Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – GYŐRY VILMOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1875. június 5.
 
  Tisztelt Tagtárs,  
  Az Edl-ösztöndij
n
Jegyzet
Edl-ösztöndij
– Végrendeletileg az Akadémiának tett 16 000 forintnyi alapítvány, melyet dr. Edl Kálmán saját és fivére, Holczer Miklós nevére 1868. dec. 12-én oly célból létesített, hogy az alapítvány kamataiból évenként két ösztöndíj (300-300 forint) adassék egy orvosi és egy politechnikai növendéknek. A kamatból fennmaradó résszel az Akadémia szabadon rendelkezik. Vesdm össze: AkÉrt 1869. 66–67.
ügyében alig tudnék többet mondani, mint a lapokban megjelent terjedelmes hirdetés
n
Jegyzet
a lapokban megjelent terjedelmes hirdetés
– „A néhai dr. Edl Kálmán saját nevére alapitott orvosnövendéki ösztöndij háromszáz o. é. forintban üresedésben levén, arra a végrendelet korlátai közt pályázat hirdettetik, következő feltételek mellett: 1) Csak katholikus, vagy helvét hitvallásu dijaztatik. Egyenlő képzettségü és érdemü folyamodók közt elsőbbsége van a katholikusnak. 2. A dijazott tartozik a 4. és 5-dik tanévet Bécsben végezni és egy osztályt a közkórházban szorgalmasan látogatni. 3. Tartozik az öt évben két, a birálatot megálló orvosi értekezést irni, legyen az elméleti tárgy, vagy személyesen észlelt érdekes kórfolyam, s azt valamelyik pesti magyar orvosi lapban kiadni. 4. Ha a dijazott kötelezettségeinek megfelel és a 4. vagy 5-dik év után valami szaktudományban külön akarja magát kiképezni, az akadémia az ösztöndij élvezetét még egy évre meghosszabbithatja. 5. Ha meg nem felel kötelezettségének, az ösztöndijtól idő- közben is elesik. 6. A folyamodás a magyar tudományos akadémiához küldendő be f. év julius 25-ig bezárólag. Melléklendő az iskolai bizonyitvány (könyvecske) ugyanazon iskolai évről. 7. A ki az ösztöndijra érdemesnek tartatik, erről tudósittatni fog s az ösztöndij felét az őszi, felét a tavaszi félév kezdetén mindenkor az előbbi félévről beküldött tanbizonyitványai alapján fogja kapni. Budapest, 1875. máj. 22-én. Elnöki megbizásból
Arany János
Arany János
, főtitkár.” PN 1875. máj. 23.
mond. Hogy a stipendiumért
n
Jegyzet
stipendiumért
– ösztöndíjért (lat.)
3-ik osztályu növendék is folyamodhatik, azt hiszem a szerkezetből, mert a hirdetés 2-ik pontja csak annyit köt ki, hogy az ösztöndijas a két utolsó (4-ik és 5-ik) évet Bécsben köteles járni, de a 3-ik pont mindjárt hozzáteszi, hogy tartozik az öt év alatt orvosi értekezést irni. Ez a végrendeletben sincs világosabban kifejezve. A verseny ügyében egy 3-tagú szakbizottság itél, melyhez én a beérkezendő folyamodásokat átteszem. Egyéb kikötés, családi vagy másféle, nincs, a vallásin kivűl (hogy csak r. cath. vagy reformatus, azaz helvét hitvallásu) pályázhat. Ezekre a verseny egészen szabad, s a beküldött bizonyitványok alapján döntetik el a bizottság által. Azon kérdésre, hogy in petto
n
Jegyzet
in petto
– szándékozóban (ol.)
nincs-e valakinek eligérve, épen úgy nem felelhetek, mintha azt kérdezné tisztelt barátom, hogy péld. a Nádasdy-jutalom,
n
Jegyzet
a Nádasdy-jutalom
– A Nádasdy Tamás díjat testvére emlékére Nádasdy Ferenc alapította 1857. jan. 11-én, hogy az Akadémia évenként a legjobb magyar történeti tárgyat kidolgozó költői beszélyt jutalmazza.
a birálók összejátszása által, nincs-e valakinek szánva. Nem szabad ilyet, nyilvános pályázatnál, föltenni.  
  Egyébiránt szíves üdvözléssel maradok  
  Budapest 1875 jún. 5én  
  Kegyednek  
  igaz tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János