Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest 1875 dec. 19.  
  Kedves öcsém,
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
,  
  Először is tőled kérek bocsánatot, hogy ügyismeretlenségem és já- ratlanságom miatt ily gyakori levelezési és egyéb munkával terhellek, azután
Rozvány György
Rozvány György
barátomtól, hogy évek ótai távollétem miatt mostani viszonyairól semmi legkevesebb tájékozással nem birván, óhajtottam ezt megszerezni, s neki talán e bizalmatlansággal fájdalmas érzést okoztam.  
  Azon felvilágosítások után, melyeket a te leveledből s az ő mellékelt soraiból nyertem, legkevesbbé sem habozok vele a kölcsönügyet megkötni. A szerződés mintájául szolgálhatna a
Pápai
Pápay Ferenc
val kötött szerződés – melyet le is küldhetnék, de talán alkalmam lesz azt
Kálmán
Széll Kálmán
tól vagy valakitől még addig biztosabban leküldeni – azonban szövege úgy is megvan nálad, mert azt hiszem, azonos a tieddel. Ebből különösen szeretném felvétetni azt a pontot, hogy ha a mostani 6% agio
n
Jegyzet
agio
– a piaci és hivatalos ár közötti különbség; árfolyam (ol.)
a visszafizetéskor magasabbra rugna, kölcsönvevő a differentiát megtéritni köteles
[törölt]
« , »
.
Beszúrás
– Az egy évi felmondhatatlanság és azontul ¼ évi felmondás akármelyik fél
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
által, szintén beveendő volna. Azontúl a kamat 10% félévenkint előre fizetése, a tőkekamatadó szintén félévenkint utólagos megtéritése, első helyen azonnali betáblázás
n
Jegyzet
betáblázás
– pénzbeli követelés jelzálogi biztosítéka az ingatlanvagyonon a törvényhatóság ún. betáblázási könyveiben
a szalontai birtokokra,
h
Beszúrás
ázra és gőzmalomrészre (ha ennek van telekkönyve), a homoroghi birtokra csak előjegyzés,
n
Jegyzet
a homoroghi birtokra csak előjegyzés
Magyar-Homorog: nagyközség Bihar vármegye mezőkeresztesi járásában; Oláh-Homorog: nagyközség Bihar vármegye nagyszalontai járásában. Előjegyzés: az a bírósági intézkedés, amelynél fogva a telekkönyvbe bevezetett ingatlanokra nézve dologi jogok keletkeznek, változnak és elenyésznek (Pallas).
és S-Balog Mihálynak egyszerű kezessége, de úgy, hogy eshetőleges betáblázásra engedélyt adjon. Én azt hiszem, hogy az első helyen történt betáblázásokkal is pénzem eléggé biztositva van; s igy a homoroghi jószágnál és a kezesnél nem kivánok azonnali bekeblezést.  
  A mi a tőkekamat adót illeti, ez most tudvalevőleg 10% és ezt
Pest
Budapest
en kell fizetnem, mint erről már volt alkalmam teljes hitelességgel meggyőződni. A szalontai telekkönyvi hatóság már
Pápay
Pápay Mihály
kölcsönér
ő
Beszúrás
l is megtette ide a központba a jelentést, és az adó rám kivettetett. Hozzájárul ez állami 10% hez még a fővárosi pótlék, – úgy hallom 25 %je a kivetett adónak, ezt ha R.
Rozvány György
Rozvány György
nem akarja vállalni, nem akarom forcirozni.  
  Mind ezek után kérlek, hogy a szerződést legjobb belátásod szerint sziveskedjél elkészíteni, és betábláztatását annak idejében eszközölni.  
  Szives küldeményed valahára – a mai napon megérkezett. A hűs időben szerencsére semmi sem romlott el, csupán egyik nyúlat rágták össze a patkányok, hanem hiszen nekik is kell. Fogadjátok legszivesb köszönetünket, a jó Berzseknénak nőm ezt külön levélben fogja megirni.  
  Egészségünk és állapotunk tűrhető, bár nem olyan, hogy nektek jobbat ne kivánjunk.  
  Én nagyon ellustúltam, hogy szalontai kifejezéssel éljek, jó volna már pihennem. Ha kitelelhetek, talán majd gondolok valamit, a 60-dik év küszöbén.  
  Közelednek az ünnepek,
Piroska
Széll Piroska
készűl és örül nekik erősen. Boldog gyermekkor. Mi öregek oly egyhanguan töltjük mint bármely köznapot. Kivánom hogy ti örömteljesebben töltsétek!  
  Fogadd legszivesb üdvözlésemet!  
  Szerető rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Rozvány Gy.
Szerkesztői feloldás:
Rozvány György
Rozvány György
úr levelét visszazárva küldöm.  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.