X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában : Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek
  • Szövegforrás VII: Összes Költemények

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei : Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  TIZENEGYEDIK ÉNEK.  
  Buda várost épít.  
 
 
n.1
Vermeit immáron éjjeli munkával
 
n.2
Buda király bontja
hites
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
hütös
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hites
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ag szolgával ;
 
n.3
Sátora furkózott fenekét megássa :
 
n.4
Derül onnét arany-ezüst ragyogása.
 
 
 
n.5
Dűlnek elő sírból eltemetett kincsek ;
 
n.6
Ki azokat látta, ember olyan nincs meg :
 
n.7
Ki oda temette, mind-egyre levágták,
 
n.8
Hogy el ne beszélje ura gazdaságát.
 
 
 
n.9
Detre meg, a vén szász, jővén Etel urtól,
 
n.10
Szövétneket ottben megsejti az utról,
 
n.11
Kései fönlétét csudálja királynak,
 
n.12
Gyanus neki a mit odabenn csinálnak.
 
 
 
n.13
Állitja lovát meg éjféli sötétben,
 
n.14
Nyergébül az agcsont óva lemász szépen,
 
n.15
Hátracsapott fékkel paripáját hagyja —
 
n.16
Mindig Buda hősnél szabad a járatja.
 
 
 
n.17
Most is, az ajtónak
fölhúzva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« forditva »
fölhúzva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kilincsét,
 
n.18
»Jó estét« neki mond »munkára szerencsét«.
 
n.19
Fel Buda egy-térdről pillanta ijedve,
 
n.20
Kincsei nagy halmát tenyerével födve.
 
 
 
n.21
De legott meglátja, megösmeri Detrét,
 
n.22
Titkolni előtte úgy sincs oka tettét,
 
n.23
Már ugyse’ lehetne ; nem is igen bánja :
 
n.24
Vén szászon a próbát kezdeni kivánja.
 
 
 
n.25
Arany ez ! — mond — kincs ez ! van nekem is, lá'-é
n
Jegyzet Lá'-é’ vagy lá'-e. Valóban így ejtik Tisza Duna közt a ládd-e rövidítést még inkább megrövidítve. S a poézis ne használhatná az ilyet alkalmilag? Másutt kapva kap az ily hangzatos rövidítéseken.
 
n.26
Nem koldustanya még Buda vén királyé!
 
n.27
Barátjai mégis kerülik a sorsát :
 
n.28
Idegen asztalról lesnek alá morzsát.
 
 
 
n.29
Ó Detre! ha minden — soh'se hittem volna —
 
n.30
Te is immár lettél Buda árulója?
 
n.31
Ellenségivel egy barlangban üvöltesz ;
 
n.32
Etele borából: »vesszen Buda!« — költesz.
 
 
 
n.33
Mi kell? lakozás kell? — akar
éj nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
éj-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éjnap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itten
 
n.34
Dőzsölj palotámban, mint egy Odin isten ;
 
n.35
Kell arany- és kő-kincs? Végy! a mi szemednek
 
n.36
Drága vagyon tetsző ; ints : nyomba' követnek.
 
 
 
n.37
Csak te nekem hű légy régi tanács-szóddal,
 
n.38
Testemet is védj ed sok vas-mezü góttal ;
 
n.39
Mert ihon elvesztem gőgje miá, látod,
 
n.40
Fegyverre ha késünk gyűjteni barátot.
 
 
 
n.41
Erre az ősz bajnok, mint ki örül káron :
 
n.42
Mit gondolsz? magam' én hogy eladjam áron?
 
n.43
Legyen tied a kincs, az enyim a lélek!
 
n.44
Én azt teszem, ugymond, mit jobbnak itélek.
 
 
 
n.45
Visszavonást nézem köztetek én búval ;
 
n.46
Megmondtam előre, igaz intő szóval,
 
n.47
De te sem hallgattál, Etele sem, rája :
 
n.48
Most hüvelyét a kard, íme, alig állja.
 
 
 
n.49
Jobb nekem elmenni, mint küzdeni párton,
 
n.50
Testvérek ügyébe magam' minek ártom?
 
n.51
Hún atyafi-harcnak mi köze a
góthol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« góttal »
góthol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
n
Jegyzet Góthol. Tehettem volna: gót-tal s a rím úgy is megjárná. De nagy vidék így ejti a hoz-hez ragot. Az pereljen az én perlőimmel.
 
n.52
Aki erősebb lesz, annak, igen, hódol.
 
 
 
n.53
Hű vagyok és voltam, senki se' mondhatja,
 
n.54
Míg Buda országolt, meg Rof, meg az atyja,
 
n.55
Szolgálni ha kellett csak egy-egy királynak :
 
n.56
De, ha már kettő van, hjaja! mit csináljak.
 
 
 
n.57
Etele hatalmas : engemet elronthat ;
 
n.58
Hozzá ha szegődném, te is el, viszontag :
 
n.59
Mert senki se' tudja hadi kocka döltét,
 
n.60
Ha a Norna-leányt vérboszura költéd.
 
 
 
n.61
Most a hunok szítnak Eteléhez jobban :
 
n.62
De, ha egyszer a harc fáklyája kilobban …
 
n.63
Mert sok irígy bosszu elfojtva hever rég …
 
n.64
Azért Eteléhez pártolni se' mernék.
 
 
 
n.65
Ő az erős mostan, te pedig a gyenge,
 
n.66
De megerősűlhetsz, király, vele szembe :
 
n.67
Ott a
győzedelem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
győzödelem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, hol az
Istenkard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Isten-kard
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkard
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
van . . .
 
n.68
Ki tudja, mit gondolsz felőle magadban?
 
 
 
n.69
Én hát se' tanáccsal, nemhogy emelt kézzel,
 
n.70
Melletted se' fogok, se’ a másik résszel ;
 
n.71
Haza, jámbor gótok tanyáira, mék én,
 
n.72
Ott várom el e bajt, mire fordul, békén. —
 
 
 
n.73
Nem volt Buda bajnok kész ily feleletre :
 
n.74
Ó Detre, kiálta, álnok eszű Detre!
 
n.75
Benned, imé, vártam igaz ügyem őrét :
 
n.76
De te, látom, félted csak a magad bőrét.
 
 
 
n.77
Kit nyerjek arannyal, kit ezüsttel már meg,
 
n.78
Ha régi barátság így marad, így áll meg!
 
n.79
Zászlómhoz a
népet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« pártot »
népet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hol vegyem ujonnan,
 
n.80
Ha régi barátim futnak
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
elébb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
előbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
onnan!
 
 
 
n.81
Csínja — felel Detre — van az ily dolognak,
 
n.82
Madarat nem dobbal, nem üvöltve fognak :
 
n.83
Aranyon árulót te keressz hiába,
 
n.84
Mondván : »nesze! hű légy.« Senki nem oly kába.
 
 
 
n.85
Senki biz’ oly olcsó, kinek ezt mondd, nincsen :
 
n.86
»Megvettelek, ugy-e, alku szerént, kincsen?«
 
n.87
Aranyod utálat, — még le sem ül nálad,
 
n.88
Még vissza se'
fordul, csakhogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
fordul csakhogy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
odébb állhat.
 
 
 
n.89
De, ha rejtett céllal adsz neki, és ingyen :
 
n.90
Kárba, veszendőbe soh’ se félj hogy menjen
 
n.91
Aranyod megbérli : ő maga sem véli
 
n.92
Hogy az indulatját adomány vezérli.
 
 
 
n.93
Akarod, gerjedjen szive szánalomra :
 
n.94
Mélyebben megesik ha arany is nyomja ;
 
n.95
Vagy az ő sérelmét latolni ha kezded :
 
n.96
Súlya ezüstödnek túlterheli eztet.
 
 
 
n.97
Kincs elalutt hálát, régi
boszút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« jogot »
boszút
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
felmar,
 
n.98
Kincs váj sebet ujra, hol behegedt a var,
 
n.99
Kincs egyenest görbít, egyenesít görbét :
 
n.100
De ügyesen kell ám használni az örvét. —
 
 
 
n.101
Elállt szeme szája Buda jó királynak :
 
n.102
Ó Detre! nem értem. Nosza, mit csináljak?
 
n.103
Taníts tanulatlant ; de magyarabb szóval :
 
n.104
Ha soha nem voltam, leszek ezért, jóval.
 
 
 
n.105
Akkor egész éjjel, hajnalhasadásig,
 
n.106
Magyarázott Detre, figyelé a másik ;
 
n.107
Virradtakor elment, vagy alig korábban :
 
n.108
Sohse' látták többé Buda
sátorában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« táborában »
sátorában
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.109
Ment ; reggeli álmát fölverte a gótnak
 
n.110
Valakik udvarnál kísérői voltak ;
 
n.111
Haza, népe közzé,
indula
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
indula
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hadastul,
 
n.112
Hol gyarmatot űlnek, leigázva vastul.
 
 
 
n.113
Szigetenkint szerte az idegen nemzet
 
n.114
Erős hunok ellen soha nem rezzenhet ;
 
n.115
Él maga törvényén, nem szolga, különben ;
 
n.116
Vannak
fejedelmi (Detre is az)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
fejedelmi (Detre is az)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fejedelmi, (Detre is az,)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
többen.
 
 
 
n.117
Kiket az utból még, vagy haza értével,
 
n.118
Megfuttat a vén szász titkos követével :
 
n.119
Inti vigyázatra : legyenek mind résen,
 
n.120
Készülve hadankint, mert nagy idő lészen.
 
 
 
n.121
Naprul azért napra, mint azelőtt, folynak
 
n.122
Dolgai gyanútlan az idegen fajnak ;
 
n.123
De sokat mond bátrabb szemeik nyilása :
 
n.124
Benne ragyog népök várt szabadulása.
 
 
 
n.125
Ezek így készülnek. — Buda hős azonban
 
n.126
Hunokat hívatja, kitkit alattomban,
 
n.127
Magához egyenkint rendeli a főket,
 
n.128
Kincses ajándékkal így lopja meg őket :
 
 
 
n.129
Bátya, felém sem jösz, idehagysz túlon-tul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Atyafi — mond egynek »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.130
Meg is ám halhatnék tőled rokonomtul,
 
n.131
Mióta királlyá Etelét megtettem,
 
n.132
Ő pedig abban jár, hogy ne legyünk ketten.
 
 
 
n.133
Ó, jobb is, amim van, rendelni halálra :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Jobb nekem, amim van »
[törölt]
«
Jobb is nekem egy s mást
Beszúrás
holmit
Beszúrás
»
Oh jobb is, amim van, rendelni halálra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.134
Nem tudni, a holnap, sohse, mit hoz mára ;
 
n.135
Ne nyelje be ő mind :
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« nézd »
ím
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, neked ezt szántam :
 
n.136
emlékezéssel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« emlékezettel »
emlékezéssel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légy róla irántam.
 
 
 
n.137
Másnak emígy szólott : Hogy vagy, öregem, te?
 
n.138
Elmultunk! igaz-é? Te is, én is, nemde?
 
n.139
Új az idő s ember ; az egész világ új :
 
n.140
A vént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Régit »
A vént
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leszorítják, ha maga nem tágúl.
 
 
 
n.141
Nem így, Bendeguz és Rof idején, volt ez,
 
n.142
Kik alatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Akiket »
Kik alatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szolgáltál : hanem akkor volt ez!
 
n.143
Véred elomlását Etele
mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« nembánja, »
mit bánja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánja! …
 
n.144
De fogd : Bendeguzé ; kincse maradványa.
 
 
 
n.145
Van,
kihez így fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« kinek ily szót ad »
kihez így fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: Már híni se' merlek
 
n.146
Lakomára, hékám ; ízetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Lakomára többé ; kiürült »
Lakomára hékám, ízetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a serleg :
 
n.147
Etele gyanakvó, rád, valamint rám is :
 
n.148
Jól teszed! okos légy, kerülj ezután is.
 
 
 
n.149
Mi haszna ezentul billikomok, tálak,
 
n.150
Arany-ezüst
eszköz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szerszám »
eszköz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda nem-királynak?
 
n.151
Etele rátenné kapzsi kezét, hidd el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Etele hogy majd rátegye kezét) rátenné kapzsi kezét, hidd el
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.152
Víg napok emlékét, pajtás, nesze, vidd e l!
 
 
 
n.153
Olykinek
n
Jegyzet Olyki. Némely. Ollyik.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet Olyki. Némely ezt sem én faragtam Ollyik.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezt mondja : Titok, a mit hallasz ...
 
n.154
Ne félj! Etelénél kárt vele nem vallhatsz,
 
n.155
Bár engem az útból félre akar tenni,
 
n.156
A mi nem igazság : de ha meg kell lenni!
 
 
 
n.157
Egyszer hal az ember! magamért nem bánom :
 
n.158
Asszonyomat hogy tán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Asszonyomat (ne) hogy tán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kirabolja, szánom ;
 
n.159
Amim van, az itt van : rejtsd el neki, kérlek,
 
n.160
Légy gondviselője nyomorúlt Gyöngyvérnek.
 
 
 
n.161
Így a többivel is, kit ravaszúl Detre
 
n.162
Hajolni tapasztalt vala zendületre ;
 
n.163
(Rég ideje sző-fon maga titkos tervén ;)
 
n.164
S béadta nevenkint, hunokat ismervén.
 
 
 
n.165
Volt már (de mikor nincs árnyéka nagy fának !)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Volt már, ki nagyolija Etele hatalmát »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.166
Irígye húnok közt Etele királynak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« A népnek igenli vala vak bizalmát »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.167
Rémít vala egyet hatalom gyors nőtte,
 
n.168
Másnak Etel büszkébb, mint
annak előtte,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
annak előtte,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annak-előtte,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
annak előtte.
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.169
Jár maga eszén csak, tesz maga oktábol,
 
n.170
Régi szokást mellőz, új dolgokat ápol. —
 
n.171
Más, aminek elsőbb maga is örvendett,
 
n.172
Találja nehéznek a
sanyarú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szigorú »
sanyarú
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rendet.
 
 
 
n.173
Ha ki meg ellustúlt békés Buda mellett,
 
n.174
Harcolni örökké kell, látja, Etelnek,
 
n.175
Nagyra fejét, egyszer, örömestebb szánja,
 
n.176
Mint hogy ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogy sem ne »
[törölt]
«
Sem hogy ne
Beszúrás
»
Mint hogy ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
henyéljen már
ennekutána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ennek utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ennek utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.177
Volt olyan is, kit tán szóval avagy tettel
 
n.178
Etele megbántott, mit nem feledett el ;
 
n.179
Vagy, ha nem is bántá,
vette zokon önként
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(neki az fájdalmas) vette zokon önként
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.180
Nem tudja, mivel sért, a hatalmas,
gyöngét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(gyöngét) a hatalmas gyöngét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.181
Egy-kettő igazát érezte Budának,
 
n.182
Titkon töri szívét sérelme jogának ;
 
n.183
Nagy része a köznép bizodalmán retteg :
 
n.184
Etele az által hova nő felettek !
 
 
 
n.185
Ezt arany ingerli; kapdos amaz újon ;
 
n.186
Ez rászületett, hogy követ egyre fújon ;
 
n.187
Ezt hajtja irigység, vad epébe mártott ;
 
n.188
Hő vére amannak üt örökké pártot.
 
 
 
n.189
Hisz’ ember az ember, akkor is az volt lám ;
 
n.190
Megörült s megdöbbent Etele nagy voltán. —
 
n.191
Buda végez minddel szép színnek alatta,
 
n.192
Szájába miképpen Detre
vitéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« a szót »
vitéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
adta.
 
 
 
n.193
Mint szellő ha fogan vak
déli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« déli »
déli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
melegben,
 
n.194
Pici
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Puha) Röpke »
Pici
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pöhöly elsőbb, út kis pora lebben,
 
n.195
Majd a berek szélin leveli a nyárnak
 
n.196
Táncot ezüst hassal, nesztelenül járnak ;
 
 
 
n.197
… Honnan, kicsi szellő, ég vándora, jöttél?
 
n.198
Vagy lábom előtt csak egyszerre születtél?
 
n.199
Lehelleted’ arcom még érzeni tompa :
 
n.200
Ott vagy azért, látlak, hogy fürdöl a porba';
 
 
 
n.201
S már
zizzen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« zendül »
zizzen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az erdő, fodorúl a víz is.
 
n.202
Hosszú haja árnyát lendíti a fűz is,
 
n.203
Már lombokat lóbál, már ágat is ingat,
 
n.204
Már egy egész karcsú fiatal bólingat :
 
 
 
n.205
Zúg itt is amott is a liget és megdűl,
 
n.206
Szennyes az ég boltja szapora fellegtűl,
 
n.207
Kardját hüvelyéből rántja egy-egy villám,
 
n.208
Zengeni, úgy tetszik, moraját is hallám :
 
 
 
n.209
Hír támad azonkép a hunok szálásin,
 
n.210
Tompa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tompa »
[törölt]
«
Szerte
Beszúrás
»
Tompa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéd, bor közt, nagyok áldomásin ;
 
n.211
Hogy' támada?
hogy’ nő?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« honnan ? »
hogy nő ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ki toldja? ki kezdi?
 
n.212
Tán a levegő is egyaránt terjeszti.
 
 
 
n.213
Budának először dícsérete hangzik :
 
n.214
Hajdani jó élet, heverő nagy lagzik,
 
n.215
Munkatevés nélkül, ingyen, a vidám bor :
 
n.216
S hozzá Buda lelke, a szelid, a jámbor.
 
 
 
n.217
Az, ki Buda nevét emlíítni se' merte
 
n.218
Már hónapok óta, most jár vele szerte,
 
n.219
S örvend, hogy szavait befogadja kész fül,
 
n.220
Vagy meg is előzik, ha szólani készül.
 
 
 
n.221
Nem tudja egyik sem, ha kivel súg össze,
 
n.222
Hogy azt is arannyal
Buda környéközte!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda (megkötözte) környéközte!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda környéközte;
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.223
Bátorságot ez ád mind ennek, amannak,
 
n.224
Hogy már annyian ők Buda mellett vannak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogy im Buda mellett már elegen vannak. »
Hogy már annyian ők Buda mellett vannak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.225
Ada bátorságot, növelé a merszet,
n
Jegyzet Mersz, mint a félsz. E kettő él ily formában. Véleményem szerint nem az ige második személye, hanem valóságos főnév, sz képzővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.226
Hogy igaz ügyben jár, bizodalmat szerzett :
 
n.227
»Aranyát elvettem — kiki titkon szóla —
 
n.228
Hanem ez gondol, lám, csak a közös jóra.«
 
 
 
n.229
Oh bizony … (a fő-fő, a
nyakasabb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hatalmas »
nyakasabb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szittyák
 
n.230
Buda királyságát ily szóval ahitják)
 
n.231
Oh bizony! akkor volt a mi szavunk kellő,
 
n.232
Mi magunk fő jobbágy,
királyhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« királlyal »
királyhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egyenlő.
 
 
 
n.233
Szoktunk oda járni, mint haza, hívatlan,
 
n.234
Fölkelni, ha tetszett, ülni le, mondatlan ;
 
n.235
Kérelmet ha tevénk, a hangja parancs volt,
 
n.236
És Buda kért tőlünk, ha miben parancsolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Buda meg szépen kért, ha miben parancsolt. »
És Buda kért tőlünk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
És Buda kért tőlünk, amidőn parancsolt.
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.237
Mert ő vala jámbor, nem büszke, negédes —
 
n.238
Vala nyájas, vídám, szelíd, emberséges,
 
n.239
Szófogadó, kész, hű ;
de igaz is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« de igaz is »
[törölt]
«
bárha igaz
Beszúrás
»
de igaz is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, bölcs is ;
 
n.240
Benne ugyan nem volt
legkisebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
legkisebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
legkiseb
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
erkölcs is.
n
Jegyzet Erkölcs. Eigensinn. (Itt játék is van benne a jellemhiányra.)
 
 
 
n.241
Más haragot színlel, makacsabb húrt penget:
 
n.242
Nem volt szabad azzal, nem tudta mit enged.
 
n.243
Társul az öccsét hogy székébe fogadja,
 
n.244
S a nem-adhatóját valakinek adja.
 
 
 
n.245
Királyt Buda nékünk nem tesz maga mellé,
 
n.246
Se kérdve, se hallva : »
ime, Ország!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hogy minekünk »
[törölt]
«
jövel, Ország!
Beszúrás
»
ime, Ország!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kell-é?«
 
n.247
Gyűljön azért
ország
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« gyűlés »
ország
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ki ne ő rá bízza :
 
n.248
Vétesse hatalmát kénytelen is vissza!
 
 
 
n.249
Egyszersmind az urak : Torda,
Szalárd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Szoárd
n
Jegyzet a lapszélen:
Szalárd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, Bulcsú,
 
n.250
Gyula, kádár ellen szitok átok olcsó,
 
n.251
Nevöket említik beszorult ököllel :
 
n.252
Hogy Buda osztályát okozzák Etellel.
 
 
 
n.253
Sok szörnyed a
szótul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szótul
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Összes Költemények
 
szótól
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
önnön maga nyelvén,
 
n.254
Buda gyalázatján, Buda veszedelmén,
 
n.255
Dísztelenül a mint megalázva festi,
 
n.256
Hogy’ nincs nyugodalma, se lelki se testi.
 
 
 
n.257
Iszonyítja legtöbb a nagy, örök esküt,
 
n.258
Mellyet szíve vérén Etel az-nap eskütt :
 
n.259
Fogadá, nem tartja : ám most kiki lássa :
 
n.260
Nemzetül a húnnak ne legyen romlása!
 
 
 
n.261
És már az ilyen szó nem marad a fők közt,
 
n.262
Riadoz törzsenkint az alattlevők közt,
 
n.263
Mint hó-gulya, száll s nő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mint hóguja, úgy nő »
Mint hógura, száll s
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Mint hógura, száll s »
Mint hó-gulya, száll s nő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Mint hó-guja, száll s nő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
; mese mesét szülvén :
 
n.264
Megbódul a köznép, fejei bőszültén.
 
 
 
n.265
Valamint nagy ménes, ha elő-nyaranta
 
n.266
Vihar gyül az égben, repülő sok gyanta,
 
n.267
Feledi hogy
szélyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szerte »
szélyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bízvást legelészzen,
 
n.268
Nyugtalan egyszerre, bogarassá lészen ;
 
 
 
n.269
Hosszú nyakát némely, levegőbe tűzi,
 
n.270
Dagadó cimpával a viharat bűzli;
 
n.271
Más felrug emelten lobogó farkához,
 
n.272
Lába dübörgésén ijed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Maga dobajjától riad »
Lába dübörgésén ijed
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és futkároz ;
 
 
 
n.273
Nincs bújni karámba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Sok bújna karámba) »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hol bújni ereszbe,
 
n.274
Teszi kettő-három a nyakát keresztbe,
 
n.275
Remegő oldallal a nagy időt várja,
 
n.276
Mikor szakad a menny hulló köve, árja ;
 
 
 
n.277
Így a hunok közt is háborog az alrend,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Szintúgy) »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.278
Megbódul az elme, és megbomol a rend ;
 
n.279
Csoportosan öt-hat dugja fejét össze :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Kettősen) (Dugja fejét) csoportosan öt-hat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.280
S a vérszagot érzi, s mond : nagy-idő
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lessz
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
-e!
 
 
 
n.281
Maga Hadur-Isten sok csuda jelével
 
n.282
Hírűl Buda végét adja Etelével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hirdeti Budának sorsát Etelével »
Hírül Buda végét adja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.283
Üstökös a mennyég bús
mezejét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
mezejét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezejit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szántja,
 
n.284
Pallosokat vérben emel észak lángja.
 
 
 
n.285
Kell szörnyű esetnek történni, mivelhogy
 
n.286
Nappal a nap fénye, éjjel a hold elfogy,
 
n.287
Sötétben a húnok fiai maradnak :
 
n.288
Vesztét ne jelentse mind az egész hadnak!
 
 
 
n.289
Sok csuda szörnyet szűl az asszony, az állat,
 
n.290
Forrás vize vértől iszony és
útálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
utálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
útálat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
 
n.291
Kabala
emlőjén vér szakad a téjjel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« emlője harmatozik vérrel »
emlőjén vér szakad a téjjel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.292
Halványan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Halvánon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Halványan
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a holtak kísértenek éjjel.
 
 
 
n.293
Mert ezt Hadur-Isten balgatag embernek
 
n.294
Buda
elvesztéről
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« haláláról »
elvesztéről
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
adta bizony-jelnek,
 
n.295
Hogy Etelét intse, a népet is ója :
 
n.296
De nem érti a föld gyenge halandója.
 
 
 
n.297
A mit az Ég jósolt, hogy
eleit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
eleit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« elejét »
n
Jegyzet (kikaparva)
elejit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
venné,
 
n.298
Az fordula épen nagy veszedelemmé,
 
n.299
Hogy Buda romlását felidézze gyorsan :
 
n.300
Ez a nyomorúság az emberi sorsban! —
 
 
 
n.301
Immár Budaszállás nem oly rideg, árva,
 
n.302
Felmagzott füveit letapossák, járva ;
 
n.303
Éjjel
elébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
előbb
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« jönnek »
jőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, azután napközben,
 
n.304
Legelébb egyenkint, azután mind többen.
 
 
 
n.305
Buda paripái, új elevenséggel,
 
n.306
Most összenyerítnek gyakori vendéggel ;
 
n.307
Udvara sok füstjén megvídul az éhes ;
 
n.308
Sürög a mi sűrű,
sajog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« ragyog »
sajog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Sajog. Ragyog. Régiesen. (»Sajog mint arany.«)
a mi fényes.
 
 
 
n.309
Mint hangyacsoport, mely kiered fészkébül,
 
n.310
Zsákmányra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Prédára) zsákmányra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
elébb küld csak nehanyat kémül,
 
n.311
Azután mind többen lakói a bolynak,
 
n.312
Egymás tetején is, oda-vissza, folynak :
 
 
 
n.313
Úgy népesedett meg Budaszállás útja,
 
n.314
Fel is, le is a hún
szüntelen azt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« seregestül azt »
[törölt]
«
csapatostul azt
Beszúrás
»
szüntelen(ül) azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
futja ;
 
n.315
Szélyel az országban ágazik, mint küllő,
 
n.316
Vagy az onnan térő, vagy az oda gyűlő.
 
 
 
n.317
Sereget is, mely a palotát
őrözze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« őrizze »
őrizze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.318
Buda személyéhez állítanak össze :
 
n.319
Pártbeli népéből kiki részét adja,
 
n.320
S rendre egy-egy ott hál, ki törzsnek az atyja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« S rendre vigyáz egy-egy, a ki nem . . . »
n
Jegyzet (megszakadt sor)
ott hál egy-egy, ki törzsnek az atyja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Tanácsot (azonban) örökké, naponta meg éjen,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
És tartanak úton, tartanak útfélen,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda királynál (is), vagy csapatonkint szerte,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
M it merjen ezentúl, a ki eddig merte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Könnyű bizony eddig volt ugrani árkot,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Szóval Buda mellé ütni bolond pártot
n
Jegyzet (újrakezdve :)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda királyt halkint, felfúja reménység,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Tagjait, úgy érzi, nem terheli vénség,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.321
Buda királyt
pedig ámítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« mostan éleszti »
pedig ámítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
reménység,
 
n.322
Tagjait,
úgy érzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« úgy tetszik »
úgy érzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nem terheli vénség,
 
n.323
Mint habot üres szél, bizalom felfúja,
 
n.324
Könnyen forog, és jár : fiatal lett újra.
 
 
 
n.325
Így a buborék, mely született nádszálon,
 
n.326
Könnyű
lebegéssel kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hiusággal egy »
lebegéssel kis
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ideig szállong,
 
n.327
Fényét teszi minden fordulata szebbé :
 
n.328
Valamíg elpattan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Össze esik majdan »
Valamíg elpattan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hiu pára-cseppé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« egy semmise-cseppé »
hiu pára-cseppé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.329
Látván maga mellett gyűlni fölös számot :
 
n.330
Mintha erejéből kiki adna vámot,
 
n.331
Neki adna egy részét,
toldná az övéhez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« az övét nevelné »
toldná az övéhez
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.332
Testében is immár
olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ollyan
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
erőt érez.
 
 
 
n.333
Nézd, feleség, Gyöngyvér,
nevető szájjal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« így hiu szóval »
nevető szájjal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mond,
 
n.334
Nem vagyok én még vén ; hanem a bú a gond ;
 
n.335
Acélos erővel minden inam pattan :
 
n.336
Megvínék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Megvínék »
[törölt]
«
Mérkőzn …
Beszúrás
»
Megvínék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bizony én Etelével hadban.
 
 
 
n.337
Jaj! — felel az asszony — mint ide nyilallott !
 
n.338
Oktalanul többé így ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hiusággal ily szót ne »
[törölt]
« Hivságosan ily szót ne »
[törölt]
«
Oktalanul illyet te ne
Beszúrás
»
Oktalanul többé így ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszélj, hallod
 
n.339
Mert bizony elfordul
e zsönge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« a zsenge »
[törölt]
«
e máknyi
Beszúrás
»
e zsönge
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerencse :
 
n.340
Nemhogy Etelétől árva fejed mentse.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.341
De még azután is Buda
csak nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« meg nem »
[törölt]
«
hős nem
Beszúrás
»
csak nem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
állja,
 
n.342
Hogy
balga beszédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« dőre dicsekvést »
balga beszédet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ki ne ejtsen szája,
 
n.343
Ülvén az urak közt,
bor-lihegő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« borhevitett »
borlihegő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mellel :
 
n.344
Meglássa
no bárk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« akárki »
no bárki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
i : megvívok Etellel!
 
 
 
n.345
Ifjú dolgait is hordja örökké fel :
 
n.346
Hogy harcolt gepidák fene törzsökével ;
 
n.347
Vissza magát
harczos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« harcos »
[törölt]
«
elmult
Beszúrás
»
harcos
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
napjaiba éli ;
 
n.348
Etelén győzelmét semminek itéli.
 
 
 
n.349
Tanácsot azonban ülnek vala mindég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.350
Buda királylyal, vagy külön, a leventék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.351
Benn a palotában s kívül az erkélyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.352
Jövet is az úton, menet is útfélen.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.353
Könnyű bizony eddig
vala szökni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« volt ugrani »
vala szökni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árkot,
 
n.354
Szóval Buda mellé ütni
merész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« heves »
[törölt]
«
bolond
Beszúrás
»
merész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pártot :
 
n.355
De mi lesz a vége? s
mi elébb a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« mi legyen a »
mi, elébb, a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kezdet?
 
n.356
Van mit nagyon erről tanakodni bezzeg.
 
 
 
n.357
Eleinte a szó hirtelen és hangos,
 
n.358
Dobál vele büszkén sok előharangos,
 
n.359
Föl, Isten egére hajítani merné,
 
n.360
Nemhogy, zabolázván, Etelét ismerné.
 
 
 
n.361
De
máris
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« épen »
máris
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezáltal megütődnek többen,
 
n.362
Nagy meredek szótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nagy hangu beszédtől »
Nagy meredek szótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az okossa döbben,
 
n.363
Amazok estén, kik előtte bukának,
 
n.364
Méri a mélységet : »nem ugrom utánok !«
 
 
 
n.365
Beszéd hamar ottan emelkedik óvó,
 
n.366
Kétség is habozó, félelem is búvó ;
 
n.367
Százféle tanácson száz elme hasonlik :
 
n.368
Mint habütött pandal,
n
Jegyzet Pandal. Padmaly is ; de amaz határozottabban: vizpartban vájt ür.
Buda ügye omlik.
 
 
 
n.369
S valahol meggyűlnek tanácsba, csoportban :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.370
Eggyel az ottlévők feje több, mint ott van ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.371
Nem látja sok ember, de ki látja, szörnyed :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.372
Etele arcát, a boszuálló szörnyet!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.373
Mint őszi fuvalmon fa levele sárgul,
 
n.374
Nesztelen
itt-ott már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« egyenkint
itt-ott már
Beszúrás
»
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leválik az ágrul :
 
n.375
Úgy sápad el egy-egy,
szótlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« akként »
szótlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tovahímlik,
 
n.376
Iszonyún e látás ha
elébe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szemébe »
elébe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rémlik.
 
 
 
n.377
Hírli veszett ügynek : mond,
tudta előbb is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« tudta azelőtt is, »
tudta előbb is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.378
Téríti meg útján a szembejövőt is ;
 
n.379
Csak, ki magát nagyon
Budáér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Budáért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
Budáér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kitette,
 
n.380
Kénytelen az helyt áll, marad őmellette.
 
 
 
n.381
S Etele nem tudná Buda bátyja tettét?
 
n.382
Jól tudja bizonnyal : hivei megvitték :
 
n.383
De csak úgy tőn kézzel, kicsinyelvén e bajt,
 
n.384
Mint aki
magától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« magáról »
[törölt]
«
a légben
Beszúrás
»
magától
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
könnyü legyet elhajt.
 
 
 
n.385
Pedig Buda pártján elegen vagynak,
 
n.386
Lehetne keménynek mondani
és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« azt »
és
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagynak,
 
n.387
Ha volna tanácsa, ha volna vezére,
 
n.388
Ha Etel oly sokkal maga föl nem érne.
 
 
 
n.389
De bomlanak immár külön-külön észen,
 
n.390
Füstbe ama nagy tűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Csak füstbe a nagy tű »
Füstbe ama nagy tűz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, félő, ne enyésszen.
 
n.391
Végre a tanácsot, mit megvon az elme,
 
n.392
Megadá mindnyájok közös egy félelme.
 
 
 
n.393
Budaszállás —
mondák
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« mondják »
mondák
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyilt, mezei
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
nyilt, (egyenes) mezei
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
tábor,
n
Jegyzet Buda a kard elorzása miatt megerősíti Aquincum romjait s oda húzódik, a kőházakra fasátrakat építve.
 
n.394
Nincsen is
ez helyben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« e helyen »
ez helyben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
maradásunk bátor :
 
n.395
Nosza rakjunk várost, kőre követ szintén,
 
n.396
Valamint sok más nép teszi
Naplementén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Naplementén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Naplementen »
Naplementén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.397
Mindenki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (örömm) Mindnyájan »
[törölt]
«
Legott nagy
Beszúrás
»
Mindenki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örömmel ezt az igét
hallá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hallák »
hallá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.398
Fenszóval
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Buda) Egy szájjal »
[törölt]
«
Mindnyájan
Beszúrás
»
Fenszóval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda és
a többi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« társai »
a többi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
javallá :
 
n.399
Mire Etel megjő, ha volna lehetség,
 
n.400
Hogy ilyen épűlet akkorra megessék.
 
 
 
n.401
Város vala régi, Duna jobbik partján,
 
n.402
Megtörve had által, Keve, Béla kardján ;
 
n.403
Tornyai, bástyái,
mellvédei
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« párkányai »
mellvédei
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
most rom :
 
n.404
Húnok
idejöttén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« első jöttén »
idejöttén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
alázta meg ostrom.
 
 
 
n.405
Teteje hamvvá lőn ; még falai állnak,
 
n.406
Lassu enyészettel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Omló részeivel »
Lassu enyészettel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ott hagyva halálnak,
 
n.407
Ügyefogyott aljnép
csarnokait
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« palotáit »
csarnokait
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éli,
 
n.408
Szél benne bitangol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Benne örök szél zúg »
[törölt]
«
Benn örökös szél zúg
Beszúrás
»
Szél benne bitangol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: az északi, déli.
 
 
 
n.409
Erre legott minden, ha ki látta, gondol,
 
n.410
Képzeletük mindjárt építi a romból.
 
n.411
Rései megtöltve, árkai megásva :
 
n.412
Költözzék oda át mind Budaszállása!
 
 
 
n.413
Nosza, egész tábor Buda szaván pezsdül.
 
n.414
Útra, hogy a várost vigye mindenestül,
 
n.415
Kapcsait ereszti, oldja eresztékit :
 
n.416
Budaszállást ember nem leli a régit
 
 
 
n.417
Szedi szélyel, csuklón, ki mestere ennek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Bontják minden izét, hol csapja van, ennek »
Szedi szélyel csuklón, ki mestere ennek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.418
Emeli köpcös váll súlyát szelemennek ;
 
n.419
Oszlopa dől rendre ; cölöpjeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Oszlopit eldöntik, cölöpjeit »
Oszlopa dől rendre, cölöpeit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Oszlopa dől rendre ; cölöpjeit
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ássák ;
 
n.420
Gödör ha jelenti Buda ó szállását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Gödre ha jelenti már Buda szállását »
Gödör ha jelenti Buda ó szállását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.421
Lábat alá mindjár', kötnek erős tengelyt,
 
n.422
Irdatlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Guruló »
Irdatlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Irdatlan. A népmesék e szava nem oly irdatlan szó, mint látszik. Betücserével annyi mint irg-atlan, a régi irg (jorg) tőből ; tehát a. m. irgalmatlan (nagy). Azt gondolná az ember : szemét ; pedig lám : kincs.
kereket,
guruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« idomtalan »
guruló
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy hengert ;
 
n.423
Gulya ökör húzza ;
a tábor is indul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« döng a Duna-mellyék »
a tábor is indul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tábor is indul
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.424
Csak a Mátra szele száll ott meg ezentúl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Egyengeti bús szél Budaszállás hellyét »
[törölt]
«
Hellyén csak a Mátra szele jár
Beszúrás
»
[törölt]
«
Hellyén csak a Mátra szele búg ezen túl
Beszúrás
»
Csak a Mátra szele száll ott meg ezen tul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Csak a Mátra szele indul meg ezentúl .
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.425
Immár Duna mellé hogy lassan elértek :
 
n.426
Láp a szarufákból
készűle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« kerül ki »
(épüle) készüle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
temérdek :
 
n.427
Úszva egyik partról költöznek amarra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Foltonkint oda-át költöznek a martra »
[törölt]
«
Úszva egyik partról átkelnek a martra
Beszúrás
»
Úszva egyik partról költöznek amarra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.428
Lófarkon az ember,
tutajon a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« lápon egyéb »
tutajon a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
marha.
 
 
 
n.429
Föld nyomorú népét, az idegen fajtát,
 
n.430
Ostorral azonban építeni
hajták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hajtják »
hajták
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.431
Seregestül, amely tud bánni a kővel,
 
n.432
Vagy arravaló, hogy emelje erővel.
 
 
 
n.433
Sziklát seregestül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Követ oda mindjárt »
Sziklát seregestül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hordnak vala heggyé,
 
n.434
Munkában az éjet
nappal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« s nappalt »
nappal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
teszik eggyé,
 
n.435
Etetik
éhszájú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« tátongó »
éhszáju
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csorbáit a falnak,
 
n.436
Tornyot is az égre, négy
szögein
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« iszonyút »
szögein
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, tolnak.
 
 
 
n.437
Hamarább mint vélnéd, vár leszen a várból,
 
n.438
Kapuit ácsolják nagy erdei szálból,
 
n.439
Csiga eresztvényre hídját lehidalják,
 
n.440
Iszonyú
mély völggyel körítik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« tág völgygyel mélyítik »
mély völggyel körítik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az alját.
 
 
 
n.441
Buda király elsőbb a helyet megjárva,
 
n.442
Építi fa sátrát nagy kő palotára ;
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
Attiláról: » … urbiurn dominus fieri cupiebat … habitare vero in ipsis contemnebat, um gente enim sua in campis cum tabernaculis incedebat«. Anonymus (XLVI.) írja, hogy e falak romjait Árpád seregei is elfoglalták: »intraverunt in civitatem Attilae regis, et viderunt omnia palatia regalia quaedam destructa usque ad fundamentum, quaedam non, et admirabantur ultra modum omnia illa aedificia lapidea.«
 
n.443
Ernyőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Sátort »
Ernyőt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a hunok is körülötte vonnak,
 
n.444
Tetején lángdúlta födözetlen romnak.
 
 
 
n.445
Budaszállás,
a mely volt azelőtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (a)mely (volt) ezelőtt volt »
a mely volt ezelőtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nincsen ;
 
n.446
Ki látni akarja, ide föl tekintsen,
 
n.447
Sátorait tarkán emeli magosra ; —
 
n.448
Hirtelen így épült Buda új várossa.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet A lap alsó sarkában: Vsz. 112 + 618 730
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet Thierry Jordanes gyér szavait: »Bleda enim fratre fraudibus peremto« képzeletből úgy toldja meg, mintha a hun fők közül többen ellene esküdtek volna Attilának s Theodosius császár segítségét keresték. Az kiadta őket. »Belekeveredett-e Buda e cselszövényekbe ? fogta-e pártjukat az elégületlen főnököknek ? vagy egyedül személye volt-e a gát nagyratörő testvére előtt ? nem tudjuk.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. 50. 1.)
Arany
Arany János
óvatosan nyúlt e kétes feltevéshez : Buda csak némi pártot kezd gyűjteni.
 
 
  TIZENEGYEDIK ÉNEK.  
  Buda várost épít.  
 
 
n.1
Vermeit immáron éjjeli munkával
 
n.2
Buda király bontja
hites
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
hütös
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hites
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ag szolgával ;
 
n.3
Sátora furkózott fenekét megássa :
 
n.4
Derül onnét arany-ezüst ragyogása.
 
 
 
n.5
Dűlnek elő sírból eltemetett kincsek ;
 
n.6
Ki azokat látta, ember olyan nincs meg :
 
n.7
Ki oda temette, mind-egyre levágták,
 
n.8
Hogy el ne beszélje ura gazdaságát.
 
 
 
n.9
Detre meg, a vén szász, jővén Etel urtól,
 
n.10
Szövétneket ottben megsejti az utról,
 
n.11
Kései fönlétét csudálja királynak,
 
n.12
Gyanus neki a mit odabenn csinálnak.
 
 
 
n.13
Állitja lovát meg éjféli sötétben,
 
n.14
Nyergébül az agcsont óva lemász szépen,
 
n.15
Hátracsapott fékkel paripáját hagyja —
 
n.16
Mindig Buda hősnél szabad a járatja.
 
 
 
n.17
Most is, az ajtónak
fölhúzva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« forditva »
fölhúzva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kilincsét,
 
n.18
»Jó estét« neki mond »munkára szerencsét«.
 
n.19
Fel Buda egy-térdről pillanta ijedve,
 
n.20
Kincsei nagy halmát tenyerével födve.
 
 
 
n.21
De legott meglátja, megösmeri Detrét,
 
n.22
Titkolni előtte úgy sincs oka tettét,
 
n.23
Már ugyse’ lehetne ; nem is igen bánja :
 
n.24
Vén szászon a próbát kezdeni kivánja.
 
 
 
n.25
Arany ez ! — mond — kincs ez ! van nekem is, lá'-é
n
Jegyzet Lá'-é’ vagy lá'-e. Valóban így ejtik Tisza Duna közt a ládd-e rövidítést még inkább megrövidítve. S a poézis ne használhatná az ilyet alkalmilag? Másutt kapva kap az ily hangzatos rövidítéseken.
 
n.26
Nem koldustanya még Buda vén királyé!
 
n.27
Barátjai mégis kerülik a sorsát :
 
n.28
Idegen asztalról lesnek alá morzsát.
 
 
 
n.29
Ó Detre! ha minden — soh'se hittem volna —
 
n.30
Te is immár lettél Buda árulója?
 
n.31
Ellenségivel egy barlangban üvöltesz ;
 
n.32
Etele borából: »vesszen Buda!« — költesz.
 
 
 
n.33
Mi kell? lakozás kell? — akar
éj nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
éj-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éjnap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itten
 
n.34
Dőzsölj palotámban, mint egy Odin isten ;
 
n.35
Kell arany- és kő-kincs? Végy! a mi szemednek
 
n.36
Drága vagyon tetsző ; ints : nyomba' követnek.
 
 
 
n.37
Csak te nekem hű légy régi tanács-szóddal,
 
n.38
Testemet is védj ed sok vas-mezü góttal ;
 
n.39
Mert ihon elvesztem gőgje miá, látod,
 
n.40
Fegyverre ha késünk gyűjteni barátot.
 
 
 
n.41
Erre az ősz bajnok, mint ki örül káron :
 
n.42
Mit gondolsz? magam' én hogy eladjam áron?
 
n.43
Legyen tied a kincs, az enyim a lélek!
 
n.44
Én azt teszem, ugymond, mit jobbnak itélek.
 
 
 
n.45
Visszavonást nézem köztetek én búval ;
 
n.46
Megmondtam előre, igaz intő szóval,
 
n.47
De te sem hallgattál, Etele sem, rája :
 
n.48
Most hüvelyét a kard, íme, alig állja.
 
 
 
n.49
Jobb nekem elmenni, mint küzdeni párton,
 
n.50
Testvérek ügyébe magam' minek ártom?
 
n.51
Hún atyafi-harcnak mi köze a
góthol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« góttal »
góthol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
n
Jegyzet Góthol. Tehettem volna: gót-tal s a rím úgy is megjárná. De nagy vidék így ejti a hoz-hez ragot. Az pereljen az én perlőimmel.
 
n.52
Aki erősebb lesz, annak, igen, hódol.
 
 
 
n.53
Hű vagyok és voltam, senki se' mondhatja,
 
n.54
Míg Buda országolt, meg Rof, meg az atyja,
 
n.55
Szolgálni ha kellett csak egy-egy királynak :
 
n.56
De, ha már kettő van, hjaja! mit csináljak.
 
 
 
n.57
Etele hatalmas : engemet elronthat ;
 
n.58
Hozzá ha szegődném, te is el, viszontag :
 
n.59
Mert senki se' tudja hadi kocka döltét,
 
n.60
Ha a Norna-leányt vérboszura költéd.
 
 
 
n.61
Most a hunok szítnak Eteléhez jobban :
 
n.62
De, ha egyszer a harc fáklyája kilobban …
 
n.63
Mert sok irígy bosszu elfojtva hever rég …
 
n.64
Azért Eteléhez pártolni se' mernék.
 
 
 
n.65
Ő az erős mostan, te pedig a gyenge,
 
n.66
De megerősűlhetsz, király, vele szembe :
 
n.67
Ott a
győzedelem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
győzödelem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, hol az
Istenkard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Isten-kard
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkard
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
van . . .
 
n.68
Ki tudja, mit gondolsz felőle magadban?
 
 
 
n.69
Én hát se' tanáccsal, nemhogy emelt kézzel,
 
n.70
Melletted se' fogok, se’ a másik résszel ;
 
n.71
Haza, jámbor gótok tanyáira, mék én,
 
n.72
Ott várom el e bajt, mire fordul, békén. —
 
 
 
n.73
Nem volt Buda bajnok kész ily feleletre :
 
n.74
Ó Detre, kiálta, álnok eszű Detre!
 
n.75
Benned, imé, vártam igaz ügyem őrét :
 
n.76
De te, látom, félted csak a magad bőrét.
 
 
 
n.77
Kit nyerjek arannyal, kit ezüsttel már meg,
 
n.78
Ha régi barátság így marad, így áll meg!
 
n.79
Zászlómhoz a
népet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« pártot »
népet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hol vegyem ujonnan,
 
n.80
Ha régi barátim futnak
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
elébb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
előbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
onnan!
 
 
 
n.81
Csínja — felel Detre — van az ily dolognak,
 
n.82
Madarat nem dobbal, nem üvöltve fognak :
 
n.83
Aranyon árulót te keressz hiába,
 
n.84
Mondván : »nesze! hű légy.« Senki nem oly kába.
 
 
 
n.85
Senki biz’ oly olcsó, kinek ezt mondd, nincsen :
 
n.86
»Megvettelek, ugy-e, alku szerént, kincsen?«
 
n.87
Aranyod utálat, — még le sem ül nálad,
 
n.88
Még vissza se'
fordul, csakhogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
fordul csakhogy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
odébb állhat.
 
 
 
n.89
De, ha rejtett céllal adsz neki, és ingyen :
 
n.90
Kárba, veszendőbe soh’ se félj hogy menjen
 
n.91
Aranyod megbérli : ő maga sem véli
 
n.92
Hogy az indulatját adomány vezérli.
 
 
 
n.93
Akarod, gerjedjen szive szánalomra :
 
n.94
Mélyebben megesik ha arany is nyomja ;
 
n.95
Vagy az ő sérelmét latolni ha kezded :
 
n.96
Súlya ezüstödnek túlterheli eztet.
 
 
 
n.97
Kincs elalutt hálát, régi
boszút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« jogot »
boszút
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
felmar,
 
n.98
Kincs váj sebet ujra, hol behegedt a var,
 
n.99
Kincs egyenest görbít, egyenesít görbét :
 
n.100
De ügyesen kell ám használni az örvét. —
 
 
 
n.101
Elállt szeme szája Buda jó királynak :
 
n.102
Ó Detre! nem értem. Nosza, mit csináljak?
 
n.103
Taníts tanulatlant ; de magyarabb szóval :
 
n.104
Ha soha nem voltam, leszek ezért, jóval.
 
 
 
n.105
Akkor egész éjjel, hajnalhasadásig,
 
n.106
Magyarázott Detre, figyelé a másik ;
 
n.107
Virradtakor elment, vagy alig korábban :
 
n.108
Sohse' látták többé Buda
sátorában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« táborában »
sátorában
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.109
Ment ; reggeli álmát fölverte a gótnak
 
n.110
Valakik udvarnál kísérői voltak ;
 
n.111
Haza, népe közzé,
indula
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
indula
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hadastul,
 
n.112
Hol gyarmatot űlnek, leigázva vastul.
 
 
 
n.113
Szigetenkint szerte az idegen nemzet
 
n.114
Erős hunok ellen soha nem rezzenhet ;
 
n.115
Él maga törvényén, nem szolga, különben ;
 
n.116
Vannak
fejedelmi (Detre is az)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
fejedelmi (Detre is az)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fejedelmi, (Detre is az,)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
többen.
 
 
 
n.117
Kiket az utból még, vagy haza értével,
 
n.118
Megfuttat a vén szász titkos követével :
 
n.119
Inti vigyázatra : legyenek mind résen,
 
n.120
Készülve hadankint, mert nagy idő lészen.
 
 
 
n.121
Naprul azért napra, mint azelőtt, folynak
 
n.122
Dolgai gyanútlan az idegen fajnak ;
 
n.123
De sokat mond bátrabb szemeik nyilása :
 
n.124
Benne ragyog népök várt szabadulása.
 
 
 
n.125
Ezek így készülnek. — Buda hős azonban
 
n.126
Hunokat hívatja, kitkit alattomban,
 
n.127
Magához egyenkint rendeli a főket,
 
n.128
Kincses ajándékkal így lopja meg őket :
 
 
 
n.129
Bátya, felém sem jösz, idehagysz túlon-tul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Atyafi — mond egynek »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.130
Meg is ám halhatnék tőled rokonomtul,
 
n.131
Mióta királlyá Etelét megtettem,
 
n.132
Ő pedig abban jár, hogy ne legyünk ketten.
 
 
 
n.133
Ó, jobb is, amim van, rendelni halálra :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Jobb nekem, amim van »
[törölt]
«
Jobb is nekem egy s mást
Beszúrás
holmit
Beszúrás
»
Oh jobb is, amim van, rendelni halálra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.134
Nem tudni, a holnap, sohse, mit hoz mára ;
 
n.135
Ne nyelje be ő mind :
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« nézd »
ím
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, neked ezt szántam :
 
n.136
emlékezéssel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« emlékezettel »
emlékezéssel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légy róla irántam.
 
 
 
n.137
Másnak emígy szólott : Hogy vagy, öregem, te?
 
n.138
Elmultunk! igaz-é? Te is, én is, nemde?
 
n.139
Új az idő s ember ; az egész világ új :
 
n.140
A vént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Régit »
A vént
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leszorítják, ha maga nem tágúl.
 
 
 
n.141
Nem így, Bendeguz és Rof idején, volt ez,
 
n.142
Kik alatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Akiket »
Kik alatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szolgáltál : hanem akkor volt ez!
 
n.143
Véred elomlását Etele
mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« nembánja, »
mit bánja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánja! …
 
n.144
De fogd : Bendeguzé ; kincse maradványa.
 
 
 
n.145
Van,
kihez így fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« kinek ily szót ad »
kihez így fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: Már híni se' merlek
 
n.146
Lakomára, hékám ; ízetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Lakomára többé ; kiürült »
Lakomára hékám, ízetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a serleg :
 
n.147
Etele gyanakvó, rád, valamint rám is :
 
n.148
Jól teszed! okos légy, kerülj ezután is.
 
 
 
n.149
Mi haszna ezentul billikomok, tálak,
 
n.150
Arany-ezüst
eszköz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szerszám »
eszköz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda nem-királynak?
 
n.151
Etele rátenné kapzsi kezét, hidd el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Etele hogy majd rátegye kezét) rátenné kapzsi kezét, hidd el
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.152
Víg napok emlékét, pajtás, nesze, vidd e l!
 
 
 
n.153
Olykinek
n
Jegyzet Olyki. Némely. Ollyik.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet Olyki. Némely ezt sem én faragtam Ollyik.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezt mondja : Titok, a mit hallasz ...
 
n.154
Ne félj! Etelénél kárt vele nem vallhatsz,
 
n.155
Bár engem az útból félre akar tenni,
 
n.156
A mi nem igazság : de ha meg kell lenni!
 
 
 
n.157
Egyszer hal az ember! magamért nem bánom :
 
n.158
Asszonyomat hogy tán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Asszonyomat (ne) hogy tán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kirabolja, szánom ;
 
n.159
Amim van, az itt van : rejtsd el neki, kérlek,
 
n.160
Légy gondviselője nyomorúlt Gyöngyvérnek.
 
 
 
n.161
Így a többivel is, kit ravaszúl Detre
 
n.162
Hajolni tapasztalt vala zendületre ;
 
n.163
(Rég ideje sző-fon maga titkos tervén ;)
 
n.164
S béadta nevenkint, hunokat ismervén.
 
 
 
n.165
Volt már (de mikor nincs árnyéka nagy fának !)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Volt már, ki nagyolija Etele hatalmát »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.166
Irígye húnok közt Etele királynak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« A népnek igenli vala vak bizalmát »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.167
Rémít vala egyet hatalom gyors nőtte,
 
n.168
Másnak Etel büszkébb, mint
annak előtte,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
annak előtte,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annak-előtte,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
annak előtte.
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.169
Jár maga eszén csak, tesz maga oktábol,
 
n.170
Régi szokást mellőz, új dolgokat ápol. —
 
n.171
Más, aminek elsőbb maga is örvendett,
 
n.172
Találja nehéznek a
sanyarú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szigorú »
sanyarú
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rendet.
 
 
 
n.173
Ha ki meg ellustúlt békés Buda mellett,
 
n.174
Harcolni örökké kell, látja, Etelnek,
 
n.175
Nagyra fejét, egyszer, örömestebb szánja,
 
n.176
Mint hogy ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogy sem ne »
[törölt]
«
Sem hogy ne
Beszúrás
»
Mint hogy ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
henyéljen már
ennekutána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ennek utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ennek utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.177
Volt olyan is, kit tán szóval avagy tettel
 
n.178
Etele megbántott, mit nem feledett el ;
 
n.179
Vagy, ha nem is bántá,
vette zokon önként
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(neki az fájdalmas) vette zokon önként
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.180
Nem tudja, mivel sért, a hatalmas,
gyöngét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(gyöngét) a hatalmas gyöngét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.181
Egy-kettő igazát érezte Budának,
 
n.182
Titkon töri szívét sérelme jogának ;
 
n.183
Nagy része a köznép bizodalmán retteg :
 
n.184
Etele az által hova nő felettek !
 
 
 
n.185
Ezt arany ingerli; kapdos amaz újon ;
 
n.186
Ez rászületett, hogy követ egyre fújon ;
 
n.187
Ezt hajtja irigység, vad epébe mártott ;
 
n.188
Hő vére amannak üt örökké pártot.
 
 
 
n.189
Hisz’ ember az ember, akkor is az volt lám ;
 
n.190
Megörült s megdöbbent Etele nagy voltán. —
 
n.191
Buda végez minddel szép színnek alatta,
 
n.192
Szájába miképpen Detre
vitéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« a szót »
vitéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
adta.
 
 
 
n.193
Mint szellő ha fogan vak
déli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« déli »
déli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
melegben,
 
n.194
Pici
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Puha) Röpke »
Pici
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pöhöly elsőbb, út kis pora lebben,
 
n.195
Majd a berek szélin leveli a nyárnak
 
n.196
Táncot ezüst hassal, nesztelenül járnak ;
 
 
 
n.197
… Honnan, kicsi szellő, ég vándora, jöttél?
 
n.198
Vagy lábom előtt csak egyszerre születtél?
 
n.199
Lehelleted’ arcom még érzeni tompa :
 
n.200
Ott vagy azért, látlak, hogy fürdöl a porba';
 
 
 
n.201
S már
zizzen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« zendül »
zizzen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az erdő, fodorúl a víz is.
 
n.202
Hosszú haja árnyát lendíti a fűz is,
 
n.203
Már lombokat lóbál, már ágat is ingat,
 
n.204
Már egy egész karcsú fiatal bólingat :
 
 
 
n.205
Zúg itt is amott is a liget és megdűl,
 
n.206
Szennyes az ég boltja szapora fellegtűl,
 
n.207
Kardját hüvelyéből rántja egy-egy villám,
 
n.208
Zengeni, úgy tetszik, moraját is hallám :
 
 
 
n.209
Hír támad azonkép a hunok szálásin,
 
n.210
Tompa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tompa »
[törölt]
«
Szerte
Beszúrás
»
Tompa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéd, bor közt, nagyok áldomásin ;
 
n.211
Hogy' támada?
hogy’ nő?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« honnan ? »
hogy nő ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ki toldja? ki kezdi?
 
n.212
Tán a levegő is egyaránt terjeszti.
 
 
 
n.213
Budának először dícsérete hangzik :
 
n.214
Hajdani jó élet, heverő nagy lagzik,
 
n.215
Munkatevés nélkül, ingyen, a vidám bor :
 
n.216
S hozzá Buda lelke, a szelid, a jámbor.
 
 
 
n.217
Az, ki Buda nevét emlíítni se' merte
 
n.218
Már hónapok óta, most jár vele szerte,
 
n.219
S örvend, hogy szavait befogadja kész fül,
 
n.220
Vagy meg is előzik, ha szólani készül.
 
 
 
n.221
Nem tudja egyik sem, ha kivel súg össze,
 
n.222
Hogy azt is arannyal
Buda környéközte!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda (megkötözte) környéközte!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda környéközte;
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.223
Bátorságot ez ád mind ennek, amannak,
 
n.224
Hogy már annyian ők Buda mellett vannak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogy im Buda mellett már elegen vannak. »
Hogy már annyian ők Buda mellett vannak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.225
Ada bátorságot, növelé a merszet,
n
Jegyzet Mersz, mint a félsz. E kettő él ily formában. Véleményem szerint nem az ige második személye, hanem valóságos főnév, sz képzővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.226
Hogy igaz ügyben jár, bizodalmat szerzett :
 
n.227
»Aranyát elvettem — kiki titkon szóla —
 
n.228
Hanem ez gondol, lám, csak a közös jóra.«
 
 
 
n.229
Oh bizony … (a fő-fő, a
nyakasabb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hatalmas »
nyakasabb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szittyák
 
n.230
Buda királyságát ily szóval ahitják)
 
n.231
Oh bizony! akkor volt a mi szavunk kellő,
 
n.232
Mi magunk fő jobbágy,
királyhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« királlyal »
királyhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egyenlő.
 
 
 
n.233
Szoktunk oda járni, mint haza, hívatlan,
 
n.234
Fölkelni, ha tetszett, ülni le, mondatlan ;
 
n.235
Kérelmet ha tevénk, a hangja parancs volt,
 
n.236
És Buda kért tőlünk, ha miben parancsolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Buda meg szépen kért, ha miben parancsolt. »
És Buda kért tőlünk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
És Buda kért tőlünk, amidőn parancsolt.
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.237
Mert ő vala jámbor, nem büszke, negédes —
 
n.238
Vala nyájas, vídám, szelíd, emberséges,
 
n.239
Szófogadó, kész, hű ;
de igaz is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« de igaz is »
[törölt]
«
bárha igaz
Beszúrás
»
de igaz is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, bölcs is ;
 
n.240
Benne ugyan nem volt
legkisebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
legkisebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
legkiseb
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
erkölcs is.
n
Jegyzet Erkölcs. Eigensinn. (Itt játék is van benne a jellemhiányra.)
 
 
 
n.241
Más haragot színlel, makacsabb húrt penget:
 
n.242
Nem volt szabad azzal, nem tudta mit enged.
 
n.243
Társul az öccsét hogy székébe fogadja,
 
n.244
S a nem-adhatóját valakinek adja.
 
 
 
n.245
Királyt Buda nékünk nem tesz maga mellé,
 
n.246
Se kérdve, se hallva : »
ime, Ország!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hogy minekünk »
[törölt]
«
jövel, Ország!
Beszúrás
»
ime, Ország!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kell-é?«
 
n.247
Gyűljön azért
ország
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« gyűlés »
ország
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ki ne ő rá bízza :
 
n.248
Vétesse hatalmát kénytelen is vissza!
 
 
 
n.249
Egyszersmind az urak : Torda,
Szalárd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Szoárd
n
Jegyzet a lapszélen:
Szalárd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, Bulcsú,
 
n.250
Gyula, kádár ellen szitok átok olcsó,
 
n.251
Nevöket említik beszorult ököllel :
 
n.252
Hogy Buda osztályát okozzák Etellel.
 
 
 
n.253
Sok szörnyed a
szótul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szótul
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Összes Költemények
 
szótól
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
önnön maga nyelvén,
 
n.254
Buda gyalázatján, Buda veszedelmén,
 
n.255
Dísztelenül a mint megalázva festi,
 
n.256
Hogy’ nincs nyugodalma, se lelki se testi.
 
 
 
n.257
Iszonyítja legtöbb a nagy, örök esküt,
 
n.258
Mellyet szíve vérén Etel az-nap eskütt :
 
n.259
Fogadá, nem tartja : ám most kiki lássa :
 
n.260
Nemzetül a húnnak ne legyen romlása!
 
 
 
n.261
És már az ilyen szó nem marad a fők közt,
 
n.262
Riadoz törzsenkint az alattlevők közt,
 
n.263
Mint hó-gulya, száll s nő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mint hóguja, úgy nő »
Mint hógura, száll s
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Mint hógura, száll s »
Mint hó-gulya, száll s nő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Mint hó-guja, száll s nő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
; mese mesét szülvén :
 
n.264
Megbódul a köznép, fejei bőszültén.
 
 
 
n.265
Valamint nagy ménes, ha elő-nyaranta
 
n.266
Vihar gyül az égben, repülő sok gyanta,
 
n.267
Feledi hogy
szélyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szerte »
szélyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bízvást legelészzen,
 
n.268
Nyugtalan egyszerre, bogarassá lészen ;
 
 
 
n.269
Hosszú nyakát némely, levegőbe tűzi,
 
n.270
Dagadó cimpával a viharat bűzli;
 
n.271
Más felrug emelten lobogó farkához,
 
n.272
Lába dübörgésén ijed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Maga dobajjától riad »
Lába dübörgésén ijed
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és futkároz ;
 
 
 
n.273
Nincs bújni karámba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Sok bújna karámba) »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hol bújni ereszbe,
 
n.274
Teszi kettő-három a nyakát keresztbe,
 
n.275
Remegő oldallal a nagy időt várja,
 
n.276
Mikor szakad a menny hulló köve, árja ;
 
 
 
n.277
Így a hunok közt is háborog az alrend,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Szintúgy) »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.278
Megbódul az elme, és megbomol a rend ;
 
n.279
Csoportosan öt-hat dugja fejét össze :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Kettősen) (Dugja fejét) csoportosan öt-hat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.280
S a vérszagot érzi, s mond : nagy-idő
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lessz
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
-e!
 
 
 
n.281
Maga Hadur-Isten sok csuda jelével
 
n.282
Hírűl Buda végét adja Etelével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hirdeti Budának sorsát Etelével »
Hírül Buda végét adja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.283
Üstökös a mennyég bús
mezejét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
mezejét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezejit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szántja,
 
n.284
Pallosokat vérben emel észak lángja.
 
 
 
n.285
Kell szörnyű esetnek történni, mivelhogy
 
n.286
Nappal a nap fénye, éjjel a hold elfogy,
 
n.287
Sötétben a húnok fiai maradnak :
 
n.288
Vesztét ne jelentse mind az egész hadnak!
 
 
 
n.289
Sok csuda szörnyet szűl az asszony, az állat,
 
n.290
Forrás vize vértől iszony és
útálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
utálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
útálat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
 
n.291
Kabala
emlőjén vér szakad a téjjel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« emlője harmatozik vérrel »
emlőjén vér szakad a téjjel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.292
Halványan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Halvánon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Halványan
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a holtak kísértenek éjjel.
 
 
 
n.293
Mert ezt Hadur-Isten balgatag embernek
 
n.294
Buda
elvesztéről
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« haláláról »
elvesztéről
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
adta bizony-jelnek,
 
n.295
Hogy Etelét intse, a népet is ója :
 
n.296
De nem érti a föld gyenge halandója.
 
 
 
n.297
A mit az Ég jósolt, hogy
eleit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
eleit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« elejét »
n
Jegyzet (kikaparva)
elejit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
venné,
 
n.298
Az fordula épen nagy veszedelemmé,
 
n.299
Hogy Buda romlását felidézze gyorsan :
 
n.300
Ez a nyomorúság az emberi sorsban! —
 
 
 
n.301
Immár Budaszállás nem oly rideg, árva,
 
n.302
Felmagzott füveit letapossák, járva ;
 
n.303
Éjjel
elébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
előbb
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« jönnek »
jőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, azután napközben,
 
n.304
Legelébb egyenkint, azután mind többen.
 
 
 
n.305
Buda paripái, új elevenséggel,
 
n.306
Most összenyerítnek gyakori vendéggel ;
 
n.307
Udvara sok füstjén megvídul az éhes ;
 
n.308
Sürög a mi sűrű,
sajog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« ragyog »
sajog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Sajog. Ragyog. Régiesen. (»Sajog mint arany.«)
a mi fényes.
 
 
 
n.309
Mint hangyacsoport, mely kiered fészkébül,
 
n.310
Zsákmányra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Prédára) zsákmányra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
elébb küld csak nehanyat kémül,
 
n.311
Azután mind többen lakói a bolynak,
 
n.312
Egymás tetején is, oda-vissza, folynak :
 
 
 
n.313
Úgy népesedett meg Budaszállás útja,
 
n.314
Fel is, le is a hún
szüntelen azt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« seregestül azt »
[törölt]
«
csapatostul azt
Beszúrás
»
szüntelen(ül) azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
futja ;
 
n.315
Szélyel az országban ágazik, mint küllő,
 
n.316
Vagy az onnan térő, vagy az oda gyűlő.
 
 
 
n.317
Sereget is, mely a palotát
őrözze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« őrizze »
őrizze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.318
Buda személyéhez állítanak össze :
 
n.319
Pártbeli népéből kiki részét adja,
 
n.320
S rendre egy-egy ott hál, ki törzsnek az atyja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« S rendre vigyáz egy-egy, a ki nem . . . »
n
Jegyzet (megszakadt sor)
ott hál egy-egy, ki törzsnek az atyja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Tanácsot (azonban) örökké, naponta meg éjen,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
És tartanak úton, tartanak útfélen,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda királynál (is), vagy csapatonkint szerte,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
M it merjen ezentúl, a ki eddig merte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Könnyű bizony eddig volt ugrani árkot,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Szóval Buda mellé ütni bolond pártot
n
Jegyzet (újrakezdve :)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda királyt halkint, felfúja reménység,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Tagjait, úgy érzi, nem terheli vénség,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.321
Buda királyt
pedig ámítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« mostan éleszti »
pedig ámítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
reménység,
 
n.322
Tagjait,
úgy érzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« úgy tetszik »
úgy érzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nem terheli vénség,
 
n.323
Mint habot üres szél, bizalom felfúja,
 
n.324
Könnyen forog, és jár : fiatal lett újra.
 
 
 
n.325
Így a buborék, mely született nádszálon,
 
n.326
Könnyű
lebegéssel kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hiusággal egy »
lebegéssel kis
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ideig szállong,
 
n.327
Fényét teszi minden fordulata szebbé :
 
n.328
Valamíg elpattan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Össze esik majdan »
Valamíg elpattan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hiu pára-cseppé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« egy semmise-cseppé »
hiu pára-cseppé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.329
Látván maga mellett gyűlni fölös számot :
 
n.330
Mintha erejéből kiki adna vámot,
 
n.331
Neki adna egy részét,
toldná az övéhez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« az övét nevelné »
toldná az övéhez
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.332
Testében is immár
olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ollyan
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
erőt érez.
 
 
 
n.333
Nézd, feleség, Gyöngyvér,
nevető szájjal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« így hiu szóval »
nevető szájjal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mond,
 
n.334
Nem vagyok én még vén ; hanem a bú a gond ;
 
n.335
Acélos erővel minden inam pattan :
 
n.336
Megvínék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Megvínék »
[törölt]
«
Mérkőzn …
Beszúrás
»
Megvínék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bizony én Etelével hadban.
 
 
 
n.337
Jaj! — felel az asszony — mint ide nyilallott !
 
n.338
Oktalanul többé így ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hiusággal ily szót ne »
[törölt]
« Hivságosan ily szót ne »
[törölt]
«
Oktalanul illyet te ne
Beszúrás
»
Oktalanul többé így ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszélj, hallod
 
n.339
Mert bizony elfordul
e zsönge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« a zsenge »
[törölt]
«
e máknyi
Beszúrás
»
e zsönge
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerencse :
 
n.340
Nemhogy Etelétől árva fejed mentse.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.341
De még azután is Buda
csak nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« meg nem »
[törölt]
«
hős nem
Beszúrás
»
csak nem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
állja,
 
n.342
Hogy
balga beszédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« dőre dicsekvést »
balga beszédet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ki ne ejtsen szája,
 
n.343
Ülvén az urak közt,
bor-lihegő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« borhevitett »
borlihegő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mellel :
 
n.344
Meglássa
no bárk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« akárki »
no bárki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
i : megvívok Etellel!
 
 
 
n.345
Ifjú dolgait is hordja örökké fel :
 
n.346
Hogy harcolt gepidák fene törzsökével ;
 
n.347
Vissza magát
harczos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« harcos »
[törölt]
«
elmult
Beszúrás
»
harcos
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
napjaiba éli ;
 
n.348
Etelén győzelmét semminek itéli.
 
 
 
n.349
Tanácsot azonban ülnek vala mindég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.350
Buda királylyal, vagy külön, a leventék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.351
Benn a palotában s kívül az erkélyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.352
Jövet is az úton, menet is útfélen.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet sorok helyén előbb a 320. sor után kitörölt vsz. állott. Mellette: Rögtöni az átmenet. Elébb nagyhangú a bízás, azután kétség és csüggedés.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.353
Könnyű bizony eddig
vala szökni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« volt ugrani »
vala szökni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árkot,
 
n.354
Szóval Buda mellé ütni
merész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« heves »
[törölt]
«
bolond
Beszúrás
»
merész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pártot :
 
n.355
De mi lesz a vége? s
mi elébb a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« mi legyen a »
mi, elébb, a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kezdet?
 
n.356
Van mit nagyon erről tanakodni bezzeg.
 
 
 
n.357
Eleinte a szó hirtelen és hangos,
 
n.358
Dobál vele büszkén sok előharangos,
 
n.359
Föl, Isten egére hajítani merné,
 
n.360
Nemhogy, zabolázván, Etelét ismerné.
 
 
 
n.361
De
máris
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« épen »
máris
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezáltal megütődnek többen,
 
n.362
Nagy meredek szótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nagy hangu beszédtől »
Nagy meredek szótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az okossa döbben,
 
n.363
Amazok estén, kik előtte bukának,
 
n.364
Méri a mélységet : »nem ugrom utánok !«
 
 
 
n.365
Beszéd hamar ottan emelkedik óvó,
 
n.366
Kétség is habozó, félelem is búvó ;
 
n.367
Százféle tanácson száz elme hasonlik :
 
n.368
Mint habütött pandal,
n
Jegyzet Pandal. Padmaly is ; de amaz határozottabban: vizpartban vájt ür.
Buda ügye omlik.
 
 
 
n.369
S valahol meggyűlnek tanácsba, csoportban :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.370
Eggyel az ottlévők feje több, mint ott van ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.371
Nem látja sok ember, de ki látja, szörnyed :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.372
Etele arcát, a boszuálló szörnyet!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (betoldás a lap széléről)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.373
Mint őszi fuvalmon fa levele sárgul,
 
n.374
Nesztelen
itt-ott már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« egyenkint
itt-ott már
Beszúrás
»
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leválik az ágrul :
 
n.375
Úgy sápad el egy-egy,
szótlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« akként »
szótlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tovahímlik,
 
n.376
Iszonyún e látás ha
elébe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szemébe »
elébe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rémlik.
 
 
 
n.377
Hírli veszett ügynek : mond,
tudta előbb is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« tudta azelőtt is, »
tudta előbb is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.378
Téríti meg útján a szembejövőt is ;
 
n.379
Csak, ki magát nagyon
Budáér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Budáért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
Budáér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kitette,
 
n.380
Kénytelen az helyt áll, marad őmellette.
 
 
 
n.381
S Etele nem tudná Buda bátyja tettét?
 
n.382
Jól tudja bizonnyal : hivei megvitték :
 
n.383
De csak úgy tőn kézzel, kicsinyelvén e bajt,
 
n.384
Mint aki
magától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« magáról »
[törölt]
«
a légben
Beszúrás
»
magától
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
könnyü legyet elhajt.
 
 
 
n.385
Pedig Buda pártján elegen vagynak,
 
n.386
Lehetne keménynek mondani
és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« azt »
és
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagynak,
 
n.387
Ha volna tanácsa, ha volna vezére,
 
n.388
Ha Etel oly sokkal maga föl nem érne.
 
 
 
n.389
De bomlanak immár külön-külön észen,
 
n.390
Füstbe ama nagy tűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Csak füstbe a nagy tű »
Füstbe ama nagy tűz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, félő, ne enyésszen.
 
n.391
Végre a tanácsot, mit megvon az elme,
 
n.392
Megadá mindnyájok közös egy félelme.
 
 
 
n.393
Budaszállás —
mondák
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« mondják »
mondák
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyilt, mezei
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
nyilt, (egyenes) mezei
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
tábor,
n
Jegyzet Buda a kard elorzása miatt megerősíti Aquincum romjait s oda húzódik, a kőházakra fasátrakat építve.
 
n.394
Nincsen is
ez helyben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« e helyen »
ez helyben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
maradásunk bátor :
 
n.395
Nosza rakjunk várost, kőre követ szintén,
 
n.396
Valamint sok más nép teszi
Naplementén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Naplementén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Naplementen »
Naplementén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.397
Mindenki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (örömm) Mindnyájan »
[törölt]
«
Legott nagy
Beszúrás
»
Mindenki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örömmel ezt az igét
hallá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hallák »
hallá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.398
Fenszóval
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Buda) Egy szájjal »
[törölt]
«
Mindnyájan
Beszúrás
»
Fenszóval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda és
a többi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« társai »
a többi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
javallá :
 
n.399
Mire Etel megjő, ha volna lehetség,
 
n.400
Hogy ilyen épűlet akkorra megessék.
 
 
 
n.401
Város vala régi, Duna jobbik partján,
 
n.402
Megtörve had által, Keve, Béla kardján ;
 
n.403
Tornyai, bástyái,
mellvédei
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« párkányai »
mellvédei
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
most rom :
 
n.404
Húnok
idejöttén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« első jöttén »
idejöttén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
alázta meg ostrom.
 
 
 
n.405
Teteje hamvvá lőn ; még falai állnak,
 
n.406
Lassu enyészettel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Omló részeivel »
Lassu enyészettel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ott hagyva halálnak,
 
n.407
Ügyefogyott aljnép
csarnokait
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« palotáit »
csarnokait
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éli,
 
n.408
Szél benne bitangol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Benne örök szél zúg »
[törölt]
«
Benn örökös szél zúg
Beszúrás
»
Szél benne bitangol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: az északi, déli.
 
 
 
n.409
Erre legott minden, ha ki látta, gondol,
 
n.410
Képzeletük mindjárt építi a romból.
 
n.411
Rései megtöltve, árkai megásva :
 
n.412
Költözzék oda át mind Budaszállása!
 
 
 
n.413
Nosza, egész tábor Buda szaván pezsdül.
 
n.414
Útra, hogy a várost vigye mindenestül,
 
n.415
Kapcsait ereszti, oldja eresztékit :
 
n.416
Budaszállást ember nem leli a régit
 
 
 
n.417
Szedi szélyel, csuklón, ki mestere ennek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Bontják minden izét, hol csapja van, ennek »
Szedi szélyel csuklón, ki mestere ennek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.418
Emeli köpcös váll súlyát szelemennek ;
 
n.419
Oszlopa dől rendre ; cölöpjeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Oszlopit eldöntik, cölöpjeit »
Oszlopa dől rendre, cölöpeit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Oszlopa dől rendre ; cölöpjeit
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ássák ;
 
n.420
Gödör ha jelenti Buda ó szállását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Gödre ha jelenti már Buda szállását »
Gödör ha jelenti Buda ó szállását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.421
Lábat alá mindjár', kötnek erős tengelyt,
 
n.422
Irdatlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Guruló »
Irdatlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Irdatlan. A népmesék e szava nem oly irdatlan szó, mint látszik. Betücserével annyi mint irg-atlan, a régi irg (jorg) tőből ; tehát a. m. irgalmatlan (nagy). Azt gondolná az ember : szemét ; pedig lám : kincs.
kereket,
guruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« idomtalan »
guruló
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy hengert ;
 
n.423
Gulya ökör húzza ;
a tábor is indul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« döng a Duna-mellyék »
a tábor is indul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tábor is indul
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.424
Csak a Mátra szele száll ott meg ezentúl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Egyengeti bús szél Budaszállás hellyét »
[törölt]
«
Hellyén csak a Mátra szele jár
Beszúrás
»
[törölt]
«
Hellyén csak a Mátra szele búg ezen túl
Beszúrás
»
Csak a Mátra szele száll ott meg ezen tul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Csak a Mátra szele indul meg ezentúl .
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.425
Immár Duna mellé hogy lassan elértek :
 
n.426
Láp a szarufákból
készűle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« kerül ki »
(épüle) készüle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
temérdek :
 
n.427
Úszva egyik partról költöznek amarra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Foltonkint oda-át költöznek a martra »
[törölt]
«
Úszva egyik partról átkelnek a martra
Beszúrás
»
Úszva egyik partról költöznek amarra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.428
Lófarkon az ember,
tutajon a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« lápon egyéb »
tutajon a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
marha.
 
 
 
n.429
Föld nyomorú népét, az idegen fajtát,
 
n.430
Ostorral azonban építeni
hajták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hajtják »
hajták
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.431
Seregestül, amely tud bánni a kővel,
 
n.432
Vagy arravaló, hogy emelje erővel.
 
 
 
n.433
Sziklát seregestül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Követ oda mindjárt »
Sziklát seregestül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hordnak vala heggyé,
 
n.434
Munkában az éjet
nappal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« s nappalt »
nappal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
teszik eggyé,
 
n.435
Etetik
éhszájú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« tátongó »
éhszáju
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csorbáit a falnak,
 
n.436
Tornyot is az égre, négy
szögein
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« iszonyút »
szögein
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, tolnak.
 
 
 
n.437
Hamarább mint vélnéd, vár leszen a várból,
 
n.438
Kapuit ácsolják nagy erdei szálból,
 
n.439
Csiga eresztvényre hídját lehidalják,
 
n.440
Iszonyú
mély völggyel körítik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« tág völgygyel mélyítik »
mély völggyel körítik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az alját.
 
 
 
n.441
Buda király elsőbb a helyet megjárva,
 
n.442
Építi fa sátrát nagy kő palotára ;
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
Attiláról: » … urbiurn dominus fieri cupiebat … habitare vero in ipsis contemnebat, um gente enim sua in campis cum tabernaculis incedebat«. Anonymus (XLVI.) írja, hogy e falak romjait Árpád seregei is elfoglalták: »intraverunt in civitatem Attilae regis, et viderunt omnia palatia regalia quaedam destructa usque ad fundamentum, quaedam non, et admirabantur ultra modum omnia illa aedificia lapidea.«
 
n.443
Ernyőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Sátort »
Ernyőt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a hunok is körülötte vonnak,
 
n.444
Tetején lángdúlta födözetlen romnak.
 
 
 
n.445
Budaszállás,
a mely volt azelőtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (a)mely (volt) ezelőtt volt »
a mely volt ezelőtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nincsen ;
 
n.446
Ki látni akarja, ide föl tekintsen,
 
n.447
Sátorait tarkán emeli magosra ; —
 
n.448
Hirtelen így épült Buda új várossa.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet A lap alsó sarkában: Vsz. 112 + 618 730
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet Thierry Jordanes gyér szavait: »Bleda enim fratre fraudibus peremto« képzeletből úgy toldja meg, mintha a hun fők közül többen ellene esküdtek volna Attilának s Theodosius császár segítségét keresték. Az kiadta őket. »Belekeveredett-e Buda e cselszövényekbe ? fogta-e pártjukat az elégületlen főnököknek ? vagy egyedül személye volt-e a gát nagyratörő testvére előtt ? nem tudjuk.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. 50. 1.)
Arany
Arany János
óvatosan nyúlt e kétes feltevéshez : Buda csak némi pártot kezd gyűjteni.
 
 
  TIZENEGYEDIK ÉNEK.  
  Buda várost épít.  
 
 
n.1
Vermeit immáron éjjeli munkával
 
n.2
Buda király bontja
hites
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
hütös
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hites
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ag szolgával ;
 
n.3
Sátora furkózott fenekét megássa :
 
n.4
Derül onnét arany-ezüst ragyogása.
 
 
 
n.5
Dűlnek elő sírból eltemetett kincsek ;
 
n.6
Ki azokat látta, ember olyan nincs meg :
 
n.7
Ki oda temette, mind-egyre levágták,
 
n.8
Hogy el ne beszélje ura gazdaságát.
 
 
 
n.9
Detre meg, a vén szász, jővén Etel urtól,
 
n.10
Szövétneket ottben megsejti az utról,
 
n.11
Kései fönlétét csudálja királynak,
 
n.12
Gyanus neki a mit odabenn csinálnak.
 
 
 
n.13
Állitja lovát meg éjféli sötétben,
 
n.14
Nyergébül az agcsont óva lemász szépen,
 
n.15
Hátracsapott fékkel paripáját hagyja —
 
n.16
Mindig Buda hősnél szabad a járatja.
 
 
 
n.17
Most is, az ajtónak
fölhúzva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« forditva »
fölhúzva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kilincsét,
 
n.18
»Jó estét« neki mond »munkára szerencsét«.
 
n.19
Fel Buda egy-térdről pillanta ijedve,
 
n.20
Kincsei nagy halmát tenyerével födve.
 
 
 
n.21
De legott meglátja, megösmeri Detrét,
 
n.22
Titkolni előtte úgy sincs oka tettét,
 
n.23
Már ugyse’ lehetne ; nem is igen bánja :
 
n.24
Vén szászon a próbát kezdeni kivánja.
 
 
 
n.25
Arany ez ! — mond — kincs ez ! van nekem is, lá'-é
n
Jegyzet Lá'-é’ vagy lá'-e. Valóban így ejtik Tisza Duna közt a ládd-e rövidítést még inkább megrövidítve. S a poézis ne használhatná az ilyet alkalmilag? Másutt kapva kap az ily hangzatos rövidítéseken.
 
n.26
Nem koldustanya még Buda vén királyé!
 
n.27
Barátjai mégis kerülik a sorsát :
 
n.28
Idegen asztalról lesnek alá morzsát.
 
 
 
n.29
Ó Detre! ha minden — soh'se hittem volna —
 
n.30
Te is immár lettél Buda árulója?
 
n.31
Ellenségivel egy barlangban üvöltesz ;
 
n.32
Etele borából: »vesszen Buda!« — költesz.
 
 
 
n.33
Mi kell? lakozás kell? — akar
éj nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
éj-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éjnap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itten
 
n.34
Dőzsölj palotámban, mint egy Odin isten ;
 
n.35
Kell arany- és kő-kincs? Végy! a mi szemednek
 
n.36
Drága vagyon tetsző ; ints : nyomba' követnek.
 
 
 
n.37
Csak te nekem hű légy régi tanács-szóddal,
 
n.38
Testemet is védj ed sok vas-mezü góttal ;
 
n.39
Mert ihon elvesztem gőgje miá, látod,
 
n.40
Fegyverre ha késünk gyűjteni barátot.
 
 
 
n.41
Erre az ősz bajnok, mint ki örül káron :
 
n.42
Mit gondolsz? magam' én hogy eladjam áron?
 
n.43
Legyen tied a kincs, az enyim a lélek!
 
n.44
Én azt teszem, ugymond, mit jobbnak itélek.
 
 
 
n.45
Visszavonást nézem köztetek én búval ;
 
n.46
Megmondtam előre, igaz intő szóval,
 
n.47
De te sem hallgattál, Etele sem, rája :
 
n.48
Most hüvelyét a kard, íme, alig állja.
 
 
 
n.49
Jobb nekem elmenni, mint küzdeni párton,
 
n.50
Testvérek ügyébe magam' minek ártom?
 
n.51
Hún atyafi-harcnak mi köze a
góthol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« góttal »
góthol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
n
Jegyzet Góthol. Tehettem volna: gót-tal s a rím úgy is megjárná. De nagy vidék így ejti a hoz-hez ragot. Az pereljen az én perlőimmel.
 
n.52
Aki erősebb lesz, annak, igen, hódol.
 
 
 
n.53
Hű vagyok és voltam, senki se' mondhatja,
 
n.54
Míg Buda országolt, meg Rof, meg az atyja,
 
n.55
Szolgálni ha kellett csak egy-egy királynak :
 
n.56
De, ha már kettő van, hjaja! mit csináljak.
 
 
 
n.57
Etele hatalmas : engemet elronthat ;
 
n.58
Hozzá ha szegődném, te is el, viszontag :
 
n.59
Mert senki se' tudja hadi kocka döltét,
 
n.60
Ha a Norna-leányt vérboszura költéd.
 
 
 
n.61
Most a hunok szítnak Eteléhez jobban :
 
n.62
De, ha egyszer a harc fáklyája kilobban …
 
n.63
Mert sok irígy bosszu elfojtva hever rég …
 
n.64
Azért Eteléhez pártolni se' mernék.
 
 
 
n.65
Ő az erős mostan, te pedig a gyenge,
 
n.66
De megerősűlhetsz, király, vele szembe :
 
n.67
Ott a
győzedelem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
győzödelem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, hol az
Istenkard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Isten-kard
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkard
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
van . . .
 
n.68
Ki tudja, mit gondolsz felőle magadban?
 
 
 
n.69
Én hát se' tanáccsal, nemhogy emelt kézzel,
 
n.70
Melletted se' fogok, se’ a másik résszel ;
 
n.71
Haza, jámbor gótok tanyáira, mék én,
 
n.72
Ott várom el e bajt, mire fordul, békén. —
 
 
 
n.73
Nem volt Buda bajnok kész ily feleletre :
 
n.74
Ó Detre, kiálta, álnok eszű Detre!
 
n.75
Benned, imé, vártam igaz ügyem őrét :
 
n.76
De te, látom, félted csak a magad bőrét.
 
 
 
n.77
Kit nyerjek arannyal, kit ezüsttel már meg,
 
n.78
Ha régi barátság így marad, így áll meg!
 
n.79
Zászlómhoz a
népet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« pártot »
népet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hol vegyem ujonnan,
 
n.80
Ha régi barátim futnak
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
elébb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
előbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
onnan!
 
 
 
n.81
Csínja — felel Detre — van az ily dolognak,
 
n.82
Madarat nem dobbal, nem üvöltve fognak :
 
n.83
Aranyon árulót te keressz hiába,
 
n.84
Mondván : »nesze! hű légy.« Senki nem oly kába.
 
 
 
n.85
Senki biz’ oly olcsó, kinek ezt mondd, nincsen :
 
n.86
»Megvettelek, ugy-e, alku szerént, kincsen?«
 
n.87
Aranyod utálat, — még le sem ül nálad,
 
n.88
Még vissza se'
fordul, csakhogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
fordul csakhogy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
odébb állhat.
 
 
 
n.89
De, ha rejtett céllal adsz neki, és ingyen :
 
n.90
Kárba, veszendőbe soh’ se félj hogy menjen
 
n.91
Aranyod megbérli : ő maga sem véli
 
n.92
Hogy az indulatját adomány vezérli.
 
 
 
n.93
Akarod, gerjedjen szive szánalomra :
 
n.94
Mélyebben megesik ha arany is nyomja ;
 
n.95
Vagy az ő sérelmét latolni ha kezded :
 
n.96
Súlya ezüstödnek túlterheli eztet.
 
 
 
n.97
Kincs elalutt hálát, régi
boszút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« jogot »
boszút
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
felmar,
 
n.98
Kincs váj sebet ujra, hol behegedt a var,
 
n.99
Kincs egyenest görbít, egyenesít görbét :
 
n.100
De ügyesen kell ám használni az örvét. —
 
 
 
n.101
Elállt szeme szája Buda jó királynak :
 
n.102
Ó Detre! nem értem. Nosza, mit csináljak?
 
n.103
Taníts tanulatlant ; de magyarabb szóval :
 
n.104
Ha soha nem voltam, leszek ezért, jóval.
 
 
 
n.105
Akkor egész éjjel, hajnalhasadásig,
 
n.106
Magyarázott Detre, figyelé a másik ;
 
n.107
Virradtakor elment, vagy alig korábban :
 
n.108
Sohse' látták többé Buda
sátorában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« táborában »
sátorában
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.109
Ment ; reggeli álmát fölverte a gótnak
 
n.110
Valakik udvarnál kísérői voltak ;
 
n.111
Haza, népe közzé,
indula
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
indula
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hadastul,
 
n.112
Hol gyarmatot űlnek, leigázva vastul.
 
 
 
n.113
Szigetenkint szerte az idegen nemzet
 
n.114
Erős hunok ellen soha nem rezzenhet ;
 
n.115
Él maga törvényén, nem szolga, különben ;
 
n.116
Vannak
fejedelmi (Detre is az)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
fejedelmi (Detre is az)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fejedelmi, (Detre is az,)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
többen.
 
 
 
n.117
Kiket az utból még, vagy haza értével,
 
n.118
Megfuttat a vén szász titkos követével :
 
n.119
Inti vigyázatra : legyenek mind résen,
 
n.120
Készülve hadankint, mert nagy idő lészen.
 
 
 
n.121
Naprul azért napra, mint azelőtt, folynak
 
n.122
Dolgai gyanútlan az idegen fajnak ;
 
n.123
De sokat mond bátrabb szemeik nyilása :
 
n.124
Benne ragyog népök várt szabadulása.
 
 
 
n.125
Ezek így készülnek. — Buda hős azonban
 
n.126
Hunokat hívatja, kitkit alattomban,
 
n.127
Magához egyenkint rendeli a főket,
 
n.128
Kincses ajándékkal így lopja meg őket :
 
 
 
n.129
Bátya, felém sem jösz, idehagysz túlon-tul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Atyafi — mond egynek »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.130
Meg is ám halhatnék tőled rokonomtul,
 
n.131
Mióta királlyá Etelét megtettem,
 
n.132
Ő pedig abban jár, hogy ne legyünk ketten.
 
 
 
n.133
Ó, jobb is, amim van, rendelni halálra :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Jobb nekem, amim van »
[törölt]
«
Jobb is nekem egy s mást
Beszúrás
holmit
Beszúrás
»
Oh jobb is, amim van, rendelni halálra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.134
Nem tudni, a holnap, sohse, mit hoz mára ;
 
n.135
Ne nyelje be ő mind :
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« nézd »
ím
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, neked ezt szántam :
 
n.136
emlékezéssel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« emlékezettel »
emlékezéssel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légy róla irántam.
 
 
 
n.137
Másnak emígy szólott : Hogy vagy, öregem, te?
 
n.138
Elmultunk! igaz-é? Te is, én is, nemde?
 
n.139
Új az idő s ember ; az egész világ új :
 
n.140
A vént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Régit »
A vént
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leszorítják, ha maga nem tágúl.
 
 
 
n.141
Nem így, Bendeguz és Rof idején, volt ez,
 
n.142
Kik alatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Akiket »
Kik alatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szolgáltál : hanem akkor volt ez!
 
n.143
Véred elomlását Etele
mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« nembánja, »
mit bánja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánja! …
 
n.144
De fogd : Bendeguzé ; kincse maradványa.
 
 
 
n.145
Van,
kihez így fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« kinek ily szót ad »
kihez így fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: Már híni se' merlek
 
n.146
Lakomára, hékám ; ízetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Lakomára többé ; kiürült »
Lakomára hékám, ízetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a serleg :
 
n.147
Etele gyanakvó, rád, valamint rám is :
 
n.148
Jól teszed! okos légy, kerülj ezután is.
 
 
 
n.149
Mi haszna ezentul billikomok, tálak,
 
n.150
Arany-ezüst
eszköz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szerszám »
eszköz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda nem-királynak?
 
n.151
Etele rátenné kapzsi kezét, hidd el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Etele hogy majd rátegye kezét) rátenné kapzsi kezét, hidd el
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.152
Víg napok emlékét, pajtás, nesze, vidd e l!
 
 
 
n.153
Olykinek
n
Jegyzet Olyki. Némely. Ollyik.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
n
Jegyzet Olyki. Némely ezt sem én faragtam Ollyik.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezt mondja : Titok, a mit hallasz ...
 
n.154
Ne félj! Etelénél kárt vele nem vallhatsz,
 
n.155
Bár engem az útból félre akar tenni,
 
n.156
A mi nem igazság : de ha meg kell lenni!
 
 
 
n.157
Egyszer hal az ember! magamért nem bánom :
 
n.158
Asszonyomat hogy tán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Asszonyomat (ne) hogy tán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kirabolja, szánom ;
 
n.159
Amim van, az itt van : rejtsd el neki, kérlek,
 
n.160
Légy gondviselője nyomorúlt Gyöngyvérnek.
 
 
 
n.161
Így a többivel is, kit ravaszúl Detre
 
n.162
Hajolni tapasztalt vala zendületre ;
 
n.163
(Rég ideje sző-fon maga titkos tervén ;)
 
n.164
S béadta nevenkint, hunokat ismervén.
 
 
 
n.165
Volt már (de mikor nincs árnyéka nagy fának !)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Volt már, ki nagyolija Etele hatalmát »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.166
Irígye húnok közt Etele királynak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« A népnek igenli vala vak bizalmát »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.167
Rémít vala egyet hatalom gyors nőtte,
 
n.168
Másnak Etel büszkébb, mint
annak előtte,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
annak előtte,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annak-előtte,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
annak előtte.
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.169
Jár maga eszén csak, tesz maga oktábol,
 
n.170
Régi szokást mellőz, új dolgokat ápol. —
 
n.171
Más, aminek elsőbb maga is örvendett,
 
n.172
Találja nehéznek a
sanyarú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szigorú »
sanyarú
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rendet.
 
 
 
n.173
Ha ki meg ellustúlt békés Buda mellett,
 
n.174
Harcolni örökké kell, látja, Etelnek,
 
n.175
Nagyra fejét, egyszer, örömestebb szánja,
 
n.176
Mint hogy ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogy sem ne »
[törölt]
«
Sem hogy ne
Beszúrás
»
Mint hogy ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
henyéljen már
ennekutána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ennek utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ennek utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.177
Volt olyan is, kit tán szóval avagy tettel
 
n.178
Etele megbántott, mit nem feledett el ;
 
n.179
Vagy, ha nem is bántá,
vette zokon önként
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(neki az fájdalmas) vette zokon önként
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.180
Nem tudja, mivel sért, a hatalmas,
gyöngét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(gyöngét) a hatalmas gyöngét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.181
Egy-kettő igazát érezte Budának,
 
n.182
Titkon töri szívét sérelme jogának ;
 
n.183
Nagy része a köznép bizodalmán retteg :
 
n.184
Etele az által hova nő felettek !
 
 
 
n.185
Ezt arany ingerli; kapdos amaz újon ;
 
n.186
Ez rászületett, hogy követ egyre fújon ;
 
n.187
Ezt hajtja irigység, vad epébe mártott ;
 
n.188
Hő vére amannak üt örökké pártot.
 
 
 
n.189
Hisz’ ember az ember, akkor is az volt lám ;
 
n.190
Megörült s megdöbbent Etele nagy voltán. —
 
n.191
Buda végez minddel szép színnek alatta,
 
n.192
Szájába miképpen Detre
vitéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« a szót »
vitéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
adta.
 
 
 
n.193
Mint szellő ha fogan vak
déli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« déli »
déli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
melegben,
 
n.194
Pici
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Puha) Röpke »
Pici
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pöhöly elsőbb, út kis pora lebben,
 
n.195
Majd a berek szélin leveli a nyárnak
 
n.196
Táncot ezüst hassal, nesztelenül járnak ;
 
 
 
n.197
… Honnan, kicsi szellő, ég vándora, jöttél?
 
n.198
Vagy lábom előtt csak egyszerre születtél?
 
n.199
Lehelleted’ arcom még érzeni tompa :
 
n.200
Ott vagy azért, látlak, hogy fürdöl a porba';
 
 
 
n.201
S már
zizzen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« zendül »
zizzen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az erdő, fodorúl a víz is.
 
n.202
Hosszú haja árnyát lendíti a fűz is,
 
n.203
Már lombokat lóbál, már ágat is ingat,
 
n.204
Már egy egész karcsú fiatal bólingat :
 
 
 
n.205
Zúg itt is amott is a liget és megdűl,
 
n.206
Szennyes az ég boltja szapora fellegtűl,
 
n.207
Kardját hüvelyéből rántja egy-egy villám,
 
n.208
Zengeni, úgy tetszik, moraját is hallám :
 
 
 
n.209
Hír támad azonkép a hunok szálásin,
 
n.210
Tompa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tompa »
[törölt]
«
Szerte
Beszúrás
»
Tompa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéd, bor közt, nagyok áldomásin ;
 
n.211
Hogy' támada?
hogy’ nő?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« honnan ? »
hogy nő ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ki toldja? ki kezdi?
 
n.212
Tán a levegő is egyaránt terjeszti.
 
 
 
n.213
Budának először dícsérete hangzik :
 
n.214
Hajdani jó élet, heverő nagy lagzik,
 
n.215
Munkatevés nélkül, ingyen, a vidám bor :
 
n.216
S hozzá Buda lelke, a szelid, a jámbor.
 
 
 
n.217
Az, ki Buda nevét emlíítni se' merte
 
n.218
Már hónapok óta, most jár vele szerte,
 
n.219
S örvend, hogy szavait befogadja kész fül,
 
n.220
Vagy meg is előzik, ha szólani készül.
 
 
 
n.221
Nem tudja egyik sem, ha kivel súg össze,
 
n.222
Hogy azt is arannyal
Buda környéközte!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda (megkötözte) környéközte!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda környéközte;
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.223
Bátorságot ez ád mind ennek, amannak,
 
n.224
Hogy már annyian ők Buda mellett vannak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogy im Buda mellett már elegen vannak. »
Hogy már annyian ők Buda mellett vannak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.225
Ada bátorságot, növelé a merszet,
n
Jegyzet Mersz, mint a félsz. E kettő él ily formában. Véleményem szerint nem az ige második személye, hanem valóságos főnév, sz képzővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.226
Hogy igaz ügyben jár, bizodalmat szerzett :
 
n.227
»Aranyát elvettem — kiki titkon szóla —
 
n.228
Hanem ez gondol, lám, csak a közös jóra.«
 
 
 
n.229
Oh bizony … (a fő-fő, a
nyakasabb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hatalmas »
nyakasabb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szittyák
 
n.230
Buda királyságát ily szóval ahitják)
 
n.231
Oh bizony! akkor volt a mi szavunk kellő,
 
n.232
Mi magunk fő jobbágy,
királyhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« királlyal »
királyhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egyenlő.
 
 
 
n.233
Szoktunk oda járni, mint haza, hívatlan,
 
n.234
Fölkelni, ha tetszett, ülni le, mondatlan ;
 
n.235
Kérelmet ha tevénk, a hangja parancs volt,
 
n.236
És Buda kért tőlünk, ha miben parancsolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Buda meg szépen kért, ha miben parancsolt. »
És Buda kért tőlünk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
És Buda kért tőlünk, amidőn parancsolt.
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.237
Mert ő vala jámbor, nem büszke, negédes —
 
n.238
Vala nyájas, vídám, szelíd, emberséges,
 
n.239
Szófogadó, kész, hű ;
de igaz is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« de igaz is »
[törölt]
«
bárha igaz
Beszúrás
»
de igaz is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, bölcs is ;
 
n.240
Benne ugyan nem volt
legkisebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
legkisebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
legkiseb
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
erkölcs is.
n
Jegyzet Erkölcs. Eigensinn. (Itt játék is van benne a jellemhiányra.)
 
 
 
n.241
Más haragot színlel, makacsabb húrt penget:
 
n.242
Nem volt szabad azzal, nem tudta mit enged.
 
n.243
Társul az öccsét hogy székébe fogadja,
 
n.244
S a nem-adhatóját valakinek adja.
 
 
 
n.245
Királyt Buda nékünk nem tesz maga mellé,
 
n.246
Se kérdve, se hallva : »
ime, Ország!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hogy minekünk »
[törölt]
«
jövel, Ország!
Beszúrás
»
ime, Ország!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kell-é?«
 
n.247
Gyűljön azért
ország
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« gyűlés »
ország
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ki ne ő rá bízza :
 
n.248
Vétesse hatalmát kénytelen is vissza!
 
 
 
n.249
Egyszersmind az urak : Torda,
Szalárd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Szoárd
n
Jegyzet a lapszélen:
Szalárd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, Bulcsú,
 
n.250
Gyula, kádár ellen szitok átok olcsó,
 
n.251
Nevöket említik beszorult ököllel :
 
n.252
Hogy Buda osztályát okozzák Etellel.
 
 
 
n.253
Sok szörnyed a
szótul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szótul
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Összes Költemények
 
szótól
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
önnön maga nyelvén,
 
n.254
Buda gyalázatján, Buda veszedelmén,
 
n.255
Dísztelenül a mint megalázva festi,
 
n.256
Hogy’ nincs nyugodalma, se lelki se testi.
 
 
 
n.257
Iszonyítja legtöbb a nagy, örök esküt,
 
n.258
Mellyet szíve vérén Etel az-nap eskütt :
 
n.259
Fogadá, nem tartja : ám most kiki lássa :
 
n.260
Nemzetül a húnnak ne legyen romlása!
 
 
 
n.261
És már az ilyen szó nem marad a fők közt,
 
n.262
Riadoz törzsenkint az alattlevők közt,
 
n.263
Mint hó-gulya, száll s nő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mint hóguja, úgy nő »
Mint hógura, száll s
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Mint hógura, száll s »
Mint hó-gulya, száll s nő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Mint hó-guja, száll s nő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
; mese mesét szülvén :
 
n.264
Megbódul a köznép, fejei bőszültén.
 
 
 
n.265
Valamint nagy ménes, ha elő-nyaranta
 
n.266
Vihar gyül az égben, repülő sok gyanta,
 
n.267
Feledi hogy
szélyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« szerte »
szélyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bízvást legelészzen,
 
n.268
Nyugtalan egyszerre, bogarassá lészen ;
 
 
 
n.269
Hosszú nyakát némely, levegőbe tűzi,
 
n.270
Dagadó cimpával a viharat bűzli;
 
n.271
Más felrug emelten lobogó farkához,
 
n.272
Lába dübörgésén ijed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Maga dobajjától riad »
Lába dübörgésén ijed
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és futkároz ;
 
 
 
n.273
Nincs bújni karámba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Sok bújna karámba) »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hol bújni ereszbe,
 
n.274
Teszi kettő-három a nyakát keresztbe,
 
n.275
Remegő oldallal a nagy időt várja,
 
n.276
Mikor szakad a menny hulló köve, árja ;
 
 
 
n.277
Így a hunok közt is háborog az alrend,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« (Szintúgy) »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.278
Megbódul az elme, és megbomol a rend ;
 
n.279
Csoportosan öt-hat dugja fejét össze :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Kettősen) (Dugja fejét) csoportosan öt-hat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.280
S a vérszagot érzi, s mond : nagy-idő
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lessz
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
-e!
 
 
 
n.281
Maga Hadur-Isten sok csuda jelével
 
n.282
Hírűl Buda végét adja Etelével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hirdeti Budának sorsát Etelével »
Hírül Buda végét adja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.283
Üstökös a mennyég bús
mezejét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
mezejét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezejit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szántja,
 
n.284
Pallosokat vérben emel észak lángja.
 
 
 
n.285
Kell szörnyű esetnek történni, mivelhogy
 
n.286
Nappal a nap fénye, éjjel a hold elfogy,
 
n.287
Sötétben a húnok fiai maradnak :
 
n.288
Vesztét ne jelentse mind az egész hadnak!
 
 
 
n.289
Sok csuda szörnyet szűl az asszony, az állat,
 
n.290
Forrás vize vértől iszony és
útálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
utálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
útálat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
 
n.291
Kabala
emlőjén vér szakad a téjjel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« emlője harmatozik vérrel »
emlőjén vér szakad a téjjel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.292
Halványan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
 
Halvánon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Halványan
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a holtak kísértenek éjjel.
 
 
 
n.293
Mert ezt Hadur-Isten balgatag embernek
 
n.294
Buda
elvesztéről
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« haláláról »
elvesztéről
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
adta bizony-jelnek,
 
n.295
Hogy Etelét intse, a népet is ója :
 
n.296
De nem érti a föld gyenge halandója.
 
 
 
n.297
A mit az Ég jósolt, hogy
eleit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
eleit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« elejét »
n
Jegyzet (kikaparva)
elejit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
venné,
 
n.298
Az fordula épen nagy veszedelemmé,
 
n.299
Hogy Buda romlását felidézze gyorsan :
 
n.300
Ez a nyomorúság az emberi sorsban! —
 
 
 
n.301
Immár Budaszállás nem oly rideg, árva,
 
n.302
Felmagzott füveit letapossák, járva ;
 
n.303
Éjjel
elébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
előbb
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« jönnek »
jőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, azután napközben,
 
n.304
Legelébb egyenkint, azután mind többen.
 
 
 
n.305
Buda paripái, új elevenséggel,
 
n.306
Most összenyerítnek gyakori vendéggel ;
 
n.307
Udvara sok füstjén megvídul az éhes ;
 
n.308
Sürög a mi sűrű,
sajog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« ragyog »
sajog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Sajog. Ragyog. Régiesen. (»Sajog mint arany.«)
a mi fényes.
 
 
 
n.309
Mint hangyacsoport, mely kiered fészkébül,
 
n.310
Zsákmányra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
(Prédára) zsákmányra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
elébb küld csak nehanyat kémül,
 
n.311
Azután mind többen lakói a bolynak,
 
n.312
Egymás tetején is, oda-vissza, folynak :
 
 
 
n.313
Úgy népesedett meg Budaszállás útja,
 
n.314
Fel is, le is a hún
szüntelen azt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« seregestül azt »
[törölt]
«
csapatostul azt
Beszúrás
»
szüntelen(ül) azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
futja ;
 
n.315
Szélyel az országban ágazik, mint küllő,
 
n.316
Vagy az onnan térő, vagy az oda gyűlő.
 
 
 
n.317
Sereget is, mely a palotát
őrözze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« őrizze »
őrizze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.318
Buda személyéhez állítanak össze :
 
n.319
Pártbeli népéből kiki részét adja,
 
n.320
S rendre egy-egy ott hál, ki törzsnek az atyja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« S rendre vigyáz egy-egy, a ki nem . . . »
n
Jegyzet (megszakadt sor)
ott hál egy-egy, ki törzsnek az atyja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Tanácsot (azonban) örökké, naponta meg éjen,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
És tartanak úton, tartanak útfélen,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda királynál (is), vagy csapatonkint szerte,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
M it merjen ezentúl, a ki eddig merte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Könnyű bizony eddig volt ugrani árkot,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Szóval Buda mellé ütni bolond pártot
n
Jegyzet (újrakezdve :)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Buda királyt halkint, felfúja reménység,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Tagjait, úgy érzi, nem terheli vénség,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.321
Buda királyt
pedig ámítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« mostan éleszti »
pedig ámítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
reménység,
 
n.322
Tagjait,
úgy érzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« úgy tetszik »
úgy érzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nem terheli vénség,
 
n.323
Mint habot üres szél, bizalom felfúja,
 
n.324
Könnyen forog, és jár : fiatal lett újra.
 
 
 
n.325
Így a buborék, mely született nádszálon,
 
n.326
Könnyű
lebegéssel kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« hiusággal egy »
lebegéssel kis
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ideig szállong,
 
n.327
Fényét teszi minden fordulata szebbé :
 
n.328
Valamíg elpattan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
[törölt]
« Össze esik majdan »
Valamíg elpattan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár