
Jegyzet
Szegény Sasku Károly meghalt
Sasku Károly (1806–1869. júl. 22.): polhisztor, ügyvéd, mérnök, tanár, 1860-tól az Akadémia korrektora.
az Akademia költségén temettük el e becsületes magyar embert; fogunk-e hozzá hasonló hivatalnokot találni?  
  Aláirandó nyugta volt elég, de néhány nap óta elmaradtak, s nem is hiszem, hogy valami nevezetesebb kerülne a titoknoki hivatalba; azért elhatároztam, hogy aug. 3-kán én is távozni fogok
Pest
Budapest
ről azon reménynyel, hogy visszatértemkor jó egészségben fogom üdvözölni önt s az egész kedves családot, kik jól vannak mind, s az eleven kis
Piroská
Széll Piroska
val együtt, ezer üdvözletet küldenek.  
  A viszonlátásig éljen boldogul.  
  Őszinte tisztelettel  
 
RónayJáczint
Szerkesztői feloldás:
Rónay Jáczint
Rónay Jácint
.  
 

Megjegyzések:

[szerkesztői feloldás]
K 513/449. jelzettel:
Székesfehérvár, aug. 15. 1869. Tisztelt ur, Távozásomkor elfeledtem a titoknoki asztalfiók kulcsát átadni. Ha nem csalatkozom, a kulcs, külső szobám asztalfiókjában fellelhető, szíveskedjék azt kérem a titoknok urnak, tiszteletem mellett átadni. Lakásom kulcsai az akad. kapusnál vannak. Remélem mindnyájan jó egészségnek örvendenek. Tisztelettel
Rónay Jáczint
Rónay Jácint
.”