Aranysárkány fejléc kép
 
VADNAI KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1878. június 22.
 
  A „FŐVÁROSI LAPOK  
  SZERKESZTŐSÉGE,  
  Lipót-utcza 42. sz.  
  Mélyen tisztelt Uram!  
  Nem tudom eléggé megköszönni szívességét a küldött költeményért,
n
Jegyzet
Nem tudom eléggé megköszönni szívességét a küldött költeményért
– Ez a Kosmopolita költészet; megjelent: FL 1878. 148. sz. jún. 29.
mely – azt hiszem – hatással lesz a mi fiatal költőinknek nagyobbára gyökeretlen, mert idegen szellemen táplálkozó munkálkodására. Én érzem legjobban, hogy mily ritkaság, ha olykor egy igazi magyar tárgyú verset kapok. Tavaly egyik jó tollú irónkat föl is kértem, hogy buzditsa egy kicsit poétáinkat erősb magyarosságra. A cikk meg volt ígérve, de elmaradt, s ohajtásom magam teljesitém egyes költeményfüzérek ismertetésekor, elaprózott, hatástalan passzusokban. Annál jobban örvendek, hogy most szerencsém lesz egy olyan szellemű költői szózatot közölhetni, melynek hatása bizonyos s mely el is fog hallatszani mindenüvé.  
  Ujra köszönöm s sziveskedjék megengedni, hogy a lap köszönetét az idezárt honorárium által is kifeje
z
Beszúrás
hessem, lekötelezve maradván  
  legmélyebb tisztelője:  
 
Vadnai Károly
Vadnay Károly
 
  Budapest jun. 22. 1878.  
 

Megjegyzések:

MTA Kt K 5/80. (
Voinovich
Voinovich Géza
másolata)