Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest 1876 márcz. 14.  
  Kedves öcsém,  
  A Rozvány-féle kötelezvényt és telekkönyvi kivonatokat megkaptam, és teljesen meg vagyok elégedve velök. Fogadd legszivesebb köszönetemet, melylyel annál inkább tartozom, mert el tudom képzelni, mily válságos napokban és izgatott kedélylyel kellett neked az én bajaimmal vesződni.  
  A
Pápai
Pápay Ferenc
részére való kitáblázási engedélyt
n
Jegyzet
kitáblázási engedélyt
– A kitáblázás az ún. betáblázási könyvekben feltüntetett adóssági követelés törlése.
itt küldöm. Nem tudom (nem említéd leveledben) bélyeg kellett volna-e rá, s környezetemben nem találtam annyi segédeszközt, hogy megtudhassam kell-e, és menynyi? Kiállitottam hát pusztán. Ha a bélyeg dolgát ott nem lehetne eligaz
í
Beszúrás
tni, pedig kell rá, kérlek sziveskedjél tudatni egy sorban – fölteszem rá a bélyeget s mégegyszer lemásolom.  
  Most pedig, midőn életed oly fontos lépését (a mint gondolom) már megtetted,
n
Jegyzet
midőn életed oly fontos lépését (a mint gondolom) már megtetted
– Első feleségének halála után
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
házasságot kötött Fónagy József özvegyével, sz.
Sajó Julianná
Sajó Julianna
val (1832–1896). Lásd erről részletesebben: Korompay 2008.
kivánom neked mind azt az örömet, nyugalmat és boldogságot, a mit magad vártál és ohajtottál, – és hogy a gondviselés –
mindazon
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mind azon
idegenség daczára, melylyel az némelyeknél találkozott, forditsa jóra, és úgy, hogy az utóbbiak, akár rosz indulatból, akár mert téged féltettek – avatkoztak belé legbensőbb magánügyedbe, mentül elébb csalódva érezzék
[törölt]
« »
magukat föltevésökben.  
  A közelgő
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
napot töltsd örömben és egészségben!  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.