Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Buda-Pest
Budapest
, 1878 oct. 24.én.  
  Kedves öcsém,
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Én ma
Kenyeres
Kenyeres János
nek csak annyit irtam, hogy hajlandó vagyok a 10,000 ftot a
Rozvány
Rozvány György
levelében írt feltételek alatt (t. i. hogy házát, fekvőségeit (melyeket
R.
Szerkesztői feloldás:
Rozvány
Rozvány György
50-60 ezer ftra becsűl) első helyen betáblázási zálogjoggal lekösse) neki adni kölcsön; de csupán a házat elegendőnek nem tartom; –
Rozvány
Rozvány György
nak pedig, hogy míg
Kenyeres
Kenyeres János
sel a szerződés meg nem lesz, addig őt fel nem oldozhatom, mert nekem Sternthal Adolfon semmi keresetem.  
  Már most téged kérlek, sziveskednél e dolgot legjobb belátásod szerint nyélbe ütni, azaz először is, meggyőződést szerezni az iránt, mennyire állnak a telekkönyvben tisztán
K.
Szerkesztői feloldás:
Kenyeres
Kenyeres János
birtokai a tulajdonjogi viszonyok tekintetében? azután, ha ő a fekvőségek betáblázásába
n
Jegyzet
betáblázásába
– betáblázás: pénzbeli követelés jelzálogi biztosítéka az ingatlanvagyonon a törvényhatóság ún. betáblázási könyveiben
is beléegyezik, vele a szerződést, lehetőleg a
Rozvány
Rozvány György
é nyomán, megkötni. Azért mondom: lehetőleg, mert péld. a kamat nem 10, csak 8%; ennek állami adóját is kivánom, hogy fizesse
Kenyeres
Kenyeres János
a kamattal együtt félévenkint előre, de ezt a szerződésbe nem akarnám bevétetni, hanem
Kenyeres
Kenyeres János
sel máskép – például levélben – biztosíttatni, hogy fizetni fogja. Meg a valutára vonatkozó rész sem maradhat úgy, miután az ezüstnek ma agiója
n
Jegyzet
agiója
– a piaci és hivatalos ára közötti különbség; árfolyama (ol.)
nincs; abban pedig 6% agio van fölvéve.
[szerkesztői feloldás]
Meg a valutára vonatkozó rész sem maradhat úgy, miután az ezüstnek ma agiója nincs; abban pedig 6% agio van fölvéve. - beszúrás
 
  A szerződésre nézve
Laczi
Arany László
azt tanácsolja, hogy közjegyzői okirat legyen, mert hisz ma, a vasútak korában, nem útazhat az ember fakó szekéren.
n
Jegyzet
fakó szekéren
– fából készült, csak minimális vasalású szekéren
Ezt én is czélszerűbbnek gondolnám, s épen ezért irtam föntebb az
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
dóra
Szerkesztői feloldás: adóra
vonatkozó passust  
  A modus procedendi-re
n
Jegyzet
A modus procedendi-re
– az eljárási módra (lat.)
nézve azt irja s ajánlja nekem
Rozvány
Rozvány György
, hogy az én felhatalmazásomra
Sternthal
Sternthal Adolf
tenálad a 10,000 ftot lefizetné, s ottan
Kenyeres
Kenyeres János
, kiállítván az általunk és általa megállapított adóslevelet, a pénzt fölvenné, és
Rozvány
Rozvány György
nak megtérítené a nekem előre 1879 april 1-ig már lefizetett félévi kamatot.  
  Ha e módot helyesnek találod, ez mindenesetre rövidebb út lenne, mint az a másik, hogy „
Rozvány
Rozvány György
akkor lenne felhatalmazandó hogy
Kenyeres
Kenyeres János
nek a 10,000 ftot átadhassa, ha az övéhez szórul-szóra hasonló kötelezvény
Kenyeres
Kenyeres János
összes földbirtokaira első helyen betábláztatott, s a betáblázott kötelezvénynyel egyidejűleg a telekkönyvi hitelesített kivonat is nekem megküldetett.” Ebbe hónapok telhetnek.  
  Azonban rád bízom, hogy végezz velök legjobb belátásod szerint. Sajnálom igen, hogy e nyűgös históriával már annyiszor téged kell terhelnem; de körülményeim közt nem tehetek mást. Jobban is szeretném, ha e kölcsön valamely pénzintezetnél
 [!]
[sic!]
volna elhelyezve: de ha már így van, folytatnom kell.  
  Különben most türhető egészségi állapotban vagyunk mindnyájan, csak az én szemem mondja fel a szolgálatot, ha ily hosszú leveleket irok.
n
Jegyzet
csak az én szemem mondja fel a szolgálatot, ha ily hosszú leveleket irok
– Lásd
AJ
Arany János
1876. nov. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak (2466.) és 1877. szept. 6-án Hirschler Ignácnak (2478.) írt levelét.
Be is végzem azzal, hogy a jó isten áldjon és tartson meg benneteket. Ölelve maradok  
  Szerető bátyád  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  A
Rozvány György
Rozvány György
adóslevelét ide zárva küldöm részint hogy az újnak mintául szolgáljon, részint, hogy kifizetés esetében
Rozvány
Rozvány György
nak visszaadhasd.  
 
AranyJ
Arany János
 
  Még egy utóirat. A szerződés költségeit: bélyeget, betáblázást, – esetleg a közjegyzői dijat is, természetesen a kölcsönvevő viseli.  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.