Aranysárkány fejléc kép
 
TREFORT ÁGOSTON – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1876. január 21.
 
  111 eln. sz.  
  A súlyos veszteséggel szemben, mely néhai
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
nek m. é. december hó 10-kén történt elhunytával átalában irodalmunkat és tudományosságunkat, de különösen a budapesti m. kir. tudományos egyetemet is – melynek a boldogult egyik fődisze volt – oly fájdalmasan érte: vigaszt és kárpótlást csak abban kereshetünk s találhatunk, hogy irodalmunk bir még oly tudományos erővel, épen Nagyságodban, ki az elhúnyt által a m. kir. tudományos egyetemnél üresen hagyott helyet méltán betöltheti.  
  Miután a nevezett egyetem bölcsészi kara – mint előmbe terjesztett jegyzőkönyvéből értesültem – a
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
által betöltött tanszéknek két részre, t. i. irodalmira és nyelvészetire való különválasztását s egyelőre csak az irodalmi tanszék betöltését szándékozik javaslatba hozni,
n
Jegyzet
Miután a nevezett egyetem bölcsészi kara – mint előmbe terjesztett jegyző- könyvéből értesültem – a
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
által betöltött tanszéknek két részre, t. i. irodalmira és nyelvészetire való különválasztását s egyelőre csak az irodalmi tanszék betöltését szándékozik javaslatba hozni
– A budapesti egyetem bölcsészettudományi kara által 1875. dec. 17-én kiküldött bizottság a magyar nyelvi és irodalmi tanszék szétválasztását javasolta. Az irodalomtörténeti tanszék élére végül
Gyulai Pál
Gyulai Pál
került nyilvános és rendes egyetemi tanárként kinevezésre 1876 júliusában. A magyar nyelvészeti tanszéket ideiglenes jelleggel először Budenz József és P.Thewrewk Emil, 1878-tól pedig Simonyi Zsigmond vezette (állandó kinevezésére 1885-ben került sor). Lásd Szentpétery 1935. 524–525.
a bölcsészi kar ezen nézetének megfelelőleg Nagyságodat a budapesti m. kir. tudomány egyetemen a magyar irodalmi tanszékre ohajtanám megnyerni, abban a meggyőződésben levén, hogy Nagyságod e tanszéken irodalmi és irodalomtörténeti tanulmányait az ifju nemzedék javára s átalában tudományoságunk
 [!]
[sic!]
diszére fogja érvényesíteni, s irodalmi téren eddig szerzett koszorúit, nemzetünk dicsőségére ujabbakkal tetézendi.  
  Felkérem ezért Nagyságodat, engedje meg hogy a budapesti magyar kir. tudomány egyetem magyar irodalmi tanszékén Ő cs. és apost. kir. Felsége elébe, kinevezés végett Nagyságodat terjeszthessem föl; s ez iránti elfogadó nyilatkozatával örvendeztessen meg mielőbb engem s irodalmunk és tudományosságunk minden őszinte barátját.  
  Budapesten 1876 évi január hó 7én  
  Nagyságos
Arany János
Arany János
Úrnak,  
  magyar tudományos akadémiai rendes tag és főtitkárnak  
 

Megjegyzések:

A NSzAJM -ból 1977. ápr. 12-én „restaurálás és jobb megőrzés végett” az Arhivele Naţionale tulajdonába került. Jelzete: Colecţia de documente a Muzeului Memorial „
Arany Janos
Arany János
Salonta
Nagyszalonta
; fotómásolat: MTA Kt K Ms 5460/33.; MTA Kt Mikrofilmtára B 301.