Aranysárkány fejléc kép
 
KOVÁCS MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Túrkeve, 1880. október 22.
 
  Méltóságos báró
Arany János
Arany János
úr,
n
Jegyzet
Méltóságos báró
Arany János
Arany János
úr
– A ’méltóságos’ a Szent István-rend középkeresztjével kitüntetettek kérelmezéssel kapott báróság után való megszólítása (ezt
AJ
Arany János
nem igényelte).
 
  Nagyságos uram!  
  Bocsánatot kérek, hogy jelen levelemmel és alázatos kérésemmel alkalmatlankodni bátorkodom Méltóságodnál.  
  Van szerencsém
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
dicsőült nagy költőnknek birtokomban levő 4. kiadatlan költeménye első stropháit, alább írva, és 6. levél sajátkezű írását, ide mellékelve, azon alázatos kéréssel küldeni Méltóságodhoz, miszerént: méltóztassék ezeket átvizsgálni, hogy ezek valóban nevezett nagy költőnk költeményei- és kéziratai-e vagy nem? s az eredményről az „Athenaeum” irodalmi és nyomdai r. társulatot Budapesten, engemet pedig
Turkevé
Túrkeve
n nagybecsű levele által tudósítni kegyeskedjék.  
  Én, ugyanis, ezen költeményeket és kézíratokat felajánlottam az „Athenaeum”-nak, a Petőfi-gyüjtemény számára, s rólok, e t. társulat t. Elnökéhez küldött s 1879. évi jul. 8. és aug. 27-dikén kelt leveleimben bővebben szólottam már; mire tek. Concha Károly úrtol, az „Athenaeum-társulat nevében”, az 1879. év jul. 10. és szept. 4-diki leveleiben a következő választ is nyertem: „Tessék a Petőfi-költeményeknek cimét és mindeniknek legalább egy-egy versszakát felküldeni
Arany János
Arany János
koszorús költőnkhez, vagy
Gyulai Pál
Gyulai Pál
akadémiai titkár úrhoz, ők átolvassák, összehasonlítják s ha azok csakugyan
Petőfi
Petőfi Sándor
munkáinak bizonyulnak, mi a legnagyobb készséggel leszünk hajlandók e müveket méltányos árért megszerezni.”  
  Ezen idézett soroknál fogva bátorkodám tehát, ez ügyben, megkeresni Méltóságodat.
n
Jegyzet
Ezen idézett soroknál fogva bátorkodám tehát, ez ügyben, megkeresni Méltóságodat
– Vesd össze a Lehel jegyzetében ( PSÖM IV. 371.): „Ezen
[szerkesztői feloldás]
...
költeményt Kovács Mihály túrkevei
reform.
Szerkesztői feloldás: református
tanitó küldte be a Petőfi kiadás számára. A három elsőt
[szerkesztői feloldás]
versünk mellett az Álmos vagyok és még sem alhatom... és a Távozol hát, ifjuságom? versünk mellett az
,
Petőfi
Petőfi Sándor
költeményeinek tizenhat ívre terjedő kéziratával, Fazekas Lajos volt nagykőrösi tanár ajándékozta 1858-ban a beküldőnek. E három költemény is azok közül való, melyeket a költő gyűjteményeiből kihagyott...” ( PSÖK 1884. 452.) A Kovács Mihály-féle Petőfi-kéziratok leírását lásd
Ferenczi Zoltán
Ferenczi Zoltán
( PetMuz VI. évf. 6. sz. (1893. nov.) 138–139. ( PSÖM 241.) Kovács Mihály 1883. máj. 19-én Gyulai Pálhoz írt levelében említette dunavecsei születését („innen az ismeretség
Petőfi
Petőfi Sándor
szüleivel”). „Már itt felbukkant az anyagi motívum: a kéziratokért remélt pénzt fia taníttatására kívánta fordítani.” (Ugyanott 254.) 1700 koronát fizettek érte 1900-ban ( PSÖM III. 408.).
Gyulai
Gyulai Pál
helyezte a kéziratokat letétbe a Nemzeti Múzeum könyvtárában. ( PSÖM I. 120.).
 
  A birtokomban levő kiadatlan Petőfi-költemények címei és mutatvány sorai a következők:  
 
Lehel (:1845 vagy 1846-bol:)  
n
Jegyzet
Lehel
– Először megjelent: FL 1883. nov. 25. 1657. ( PSÖM IV. 371.)
 
  Mellyik szerelmes nem választ magának
  A számtalan közűl egy csillagot?
  És mellyik költő nem választ magának
  A számtalan közűl egy bajnokot?
  Ezt Toldy Miklós, azt Kont lelkesíti;
  Ki a vitéz, ki engem föltüzel?
  Ki e vitéz?.... a kürt harsogtatással
  Országokat reszkettető Lehel!
 
 
  Ez volt a hős, ez volt a kürt!.... e hősnek
  Halála egy nagy égzengés vala;
  Kilencz száz év mult, és ez égzengésre
  Most kél a viszhang: lantomnak dala.
  Ti jászok és ti kúnok, hallgassátok,
  Mert, ugy hiszem, legjobban érdekel
  Titeket, ő, a kürtharsogtatással
  Országokat reszkettető Lehel. Stb.
  ____________
 
 
 
2. Álmos vagyok és még sem alhatom.....  
n
Jegyzet
Álmos vagyok és még sem alhatom.....
– Először megjelent: FL 1883. nov. 25. 1657. ( PSÖM IV. 394.)
 
  Álmos vagyok és még sem alhatom;
  Ébren vagyok és még is álmodom.
  Gyertyám pislog komorhomályosan,
  Mint a lidércz, melly temetőbe’ van;
  S ki nem merem kezemet nyujtani:
  Elvenni hamvát vagy eloltani.
  Ágyamban fekszem mozdulatlanul.
  Előttem el rém rém után vonul. Stb.
  ____________
 
 
 
3. Távozol hát, ifjúságom?  
n
Jegyzet
Távozol hát, ifjúságom?
– Először megjelent: FL 1883. nov. 25. 1657. ( PSÖM IV. 414.)
 
  Távozol hát, ifjuságom?
  Oh bízvást távozhatol,
  Nem siratlak. Búcsúm tőled:
  Keserű, hideg mosoly.
  Nem valánk mi jó barátok.
  Úr voltál te, én kutyád; stb.
  ____________
 
 
 
4. Ez a világ egy nagy kocsma, jó tágas....  
n
Jegyzet
Ez a világ egy nagy kocsma, jó tágas....
– Pontosabban Ez a világ egy nagy kocsma, jó áros... „csak később jutott, mint
Petőfi
Petőfi Sándor
ének vélt költemény, a közlő birtokába”. Mind a négy, Kovács Mihály által beküldött vers szerepelt
Petőfi
Petőfi Sándor
műveinek az Athenaeumnál 1883-ban megjelent, negyedik díszkiadásában ( PSÖM IV. 414–415.) vagy ennek újabb edíciójában (1889) „Nem hiteles szövegű”-ként; ez a negyedik költemény azonban már nem szerepel a kritikai kiadásokban.
 
  Ez a világ egy nagy kocsma, jó tágas,
  Benne a sors az örökös kocsmáros,
  Éjjel, nappal tele vagyon vendéggel:
  Öreg, ifjú, gazdaggal és szegénynyel.
  Ez utósók között vagyok magam is;
  De a goromba kocsmáros oly hamis:
  Nem tudom mivel keveri italom,
  Ollyan keserű hogy meg nem ihatom....Stb.
  ___________
 
 
  (:Mind össze 42. mutatvány sor a cimekkel együtt:).  
  Az 1 költemény, mely különösen szép és fönséges, 7. nyolc-nyolc 80 soros strophábol áll refrain rímekkel. A 2ik költemény, mely szaktalan, 43. sorbol, a 3ik és 4ik 17-17 sorbol áll. E költemények közül a három első, a 19½ ívet tevő 1845. stb. évi kézíratokkal együtt, 22. év óta van bírtokomban. A 4ik költemény nincs e kézíratok közt, az külön jött kezemhez.  
  Minthogy a kézíratok négy vagy öt korbeliek: összehasonlítás végett küldök itt mindegyik korbeli írásból, u. m. a „Tündérálom”-bol 1. levelet (:rajta az első sor: „Kerestem őket, és meg nem lelém”:). „Salgó”-bol 2-tőt (:első soraik: „Derült, kék éj volt,” stb. „Dávidnak már nem kelle temetés:). „Szilaj Pistá”-bol 1-et (:első sora e cím.). A lyrai költeményekből 2-tőt (:első soraik: „Egy fiatal iróhoz”. „Menj, menj, emlékezet!....”:). Illyen kézírás, minő azon a papíron van, melyen ez utósó idézett sor az első: 12. levél van birtokomban. Mind ezen írásoknak – mint tapasztalni méltóztatik – különösen az F, H, M, P, stb. nagy kezdő betűi hasonlítnak egymáshoz is, s a „
Magy. orsz.
Magyarország
1879. évi f. 40-ik lapján közlött „Nemzeti dal” kézírathoz is.  
  A kézíratok alá, más kézzel, szórul-szóra ez van írva:  
  „Mellőzvén a törlötteket, kinyomathatik 6/8 846 Reseta mk.”  
  S Resetának, az akkori állami egyik könyv-vizsgálónak ezen hívatalos és sajátkezű aláírásábol igen valószinűnek látszik az, hogy
Petőfi
Petőfi Sándor
Összes költeményei”-nek első kiadása a bírtokomban levő kézíratokbol is szedetett ki, és készíttetett sajtó alá.  
  Az elősoroltaknál fogva ollyan meggyőződéssel vagyok, hogy: e kiadatlan költemények- és kézíratokban Méltóságod bizonynyal
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
unk sajátjaira ösmer, s ezökre is így kiált fel:  
 
 
  „Övé!... itt, ez itt övé:
  A szín erős.”
 
 
  Alázatos kérelmem megujítva, Méltóságod nagybecsű válaszát – bérmentetlen levélben – várva kitünő tisztelettel maradtam  
 
Tur-Kevé
Túrkeve
n, október 22én 1880.  
  Méltóságos báró úrnak  
  alázatos szolgája  
 
KovácsMihálymk.
Szerkesztői feloldás: Kovács Mihály mk.
 
  ref. fitanitó.  
 

Megjegyzések:

Kovács Mihály: túrkevei ref. tanító. Életrajzi adatait nem ismerjük.