Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS ÉS CSENGERY ANTAL – ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGÉNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1872. november 6.
 
  Magyar  
  Tudományos  
  Akadémia  
  819.  
  Tekintetes megyei Közönség!  
  A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató Tanácsának folyó évi october hó 27-én tartott űlésében tárgyaltatván a Tekintetes megyei Közönségnek az 1872ik évi september 5-én tartott közgyűlésből, a Kazinczy féle emléképület és kertre vonatkozólag, Akadémiánkhoz intézett megkereső levele:
n
Jegyzet
tárgyaltatván a Tekintetes Megyei Közönségnek az 1872ik évi september 5-én tartott közgyülésből, a Kazinczy féle emléképület és kertre vonatkozólag, Akadémiánkhoz intézett megkereső levele
„Zemplén Megye Közönsége 3978/1872. A Magyar Tudományos Académiának A mai napon folytatva tartott évnegyedes közgyűlésünkben tárgyalás alá került Matolay Victor bizottsági tagnak azon indítványa, hogy miután a közvetlen szomszédságunkban fekvő Széphalmi kies dombon a
Kazinczy Ferencz
Kazinczy Ferenc
lak és írószobájának helyén országos adakozásokból emeltetni határozott emlékszerű épület még mostanig sincs befejezve, kertté alakítatni határozott körülötte pedig melyet olykor kegyelet által idevezetett hazafiak látogatnak meg a legelhagyatottabb mulandó állapotban van, mellyen a kertté alakítás még megkezdve sincs. Kéretnék fel a Magyar Tudományos Académia, hogy a Kazinczy alap kezelésének teendőit egy megyénk bizottsági tagjaiból választandó legfeljebb 5 tagú felelős és az Académiának is számadással köteles választmánnyal megosztani s azzal folytonos érintkezésben állani szíveskedjék. Habár megyénk közönsége szíves készséggel járulna is ahhoz, hogy a hiányos épület minél előbb befejeztessék, s a dicsőült költő emlékéhez méltó szépségű tájképet mutató halom kertté alakítása még ezen ősz folyamán megkezdessék. Tekintve azonban azt, hogy a Kazinczy alap tulajdona nincs a megye területén, s tudott, hogy azon alap kezelése s az építés művezetése egy állandó bizottságnak adatott át – megyénk közönsége a fentebbi indítvány értelmében teendő felhívásra magát illetékesnek érezhetvén, – hanem a legillőbb tisztelettel bátorkodik ezen közérdekű ügyet a t. Magyar Tudományos Académia nagybecsű figyelmébe ajánlani s hazafias tisztelettel kérni fel, méltóztassék ezen ügy jelenlegi állapotáról megyénk közönségét értesíteni. Fogadja a tisztelt Magyar Tudományos Académia legőszintébb hazafias üdvözletünk kifejezését s engedjen helyt ezen felkérésnek azon megye közönségétől, mely a dicsőült férjfiú múlhatatlan emlékét a nemzet után második sorban sajátjának s nagybecsű örök tulajdonának tartja. Kelt
S. A. Újhely
Sátoraljaújhely
ben az 1872-ik évi szeptember 5.én folytatva tartott Közgyűlésből Zemplén Megye Közönsége.” ( Hőgye 1983. 29. és Hőgye 1990. 115–116.) Vesd össze Pásztor Emil ( Honism 1983. 1.): a széphalmi Kazinczy-emlékmű 100. évfordulójáról.
szerencsénk van arra az Igazgató Tanács válaszát következőkben fejezni ki.  
  Az Igazgató Tanács sajnálja leginkább az emléképületnek befejezetlen
s
Beszúrás
a kert elhagyatott voltát, s az egész alapítványi ügynek ily sajnos helyzetbe jutását. Azonban sem az Igazgató Tanács sem az Akadémia ez alapítvány kezelője nem volt; az az ünnepély, melyet az Akadémia dicsőült
Kazinczy Ferencz
Kazinczy Ferenc
emlékére, saját jelentékeny költségén rendezett, ez alapítványtól külön álló dolog. A gyűjtést az Akadémia elnöke, gr.
Dessewffy
Dessewffy Emil
kezdette ugyan, s ő, egy általa az Akadémia körén kivűl alakított bizottsággal folytatta; de az Akadémia, vagy annak Igazgató Tanácsa, mint olyan, sem a gyűjtésbe, sem a gyűjtött összegről való rendelkezésbe be nem folyt, jegyzőkönyveiben semmi ilynemű intézkedésnek nyoma
n
Beszúrás
incs. Hogy az alap részére vett birtok az Akadémia nevére iratott a telekkönyvben, annak valószinű oka az, hogy gr.
Dessewffy
Dessewffy Emil
ez által vélte azt leginkább biztosíthatni, oly időben, mikor az irói segélyegylet részére gyűjtött pénzeket is elkobozták. Csak midőn az Akadémián kivűl álló Kazinczy-alap bizottság elnöke, gr.
Dessewffy
Dessewffy Emil
, jegyzője
Bérczy Károly
Bérczy Károly
, és több tagja meghalt; midőn néhai báró
Eötvös
Eötvös József
hez, mint az Akadémia elnökéhez, kit egyszersmind a Kazinczy-bizottság elnökének is vélt a közönség, mindennemű a Kazinczy- alapítványra vonatkozó igények intéztettek, az ő kérésére határozta el magát az akadémiai Igazgató Tanács, hogy e mondhatni gazdátlan alapítvány ügyének miben létét megvizsgálja, azt pedig, hogy kezelését is átvegye, a vizsgálat eredményétől függeszté föl. Attól fogva hozzá kezdett e minden irányban bebonyolított ügy tisztázásához –, melynek zavarait nevelte az, hogy a volt bizottság jegyzőkönyvei, jegyzője halála után, nem voltak feltalálhatók, – az alapvagyon számadásait kezdettől fogva megvizsgáltatta, és most kötelességének tartja az ügy tisztázását, rendezését folytatni és bevégezni. Ha ezt közelebb megteheti: értesíteni fogja Zemplén megye Közönségét az eredményről.  
  Maradván teljes tisztelettel  
 
Pest
Budapest
en 1872. november 6.  
  A Tekintetes Közönségnek alázatos szolgái  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
CsengeryAntal
Szerkesztői feloldás:
Csengery Antal
Csengery Antal
főtitkár akademiai másodelnök
 
  Ttes Ns Zemplén vármegye Közönségének.  
 

Megjegyzések:

Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872–1950. Közgyűlési iratok 1872–1905. 33/1873. 2 csontszínű fol. 36,3×22 cm. 1–2. levél, 3. üres, 4. Beigt. November 10én 872. 333./4883.