Aranysárkány fejléc kép
 
CSENGERY ANTAL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1876. február 26.
 
  Kedves Barátom!  
  Én szintoly kevessé tudom, mit tegyünk, mint Te.
n
Jegyzet
Én szintoly kevessé tudom, mit tegyünk, mint Te
AJ
Arany János
ugyanaznap írt levele: „Hirdetnem kellene lapokban az összes űlést hétfőre
[szerkesztői feloldás]
azaz febr. 28-ra azaz
. Én ugyan, magam részéről, azt hiszem, hogy az árviz nagyján már túl estünk, és holnapig be fog állni az apadás: de még sem tudom, nem lesz-e közbotrány ily veszély s rémület közepett akadémiai űlést hirdetni. Annyival inkább, mert a folyó tárgy merö csekélység: de az a szerencsétlen Háberern-féle emlékbeszéd van napirenden, mely már kétszer elmaradt s
Prónay
Prónay Gábor
rokonsága és tisztelői meg találnak neheztelni érte, hogy most is ily köz rémület (és járhatlan útak) idejére tüzzük ki. Méltóztassál elnöki szavaddal délig kisegitni e dilemmából, mert akkor már vinni kell a hirdetményeket a nyomdába.” ( AJÖM XIV. 665. 547. )
Ha azonban attól tartasz, hogy a Pro¯nay rokonság megharagszik: tedd azt, a miért – biztosítlak, – senki sem fog megharagudni, t.i. a jelen viszonyok közt halaszd el az ülést,
n
Jegyzet a jelen viszonyok közt halaszd el az ülést – Az ülést mégis megtartották: „HaberernJonathán lev. tag. Emlékbeszédet mondott néh. báró PrónayGábor lev. tag felett. Az »Értekezések« során kiadandó.” (Összes ülés, 1876. febr. 28.
Csengery Antal
Csengery Antal
akad. másodelnök úr elnöklése alatt”, AkÉrt 1876. 54.)
amelynek úgy sincsen fontosabb folyó tárgya.  
  Isten áldjon! Szívesen üdvözöl  
  Budapest, 1876 febr. 26.  
  igaz barátod  
 
CsengeryAntal
Szerkesztői feloldás:
Csengery Antal
Csengery Antal
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1876. febr. 26-i levelére ( AJÖM XIV. 665. 547. )