Aranysárkány fejléc kép
 
SZINYEINÉ JEKELFALUSSY VALÉRIA – ARANY JÁNOSNAK Jernye 871 Marczius 15én  
  Nagyérdemű Honfiú!  
  Valóban már a háladatlanság vádja alá eshetném, hogy oly sokára halasztottam hálás köszönetemnek kifejezést adni, Mátray Gyula eránt tanúsitott kegyéért
n
Jegyzet
Mátray Gyula eránt tanúsitott kegyéért
Mátray Gyula korábban a Szinyei családnál volt nevelő ( Latkóczy 1898. 315.).
AJ
Arany János
segítségéről nincsenek adataink.
ha nem mentene az, hogy harmadfél hó óta egy szerencsétlen baleset következtében kórágyhoz voltam szegezve sérűlt lábai ¯mal, s az alatt szegény férjem is veszélyes betegségben sínlődőtt, engem ’s gyermekeimet rettegéssel eltőltvén épen akkor, midőn hazánkat is azon rettenetes csapás érte a nagy, hallhatatlan
 [!]
[sic!]
Eötvös
Eötvös József
halála által.
n
Jegyzet
midőn hazánkat is azon rettenetes csapás érte a nagy, hallhatatlan
 [!]
[sic!]
Eötvös
Eötvös József
halála által
Eötvös József
Eötvös József
1871. febr. 2-án halt meg.
– Minden magányügy eltörpűl és háttérbe szorúl ilyenkor; mert nagy, kimondhatatlan fájdalom fogja el a szívet, a Haza e nehezen pótolható vesztessége miatt. Hány század viharzik el ismét szent hazánk felett, míg ily fényes nap derűl fel setét egére?! – Ki hitte volna, hogy a kora halál elrabolja tölünk azt, ki kétszerte kedves volt nekünk: mert a Gondviselés életben tartá meg akkor, midőn ádáz dühhel rohant a szabadság buzgó védőire a vihar. – Mély bánattal telt csüggedt sziveinknek adjon erőt az Ég! Áldás emlékére!  
  Mondhatom igen fáj szívem, hogy nem róhattam le azt, mi egyike a legboldogítóbb érzelmeknek, miket isteni kéz nyújt a szegény halandónak. – Fogadja tehát nagyérdemű Honfiú meleg hálámat azon jótéteményért mellyel kegyes közbenjárása által ama szegény, de becsűletes ifjú jövöjét megalapitá. Nemes gondolkozású, szorgalmas törekvése kifogják érdemelni, hogy a benne öszpontosúlt bizodalom ’s választás nem vesztegettetett méltatlanra; és én jóakaró tanácsommal feladatára buzditani erkölcsi kötelmeim közé sorolandom. – Azon édes reményben ringatván magamat, hogy drága egészsége jó állapotnak örvend, melyet hőn kivánok is, és e mellett nagybecsű rokonszenvébe ajánlott; legmelegebb honleányi üdvözletem mellett vagyok  
  Nagyérdemű Honfiúnak  
  mély tisztelője
Szinyei Valéria
Szinyeiné Jekelfalussy Valéria