Aranysárkány fejléc kép
 
VINCZE VIKTOR – ARANY JÁNOSNAK
Debreczen
Debrecen
1870. junius 6.  
  Mélyen tisztelt Uram!  
  Az 1858k év tavaszán nálam összejött vidám társaság előtt felolvastam a „Daliás idők” első énekét, mely a Losonczi Phőnixben jelent meg.  
  E társaság ugy vólt hangolva, miszerint engem utasitott, hogy kegyedet az éposz további részének megírására azonnal kérjem fel.
n
Jegyzet
E társaság ugy vólt hangolva, miszerint engem utasitott, hogy kegyedet az éposz további részének megírására azonnal kérjem fel
Vincze Viktor
AJ
Arany János
nak, AJÖM XVII. 1005. 1858. ápr. 28. 191.
 
  Mit írtam
[törölt]
« ? »
,
Beszúrás
nem tudom.
Csakhogy
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Csak hogy
nehány nap mulva, kellemes meglepetésűl, Kegyednek általam azóta is ereklyekép őrzött becses levelét vettem,
n
Jegyzet
nehány nap mulva, kellemes meglepetésűl, Kegyednek általam azóta is ereklyekép őrzött becses levelét vettem
AJ
Arany János
Vincze Viktornak, Ugyanott 1008. 1858. máj. 11. 197.
melyben kegyed, érdekeltségemért, nem érdemlett köszönetet mond. Felemlíti a hívatal teendőit, felhozza főleg a „kedélyén nyomaszkodó fatalis bajt,” mely nem mindenkor engedi tennie azt, a mit kellene;” levele végsoraiban pedig idézi „Toldi estéjé”nek a 34k lapon foglalt utolsó sorát, ’s azzal kívánja kifejezni állapotját.  
  Uram! jól tudom én, mik a kegyed levelében említett „hívatali teendők”; – fájdalom! a kegyed által hangsulyozott
kedélybaj
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kedély baj
sem ismeretlen előttem; de bocsásson meg őszinteségemért, – ki kell leplezetlenűl jelentenem, miszerint: irt kegyed teljesen befejezett egészet ís azóta; megirta elszórtan a „Daliás idők” 2k és 3k énekét is, csak a negyedik, ’s gondolom utolsó éneket nem adta még vílág elé. –  
  Elbizakodva azon szívesség által, melyet Kegyed igénytelen személyem íránt az által tanusitott, hogy kihivó soraímat becses válaszára méltatá: ez alkalommal is bátorságot veszek magamnak Kegyedet tudományos buvárlataiban zavarni, ’s fölkérni, miszerint „darabban levő” dicső művét befejezni, ’s ez által a drága gyöngyfűzért teljes–egészszé alakítani méltóztassék.  
  Bizva Kegyednek ismert tiszta jellemében,
melynélfogva
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: melynél fogva
saját önzetlensége szerint itél mások felett is: meg vagyok győződve, hogy jelen soraimat nem alacsony hizelgésnek, hanem nagyrabecsűlésem nyilvánitásának veendi.  
  Ismételt alkalmatlankodásomért bocsánatát kérve vagyok  
  Őszinte tisztelője  
 

Megjegyzések:

Vincze Viktor: ismeretlen személy. A XVII. kötet 1 AJ- és 1 Vincze-, ez a kötet 3 tőle való levelet közöl.
AJ
Arany János
jellemzése, az utolsó (2484. 1877. dec. 5-i) levelén: „Ez az úr mindig sürget. Kellene nekem sürgetés, csak lehetne?”