Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – EÖTVÖS JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1870. január 24.
 
  Tisztelt Barátom,  
 
Takács
Takács István
n
Jegyzet
Takács
Takács István
Takács István, aki „
ineveztetett
Szerkesztői feloldás: kineveztetett
javítnoknak az elnök által 1863. február 9., kiadónak az elnök által 1865. jan. 26., főtitkári segédnek az elnök által 1870. január 29. Lakik az akad. bérházban.” ( AkAlm 1870. 217)
egy kérő levelet adott be hozzám: eszközölném, hogy a bérházban nyerhessen lakást; ennek indokolására elmondom szándékomat.  
  Az Alapszabályok én mellém, a mechanicus dolgokra, egy segédet rendelnek.
n
Jegyzet
Az Alapszabályok én mellém, a mechanicus dolgokra, egy segédet rendelnek
– „A főtitkár mellé, ajánlata alapján, az elnök segédet nevez ki. A segéd a főtitkár közvetlen rendelkezése alatt áll.” A M. T. Akadémia alapszabályai 47. §. AkAlm 1870. 119.
Ezt én, az Akadémia minden ujabb terheltetése nélkűl
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: így
akarom eszközölni, s átalában irodámat berendezni.  
  Idegen, ismeretlen, járatlan segéddel csak a vesződségem gyűlne meg.
Takács
Takács István
értelmes, szorgalmas, nyelveket tudó s a kezelést
ism
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: ismerő
régi tisztviselő (az a kezdetben mutatkozott árnyék nem valósult
n
Jegyzet
az a kezdetben mutatkozott árnyék nem valósult
– A következő ügyről lehetett szó. „1865. ápril 11-én Takács István folyamodást adott be az Akadémia elhunyt elnökéhez, kérve, hogy miután csekély fizetéséből családostúl nem élhet, engedtessék át neki az intézet könyveinek befűzése. Gr.
Dessewffy
Dessewffy Emil
, erre tett határozatában, a titoknokot és a jegyzőt bízta meg véleményadással.” (
AJ
Arany János
levele
Eötvös József
Eötvös József
akadémiai elnöknek, 171. 1866. jún. 18-án. AJÖM XIV. 167. ) Ez a
Dessewffy
Dessewffy Emil
hez írt korábbi levélben nyert megfogalmazást: „úgy vélekedünk, hogy miután az eddigi könyvkötőre semmi panasz, ettől,
Takács
Takács István
on segítni akarva is, csak azon esetben vehetné el az Akadémia kiadványai befűzését, ha szakértők vizsgálatai nyomán bebizonyulna, hogy a kérelmező képes e munkát oly jól és pontosan véghez vinni, mint az előbbi. S erre nézve döntő határozat már nagyon is szükséges volna, miután
T.
Szerkesztői feloldás:
Takács
Takács István
úr a kötendők egy részét már tettleg kézhez ragadta s némely munkái árának utalványozását sürgeti is; másfelől
Dobocsányi
Dobocsányi Ignác
, az eddigi befűző, nem szünik kérelmekkel, folyamodásokkal, ügyességi bizonyítványokkal ostromolni a titoknokot, hogy minden úgy maradjon, mint eddig.” (61. 1865. jún. 17. Ugyanott 66–67. ) „Ennek ellenére
[szerkesztői feloldás]
– folytatódik az előző jelentés –
a Gróf, 1865 jun 22-én kelt levelében, már azt tudatja a titoknokkal, hogy »
Takács
Takács István
nak az akadémiai kiadványok bekötésének megkezdhetését megengedte«, a mint ezt, a titoknok nyilatkozata szerint, mind ez utóbbinak, mind
Takács
Takács István
nak, ugyanakkor szóval is megmondta. E szerint a kiadó az ettől fogva megjelent munkákat nem hagyta többé
Dobocsányi
Dobocsányi Ignác
nak befűzni, hanem lakására vitette. Azonban
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
pénztárnok
Dobocsányi
Dobocsányi Ignác
könyvkötőnek egy nála lévő folyamodványát mutatott elő, mely szerint az elhúnyt gróf elnök, 1865. aug. 26-án tett határozatában, a panasz megvizsgálására
Arany János
Arany János
,
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
,
Csengery Antal
Csengery Antal
rendes tagokat oly módon küldi ki, hogy ha
Dobocsányi
Dobocsányi Ignác
előadását igaznak találják, neki a könyvfűzést adják vissza. E vizsgálat, mivel a hátirat lappangott, mind ez ideig nem történt meg.” A vizsgálat eredménye: a
Takács
Takács István
és a
Dobocsányi
Dobocsányi Ignác
által végzett munka között nincsen minőségi különbség, azonban „a könyvek befűzése s ugyanazok raktári kezelése egy személynél nem maradhat;
[szerkesztői feloldás]
...
szólíttassék fel az Akadémia nyomdásza, elvállalná-e, és minő feltételek alatt, hogy a könyvek befűzését is, saját felelőssége alatt, eszközöltesse”. (171. Ugyanott 167–178. )
); nekem igen alkalmas segédem lesz, könyveim vitelére, apróbb fogalmazásokra, (még idegen levelezésre is), ki a gépies teendőket nekem a kezem alá, csupán aláirásra, elvégezheti. Fizetése már van annyi, hogy mint segéd sem kivánhat többet: legfölebb ha most a szállást megnyerné. Az mostani foglalkozására, mely leginkább az akad. könyvkiadványok világszerré expeditiójában,
n
Jegyzet
expeditiójában
– kiküldésében (lat.)
s az ehhez szükséges könyvek vitelében
n
Jegyzet
könyvek vitelében
– könyvvitelben
áll, egy irnok volna fölveendő, ki a
Takács
Takács István
fölügyelete alatt azokat a könyveket vinné, melyeket eddig kezelt. Ez irnok fizetését, újabb teher nélkül, úgy lehetne eszközölni, hogy szegény
Sasku
Sasku Károly
700 ft fizetéséből 4– 20 500 ft az új irnoknak adatnék, a megmaradó rész pedig a két mostani corrector fizetéséhez csatoltatnék, kik ily módon igérkeznek a
Sasku
Sasku Károly
teendői elvégzésére is.
Takács
Takács István
tehát lenne főtitkári segéd; egyszersmind
irodafőnök
Beszúrás
, kiadó, raktárnok, mely utóbbi tisztében egy irnok lenne segitségére; s az Akadémia nem költene többet az irodára, mint eddig.  
  Ezért ajánlom én mostani kérelmének megadását. A dolog sietős, mert ha 1. februárkor a szállás fel nem mondatik, akkor juliusig nem költözhetnék belé. Ezért méltóztatnál talán elnök
[törölt]
« í »
i
Beszúrás
leg
felszólitni a bérlőt; annyival inkább mert
Takács
Takács István
kötelezi magát, hogy ha az Igazgató tanács a szállást neki meg nem adná, kész a szállásbért fizetni is, csakhogy beköltözhessék májusban, és közel legyen a hivatalhoz, hol egész nap dolga van.  
  Mi gyógyulásomat illeti:
n
Jegyzet
Mi gyógyulásomat illeti
– Az előzményekre nézve lásd
AJ
Arany János
1868. szept. 28-án
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez (2213.), 1869. jan. 16-án
Lévay
Lévay József
hoz (2223.) és 1869. júl. 17-én
Csengery
Csengery Antal
hez (2234.) írt levelét. 1869 őszén
AJ
Arany János
„jobb oldalán a máj fölött kékes daganatot vesz észre;
[szerkesztői feloldás]
1870. januárjában
háziorvosa felviszi hozzá
Kovács Sebestyén Endré
Kovács Sebestyén Endre
t, aki zsebkésével fölmetszi a daganatot; epekövet talál, egészen a bőr alá kifúródva.” ( Voinovich 1938. 222.) „Pál Endre egy jóval korábbi epehályog évekig tartó kitörését tartja valószínűnek s egy sipoly megnyilását, amely köveket dobott ki. Az elsőket
Arany
Arany János
dobozkába is gyűjtötte; erre ráírta: 1870. január 13.” ( Keresztury 1987. 454.) Felesége tudósítása szerint „Az operáczió után való nap ropant láza volt, a mi négy napig egyformán tartot. Hála érte a gondviselésnek már el mult, de folytonosan gyenge; lehet az ágyban való lét okoza, de lehet, hogy a hoszas nagy szenvedéshez tartózik még ez is. Bár mi legyen, de beteg. Mikor lesz szabad föl kelni, még nincsen el határozva. Látnád meg csak most! el csodálkoznál menyíre oda van szegény jónk!
Kajdacsi
Kajdácsy István
kétszer jön naponta, be kötözni a sebet.
Kovács
Kovács Sebestyén Endre
ritkábban, de még is elég sűrűn. Nagy gondot fordítanak rá. Ropant udvarias. Nem mi kértük az el jövetelre, mások, igen sokan ostromolták, hogy jöjjön.
Eötvös
Eötvös József
Deák
Deák Ferenc
jártak rá mint egy köteleségszerűen erőlteték a meg látogatásra. Ránk nézve egészen váratlan vólt, ugy a meg jelenés mint az operáczió kinos borzasztó este vólt biz az édes
Bettá
Rozvány Erzsébet
m! nem kivánnám még egyszer látni a hideg
borogatás
Szerkesztői feloldás: borogatást
három nap és éjel kellet teni; a sujjos vólt rám nézve minden négy ött perczben meg ujítani, nagyon ki vóltam merűlve, de majd csak ki pihenem már magamat, csak a Mindenható egy ujjabb bajjtól óvjon már meg benűnket! Sok vólt rajtam egy év-alatt, a mit ki kellett állanom. És a jó Isten adot hozá erőt, Álldassék érte szent neve!!!” (
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
Rozvány Erzsébetnek, 1870. jan. 22. Sáfrán 1960.a 111–112.) „A sebb terjedelemre nem nagyobb egy krajczárnál, de a mélységet nem lehet tudni, hogy milyen mélyen van. A behegedésről még szósem lehet, még azt sem tudni, hogy ez mikor lessz lehet; folytonosan tisztul szépen. Nem képzelhető hol fért meg az a sok metéríja, csak most lehet el gondolni, hogy mennyi kínt okozhatott ez a sok minden a mi már ki takarodott. A kőtés mindég egyformán tőrténik, tépésre a meg kezdett kenőts, kétszer napjában regel az öreg ur, este én végzem csak akor van kivétel, ha
Kovács
Kovács Sebestyén Endre
meg látogatja; az délben szokot történi. Most már jobb étvággyal eszik és jobb szinben is van, az alvás is elég nyugot.«.” (
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
Rozvány Erzsébetnek, 1870. febr. 5. Sáfrán 1960.a 111–112.) „A tályog évekig tartó kitörése igen erős fájdalmakkal, rosszullétekkel, megnyílása bűzzel s aztán állandó nedvedzéssel járt: folyton kötözni kellett.” ( Keresztury 1987. 454–455.) Ez indokolta a karlsbadi kúrákat is, mivel az ottani gyógymód célja az volt, hogy az epekövek további képződését megelőzze. (Lásd dr.
Josef Hlavaček
Hlawaček, Josef
2256. sz., 1870. jún. 6-án írt levelét
AJ
Arany János
-nak.)
AJ
Arany János
ebben az évben írja majd Zöld vers a ligetben c. versét:
 
 
  Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok:
  De látom, ez egyszer tán még fűre kapok.
 
 
Vesd össze: Farkas 1882., Pál 1986., Milbacher 2009.a.
tegnap és ma az orvos már megengedte, hogy pár orára a szobában fölkelve legyek; de természetesen azt hogy kijárjak vagy dolgozzam még nem, mert a seb nyilt s egyre foly.  
  Szives üdvözlettel  
 
Pest
Budapest
en 1870 jan. 24.  
  igaz tisztelő barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János