Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest, 1875 sept. 28-án.  
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  A Pápay féle 600 ftot köszönettel vettem, s erről az elismervényt a tulsó lapon, szokott módon küldöm.  
  A mit a tőke további gyümölcsöztetése iránt javasolt, arra már én is régebben gondoltam és
Kálmán
Széll Kálmán
nak azt hiszem említettem is, hogy ha
Pápai
Pápay Ferenc
tól a pénzt visszakapom, az ottani takarékpénztárban szándékozom elhelyezni. Ti tudjátok, mennyi biztossággal tehetem azt; ha
Kálmán
Széll Kálmán
, mint remélem, mostanában
fel rándúl
Szerkesztői feloldás: felrándúl
megnézni a kis leányát mielőtt a tél beállana – akkor megbeszéljük ezt is. Papirt venni most nem igen lehet, – azaz lehetne, de a drága és keveset hoz be; a rosz pedig nem ér többet, mint ugyanannyi itatós papir, sőt annyit se, mert ez puhább egy bizonyos czélra. S a pesti tak. pénztár nem ad többet 5 %nél  
 
Juli
Arany Jánosné Ercsey Julianna
nak irott leveled
Beszúrás
l örömmel
értett
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: értettük
meg, hogy egészséged már utcunque
n
Jegyzet
utcunque
– valahogyan (lat.)
helyreállott. Hiszen bolond is az, 40–50 éves embereket
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: már 8–10°d
hideg vizben fürdetni! Valószinű, hogy a hideg
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: idő
is hozzá járúlván, ennek köszönhetted egész
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: nyári
szenvedéseidet. Az én „doctor-könyvem” (mely
azonb
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: azonban
mindenféle „doktorozásnak” ellensége) azt mondja, hogy az ember, bizonyos korban, ne igyekezzék már magát „edzeni”, csak conserválni.
n
Jegyzet
Az én „doctor-könyvem” (mely azonban mindenféle „doktorozásnak” ellensége) azt mondja, hogy az ember, bizonyos korban, ne igyekezzék már magát „edzeni”, csak conserválni.
– Ez a következő kiadvány tanácsainak felel meg: Az egészség négy könyve. Bock Ernő Károly lipcsei boncztanár után a magyar nép szükségeihez alkalmazva.
Pest
Budapest
,
Ráth Mór
Ráth Mór
kiadása, 1865. A „korai elvénülés” fő okai között szerepel a „hidegvizzel való vakdühös élés”. „A magaskoruak ápolásának főszabálya ez: kerüljenek ki megszokott életmódjukban minden erőszakos változtatást; különösen veszélyes pedig az edzés és erősbödés utáni törekvés, valamint a megszokott ingerek megvonása is. Érje be életereje és egészsége azon fokával az öreg, melyet élete középkorából megtakaritott. Okuljon bele korának állapotába, s ne azt keresse, mint lehetne azt gyarapítani, hanem azt, hogy mint kelljen a meglévőt megőrizni s vele takarékosan élni. Az élet folyamát legjobban serkentgetik még a szeszesek, ha mérsékletesen s alkalmatos tápszerek kellő mennyisége mellett élnek velök, a miért nevezi is egy ókori közmondás a bort az öregek tejének, a tejet meg az ifjak borának (vinum lac senum, lac vinum infantum).
[szerkesztői feloldás]
G y ó g y s z e r e k e t e mellett, a mint csak lehet, r i t k á n k e l l alkalmazni.” (501–502., 504.)
S ebben azt hiszem igaza van.  
 
Jani
Ercsey János
állapotáról irt soraidat részvéttel, de egyszersmind megnyugvással vettük. Igazad van, jó volna többször együtt lennünk e nagyon is múlandó életben. Így, ha valamelyünknek baja esik, csak akkor veszünk hirt róla, amikor már elmult – vagy elmúlt! Én váltig biztattam nénédet most is, hogy menjen le, de nem akart nálam nélkűl. A cselédjeivel sem tudta, mit tegyen.
n
Jegyzet
A cselédjeivel sem tudta, mit tegyen
– A 12 éves
Szél Piroska
Széll Piroska
erről így írt barátnőjének, a nagykőrösi
Gubody Mari
Gubody Mária
nak: „Nagymama köszöni sziveségedet. És nagyon szivesen elfo
[szerkesztői feloldás]
ga
dja ha a leány, rá ál, hogy legalább is egy fél évig lesz nálunk, a 4 frt nagymama szivesen megadja. És most az a kérdés, hogy nagymama fizesse-e az uti költséget, vagy, a kisleány fizeti? Nagymamának mindegy, akár október vegin akár november elején jön csak azt szeretné, hogy minél előbb itt volna. De hogy ha meg igerkezik hogy egy fél évig minálunk lesz, és valamely más helyen többet igérnek neki, és fel évet nem tölti ki, akor az uti költséget béréből kifogja nagymama. Irma 4 évig volt nálunk, Terka pedig 2 éve hogy nálunk van, nagymama reméli, hogy ez a leány se fog tavaszig elfutni.” (1875. okt. 25.) – „A leányt bizony elküldtük, mert nagyon rosz magaviseletü volt, már másnap mindjárt mondta hogy, sajnálja hogy feljött, mert volt nek
[szerkesztői feloldás]
i
Czegléd
Cegléd
en vagy én nem is tudom hol egy kocsisa. 3-ad nap mindjárt mondta hogy, ő bizony a nagymama főztit nem szereti, jobb szeretné ha lebbencset főzne neki, ezért aztán és még másért is.” (1875. dec. 17.) Móricz 1932. 371., 372.
Engem, minden szolgálat nélkül, nem akart itt hagyni, ha pedig a cselédfélét a háznál hagyja, azt hitte, ellopnak, felgyújtanak, összerombolnak mindent. Én pedig, valóban, nem mehettem. Mert bár akadémiai szünidő van, még is mindennap kell itt lenni valakinek a ki helyt álljon az Akadémia nevében.
Gyulai
Gyulai Pál
egy egész hónapig vitte helyettem a functiót;
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
egy egész hónapig vitte helyettem a functiót
1875 nyarán,
AJ
Arany János
karlsbadi kúrája idején.
hogy szünidejét ő miattam épen ne használhassa, azt tőle kivánnom embertelenség lett volna. A mint hogy használta is,
k
Beszúrás
irándult ide és oda, látszott neki, hogy kedvesebb volt igy, mint ha én még másik hónapi helyettesitésre is felkértem volna. Vannak bizonyos moralis tekintetek, a melyeket érző ember nem mellőzhet, habár egy kis arczátlansággal túl tehetné magát rajtok. Ilyen az én viszonyom
Gyulai
Gyulai Pál
val. De talán jövő évben én is szabadabb leszek. Ideje volna már, régen is óhajtom, és korom, egészségi állapotom is mind jobban követeli.
n
Jegyzet
De talán jövő évben én is szabadabb leszek. Ideje volna már, régen is óhajtom, és korom, egészségi állapotom is mind jobban követeli
– Lásd
AJ
Arany János
1873. márc. 24-én Balogh Eleknek írt levelét (2349.).
Ezért is szeretném azt az ottani nehány forintot kellő biztosságban, de egyszersmind hasznosan elhelyez
ve
Beszúrás
látni.  
  Köszönöm újolag gyakori nyüglödéseidet az én bajaimmal. Nénéd, ugy sejtem, válaszolt tegnap, s így én napi
ujágokat
Szerkesztői feloldás: ujságokat
(quae non sunt
n
Jegyzet
quae non sunt
– amelyek nincsenek (lat.)
) nem irok, hanem bezárom levelemet azzal az, (vagy
[szerkesztői feloldás]
(vagy - az első zárójel nincs bezárva
(mint most irják) ama óhajtással, hogy kedves leányoddal együtt a jó isten tartson meg jó egészségben! Ölelünk mindnyájan  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.