Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Buda-Pest
Budapest
1877. jan. 25.
 
  Kedves öcsém,  
  Megszavazván az országgyűlés, becsületes hitelezőkre nézve, a 8% kamat-maximumot,
n
Jegyzet
Megszavazván az országgyűlés, becsületes hitelezőkre nézve, a 8% kamatmaximumot
– Ezt a törvényjavaslatot „általánosságban”, a részletes vita előtt, 1877. jan. 23-án fogadta el a képviselőház ( PN 1877. jan. 24. ); jan. 24-én „a többség elfogadá a központi bizottság javaslatát, vagyis a 8 %-ot.” ( PN 1877. jan. 25. ) – 1877:VIII:3. §. t.c.: „Nyolcz százaléknál magasabb kamatot biztositó zálogjog előjegyzése vagy bekebelezése nem rendelhető el.” Magyar Törvénytár, 1877– 1878. évi törvényczikkek.
Bp.
Budapest
, Franklin, 1896. 12.
s én az ellenkező categoriában nem akarván maradni: ideje hogy megerőltessem tönkrejutott szememet,
n
Jegyzet
ideje hogy megerőltessem tönkrejutott szememet
– Vesd össze:
AJ
Arany János
Szász Károly
Szász Károly
nak, 2466. 1876. nov. 11.
és kérjem segitségedet ügyeim rendbehozására.  
  Énnekem nagy kedvem volna felmondani kölcsöneimet, s takarékpénztárba helyezni el, bármily olcsó kamat mellett, vagy zálogpapirt venni rajta; igy legalább ment lennék az adó-zaklatásoktól és a magán kölcsön egyéb kellemetlenségeitől. De félek, hogy ez által adósaimat nagy zavarba ejteném, s talán a töke
 [!]
[sic!]
visszafizetésre nézve is hátrányos volna e lépésem. Inkább arra határoztam hát magamat, hogy tisztán leengedem nekik 8%-re, mely (az állami és 25% városi adó levonásával) nekem 7%-nek felel meg. De akarnám, hogy a kamat jövedelemmel az adó is leszálljon; ezt pedig csak úgy érhetem el (akkor is csak 1878-ra, mert mindig az előző évi decemberi kamatláb vétetik sinórmértékül) ha engedményem betábláztatik
n
Jegyzet
betábláztatik
– betáblázás: pénzbeli követelés jelzálogi biztosítéka az ingatlanvagyonon a törvényhatóság ún. betáblázási könyveiben
annak rende és módja szerint. Már pedig én ebben, a te utasitásod és segélyed nélkül, egy lépést sem tudok tenni. Kérlek, sziveskedjél megtenni a teendőket.  
 
Kálmán
Széll Kálmán
megirta nekünk is, miben jár.
n
Jegyzet
Kálmán
Széll Kálmán
megirta nekünk is, miben jár
Szél Kálmán
Széll Kálmán
1877. ápr. 22-én
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
nak írta: „Egyfelől megakarom köszönni kedves anyámnak közelebbi levelében is kifejezett jóságát, s irántam való szeretetét; másfelől, mintegy indokolni kivánom
Piroská
Széll Piroska
hoz irott e’ levelemet melyet ide zártan küldök. – Szegény, áldott jó gyermek, ápril 20 ról irott levelében, midőn esküvőmre gratulál, – tul érzékenységében mintegy elbucsuztat magától! Szóval levelén nagyon látszik érzékeny kedélyének, nemcsak töprengése, hanem elkeseredése is, – s habár feltettem is magamban, hogy többé nem érintem előtte e’ tárgyat, nevet nem hallgathattam, – és azt hiszem, – ugy érzem hogy ezeknek tőlem hallása, csak jól hat reá!
[szerkesztői feloldás]
...
No de ugy a’ hogy készen vagyok, – és hólnapután indulok a’ nagy utra. –
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bátyám jön velem, – tanuképen; ha ugyan már hólnap el nem indul nejével és
Rózá
Ercsey Róza
val, hogy egy bajjal
Debreczen
Debrecen
ben egy pár látogatást is tegyenek.” (Móricz 1932. 373–374.)
Szél Kálmán
Széll Kálmán
a debreceni polgármester lányát,
Poroszlai Idá
Poroszlai Ida
t vette feleségül. Vesd össze: Rolla 1944. 97–98.
Azóta tán czélnál is van? nem tudunk róla semmit. Nagy zavarban vagyunk, hogyan adjuk tudtára
Piroská
Széll Piroska
nak. Nagyon le fogja verni szegény mély érzelmű kis leányt. Eddig azt hitte, kizárólag ő uralkodik az apja szeretete fölött.  
  Egyébiránt egészségünk – úgy a hogy – megvan. Én, pihent szemmel, látok 4-5 perczig valamit, azontul semmit. Már 4 hónapja, hogy igy vagyok.
n
Jegyzet
Már 4 hónapja, hogy igy vagyok
– Vesd össze
Szász Károly
Szász Károly
nak 1876. nov. 11-én írt levelével (2466.). – „Férjem sokat gyengélkedik. Köhög iszonyuan a melet a szemeji anyira el gyengültek, hogy három perczig nem képes olvasni. Isten tudja mi lesz belülle? Négy hólnapja, hogy én olvasok föl neki a napi lapokból, egyébb aztán marad. El képzelheted mily iszonyu kin olyan emberre, a kinek évek ólta egyedüli mulatsága a könyv. Sok baj lelkem. De türjük békével, ez rendeltetésünk.”
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
levele
Gubody Mari
Gubody Mária
hoz, 1877. jan. 19. ( Móricz 1932. 373.)
 
  Szives üdvözletemet mindnyájotoknak, s minden jó kivánatomat, melylyel maradok  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.