Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS DUKA TIVADARNAK
Pest
Budapest
, 1872. febr. 29.  
  Tisztelt Honfitárs!  
  Vettem becses levelét s küldeményét az Eötvös emlékére, az 50 ftos váltót, melyet azonnal forgatva, átadtam a M. Földhitel-intézetnek, mint a mely az emlékadományok kezelésével meg van bízva. Azt hiszem, a gyűjtés sikerülni fog; alig pár hava, hogy az ívek szétküldettek
n
Jegyzet
alig pár hava, hogy az ívek szétküldettek
– „(A b.
Eötvös József
Eötvös József
nek
Pest
Budapest
en álitandó emlékszobor)
létesitésére
Pest
Budapest
-városa mult tavaszi egyik közgyülésén öt ezer forintot szavazott meg. Ily kezdemény után, a magyar tudományos akadémia közreműködésével bizottság alakult következő tagokból: Gr. Andrássy Gyula,
Arany János
Arany János
, báró Bánffy Albert,
Csengery Antal
Csengery Antal
,
Deák Ferencz
Deák Ferenc
, Gyöngyössy Alajos, Házmán Ferencz,
Henszlmann Imre
Henszlmann Imre
,
Horváth Mihály
Horváth Mihály
,
Hunfalvy János
Hunfalvy János
, Ipolyi Arnold, gróf Károlyi György, Kubinyi Ágoston, Majláth György, gróf Mikó Imre,
Pulszky Ferencz
Pulszky Ferenc
,
Pauler Tivadar
Pauler Tivadar
, Somssich Pál, gróf Szapáry Géza,
Tisza Lajos
Tisza Lajos
, Trefort Ágoston, báró
Vay Miklós
Vay Miklós
, gróf Waldstein János. – E bizottság nevében
LónyayMenyhért
Lónyay Menyhért
gr. elnök és
AranyLászló
Arany László
jegyző aláirási felhivást bocsátottak ki, melyben az eszme pártolóit adakozásra hivják fel. Az adományok kezelését a Magyar Földhitelintézet vállalta el és az intézet bocsátja ki saját bélyegével és folyó sorszámmal ellátva az aláirási iveket is, és csak azon ív ismertetik el valódinak, mely e kellékekkel föl van szerelve. Ily gyüjtőivek az intézetnél kaphatók. A gyüjtőivek kezelői jogositva vannak a saját íveikre aláirt összegek beszedésére, de fölkéretnek, hogy ez összegeket az ivvel együtt legfeljebb 1872. febr. hó végeig a »Magyar Földhitelintézethez« (
Pest
Budapest
, bálvány-utcza 5. szám
) okvetlenül küldjék be, minthogy az adakozások ekkor befejeztetnek. Egyébiránt –
mod
Szerkesztői feloldás: mond
a felhivás – gyüjtő-iv nélkül is lehet adakozni, akár egyenesen, vagy postai uton földhitelintézetnél, akár a lapok utján, melyek a nálok befolyó adományokat saját lapjokban nyugtázzák.” ( VU 1871. 50. sz. dec. 10. 629.)
és már eddig is 22 000 ft körűl jött be, s ha nem is valami nagyszerű, de tőlünk szegény kis nemzettől, elég díszes emlék létesítésére már is kilátás van.
n
Jegyzet
elég díszes emlék létesítésére már is kilátás van
Eötvös József
Eötvös József
1879-ben készült, 4 méteres bronzszobra Huszár Adolf alkotása. A talapzat tervét Ybl Miklós készítette, kivitelezését Kauser Jakab végezte mauthauseni gránitból. A szobor helyéül eredetileg az Erzsébet téri sétány északnyugati részét jelölték ki, mert évekig itt lakott
Eötvös József
Eötvös József
. A Közmunkák Tanácsa azonban nem járult ehhez hozzá, mert az Erzsébet tér négy sarkára kisebb, de egyforma méretű szobrot terveztek; így új helyéül a Duna-parton a Stein-ház előtti részt jelölték ki, ennek neve Eötvös tér lett.
Én nem reméltem a gyűjtésnek ily eredményét, tekintve hogy már néhány ily szobor ügye sehogy sem bír befejezéshez jutni.
n
Jegyzet
néhány ily szobor ügye sehogy sem bír befejezéshez jutni
– Ilyen a Petőfi-szobor, amelynek felállítását 1860-ban Reményi Ede kezdeményezte és Izsó Miklós Huszár Adolf által befejezett szobrát 1882-ben leplezték le; ilyen a Széchenyi- szobor is: a szoborbizottság 1861-ben alakult meg, és 1880-ban avatták fel Engel József alkotását.
 
  Az Akadémia körében semmi nevezetesebb újság, legalább olyan, melyről feltehetném, hogy Kegyedet érdekli. Haladunk bizony még a régi kerékvágásban. Tudományból itt senki meg nem él még, ha az egyszersmind nem kenyértudomány; s így az akadémikus is kénytelen még néhány mellékhivatalt – mi azonban fő idejét veszi igénybe – viselni, mi a tudományos működésre nem hat előmozdítólag.  
  A szíves üdvözlést átadtam elnökünknek és
Csengery
Csengery Antal
nek, kik viszontüdvözlésüket küldik. Az utóbbi pár év óta beteges, vélem együtt, mindketten Karlsbad évenkénti látogatására levén utalva.  
  Fogadja szíves üdvözlésemet, családom részéről is, s nagyságának kivel egy percre találkozni szerencsém volt,
n
Jegyzet
nagyságának kivel egy percre találkozni szerencsém volt
– Ez a találkozás valószínűleg egy akadémiai összejövetelen lehetett. Duka Tivadar feleségének neve:
Anne Jane Taylor
Taylor, Anne Jane
.
adja át tiszteletemet, melylyel maradok igaz tisztelője  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

kallódik