Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1880. december 3.
 
  Kedves barátom!  
  Szomorú dolgok hirtelen szólitottak engem vissza közületek e hét elején. Azok közta legszomoritóbb rám nézve a
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
váratlan halála.
n
Jegyzet
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
váratlan halála
Tompa Mihályné Soldos Emília 1880. nov. 29-én hunyt el Putnokon.
Szegény, áldott jó lélek! mennyit küzdött, mennyit aggódott, azt is mondhatnám, mennyit nyomorgott! egy részben a maga szeszélyei miatt.  
  Tegnap előtt tartottuk temetési gyászünnepét a maga házánál. Csinos érczkoporsóban nyugodott, virágkoszorúk alatt. A putnoki ref. pap mondott felette rövid beszédet és imát. Azután elvittük
Hanvá
Hanva
ra. Kisértük Putnokról: én,
Irén
Lévay Irén
– a megboldogultnak unokahúga s fogadott leánya,
Lossonczy Kálmán
Losonczy Kálmán
szintén unokaöcscse, és
Tompá
Tompa Mihály
nak egy hajdani káplánya.
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak egy hajdani káplánya
– Feltehetőleg Csízi János,
Tompá
Tompa Mihály
nak „utolsó éveiben káplánja, halála után pedig utóda a hanvai papságban.
Tompá
Tompa Mihály
ék nevelt lányát. illetőleg
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
unokahúgát, Lévay Irént vette feleségül.” ( TMLev II. 507.)
Szász Károly
Szász Károly
nak
Tompa
Tompa Mihály
állapotáról írt 1868. febr. 26. és ápr. 12. közötti leveleit lásd Ugyanott 507–510.)
Hanvá
Hanva
n a sír felett ismét ének és ima volt. Aztán elhelyeztük a koporsót a
Miská
Tompa Mihály
é mellé s most már egymás mellett alusszák az örök álmot kis fiok társaságában. Életök közös ohajtásából legalább ennyit teljesitett a halál!  
 
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
– a mint
Irén
Lévay Irén
beszélte – már egy év óta szemlátomást hanyatlott, fogyott és gyengült. Mintegy hat héttel halála előtt erősen meghűlt s nagy katharust
n
Jegyzet
katharust
– nyálkahártyahurutot (gör.)
kapott. De nem gondolt vele, hanem mint az előtt mindig, folyvást a kimerülésig zaklatta magát a ház körűl az ő rendkivül gyenge testéhez nem való munkákkal, a melyekről nekem a szomszédjai azt mondták, hogy az egy erős parasztasszonynak is sok lett volna. Bizonyosan ujabb meghűlésnek kellett közbejőni. Vasárnap azaz nov. 21én már nem bírta ki, le kellett feküdnie, sulyos beteg lett. Orvost teljességgel nem akart hivatni.
Irén
Lévay Irén
kedden jött el
Hanvá
Hanva
ról hozzá. Már akkor igen oda volt. Orvost szerdán hivtak hozzá: de a tüdő lobb már rendkivül erőt vett a különben is árnyékszerü, gyönge szervezeten. Nem volt többé segitség s hétfőn (:nov. 29en :) reggeli 4 óra tájban, a mint
Irén
Lévay Irén
mondja, minden küzdés nélkül, a nélkül hogy észre vették volna, elaludt s többé fel sem ébredt  
  A háznál, ugy hallom, egy krajczár pénzt sem találtak. A temetésre kölcsön kellett mindjárt venni nehány száz forintot. Adóssága is maradt, mint mondják 7–800 ft. Ezen kivül fizetetlen a
Miska
Tompa Mihály
utáni hagyaték (:ház és föld:) százaléka; igy aztán összesen azt hiszem, rámegy a teher 1500 ftra.  
  Valami
végrendeletfélét
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: végrendelet félét
is hagyott az áldott lélek, én hozzám czímezve. De az inkább magán természetű írat mint végrendelet. Jogi ereje semmi. A putnoki ház és 27 hold föld a substratum.
n
Jegyzet
substratum
– tárgy (lat.)
Azt Irénnek hagyja, de ugy
h.
Szerkesztői feloldás: hogy
a házból az Irén halála után az Akademia és az Irói segélyegylet is részesűljön. A rendelkezés többi pontja mondhatni tárgy nélkűli. A
Miska
Tompa Mihály
műveinek jövő kiadására s az abból nyerendő pénz elosztására vonatkozik leginkább. Az ingóságok is mind az Irén kezébe mennek, némely íratokat azonban nekem rendelt átadatni a megboldogult. A két szép lovat és kocsit – a mi szegény barátnénk ezen emésztő kedvtelését – a fentebb említett unokaöcs
Lossonczy Kálmán
Losonczy Kálmán
vette át. Diviserunt vestimenta.
n
Jegyzet
Diviserunt vestimenta.
– „Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta ejus” (Mt 27:35). „Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit”.
„És nem ismerendi őt többé az ő helye!”
n
Jegyzet
És nem ismerendi őt többé az ő helye!”
Jób 7:10
 
  Mindezt azért írtam le ily részletesen, mert tudom, hogy ő alig ragaszkodott az életben valakihez úgy, mint tihozzátok. S az ő sorsát t
[törölt]
« e »
i
Beszúrás
is mindig a legmelegebb baráti részvéttel és figyelemmel kisértétek. –  
  A „Pannoniába” küldött prózai munkákat igen-igen köszönöm.
n
Jegyzet
A „Pannoniába” küldött prózai munkákat igen-igen köszönöm.
Arany János prózai dolgozatai. Budapest, 1879.; Pannonia: miskolci szálloda. Vesd össze: Dobrossy 1985. 53–56.
Azonban sajnálom, hogy felhoztam előtted, mert most vagy téged, vagy
Laczi
Arany László
t fosztottam meg
[törölt]
« t »
tőle. Majd csak megkerítettem volna valahogy.  
  Az isten áldjon meg minden jóval. Kedves nődnek s a kis barna
Piroská
Széll Piroska
nak is jelentsd legszívesebb tiszteletemet s kézcsókomat!  
 
Miskolcz
Miskolc
, 1880. dec. 3.  
  szerető barátod  
 
Lévay József
Szerkesztői feloldás:
Lévay József
Lévay József