Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ROZVÁNY GYÖRGYNEK Budapest, 1880. máj. 25-én.  
  Édes barátom,
Gyuri
Rozvány György
!  
  Szives leveledet, a melléklett füzetkével
n
Jegyzet
a melléklett füzetkével
Arany László
Arany László
lábjegyzete: „Szalontai helyi mondák a hajdú-világ idejéből, verses dolgozat Rozványtól. AJLÍ II. 470.
együtt, megkaptam s köszönöm, de csak röviden válaszolhatok.  
  Én a szalontai mondákat nem már felnőtt koromban, de zsenge gyermekségemben, főleg apámtól, hallottam, és igy (prosában megvallva) azok csak homályosan maradtak meg
emlékezelemben
Szerkesztői feloldás: emlékezetemben
.  
 
Bakó
Bakó István
nevére e mondakörből nem emlékszem, pedig emlékezném, ha hallottam volna; mert Bakó Istvánt, ki már megkezdé vala hajduság kereső szerepét, láttam az apai háznál,
n
Jegyzet
Bakó Istvánt, ki már megkezdé vala hajduság kereső szerepét, láttam az apai háznál
Arany László
Arany László
lábjegyzete: „Lásd az Arany-család nemességkereső pöréről szóló jegyzeteket, a II. kötet végén. Ez a Bakó István volt a hajdú-jussot kereső szalontaiak utolsó vezére, a ki »egész a királyig« ment kérelmeikkel.” AJLÍ II. 470.
s igy a nevével kapcsolatos mondát sem feledtem volna el. A gyermekrablást én
Vargá
Varga Mihály
ról hallottam, de hogy
Varga
Varga Mihály
sarkadi hajdu lett volna, azt ismét nem hallám, sőt volt szomszédotok, Varga Sándor egyenesen mint saját ősével dicsekedett vele. Különben e Varga Mihályt több város praetendálhatja
n
Jegyzet
praetendálhatja
– magáénak követelheti (lat.)
az alföldön: igy a kőrösiek, egy már az intelligentiához tartozó Varga családot ma is i s t i b u n d i vargának csufolnak, mely szó törökül volna s mint szintén apám állitá, azt tenné: „itt van, kapd el”,
n
Jegyzet
egy már az intelligentiához tartozó Varga családot ma is i s t i b u n d i vargának csufolnak, mely szó törökül volna s mint szintén apám állitá, azt tenné: „itt van, kapd el, Varga Mihály
– Törökül az „işte” (nagybetűvel İşte; olv. iste) jelentése: ’íme’, ’lám’. A „bunda” mára elavult alak (most „burada”), jelentése: ’itt (van)’. Együtt: ’Íme, itt van!’. Olyan esetekben használják, amikor pl. valaki nem talál valamit, s rámutatnak.
Arany László
Arany László
lábjegyzete: „Lásd: TOLDI SZERELME, VI. 20.” AJLÍ II. 470.
 
 
  Onnan a végházak ostora és réme,
  Jó Varga Mihály is hányszor aláméne,
  Kinek a nevével immár török asszony
  Csecsemőt ijesztget vala, hogy hallgasson;
  Ablakon, azt mondják, így szokta kidugni:
  „Kapd el, Varga Mihály! nesze, iste bundi!”
  Megesett, hogy Mihály odakün hallgatta,
  S jó lova nyergébe sebesen fölkapta.
 
 
Varga Mihály „ C s a v a r g a ” nevét pedig emlékezetemben hiába keresem. A sarkantyulopásra most már, leirásod után, én is homályosan emlékezem, de
Bakó
Bakó István
nak tulajdonitva nem; hanem vagy azt is
Vargá
Varga Mihály
nak, vagy Győri Jakabnak.
n
Jegyzet
Győri Jakabnak
Győri Jakab hadicseléről Szalárdi alapján lásd
Rozvány
Rozvány György
: NagySzalonta történelme, Gyula, 1870. 57–60.
Ez utóbbiról ugyanis, szintén mondából (apámtól) vettem azon részleteket, melyek
Szalárdi
Szalárdi János
ban nincsenek meg:
n
Jegyzet
Ez utóbbiról ugyanis, szintén mondából (apámtól) vettem azon részleteket, melyek
Szalárdi
Szalárdi János
ban nincsenek meg
Szalárdi János siralmas magyar krónikája kilenc könyvei. Kiad. és bevez.
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
.
Pest
Budapest
, 1853. (Újabb nemzeti könyvtár). Vesd össze
AJ
Arany János
1850-ben írt Varga Mihály c. versével, a Toldi szerelme VI. énekében a törökök felett Győri Jakab vezetésével aratott győzelem történetével és
Voinovich Géza
Voinovich Géza
jegyzeteivel ( AJÖM V. 560–561.).
igy az üres kantárral való kémkedést, a csónak alatti hallgatódzást: a vadludakról való részben azt, hogy a törökök rémülve mit kiáltoznak (Allah az égből is szórja a magyart!) a nádasok telehányását kaszákkal stb...., hogy az árpafő kizöldült a bujdokló és éhenhalt törökök szájában.
n
Jegyzet
Arany László
Arany László
lábjegyzete: „Lásd Toldi szerelme VI. énekében a 23-ik versszak után következő episodot.” AJLÍ II. 471.
E Győri Jakabról Szalárdi hitelesen irja ugyan, hogy félegyházi hajduhadnagy volt, de én a szalontai Győryek (
Jankó
Győri Jakab
t te is ismerted) elődének hallottam, ugy is irtam.
Vargá
Varga Mihály
tól a m a n k ó história most, a te elbeszélésed után ujult fel emlékezetemben; csakugyan hallottam ezt is. A szigettói t ö r ö k f o g ó
Varga
Varga Mihály
volt-e vagy más, azt nem tudom már, de ugy rémlik, más valaki volt.  
  Mondom, én ezeket nem felnőtt koromban hallottam, tehát föl sem jegyeztem semmit. Lett volna elég alkalmam, tanitó és jegyző koromban, ezek emlékét felujitani, a monda egyéb részeit is tovább nyomozni: de nem törődtem vele. A helyi traditiók, naplók, memoire-ok stb. gyüjtésének kora még nem jött volt el: mikor ez az ö t v e n e s évek folytán megindult, én már nem voltam szalontai lakos. Az utód neked fogja köszönni, hogy megmentéd, a mi még el nem veszett. Ölel barátod  
 
Arany János
Arany János
.