Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest Margitsziget 1880 sept. 2.  
  Kedves öcsém,  
  Nyolcz havi absolut nem írás és nem olvasás után e neked szóló levélen kisértem meg szegény szemeim képességét. Sokat tőlük hát ne várj.  
  A mily jól esett betegségemben azon rokoni szeretet sugallta szándékod hallása, hogy ide feljőjj és nehány napot velünk a szigeten, atyafiui szeretetteljes társalgásban eltölts: annyira fájt más részről, hogy én akkor ezt a szives jóindulatból eredt szándékot, nolle velle,
n
Jegyzet
nolle velle
– akarva, akaratlanul (lat.)
meghiusítottam, mert valóban oly beteg valék, ki saját gyötrelmeimen kivűl, egyébre nem is gondolhattam. Még soká azután is, mikor nagy lázaim megszüntek, minden délután
„elgyújto
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: „elgyújtott”
, elbádgyasztott valami tolvajhideg;
n
Jegyzet
tolvajhideg
– Olyan hideglelés, amely éjjel, álmában lepi meg az embert ( Szamosháti szótár ).
melylyel szüntelen
kábultan
Beszúrás
aludni kellett, csak augustus utolsó napján és tegnap nem éreztem határozottan semmi lázfélét. Érverésem azonban a rendesnél most is félannyival gyorsabb; légszervi bajom pedig, az idült tüdőhurut és tüdőtágulás gyakori asthmaticus kinokkal, ha enyhült is valamit, félek, hogy gonoszabb marad, mint e betegség előtt volt.
n
Jegyzet
légszervi bajom pedig, az idült tüdőhurut és tüdőtágulás gyakori asthmaticus kinokkal, ha enyhült is valamit, félek, hogy gonoszabb marad, mint e betegség előtt volt
– Vesd össze
AJ
Arany János
1866. febr. 18-án
Tompá
Tompa Mihály
hoz (2039.) és 1878. máj. 16-án
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez (2504.) írt levelének jegyzetét.
 
  De minek írom én neked ezt a hosszú litániát?  
  Azért, hogy ha látogatásodról végkép le nem tettél, arra felhívjalak. September szépen köszöntött be, s ha így marad, mi még jó darabig nem hagyjuk el a szigetet, mert nekem, ki az egész nyarat betegséggel vesztettem el, most a szép őszi napokban kellene üdülnöm valamicskét, hogy a telet kibirhassam. A sziget szép, az árviznek, mely
korántse
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: korántsem
vol
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: volt
oly nagy mint a lapok kürtölték, s a szigetnek csak felső, aránylag kicsiny, részét borította el, – többé semmi nyoma;
n
Jegyzet
az árviznek, mely korántsem volt oly nagy mint a lapok kürtölték
– „(A Duna vizállása.) A városházán a mérnöki hivatal ma egész nap felügyeletet tartott, mert a vizállás folyton aggasztó volt. Számos fél jelentkezett, kiket a föld árja kárositott meg, a pinczék és pinczelakások a nak igen sok házában el vannak öntve, a molnárutcza, sőt a Lipót-utcza több házában a belvárosban ugyanez történt. Majd mindenfelé szivattyuznak. Az érdekelt háztulajdonosok kára tetemes.” Különfélék. PN 1880. aug. 24. – „A
Margitsziget
Budapest
nagy részét ugy ellepte a víz, hogy hidakat kellett rögtönözni az egyes lakházak közötti közlekedésre. A gyönyörü virág ültetvények mind víz alatt állnak. A Duna azonban most már apadni kezd.” Különfélék. PN 1880. aug. 24. Esti kiadás. – „(A
Margitsziget
Budapest
) ismét tökéletesen helyre van állitva, a vizzel elöntött helyeket, utakat megkavicsozták és tisztára hozták. A sétakedvelő és üdülést kereső közönség ismét minden aggodalom nélkül élvezheti itt a jó levegőt.” Különfélék. PN 1880. aug. 27. Esti kiadás.
mocsárlég
n
Jegyzet
mocsárlég
– vagy mocsárgáz, bányalég: metán
stb. mind szamár beszéd, az egész árviz historia 8-ad napnál nem tartott tovább, beleértve az útak, gyepek, feltisztitását, megmosását, újra kavicsolását stb.  
  Tehát csak gyertek bátran. Igaz, hogy mi egyéb szórakozást, mint a mit a sziget nyújt, nem igérhetünk; de hisz ott van szembe az a nagy Babilon, a szigeten lakók, igen mérsékelt dijért, szabad
haj
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
jegyet
Szerkesztői feloldás:
kapnak, melylyel akár 10-szer napjában átkelhetnek a pesti vagy budai oldalra; a szállások is most már aránylag olcsók, s könnyen kaphatók, irj igenlő választ és hogy mikor jöttök,
n
Jegyzet
irj igenlő választ és hogy mikor jöttök
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
visszaemlékezése: „Az 1880. év nyarán
[szerkesztői feloldás]
...
szándékoztam őt, mint azelőtt is csaknem minden évben szoktam volt, meglátogatni. De midőn a látogatás napja már kitűzve lőn, arról értesültem, hogy ismét előállott egy nagyobb betegsége, mely őt több ideig ágyhoz szegezte. Tudva azt, hogy az ő ilyetén betegségei mily súlyosak, s hogy e betegségek őt csaknem magánkívüli szenvedő helyzetbe taszítják; s tudva azt is, hogy ilyenkor beszélni is alig képes: a szándékolt látogatást elhalasztottam”. – „Szeptember 9-én reggel érkeztem meg a
Margitsziget
Budapest
re,
[szerkesztői feloldás]
...
minden reményemet túlhaladó jó állapotban és jó kedélyben találtam.
[szerkesztői feloldás]
...
Ilyenkor ő, ha betegségeinek kínjai szüneteltek, és ha bizalmas rokoni s családi vagy baráti körben volt, rendkívüli szeretetreméltóságot és kedélyességet fejtett ki. Életéből és tapasztalásaiból sok régi dolgot elbeszélt, csodálatraméltó emlékező tehetséggel és részletességgel. Ha én, valamit beszélve, tőle jobbról állottam vagy űltem, mindannyiszor gyöngéden figyelmeztetett és kért, hogy balról űljek vagy álljak; mert – úgymond – az ő jobbik füle már régóta megtagadta a szolgálatot, és vagy rosszul, vagy épen nem hall.
[szerkesztői feloldás]
...
Egy alkalommal épen olyankor jöttünk vissza sétánkból, midőn egy régi magyar dalt játszott; és midőn szobájába beléptünk, így szólt hozzám szelíd keserűséggel: »Látod, öcsém, így mulatja magát az öreg vak koldus.«” ( AJÉ 202– 205.)
én
it
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: itt
neked szobát váltok egy hétre (mert hét számra adják) vagy a mennyire parancsolod,
[szerkesztői feloldás]
paran (az oldal utolsó sorának végén nincs elválasztójel)
(de egy hétnél kevesebb időt csak nem szántál nekünk); van üres elég, épen mellettünk is.  
  Válaszod mindenesetre elvárva, szíves üdvözléssel vagyok és maradok (de
m
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
r
Szerkesztői feloldás: már
nem soká)  
  szerető bátyád  
  rectius
n
Jegyzet
rectius
– helyesebben (lat.)
„süved”
n
Jegyzet
„süved”
– sógorod
 
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
ranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.