Aranysárkány fejléc kép
 
A GYOROKI OLVASÓ EGYLET – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Gyorok, 1881. július 31.
 
  Tekintetes Úr! Egy szerény kis mezőváros nyujtja im Tekintetességednek át hazafiui nagy érdemeínek elősmerését, a gyoroki olvasó egylet dísztagjáúl való megválasztatása és az erről szolló díszoklevélnek mély hódolattal való elkűldése által.
n
Jegyzet
a gyoroki olvasó egylet dísztagjáúl való megválasztatása és az erről szolló díszoklevélnek mély hódolattal való elkűldése által
– Az ugyanazon a napon kiállított oklevél 432. sz. alatt a NSzAJM -ban található:A GYOROKI OLVASÓ EGYLET 1881. junius 5-én tartott közgyülésének határozata folytán Tekintetes
Arany János
Arany János
Urat hazafiui érdemeinek elösmeréseül DISZ-TAGJÁNAK ezennel kinevezi, és e határozatáról szóló jelen oklevelet kiadatni rendeli. KELT, GYOROKON 1881. julius 31-én
Kovács László Göndöcs István
elnök titkár
 
  Csekélységűnk tudatában remegő kézel tesszűk ezt, nehogy talán Tekintetességed országos nagy érdemeinek elősmerése szerény olvasó- egyletűnk bármily lelkesedett, de szerény kebléből jőve, nagybecsű figyelmére érdemesnek sem fog tartani. –  
  Hogy mégis bátrak voltunk lelkesedésűnknek, határtalan tiszteletűnknek – csekélységűnk tudatában ís – ezennel kifejezést adni, annak csak Tekintetességed elősmert nagylelkűségében való bizalmunk oka. –  
  Ugy gondoljuk híszen a napfény tűndöklő sugarai ép úgy bevilágitanak a napszámos kis kunyhójába, mint a nagyok palotáiba és ha ezek hatalmas lakóinak szabad miért legyen megtiltva a kunyhó szegény lakójának hálával tisztelettel emelni fel hozzá szemeit. – Hísz Tekintetességed érdemei az egész hazáéi, és a haza utolsó napszámosa ís élvezi világitó, melengető sugarait. –  
  Még egy kőrűlmény biztat, hogy Tekintetességed nem fogja megvetni szerény olvasó-egyletűnk határtalan tiszteletének, hálájának e csekély kifejezését. –  
  I
d
Beszúrás
egen nemzetiségek kőzé beékelve, helységünk olvasó-egylete hazafias míssiót teljesit, midőn igyekszik nemzetiségűnket, nemzeti nyelvűnket nemcsak minden idegen befolyástól tisztán, rendithetlenűl megőrizni, de amennyire csekély erejétől és a rendelkezésére álló kevés eszköztől telik nemzeti nyelvűnket, a magyar műveltséget terjeszteni és annak tiszteletet, elősmerést az idegen ajkuaktól ís kivivni.  
  Ezekre támaszkodva bátorkodunk a gyoroki olvasó-egylet jelen díszoklevelét, határtalan tiszteletűnk és hálánk e csekély zálogát Tekintetességednek hódolatteljesen elkűldeni, kérve és reménylve, hogy azt csekélységűnktől kegyesen elfogadni méltóztatik. –  
  Ki egyébbként a legmélyebb hazafiúi hódolattal maradtam  
  Gyorokon (:Arad m:) 1881 Julius 31én  
  Tekintetességednek  
  tisztelő szolgája  
  a gyoroki olvasó-egylet nevében  
  elnők  
 

Megjegyzések:

A NSzAJM -ból 1977. ápr. 12-én „restaurálás és jobb megőrzés végett” az Arhivele Naţionale tulajdonába került. Jelzete: Colecţia de documente a Muzeului Memorial „
Arany Janos
Arany János
Salonta
Nagyszalonta
. A versón
AJ
Arany János
válaszának ceruzával írt fogalmazványa.