Aranysárkány fejléc kép
 
STURM ALBERT – ARANY JÁNOSNAK(Utközben) Rózsahegy,?
[szerkesztői feloldás]
1879.
Aug 14én.  
  Mélyen tisztelt uram! Ne restellje ezen müvet elfogadni,
n
Jegyzet
Ne restellje ezen müvet elfogadni
– A Buda halála fordítását: König Buda’s Tod (1879). Sturm Albert ennek részleteit közölte ez év tavaszán, Aus „König Buda’s Tod” von Joh. Arany. Uebersetzt von Albert Sturm címmel, a
Hunfalfy Pál
Hunfalvy Pál
szerkesztette Literarische Berichte aus Ungarn 1879. évfolyamában (303– 316.).
a melyben egyik bámulója hazája legnagyobb költője iránti határtalan tiszteletét kifejezni igyekezett; fogadja mint hajnalpirját azon halhatatlanságnak, a mely méltó és dicsö osztályrésze minden lángelmebeli alkotásnak.  
  Hazám nagy költöje! Ön legigazságosabb birája lészen egy oly munkának, a mely tökéletesen sikerült volna akkor, ha tehetségem képes lett volna, szent ihletemet legtávolabbról is megközeliteni; ön legjobban ismeri az akadályokat, a melyekkel kell hogy küzdjön meg az, a ki egy termékét a világirodalomnak a nemzetek valódi közjavává akarja tenni és ön ki fogja olvashatni e szerény munkámból azon kegyeletet, a melylyel viseltetik
Arany János
Arany János
, nagy eredetije iránt  
  leghivebb forditója  
 
Sturm Albert
Szerkesztői feloldás: Sturm Albert
 
  V sétatér utcza
n
Jegyzet
sétatér utcza
– Sétatér: a mai Vörösmarty tér.
6  
 

Megjegyzések:

Sturm Albert (1851–1909): szerkesztő, újságíró; a Neues Pester Journal és a Pester Lloyd munkatársa, 1887 és 1901 között az Országgyűlési Almanach szerkesztője, a Kisfaludy Társaság tagja.