Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SIPEKI BALÁZS GÉZÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1871. november 6.
 
  Tiszlet Hadnagy Úr!  
  Önnek a fenforgó vitában igaza van. Minden ép nyelvérzékű magyarember azt fogja mondani, hogy e kérdésre: „fát veszesz?” azt kell felelni: „azt keresek”. Mert az „azt” névmás itt a „fát” helyen áll: s a mint nem jó volna: „fát veszed”? „fát keresem”; úgy nem jó: „azt keresem”,
[törölt]
« se »
t.i. ebben a syntaxisban. Más volna, e kérdésre: „megtaláltad a fát?” mert erre így felelnénk: „azt keresem.”  
  Tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, 1871. nov. 6.  
  alázatos
szolgáj
Szerkesztői feloldás: szolgája
n
Jegyzet -a levágva
 
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Sipeki Balázs Géza (1848?–1882): vármegyei tisztviselő MTA Kt K 513/1339/a: mellékelve Latkóczy Mihály Gombocz Zoltánhoz szóló levele:
Bpest
Budapest
, 1906. jun. 2. Igen tisztelt Kolléga Úr! Élek szives igéretével és mellékelve átszolgáltatom Arany Jánosnak azt a levelét, a melyről legutóbb beszéltünk. A levél eddigi tulajdonosa, a ki magát az autogra¯mot a Kisfaludi-Társaságnak szánta, de a közlést illetőleg teljesen szabad kezet enged nekünk, özv. Balás Gézáné, Bolgár Ilona , honti földbirtokos, a ki azomban az esztendő legnagyobb részét Budapesten tölti (lakása VII. István út, 34, II.) A levél provenientiájára nézve tőle a következőket sikerült megtudnom. Sipeki Balás Géza , a ki Hontban vármegyei tisztviselő volt és mint árvaszéki alelnök halt meg 1882-ben 33 éves korában, a levél irásakor mint tartalékos tiszt szolgált az ipolysági táborban. Ott esett meg a vita is, melynek következménye fogadás lett és a vitázók a költőt kérték fel a döntésre. Midőn ezt közlöm, csak arra kérem Kolléga urat, méltóztassék gondoskodni, hogy valamelyik illetékes egyén az adományt
Balásné
Balás Gézáné, Bolgár Ilona
nak
megköszönje. Tisztelettel hive Latkóczy Mihály Nagys. Gombocz Zoltán úrnak, Budapest.