Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ROZVÁNY GYÖRGYNEK
Buda-Pest
Budapest
1879 dec. 28.
 
  Édes barátom,  
  Ne gondold, hogy részemről valami apprehensio
n
Jegyzet
apprehensio
– neheztelés (lat.)
adott volna okot levelem irására, akár azért, hogy a hirlapok előre kürtölték,
n
Jegyzet
akár azért, hogy a hirlapok előre kürtölték
– „
Arany János
Arany János
nál e napokban szülővárosa
Szalonta
Nagyszalonta
, küldöttség által kiván tisztelegni, hogy »Toldi« költőjét üdvözölhesse. A küldöttség tagja lesz
Rozvány György
Rozvány György
is, az
Arany
Arany János
ifjukorára vonatkozó adatok szorgalmas gyüjtője, ki
Márki Sándor
Márki Sándor
multkori felolvasásához is az anyag nagy részét szolgáltatta; megkéri ezuttal
Arany
Arany János
t, hogy a rá vonatkozó adatokat, melyek jobbára ismeretlenek, s részben igen meghatók és jellemzők, közrebocsátani megengedje.” ( VU 1879. 52. sz. dec. 28. 839.)
akár egyebért. Igaz okát megirtam; azon kivül nincs semmi! de semmi! és igy neked sem volt okod mentegetőzésre. Elég baj nekem, hogy a helybeli ovatiók elöl nem szökhetem meg.
n
Jegyzet
Elég baj nekem, hogy a helybeli ovatiók elöl nem szökhetem meg
– ovatiók: lelkes ünneplések (lat.) – Lásd
AJ
Arany János
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
özvegyéhez 1879. dec. 18-án írt levelének jegyzetét és a következő tudósítást: „Tisztelgés
Arany János
Arany János
nál. Az ünnepelt költő névnapja decz. 27-én volt. Előtte való este az országos nőképzőegylet küldöttségileg köszöntötte s üdvözlő iratot nyújtott át neki emlékül. Az egylet választmányából tizenöt hölgy jelent meg a költő lakásán, ki tiszteletreméltó neje, menye és unokája jelenlétében fogadta a küldöttséget. Özv. gr. Teleki Sándorné alelnök rövid beszéd kiséretében átnyujtá az üdvözlő iratot, mire az ünnepelt meghatva mondott köszönetet a megtiszteltetésért, melynek azért örvend, – ugy mond – mert benne bizonyitékát látja annak, hogy a nemzet és külö- nösen a honleányok is megértették az irodalom kulturai hatásának nagy fontosságát. A beszéd után Gönczy Pálné bemutatá egyenkint a küldöttség tagjait.” ( VU 1880. 1. sz. jan. 4. 12.) Az átadott díszes okirat ( NSzAJM 429.):
Arany János
Arany János
nak az Országos Nőképző egylet Választmánya Budapesten 1879. év december 26ik napján. Az emberiség mindenkor jótevőinek ismerte el a nagy költőket. Bennök tiszteli a nemzet, melynek nyelvén szólanak, a maga szellemi s erkölcsi életének első rendü bajnokait. Énekelvén a mult idők küzdelmes dicsőségéről, zengvén a jelen búját és örömét, kifejezést adva milliók érzelmeinek és gondolatának, reményeinek és vágyainak: ők mint a csüggedésben bátoritók, a szenvedésben vigasztalók, mint vezérek és látnokok jelennek meg, hogy korszakuk élén járjanak. Midőn Ön, Hazánk Koszorús Költője, »Toldi«jával először tette hiressé nevét mindenütt, a hol magyar szó zendül és magyar szív dobog, a nemzet e költemény ifjú erőben duzzadó hősében látta tettrevágyó önnönmagának hasonmását. Nem sokára úgy tetszett, mintha »Toldi esté«jében, a dicső küzdelem után elhanyatlott dalia sorsában, saját napjának lehunytát, saját végzetét siratná a magyar. Ama szomorú években együtt érzett a nemzet a »dalnok bujá«val, de megérté »Ossian« szózatát, és minden újabb énekre, mely multunk letünt nagyságait támasztá föl sirjaikból, újabb bizodalommal figyelt, s bebizonyitá, hogy »van nép Caledónián«, mely fölbuzdúl a költő dalára, multjából merít erőt jövőjéhez, s »van benni élni hit, jog és erő.« És most, új életre ébredt nemzetünk sok küzdelmekkel vivódó napjait ismét a régi dicsőség borostyánával koszorúzott lant árasztja el derült, melegitő ragyogással, midőn »Toldi szerelméről« zeng újabb éneket. Ez irodalmi kincsért csak saját szerelmének nyilatkozatával jutalmazhatja a nemzet nagy dalnokát. Hazánk Koszorúsa! Harminc évvel ezelőtt e napon a nemzeti levertség szomoru napjainak egyikén irá Ön ama sorokat:
 
 
  Minden társaságom egy homályos lámpa,
  És nincs földi lélek, a ki erre tartván,
  Jó estét kivánni benyisson szobámba.
 
 
Ma egy nemzet szerető szivének lángolása oszlatja el ez est homályát, és lélekben felkeresi Önt minden magyar, hogy drága életére áldást kérjen az egektől. Ne sértse hát az Ön nagy lelkének ismert szerénységét, ha mi is, mint azon egylet tagjai, mely a női ifjúságnak szépre, jóra, a hazai nyelv és irodalom szeretetére vezető nevelésében munkálkodik, sietünk kifejezni Ön iránt érzett hálás tiszteletünket, ha részt kérünk magunknak azon hódolat nyilvánitásában, melylyel Önt az egész magyar haza környezi, s ha névnapjának alkalmából kivánjuk, hogy az isteni Gondviselés még hosszú ideig tartsa meg nemzetének élő dicsőségeül azt a férfiut, kinek szelleme romolhatatlan emlékoszlop gyanánt fog századok fölött nemzedékekről nemzedékekre fönmaradni. Hódoló tiszteletünk kifejezése mellett maradtunk Budapest 1879. december 26án az »Országos Nőképző-egylet választmányának tagjai«
Pauler Tivadarné Bulyovszky Lilla
Özvegy Szathmáry Király Pálné Rudnay Józsefné Veres Szilárda
Özv. Graenzenstein Gusztávné
Székely Imréné sz. Szende Gabriella
Cserhalmy Ferenczné Tarnóczy Gusztávné
Csiky Kálmánné Özv. Nadánÿ Albertné
Teffler Kálmánné Thenke Lászlóné
Pornitzer Alajosné özv. Janisch Jozsefné
Stettner Jakabné özv. Dusóczky Károlyné
Berendi Györgyné Vámossy Mihályné
Özvegy Nagy Ignáczné Zirzen Janka
Lovassy Ferenczné Várady Gáborné
Vadnay Károlyné
[szerkesztői feloldás]
Adler-Bancalani
[bizonytalan olvasat]
Hedvig
Girokuti Ferenczné Bihari Péterné
Végess Ujhelyi Gizella özv. Bezerédj Istvánné
Topper Csillag Rozália Csengery Antalné
Mórocz Istvánné Rökk Ludmilla
Szigethy Szalay Erzsi
Szigeti Szalay erzsi
Balogh Istvánné
Sárkány Jozsefné Bocsy Károlyné Vékey Kata
 
  Az ünneplés később is folytatódott: 1880. jan. 6-án, a Petőfi Társaság közülése után „
Jókai
Jókai Mór
vezetése alatt küldöttség ment
Arany János
Arany János
hoz, hogy az irodalmi ünnepély alkalmából üdvözölje »Toldi« költőjét. Jókai mutatta be a küldöttséget, ki – mint üdvözlő beszédében mondá – a fiatal irodalom nevében jött az öreghez.
Arany János
Arany János
családja körében igen szívesen fogadta a küldöttséget.” ( VU 1880. 2. sz. jan. 11. 26.)  
  A hirlapi közlemény rátok nézve még jó volt annyiban, hogy az a szórakozott ujság olvasó, ki azt
olvas
Szerkesztői feloldás: olvasta,
a soha sem kérdezi többé, vajjon megtörtént e valosággal a tisztelgés; hanem ugy veszi, mint megtörténtet. Tehát sohse busúlj e miatt.  
  Áldjon meg az ég a közelgő új évben minden jóval. Fogadd ölelésemet.  
  barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

írógéppel írt másolat: PIM V. 3800/3.