Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – THALY KÁLMÁNNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1872. augusztus 28.
 
  Tisztelt Tagtárs!  
  A m. kir. pénzügy ministerium az iránt kereste meg az Akadémia elnökségét,
n
Jegyzet
A m. kir. pénzügy ministerium az iránt kereste meg az Akadémia elnökségét
– A levél dátuma: 1872. aug. 17. ( AJÖM XIV. 551. 461. )
hogy miután, az Akadémia 1871 oct. 9-én tartott űléséről közlött hirlapi tudósitás szerint,
n
Jegyzet
Akadémia 1871 oct. 9-én tartott űléséről közlött hirlapi tudósitás szerint
– „A magyar kir. pénzügyministerium, a nagybányai és munkácsi pénzverdék s a czelesztovai vasműgyár Thaly Kálmán akad. tag által feltalált aktáiról bővebb felvilágositást kér; illetőleg az aktákat magokat ideiglenes használatra. Thaly Kálmán akad. tag úr a kivánt felvilágositás végett felszólítandó.” Összes ülés, 1872. okt. 7. AkÉrt 1872. 195. – Hírlapi tudósítás: PN 1872. okt. 8. Esti kiadás.
Kegyed akkor a vörösvári levéltár kutatása alkalmával feltalált iratokról, s azok közt a nagybányai és munkácsi pénzverdék s a czelesztovai vasműgyár aktáiról jelentést tett, – minthogy ez okmányok a nagybányai bányászatot érdeklik s netán némi viszonyok felderítésére is szolgálhatnak. Sziveskednék az elnökség azon aktákról bővebb és lehetőleg körülményes felvilágosítást nyújtani, illetőleg útmutatást adni: mily módon lehessen ez aktákat ideiglenes haszná- latra megnyerni.  
  Hogy az akad. elnökség e tárgyban válaszolhasson:
n
Jegyzet
Hogy az akad. elnökség e tárgyban válaszolhasson
– A 886/1872. sz. választ lásd AJÖM XIV. 551. 461–462. Eszerint „Thaly Kálmán úr a f. é. okt. 7–i összes ülésből a kívánt felvilágosítások iránt megkerestetvén, úgy nyilatkozott, hogy ő a tulajdonos család iránti discretióból, moraliter kötve van ilynemü, a család birtokviszonyait is károsan érinthető felvilágosítások közlése, vagy éppen az iratok kiszolgáltatása tekintetében és így semmiféle felvilágosítást nem adhat.”
szükségesnek véltem Kegyedet magánúton fölkérni, hogy a föntebbiek iránt tájékozást nyujtani legyen szives.  
  Tisztelettel  
 
Pest
Budapest
1872 aug. 28.  
  köteles szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  főtitkár.  
 

Megjegyzések:

3. csomag, 6. tétel. Csontszínű fol, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA szárazbélyegzővel, 22,9×14,4 cm. 1. levél, 2. pecsét: M. N. MUZEUM THALY CS. LEVÉLTÁRA 1910/30.