Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1871. április 3.
 
  Barátom
Károly
Szász Károly
,  
 
Gyulai
Gyulai Pál
mint osztálytitkár azt referálta nekem, hogy téged az Eötvös ünnepélyre egy „apotheosis” irására felszólított,
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
mint osztálytitkár azt referálta nekem, hogy téged az Eötvös ünnepélyre egy „apotheosis” irására felszólított
Szász Károly
Szász Károly
Báró Eötvös József emlékezete c. verse csak később, az ünnepély után készült el ( VU 1872. 5. sz. febr. 4. 50.)
s te arra hajlandónak mutatkoztál. Ezt én igy jelentettem
Lónyay
Lónyay Menyhért
nak, ki nagyon helyeselte és örült néki, s azt hittem, ezzel a dolog el van intézve.  
  Nehogy azonban azt véld, hogy a hivatalos felszólitás mellőzése téged mintegy önkint ajánlkozónak tüntessen föl, szándékom, mihelyt
Lónyay
Lónyay Menyhért
a napokban
Pest
Budapest
re jő, a hivatalos felszólitást is, általa, vagy az egyenes megbízásából hozzád „meneszteni” – most csupán arra kérlek, hogy az egész dolgot tartsd bizonyosnak, és ha talán mostani szűnidőd alatt a múzsa meglátogatna, el ne utasitsd, hanem ragadd meg, s teljes erővel zsákmányold ki ajándékait.  
  Az Eötvös-unnepely
 [!]
[sic!]
május 21-én lesz.
n
Jegyzet
Az Eötvös-unnepely
 [!]
[sic!]
május 21-én lesz
1871. máj. 20-án
AJ
Arany János
titkári jelentésében a következőképpen emlékezett meg
Eötvös József
Eötvös József
ről: „De ha elszámlált veteránjainkra nézve a megválás keserüségét enyhiti némileg emberi sorsunk közös érzete, a menynyiben földi korunk véghatárát megközelitve léptek át az enyészetbe: mit szóljak ama legnagyobb fájdalomról, melyet még nem érintettem, hogyan emlitsem e nevet, melyet tőlem, mint az év krónikásától e teremben minden arcz, minden kebel számon kérni látszik, a február 2-dikán élni – nem, csak közöttünk lenni megszünt báró
EötvösJózsef
Eötvös József
elnökünk nevét? Avagy megkisérthetem- e, e hivatalos vázlat körében, jellemezni akarni benne az állam- és hazafit, a költőt és tudóst, az emberek és emberiség hűkeblü barátját? Nem – elég legyen nekem, itteni minőségemben, a dicsőült minden nemes tulajdonainak csupán forrására mutatnom, mely e két szóban kifejezhető: magasztos eszményiség és szerető sziv. Ez immár a végenyészeté, s a hozzá kapcsolva volt szivek, mint elhalt növény testvérszálai, fájdalmasan csüggedtek vissza: eszményisége fenragyog s biztositást nyújt az emberiségnek, hogy a mig oly irányu szellemek születnek – s adja isten, szülessenek minden korban! – mint
Eötvös
Eötvös József
, addig az anyag és erőszak diadalán s nemünk jövőjén – daczára az előadásom kezdetén érintett kórjelenségnek – kétségbe esnünk nem kell. Elveszthetünk egyeseket, nagyokat, pótolhatlanokat, kikkel nagy tettek egész sora száll sirba: de
Eötvös
Eötvös József
sirjából egy szellem sugárzik fel, mely arra készt, elmélkedjünk s emelkedjünk!” (Az Akadémia ünnepélyes közülése. VU 1871. 22. sz. máj. 28. 279. és 491. AJÖM XIV. 418.)
 
  Különben kellemes időzést ohajtva maradok a ki voltam  
 
Pest
Budapest
1871 ápr. 3-án  
  szerető barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János