Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Buda-Pest
Budapest
, 1873 sept. 21.
 
  Kedves öcsém!  
  Vettem köszönettel mind a
Pápai
Pápay Ferenc
részéről küldött 600, – mind a
Bajó L.
Szerkesztői feloldás: Bajó László
éról való 48 ft kamatot, s az utóbbira nézve fogadd e sorokat megnyugtatásúl,
Pápai
Pápay Ferenc
nak pedig vágd le e levél másik lapjára irt elösmerést.  
  A kivánt 1000 ft új kölcsönt talán – a most küldött pénz segitségé- vel – össze tudnám csinálni, de szeretném
Laczi
Arany László
val közleni a dolgot, hanem ő távol keleten van.
n
Jegyzet
szeretném
Laczi
Arany László
val közleni a dolgot, hanem ő távol keleten van
Arany László
Arany László
kétszer járhatott Keleten: másodszor 1874 őszén utazott Törökországba (vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2386. 1874. szept. 11.)
Majd
Kálmán
Széll Kálmán
tól, ki ma irja Bécsből, hogy 24–25-e körűl itt lesz, megizenem, mire gondoltam magamat, vagy illetőleg le is küldöm. Bajos ebben a krachos világban mindenkép.
n
Jegyzet
Bajos ebben a krachos világban mindenkép
1873 májusában a pénzügyi világválság elérte az Osztrák–Magyar Monarchiát is. A megelőző években alapított számos bank és részvénytársaság jelentett csődöt, a részvények árfolyama meredeken zuhant. – Krach: csőd, tőzsdei összeomlás (né.)
Az ember, ha egypár forintja van, azt se tudja, hogyan helyezze el, csak némi biztossággal is. Egyedűl a
m.
Szerkesztői feloldás: magyar
földhitelintézet birja még. 50 vasutrészvényem már úszik, 40 ftjával a vett áron alul! De tartom, mig fidibus
n
Jegyzet
fidibus
– a pipa vagy szivar meggyújtásához összesodort papírdarab (lat.–né.)
lesz.  
 
Laczi
Arany László
bizony messze jár. Ha cordon nincs, azóta ban. Nehezen van pedig vesztegzár, mert akkor nem ment volna tovább
Mehadiá
Mehadia
nál, és innen már kaptam volna tőle levelet. Különben october elejére igy is visszajő.  
  Hát csak, isten segitségével, itt is végigböjtöltük a cholerát.
n
Jegyzet
itt is végigböjtöltük a cholerát
– „A betegeskedő
Arany János
Arany János
t az 1873-ik év április hónapjában volt alkalmam először meglátogatni. Ugy tudom, hogy akkor szórványos cholera-esetek fordultak elő a fővárosban.
[szerkesztői feloldás]
Nagyon élénken emlékemben van, a mint betegségének jelzését azzal a kijelentéssel kezdte: »Nem is fárasztottam volna az orvos urat, ha az a cholera nem ijesztgetné az embert, mert más rendes időben nekem a mostan föllépett diarrheához hasonló dolgok inkább előnyösek, mint hátrányosak; de most már két három nap óta infestál
[szerkesztői feloldás]
háborgat, lat.
; tartok tehát tőle, hogy elfajul.« Egyuttal kijelentette, hogy csak abban az esetben rendeljek orvosszert, ha nagyon szükségét látom, vagy ha tartok tőle, hogy cholerikussá fajulhat a baja.” ( Farkas 1882 )„Közegészségügyi tekintetben a jelentés a himlő és cholerajárványt emeli ki, melyek meggátlására a szükséges rendszabályok kellő erélylyel foganatosittattak.” PN 1873. ápr. 3. Pestvárosának közgyűlése ) – „A cholera-járvány állása az országban f. évi martius 9-től 26-ig terjedő hivatalos összeállitás szerint a következő: a 27 törvényhatósághoz tartozó 173 községben gyógykezelés alatt maradt 411 cholera-beteghez 142 községben ujabban 1175 járult, és az 1586 öszszes betegszámból meggyógyult 485, meghalt 515, további ápolás alatt pedig maradt 586 egyén. A járvány egész tartama alatt” összesen meghalt 10522 beteg. ( PN esti kiadás 1873. ápr. 3. Különfélék ) –
Pest
Budapest
en ápr. 13. és 19. között 50-en ( PN 1873. ápr. 25. Népesedési mozgalom Pesten ), ápr. 27. és máj. 3. között 51-en haltak meg kolerában ( PN 1873. máj. 9. Népesedési mozgalom ) „A járvány terjedése megint közbeszéd tárgyává tette közegészségi ügyünk elhanyagolt állapotát” ( PN 1873. júl. 19. Közegészségi ügyünk ) –
Pest
Budapest
en 1873. júl. 13. és 19. között meghalt kolerában 139 beteg ( PN 1873. júl. 25. Népesedési mozgalom Pesten ) – „E hó 23-án 36 uj cholera-eset fordult elő és igy az összes betegek száma 188. Ezek közül meggyógyult 18, meghalt 14, 156 további gyógykezelés alatt maradt.” ( PN 1873. júl. 25. A cholera állása Pesten ) – „A cholera tegnaptól mára tetemesen növekedett, és tegnap 80 uj cholera-eset merült föl, melyekkel együtt a betegek összes száma 251-re rug. – Ezek közül 30 meggyógyult, 37 meghalt, további ápolás alatt maradt 184. ( PN 1873. júl 31. A cholera állása Pesten ) – „A hivatalos jelentések szerint meghalt
[szerkesztői feloldás]
a f. é. julius 18-tól augusztus 2-áig terjedő két hét alatt összesen 15.855 egyén” Magyarországon. ( PN 1873. aug. 6. ) –
Pest
Budapest
en júl. 27. és aug. 2. között 216-an haltak meg kolerában. ( PN 1873. aug. 8. Népesedési mozgalom Pesten ) –
Pest
Budapest
en aug 10. és 16. között 243-an haltak meg kolerában. ( PN 1873. aug. 22. Népesedési mozgalom Pesten ) – „Azon örvendetes hir érkezik Kolozsvárról és más erdélyi városokból, hogy a cholera ott enyésző félben van. Ugyanezt jelentik Szegedről és környékéről.” ( PN 1873. aug. 22. A cholera enyésző félben ) – „A hiv. lap legujabb kimutatása szeint a cholera-járványban eddig a Királyhágón innen és tul hatvanezer ember halt meg.” ( PN 1873. aug. 23. Hatvanezer halott ) – „A cholerajárvány áldozatainak száma az egész országban a hivatalos kimutatások szerint september 1-jéig 104.000-et tett. E hó elseje óta a járvány országszerte tetemesen, sok helyen rohamosan kezd
[szerkesztői feloldás]
szünni.” ( PN 1873. szept. 12. esti kiadás).
Nekem is volt sept. 5-én egy hétig vissza-visszatérő gyanús hasmenésem, lázzal, s azt hittem, vagy a járvány kerűlget, vagy legalább váltó láz marad rajtam egész télen. De most már semmi nyoma. Titeket is megőrzött a gondviselés, abban a nagy „itéletben.”
n
Jegyzet
Titeket is megőrzött a gondviselés, abban a nagy „itéletben.”
– „Biharban a kolera 1873-ban lépett fel. E járványnak 11.000 ember esett áldozatul
[szerkesztői feloldás]
. A kolera által 7571 egyén jutott árvaságra és özvegységre”. (Bihar vármegye és Nagyvárad. A Magyarország vármegyéi és városai sorozat,
Bp.
Budapest
, 1901. 589.) – „Nagyváradról irják, hogy a járvány ott kissé megszelidült, és mig ezelőtt naponkint 40–50 betegülés fordult elő, most az esetek száma 12–15-re apadt. Egészben eddig több mint 700 haláleset fordult elő a városban. – Biharmegyében a járvány 218 helységben uralkodik.” ( PN 1873. júl. 27. Cholera Biharmegyében ) – „
Nagy-Szalonta
Nagyszalonta
cholera-árvái számára
Arany János
Arany János
20 frtot, fia
Arany László
Arany László
szintannyit,
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
pedig 50 frtot küldött.” ( PN 1873. aug. 29. esti kiadás)
 
  Szives öleléssel, mind hármunk részéről!  
  szerető bátyád  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtár B 9101.