Aranysárkány fejléc kép
 
BARNA GÉZA – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1877. február 6.
 
  Nem tudom mikép czímezzem, nem tudom miként kezdjem e levelet. Bocsánatot kell minden esetre kérnem e vakmerőségért, hogy, ki senkinek terhére lenni nem szeretek, épen Önnek alkalmatlankodom. Félek, hogy olvasatlanúl félredobja e levelet, s még jobban félek, hogy elolvassa és azután dobja el boszúsan. Ha a „Koszorú” még élne, mily könnyű volna e tettemre jogczímet találni, – most mentségem is alig van. Azonban ez időkor, melyben most vagyok, nem olyan, hogy a nagyság iránt tartózkodóvá tudna tenni, oly közel érzem magam minden igazán nagyhoz, hogy az irántok érzett lelkesedő bámulat mellé félelem nem vegyül; egy pár év mulva bizonyosan félelemmel (habár tán bámulat nélkül) fogok feltekinteni még a földi apró „nagyság”-okra is s megtanulok majd tartózkodó lenni az igazán nagyok iránt. Ha addig várok: e levél bizonyosan elmarad.  
  Gondolatok üldöznek, vágyak gyötörnek. Százszor elűztem magamtól az ezen tettre ösztönző gondolatot, százszor elodáztam a vágyat és végre mégis győzedelmeskedett rajtam.  
  20 éves vagyok. Nappalom a jogi egyetemé és
Verbőczy
Werbőczi István
é,
n
Jegyzet
Nappalom a jogi egyetemé és
Verbőczy
Werbőczi István
é
Werbőczy István
Werbőczi István
1517-ben megjelent jogkönyve, a Tripartitum 1848-ig a magyar jogrendszer és a nemesi nemzettudat meghatározó munkája volt. Jelentősége a modern kori magyar közjogi gondolkodásban sem csökkent, a jogászképzésben használatos alkotmányjogi tankönyvek is részletesen foglalkoztak
Werbőczy
Werbőczi István
nézeteivel.
éjjelemet a szépirodalom és költészet foglalják el. Nem annyira irok, mint inkább élvezem a mások által már megírtakat, de lehet-e az, hogy az ember bármennyire bámulja is azon nagy szellemeket és bármennyire is érezze mellettük törpeségét, – mégse próbálja az általa bámultakat utánozni, s ne fedezzen fel némi szépséget ís a gyarló utánzatban, habár az tán csak az ellesett mérték szépsége és egy-két rím szerencsés
összecsendülése
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: össze csendülése
. Ha szigorú önbirálatra képes volnék, vagy oly ismerősöm volna, ki érett itéletével ki tudna mozdítani ez önkénytelen stagnatioból s bölcs tanácscsal ezt mondaná: „Hagyd abba a költőket és a versirást, láss egész lélekkel kenyérkereseti pályád után; tekintsd azokat enyhülésnek, ha ennek nehézségein kifáradtál. Jó jogász lehet belőled, de jó költő soha, a mennyire verseidből következtethetem” – ha így volna, nem kérném Öntől e kegyet és nem alkalmatlankodnám. Jelenlegi szépirodalmi lapjaink szerkesztői nem authenticus bírálók s ez úton véleményt tudni ki, kényelmes mód, de nem megnyugtató s ez okból nem is követtem e rendesen használt módot.  
  Tudom hogy szerénytelenség amit teszek és igen sok amit kérek, és mégis megtettem. Ha érdemesnek tartana arra, hogy legnagyobbra becsült pár sorával megtiszteljen, boldoggá tenne vele; ha nem, kérem, dobja félre az egész dolgot; ez esetben tudni fogom, hogy csak Vojtina „Andris öcscse” vagyok;
n
Jegyzet
hogy csak Vojtina „Andris öcscse” vagyok
– Utalás
AJ
Arany János
Vojtina levelei öccséhez c. versére.
de legyen egyúttal elnézéssel vakmerőségemért s ne gondoljon haraggal először és utolszor alkalmatlankodó  
  őszinte tisztelője és kész szolgájára  
  Barna Géza joghallgatóra.
n
Jegyzet A mellékelt versek:
 
I r é n .  
 
  Kis tündér, kis syrén,
  Csintalan szép Irén!
  Mért gunyolsz ki, mért nevetsz
  Hogyha kérlek, hogy szeress
  Mért nem adsz egy biztató szót,
  Mért gyötörsz te pajkos gyermek,
  Hogyha mondom, hogy szeretlek
  És imádlak téged én,
  Kis tündér, kis syrén,
  Szívtelen szép Irén.
 
 
  Ha rám fordítja égő szemeit,
  Gyönyörtől s félelemtől reszketek,
  Szegény szivem oly hevesen dobog,
  Oly igézők e csodaszép szemek,
  S a csalfa, észreveszi zavarom’
  Dalol, kaczag: „Lalla, lalla!”
  Tovább szökdécsel, hirtelen megáll,
  Szemembe néz: „Nos, mondja mi baja?”
  S én dadogom: „Nagyon fáj a szivem…
  Ő fölkacag, tapsol: „Haha…”
  Kacsóival égő arczomra legyint,
  Tánczol, dalol: „Lalla, laralla.”
 
 
  Ha nem volnál oly csodaszép
  Ha úgy nem szeretnélek,
  Majd itt hagynálak téged
  És menekülnék oda ép’
  Hol megszünnék ez a bűvfátyol
  Mely lábaid elé varázsol;
  Hová nem ér el szemeid hatalma,
  Honnan már vissza szép hangod se csalna,
  Hol mentve lennék tőled, csábos
  Kegyetlen, csodaszép, bűbájos
  Kis tündér, kis syrén,
  Szívtelen rosz Irén!
 
 
1875.
 
É j j e l .  
 
  Minden olyan csendes körültem,
  Égi nyugalom vesz körül,
  Az alant elterülő város
  Lassan álomba szenderül…
  Oh jőjjetek, ti szellemképek,
  És nyujtsatok vigaszt nekem,
  Enyésztessétek el a kételyt
  Mely dúl viharként keblemen,
  S mi gyógyírként hasson szivemre
  Hozzatok égi érzeményt,
  Hogy pótolhassa az elvesztett
  Szeretetet, hitet, reményt.
 
 
  S már népesűl is kis világom,
  A vén karszékben ülve látom
  A fehérhajú nagyapát,
  Ép úgy mint midőn kiabálva,
  Zajongva és körülugrálva
  Vevék körül az unokák;
  Oly kedves most is nyájas arcza,
  Bárki arról leolvashatja:
  „Hittem, szolgáltam az Urat,
  Benne vetém minden reményem
  S bár olykor sujtolt is keményen
  De megvigasztalt a tudat:
  Nem tévesztém a jó utat.”
 
 
  – S most mintha távol hang zenegne,
  Ismérem e kedves zenét,
  Mint hárfa lágyan zsongó hangja
  A hűs légben terjedve szét,
  Egy kedves képet lát szemem most
  Egy rég látott kicsiny lakot,
  Repkényt mely a falakra kúszik,
  Virággal telt négy ablakot,
  Ott ülök most a kis szobában
  S egy hang susogja ezt nekem,
  – Míg lágy karok ölelnek által:
  „Fiam, oh édes gyermekem!”
 
 
  Óh boldog, rég letűnt idő,
  Miért oly gyorsak szárnyaid,
  Miért hagyád nekem csupán
  Az egykori fény árnyait.
  Mért nem maradtam gyermek mindig
  Hisz az a boldogság kora,
  Midőn örömöt nyujt egy fűszál,
  Örömöt nyujt a föld pora. –
  Melyből egy kis világot épit, –
  S melyet letép, egy kis virág…
  Mily vágyak! óh most e kebelnek
  Szűk egy egész, egy nagy világ!
 
 
  S ím most fölpattan egy koporsó,
  Benn egy halvány, véres halott,
  Panaszos szemét rám mereszti….
  Óh jaj! el, el! távozzatok!
  Én téged úgy szerettelek,
  Miért okozasz most ennyi kínt…
  Szivem vadúl ver, vérem fagy,
  Szemem borúl; – el tőlem mind!...
  – S ismét csak a szobámban ülök
  A sápadt hold sugárinál,
  Körül a bútorok pattognak
  S hajam élére szökve áll.
 
 
1874.
 
E m l é k e z é s .  
(1876. Jan. 12.)  
 
  Ma egy hete temettük el,
  S oly régi már e gyász,
  Mintha évek teltek volna
  Hogy leszállt a koporsóba,
  – Az idő mi lassan mász’.
 
 
  Egykor óh mily gyorsan tölt el,
  Víg nap után édes éj
  Tovaszállt mint röpke sólyom, –
  Most az idő lába ólom,
  Minden percz egy évet ér!
 
 
  Ülve benn a kis szobában
  Nőttön-nő az esthomály,
  Róla egy se szól, de tudja
  Hogy a másik gondolatja
  Most is ottan, Nála jár.
 
 
  Majd egyszerre felsohajtunk,
  Hirtelen fölrezzenünk, –
  Víg beszéd kel ajkainkon,
  És a mosoly alatt titkon
  Egy-egy könyet törülünk.
 
 
 
H o l d a s é j .  
 
  Oly hűs, nyugodt, fönséges szép az éj,
  Azúr tengerben egy ezüst hajó
  Vonúl a hold az ég végetlenén,
  A bérczeket bűvös fényárba vonja,
  A völgyeket lágy köddel önti el.
 
 
  Keblemre rég nem érzett megnyugvás száll,
  A szende fény behat szivem mélyébe,
  Ott éjt eloszlat, zord homályt elűz,
  Megkönnyebbít egy rég viselt tehertől
  És fölszakít egy elnyomott sohajt.
 
 
  Oly néma minden, elpihent a szél is,
  Az ágak közt alussza csöndes álmát,
  Nem hallja a kis csalogány dalát,
  Mely egy közel bokornak rejtekéből
  Árasztja szét gyöngytiszta hangjait.
 
 
  Mint forró éjen elsikkadt virágot
  Megenyhít a derengő hajnal csöppje,
  E hangok úgy enyhítik égő keblem,
  Csodás érzéssel, fénnyel töltik el,
  Oly édes, tiszta, égi boldogsággal.
 
 
1876.
 
 
Bpest
Budapest
1877 febr. 6án