X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában: Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  NEGYEDIK ÉNEK  
  A vadászat.  
 
 
n.1
Parancsol a húnok ifiabb királya,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul a véres kard »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.2
Kard az egész földet véresen bejárja :
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
nál nyil (XI.) ; a véres kard Árpádkori. »A hunoknál — írja
Thierry
Thierry Amadé
— mint később a mongoloknál, a nagy vadászat politikai intézmény volt, avégből, hogy a seregeket örökké lihegésben tartsa, s rendeltetése lévén, a háborút kénytelen béke idején helyettesíteni, annak mintegy előképül szolgált. Dsingiz khán törvénykönyvében azt a vitéz iskolájának nevezi. — Egy egész hadtest, közepett a királlyal, … intézte a roppant hajtóvadászatokat.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. I., 68. 1.)
 
n.3
Fegyverviselő nép mindenki felüljön,
 
n.4
Buda szállására, hadi szerbe gyüljön.
 
 
 
n.5
S indul
az ádáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a véres »
az ádáz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kard, mintha tüzes villám ;
 
n.6
Karikáit a hír hányja, mikép hullám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Valaki meglátja, küldi tovább nyilván »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.7
Adja tovább a jelt, ki belátja távol :
 
n.8
Viszi lovas ember, az is lóhalálbol.
 
 
 
n.9
Mint rengetegen fut
zaja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
[törölt]
«
neszi
Beszúrás
»
zaja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
robbanásnak,
 
n.10
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Adja tovább erdő, fa, liget egymásnak »
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.11
Itt elhal, odább még csak azután gerjed :
 
n.12
Tanyára tanyáról a hír
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nesze »
szava
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terjed.
 
 
 
n.13
Egy nap
elég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« alig »
elég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kettő — de bizonnyal három,
 
n.14
Hogy kint legyen a kard
a messze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« körül a »
a messze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
határon ;
 
n.15
Körül a szomszédság valamennyi reszket :
 
n.16
Vajh, kire
a szörnyűk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hunok »
a szörnyűk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mostan fegyverkeztek !
 
 
 
n.17
Ámde húnok földjén meleg öröm
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hunok szállásin meleg élet »
Ámde hunok földjén meleg öröm
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pezsdül,
 
n.18
Felzajlik az élet, mely
pang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« foly »
pang
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala restül ;
 
n.19
Mint reggeli hűs víz tunya álmos arcra :
 
n.20
Oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
léleküdítő e káltás : harcra !
 
 
 
n.21
Ott régi kaland jut eszibe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Régi csatázás jut eszébe »
régi kaland(ja) jut eszibe a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vénnek,
 
n.22
Melyet maga is már feledett s az ének ;
 
n.23
Holt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint »
Holt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sebhely is érez idő változásán ;
 
n.24
Emlékezet újul hadi hír hallásán.
 
 
 
n.25
Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez,
 
n.26
Szól komolyan, ritkán, annál többet végez,
 
n.27
Paripát fényessé, fegyverit élessé,
 
n.28
Teszi sok szerszámát
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy-rettenetessé
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.29
De a fiatalság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem az ifjuság »
De a fiatalság
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mely harcra szokatlan,
 
n.30
Békés Buda évin nőtt fel tanulatlan,
 
n.31
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint büszke csikó, ha elereszti »
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jászol,
 
n.32
Tör, ront, szalad, ugrál, ide-oda gázol.
 
 
 
n.33
Otthon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem »
Otthon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fehérnép sem dolga-felejtő,
 
n.34
Sürög a kezében tarka szinü fejtő,
 
n.35
Hímzi ura szűrjét, szép tiszta ruháit ;
 
n.36
Titkon eped, könnyez, férje után áhit.
 
 
 
n.37
Még a
gyermek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
gyerek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gyermek
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
is mind háborukat majmol,
 
n.38
Nádparipán nyillal, kelevézzel bajmol,
 
n.39
Kard, paizs a játék ; vele
alszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyugszik »
alszik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ébred ; —
 
n.40
Így felabajgatta Etele a népet.
 
 
 
n.41
S már
Budaszállásán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Buda szálláson
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
gyűl a sereg össze,
 
n.42
Körül a sík pusztát lepi sűrűn, messze ;
 
n.43
Annyi hegyes sátor terem a
friss zöldben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sik földben »
friss zöldben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.44
Mennyi vakond-túrás nincs puha mezőben.
 
 
 
n.45
Kin hogy Buda
bajnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
király
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajnok
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
körül eltekintett,
 
n.46
Meddig szeme
látta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látott »
látta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, be se' látta mindet :
 
n.47
Jobbra fejét s balra komolyan
hintálván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csóválván »
hintálván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.48
Mond az öreg szásznak, vele együtt állván :
 
 
 
n.49
Én nem tudom, e nép mire
gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mostanság,
 
n.50
Avvagy mire véljem Etele parancsát :
 
n.51
Tudtomra körösleg vagyon áldott béke,
 
n.52
Nincsen is a húnnak sehol ellensége.
 
 
 
n.53
Másképp se javallom, igazat megvallván,
 
n.54
Mert enyim a pálca, most, béke uralmán,
 
n.55
Népemet a nyájtól zaklatja hiába,
 
n.56
Elegyíti harcát békém poharába.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elegyítvén harcát — nem az ő dolgába. »
Elegyíti harcát békém poharába.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.57
De micsoda harc ez, mely vakon így lázad ?
 
n.58
Gondolom, ez játék ;
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« valamelly »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vadászat ;
 
n.59
Mint öreg embertől hallani még hellyel,
 
n.60
Hogy apáink néha éltek
ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« olyan »
ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csellel.
 
 
 
n.61
Hanem attól tartok, ő teszi, ő bánja :
 
n.62
Másszor a had nem gyűl, ha megint kivánja,
 
n.63
Akkor se', ha fegyver igazán kell majdan ;
 
n.64
Így Etele csúfra
maga marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maga marad »
[törölt]
«
maga lészen
Beszúrás
»
[törölt]
«
benn marad a
Beszúrás
»
maga marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajban.
 
 
 
n.65
Erre az ősz Detre :
No no !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
No-no!
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
No no !
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— halkan inti,
 
n.66
Tudja öcséd mit tesz ; hogy kedve szerinti
 
n.67
A népnek ez újság ; s gyülekezvén hadra,
 
n.68
Örömestebb fordul lakomára, vadra.
 
 
 
n.69
Nem csoda, e játék ha neked nem tetsző,
 
n.70
Meglásd, mire vége, milyen
ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ember »
[törölt]
«
urad
Beszúrás
»
ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ő ;
 
n.71
És te magad kérded
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S te magad azt kérded »
És te magad kérded
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: »Buda király hol van ?
 
n.72
Csak üres árnyékát
taposom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapodom »
taposom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a porban.«
 
 
 
n.73
Ily szócsere lőn ott. Hanem Etelének
 
n.74
Mi gondja ezekre s valamit beszélnek ;
 
n.75
Ő kora hajnaltól paripán
ül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
űl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
estig,
 
n.76
Ő legelőször kél,
legutolszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« legutószor »
legutolszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fekszik.
 
 
 
n.77
Hadait fárasztja, töri a mezőben,
 
n.78
Déli napon
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, mint viharos időben,
 
n.79
Ő maga legtöbbet ázik, alél, fárad,
 
n.80
Hosszú sovány böjtben szomju inye szárad.
 
 
 
n.81
Rendeli a népet zászlókba nemenkint,
 
n.82
Külön ismét osztja, szedi fegyverenkint ;
 
n.83
Hét nemet így állat, régi szokást nézve,
 
n.84
Mind a hetet oztán szeli több uj részre.
 
 
 
n.85
Sereg ott seregből csapatonkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyilas ott nyilassal csapatonkint »
Sereg ott seregből csapatonként
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Sereg ott seregből csapatonként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
válik,
 
n.86
Dárdavetőt, íjászt
külön egybeállit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« külön-külön »
[törölt]
«
külön ágra
Beszúrás
»
külön egybe
Beszúrás
állit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.87
Lovagot külön csap kaszás szekerektől,
 
n.88
Vár-bakoló eszközt másféle szerektől.
 
 
 
n.89
Kürtszóval egész nap gyors rendre kapatja :
 
n.90
Kiki szabott helyét mint nyil odahagyja,
 
n.91
S vissza megint
fusson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álljon »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« térjen »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
egy bizonyos jelre ;
 
n.92
Zavaros bomlásból rend legyen egyszerre.
 
 
 
n.93
Kürtölteti: »nemre !« akkor a nép oszlik,
 
n.94
Hét nagy egész törzsbe, neme szerint, foszlik ;
 
n.95
Kürtölteti: »hadra !« — ekkor az egyféle
 
n.96
Fegyver külön
indul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll mind »
indul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
indul
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga tett helyére.
 
 
 
n.97
Mint olaj a víztől, bár összevegyítnék,
 
n.98
Elvál, maga társát
felkeresi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
felkeresi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fölkeresi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mindég :
 
n.99
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy Etel ám bármint hadait zavarja »
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Helyre legottan gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rendbe megint oszlik »
[törölt]
«
Szép rendbe verődnek
Beszúrás
»
Helyre legottan gyűl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mihelyest akarja.
 
 
 
n.101
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« S mint az ügyes kártyás, csuda »
S mint elegyes kártyát csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szemfényvesztő
 
n.102
Más rendbe
varázsol, ha lecsap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« büvöl, ha egyet int »
varázsol, ha lecsap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vessző :
 
n.103
Etele azonkép
hadai forgását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaival bánik »
hadai forgását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.104
Keze intésével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csupa egy intéssel »
Keze intésével
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
intézi varázsát.
 
 
 
n.105
Néha ugyan történt, hogy — mint anya végett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Olykor esik, hogy mint maga nyája végett »
n
Jegyzet (áthúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.106
Egyedül két nyáj közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Két nyáj közt egyedül »
Egyedül két nyáj közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsi bárány béget, —
 
n.107
valaki nem lelte, hol az ő állása :
 
n.108
Jaj neki, hogy
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilykor »
útban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele meglássa !
 
 
 
n.109
Van úgy, az egész nép, mint vert had, elomlik,
 
n.110
Száguldva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy puszta »
Száguldva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőben szanaszét iramlik :
 
n.111
De, mikép nagy foltja sereges madárnak,
 
n.112
Mind sorba
verődnek, mielőtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« verődik, mielőtt »
verődnek, mielőtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
verődnek mielőtt
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
leszállnak.
 
 
 
n.113
Van, hogy egész tábor
kapu módra fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kapu megfordul »
[törölt]
«
mint egy kapu fordul
Beszúrás
»
kapu módra fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Minden csapat éllel meredez a sorbul ;
 
n.115
Mint gyermeki játék —
csürcsavarintóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csűrcsavarintóban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Sarkon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sarkán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
forog egy vég, más szilaj ugróban.
 
 
 
n.117
S valamint jó béres kezében az ostor :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S valamint jó béres kezében az ostor :
Beszúrás
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.119
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.120
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.121
igy a király napról sergét töri napra ;
 
n.122
Néha meg álmából éjjel veri talpra,
 
n.123
Esteli éhomra falatozván máskor,
 
n.124
Megriad a kürtszó, első harapáskor.
 
 
 
n.125
De, ha nehéz munkán sanyarta eléggé,
 
n.126
Hagy pihenőt közben ; becsüli vendéggé
 
n.127
Bő hússal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hússal »
n
Jegyzet (kitörölve)
Bő hússal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üdíti, jókedvÜ itallal :
 
n.128
Ki gondol ilyenkor testi viadallal!
 
 
 
n.129
Sok legelő nyáját terelik a pusztán :
 
n.130
Ha levágnak egyet, jő második oztán ;
 
n.131
Így rendre gulyáit a nagy sereg éli,
 
n.132
Ura
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(Etele) — Ura
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gazdagságát jóllakva dicséri.
 
 
 
n.133
Nem is emlegettek ott egyebet nála,
 
n.134
Etele a húnok igazi királya ;
 
n.135
A legutolsó is érzi magát jobbnak :
 
n.136
Etele nagyságán gondolja nagyobbnak.
 
 
 
n.137
Büszkén valamennyi érzi a hún ember :
 
n.138
Hogy, ki vala csepp víz, ő ezután tenger. —
 
n.139
Így Etelét, mondom, sokat emlegették ;
 
n.140
Buda király meghalt, tán el is temették.
 
 
 
n.141
És bizony akkor már csak Etelén álla,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyedül a hunnak mar … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.142
Maradni a népnek egyedül királya :
 
n.143
De
hite
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
hite
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem szellő, s nem nyil, melyet ellő ;
 
n.144
Jó Buda
bátyjához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bátyához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bátyjához
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szereteti kellő.
 
 
 
n.145
Azért, mikor a
nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« had »
nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
immár keze alatt
 
n.146
Betanult eléggé, mint a parancsolat,
 
n.147
Hadait állásban hagyja kivül
rendén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendben »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.148
Maga szól Budának, palotába menvén :
 
 
 
n.149
Bátya, ne vedd tőlem e hadi cselt zokon !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bátya zokon tőlem »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.150
Titkomat elzárni vala méltó okom ;
 
n.151
Amit adál kardot,
néztem, ugyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kitanultam »
néztem ugyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó-e ?
 
n.152
Megforgattam, ugyan harcolni való-e ?
 
 
 
n.153
Jól vág
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jól mondja »
Jól vág
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. De te mostan jövel és szemléljed,
 
n.154
Mutasd a seregnek királyi személyed ;
 
n.155
Háború nincs, mondjad, de vadászat s béke :
 
n.156
Teli
nemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öreg »
nemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vaddal a Mátra vidéke.
 
 
 
n.157
Szóla, erős kézben
melegitve jobbját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« jobbját melegitve »
melegitve jobbját
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.158
Elméje Budának hányta
ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagyon »
ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habját,
 
n.159
Nem tudta,
mitévő legyen e dologgal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mitévő is legyen e jobbal »
mitévő legyen e dologgal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.160
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak miután Detre szemmel »igent« vá … »
[törölt]
«
Mig Detre szemével lopva »igen«t vágván
Beszúrás
»
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
Beszúrás
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indult »
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.161
Akkor pedig öccsét bízván megölelte,
 
n.162
Szeme könnybe lábadt, repesett a lelke ;
 
n.163
Sátor elé mindjárt vezeték fő ménjét,
 
n.164
Mutatta hadának királyi személyét.
 
 
 
n.165
Egyszer a had s kétszer Buda szaván forga,
 
n.166
(
Öccse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele »
Öccse
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mi jelt adjon, súgván neki sorba') ;
 
n.167
Seregek bomlását szemlélte
csodával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
csudával
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csodával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.168
Mellyet maga intéz jeladó
jobbjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavával »
jobbjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.169
És nézni tovább még volna talán kedve :
 
n.170
Hanem abbahagyta,
csúful
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kissé »
csúful
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megijedve,
 
n.171
Mikor, vele szemben, megeresztett kantár-
 
n.172
S hegyezett kopjával, tör vala egy dandár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S szegezett kopjával »
S hegyezett kopjával
Beszúrás
[törölt]
« jőve egész dandár »
jő vala nagy dandár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Négy lépésre a had,
mint szikla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« egyszerre »
mint szikla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, megállott ;
 
n.174
De Buda
lelkében
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« királyban »
lelkében
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gyanu felvillámlott,
 
n.175
S
megfutna bizonnyal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megfut vala csúnyán »
[törölt]
«
megfut vala szörnyen
Beszúrás
»
megfutna bizonnyal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha Etel nem tartja,
n
Jegyzet Xenophon Anabasisában van hasonló jelenet, mikor a sereg, gyakorlat közben áltámadásba megy át, mi a nézőket megrettenti. — ( Versényi György : B. H. egyik epizódja.It., 1914. IV. 65. 1.)
 
n.176
Maga is ott állván, s mosolyogván rajta.
 
 
 
n.177
Mégsem vala kedve
játszani több harcot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézni tovább harcot »
játszani több harcot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.178
Szégyelte is ezt az iménti kudarcot ;
 
n.179
Fenszóval a béke örömét tudatta,
 
n.180
Szájába miképen Etele hős adta.
 
 
 
n.181
Hallván pedig a nép hirtelen a békét,
 
n.182
S hajtani hogy meg kell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S meghajtani hogy kell »
S hajtani hogy meg kell
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a Mátra vidékét :
 
n.183
Elkezde
hadastól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a tábor »
hadastul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ujjongva nevetni,
 
n.184
Etelét ujjongva hosszasan éltetni.
 
 
 
n.185
Egy szörnyű kiáltás lőn az egész tábor,
 
n.186
Még a siket föld is rendült bele távol,
 
n.187
Meghallotta nevét az is új urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (Kitörölt sorok)
[törölt]
« Nem sok idő múlván »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.188
Etele, Etele, Etele királynak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lakomát (egész nap) későig űlete a haddal »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Másnap elinditá »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Ő pedig áldozván lakomát a haddal,
 
n.190
Másnap elindítá kora
pitymalattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« viradattal »
pitymalattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pitymalattal
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.191
Merre felé a
Bükk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Bükk (hegy)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
borul es a Mátra —
 
n.192
Hanem e beszédből marad is még hátra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján a költő írásával: 48 vers sza k .—A jobb sarokban: Eddig : I. ….….….….…... 38 II. ….….….….…... 42 III. ….….….….….. 45 IV. ….….….….…... 48 173 vsz.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  NEGYEDIK ÉNEK  
  A vadászat.  
 
 
n.1
Parancsol a húnok ifiabb királya,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul a véres kard »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.2
Kard az egész földet véresen bejárja :
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
nál nyil (XI.) ; a véres kard Árpádkori. »A hunoknál — írja
Thierry
Thierry Amadé
— mint később a mongoloknál, a nagy vadászat politikai intézmény volt, avégből, hogy a seregeket örökké lihegésben tartsa, s rendeltetése lévén, a háborút kénytelen béke idején helyettesíteni, annak mintegy előképül szolgált. Dsingiz khán törvénykönyvében azt a vitéz iskolájának nevezi. — Egy egész hadtest, közepett a királlyal, … intézte a roppant hajtóvadászatokat.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. I., 68. 1.)
 
n.3
Fegyverviselő nép mindenki felüljön,
 
n.4
Buda szállására, hadi szerbe gyüljön.
 
 
 
n.5
S indul
az ádáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a véres »
az ádáz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kard, mintha tüzes villám ;
 
n.6
Karikáit a hír hányja, mikép hullám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Valaki meglátja, küldi tovább nyilván »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.7
Adja tovább a jelt, ki belátja távol :
 
n.8
Viszi lovas ember, az is lóhalálbol.
 
 
 
n.9
Mint rengetegen fut
zaja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
[törölt]
«
neszi
Beszúrás
»
zaja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
robbanásnak,
 
n.10
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Adja tovább erdő, fa, liget egymásnak »
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.11
Itt elhal, odább még csak azután gerjed :
 
n.12
Tanyára tanyáról a hír
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nesze »
szava
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terjed.
 
 
 
n.13
Egy nap
elég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« alig »
elég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kettő — de bizonnyal három,
 
n.14
Hogy kint legyen a kard
a messze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« körül a »
a messze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
határon ;
 
n.15
Körül a szomszédság valamennyi reszket :
 
n.16
Vajh, kire
a szörnyűk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hunok »
a szörnyűk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mostan fegyverkeztek !
 
 
 
n.17
Ámde húnok földjén meleg öröm
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hunok szállásin meleg élet »
Ámde hunok földjén meleg öröm
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pezsdül,
 
n.18
Felzajlik az élet, mely
pang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« foly »
pang
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala restül ;
 
n.19
Mint reggeli hűs víz tunya álmos arcra :
 
n.20
Oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
léleküdítő e káltás : harcra !
 
 
 
n.21
Ott régi kaland jut eszibe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Régi csatázás jut eszébe »
régi kaland(ja) jut eszibe a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vénnek,
 
n.22
Melyet maga is már feledett s az ének ;
 
n.23
Holt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint »
Holt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sebhely is érez idő változásán ;
 
n.24
Emlékezet újul hadi hír hallásán.
 
 
 
n.25
Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez,
 
n.26
Szól komolyan, ritkán, annál többet végez,
 
n.27
Paripát fényessé, fegyverit élessé,
 
n.28
Teszi sok szerszámát
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy-rettenetessé
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.29
De a fiatalság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem az ifjuság »
De a fiatalság
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mely harcra szokatlan,
 
n.30
Békés Buda évin nőtt fel tanulatlan,
 
n.31
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint büszke csikó, ha elereszti »
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jászol,
 
n.32
Tör, ront, szalad, ugrál, ide-oda gázol.
 
 
 
n.33
Otthon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem »
Otthon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fehérnép sem dolga-felejtő,
 
n.34
Sürög a kezében tarka szinü fejtő,
 
n.35
Hímzi ura szűrjét, szép tiszta ruháit ;
 
n.36
Titkon eped, könnyez, férje után áhit.
 
 
 
n.37
Még a
gyermek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
gyerek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gyermek
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
is mind háborukat majmol,
 
n.38
Nádparipán nyillal, kelevézzel bajmol,
 
n.39
Kard, paizs a játék ; vele
alszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyugszik »
alszik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ébred ; —
 
n.40
Így felabajgatta Etele a népet.
 
 
 
n.41
S már
Budaszállásán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Buda szálláson
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
gyűl a sereg össze,
 
n.42
Körül a sík pusztát lepi sűrűn, messze ;
 
n.43
Annyi hegyes sátor terem a
friss zöldben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sik földben »
friss zöldben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.44
Mennyi vakond-túrás nincs puha mezőben.
 
 
 
n.45
Kin hogy Buda
bajnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
király
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajnok
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
körül eltekintett,
 
n.46
Meddig szeme
látta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látott »
látta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, be se' látta mindet :
 
n.47
Jobbra fejét s balra komolyan
hintálván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csóválván »
hintálván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.48
Mond az öreg szásznak, vele együtt állván :
 
 
 
n.49
Én nem tudom, e nép mire
gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mostanság,
 
n.50
Avvagy mire véljem Etele parancsát :
 
n.51
Tudtomra körösleg vagyon áldott béke,
 
n.52
Nincsen is a húnnak sehol ellensége.
 
 
 
n.53
Másképp se javallom, igazat megvallván,
 
n.54
Mert enyim a pálca, most, béke uralmán,
 
n.55
Népemet a nyájtól zaklatja hiába,
 
n.56
Elegyíti harcát békém poharába.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elegyítvén harcát — nem az ő dolgába. »
Elegyíti harcát békém poharába.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.57
De micsoda harc ez, mely vakon így lázad ?
 
n.58
Gondolom, ez játék ;
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« valamelly »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vadászat ;
 
n.59
Mint öreg embertől hallani még hellyel,
 
n.60
Hogy apáink néha éltek
ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« olyan »
ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csellel.
 
 
 
n.61
Hanem attól tartok, ő teszi, ő bánja :
 
n.62
Másszor a had nem gyűl, ha megint kivánja,
 
n.63
Akkor se', ha fegyver igazán kell majdan ;
 
n.64
Így Etele csúfra
maga marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maga marad »
[törölt]
«
maga lészen
Beszúrás
»
[törölt]
«
benn marad a
Beszúrás
»
maga marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajban.
 
 
 
n.65
Erre az ősz Detre :
No no !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
No-no!
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
No no !
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— halkan inti,
 
n.66
Tudja öcséd mit tesz ; hogy kedve szerinti
 
n.67
A népnek ez újság ; s gyülekezvén hadra,
 
n.68
Örömestebb fordul lakomára, vadra.
 
 
 
n.69
Nem csoda, e játék ha neked nem tetsző,
 
n.70
Meglásd, mire vége, milyen
ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ember »
[törölt]
«
urad
Beszúrás
»
ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ő ;
 
n.71
És te magad kérded
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S te magad azt kérded »
És te magad kérded
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: »Buda király hol van ?
 
n.72
Csak üres árnyékát
taposom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapodom »
taposom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a porban.«
 
 
 
n.73
Ily szócsere lőn ott. Hanem Etelének
 
n.74
Mi gondja ezekre s valamit beszélnek ;
 
n.75
Ő kora hajnaltól paripán
ül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
űl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
estig,
 
n.76
Ő legelőször kél,
legutolszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« legutószor »
legutolszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fekszik.
 
 
 
n.77
Hadait fárasztja, töri a mezőben,
 
n.78
Déli napon
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, mint viharos időben,
 
n.79
Ő maga legtöbbet ázik, alél, fárad,
 
n.80
Hosszú sovány böjtben szomju inye szárad.
 
 
 
n.81
Rendeli a népet zászlókba nemenkint,
 
n.82
Külön ismét osztja, szedi fegyverenkint ;
 
n.83
Hét nemet így állat, régi szokást nézve,
 
n.84
Mind a hetet oztán szeli több uj részre.
 
 
 
n.85
Sereg ott seregből csapatonkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyilas ott nyilassal csapatonkint »
Sereg ott seregből csapatonként
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Sereg ott seregből csapatonként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
válik,
 
n.86
Dárdavetőt, íjászt
külön egybeállit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« külön-külön »
[törölt]
«
külön ágra
Beszúrás
»
külön egybe
Beszúrás
állit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.87
Lovagot külön csap kaszás szekerektől,
 
n.88
Vár-bakoló eszközt másféle szerektől.
 
 
 
n.89
Kürtszóval egész nap gyors rendre kapatja :
 
n.90
Kiki szabott helyét mint nyil odahagyja,
 
n.91
S vissza megint
fusson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álljon »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« térjen »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
egy bizonyos jelre ;
 
n.92
Zavaros bomlásból rend legyen egyszerre.
 
 
 
n.93
Kürtölteti: »nemre !« akkor a nép oszlik,
 
n.94
Hét nagy egész törzsbe, neme szerint, foszlik ;
 
n.95
Kürtölteti: »hadra !« — ekkor az egyféle
 
n.96
Fegyver külön
indul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll mind »
indul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
indul
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga tett helyére.
 
 
 
n.97
Mint olaj a víztől, bár összevegyítnék,
 
n.98
Elvál, maga társát
felkeresi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
felkeresi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fölkeresi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mindég :
 
n.99
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy Etel ám bármint hadait zavarja »
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Helyre legottan gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rendbe megint oszlik »
[törölt]
«
Szép rendbe verődnek
Beszúrás
»
Helyre legottan gyűl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mihelyest akarja.
 
 
 
n.101
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« S mint az ügyes kártyás, csuda »
S mint elegyes kártyát csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szemfényvesztő
 
n.102
Más rendbe
varázsol, ha lecsap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« büvöl, ha egyet int »
varázsol, ha lecsap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vessző :
 
n.103
Etele azonkép
hadai forgását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaival bánik »
hadai forgását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.104
Keze intésével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csupa egy intéssel »
Keze intésével
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
intézi varázsát.
 
 
 
n.105
Néha ugyan történt, hogy — mint anya végett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Olykor esik, hogy mint maga nyája végett »
n
Jegyzet (áthúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.106
Egyedül két nyáj közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Két nyáj közt egyedül »
Egyedül két nyáj közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsi bárány béget, —
 
n.107
valaki nem lelte, hol az ő állása :
 
n.108
Jaj neki, hogy
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilykor »
útban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele meglássa !
 
 
 
n.109
Van úgy, az egész nép, mint vert had, elomlik,
 
n.110
Száguldva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy puszta »
Száguldva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőben szanaszét iramlik :
 
n.111
De, mikép nagy foltja sereges madárnak,
 
n.112
Mind sorba
verődnek, mielőtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« verődik, mielőtt »
verődnek, mielőtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
verődnek mielőtt
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
leszállnak.
 
 
 
n.113
Van, hogy egész tábor
kapu módra fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kapu megfordul »
[törölt]
«
mint egy kapu fordul
Beszúrás
»
kapu módra fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Minden csapat éllel meredez a sorbul ;
 
n.115
Mint gyermeki játék —
csürcsavarintóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csűrcsavarintóban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Sarkon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sarkán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
forog egy vég, más szilaj ugróban.
 
 
 
n.117
S valamint jó béres kezében az ostor :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S valamint jó béres kezében az ostor :
Beszúrás
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.119
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.120
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.121
igy a király napról sergét töri napra ;
 
n.122
Néha meg álmából éjjel veri talpra,
 
n.123
Esteli éhomra falatozván máskor,
 
n.124
Megriad a kürtszó, első harapáskor.
 
 
 
n.125
De, ha nehéz munkán sanyarta eléggé,
 
n.126
Hagy pihenőt közben ; becsüli vendéggé
 
n.127
Bő hússal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hússal »
n
Jegyzet (kitörölve)
Bő hússal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üdíti, jókedvÜ itallal :
 
n.128
Ki gondol ilyenkor testi viadallal!
 
 
 
n.129
Sok legelő nyáját terelik a pusztán :
 
n.130
Ha levágnak egyet, jő második oztán ;
 
n.131
Így rendre gulyáit a nagy sereg éli,
 
n.132
Ura
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(Etele) — Ura
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gazdagságát jóllakva dicséri.
 
 
 
n.133
Nem is emlegettek ott egyebet nála,
 
n.134
Etele a húnok igazi királya ;
 
n.135
A legutolsó is érzi magát jobbnak :
 
n.136
Etele nagyságán gondolja nagyobbnak.
 
 
 
n.137
Büszkén valamennyi érzi a hún ember :
 
n.138
Hogy, ki vala csepp víz, ő ezután tenger. —
 
n.139
Így Etelét, mondom, sokat emlegették ;
 
n.140
Buda király meghalt, tán el is temették.
 
 
 
n.141
És bizony akkor már csak Etelén álla,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyedül a hunnak mar … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.142
Maradni a népnek egyedül királya :
 
n.143
De
hite
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
hite
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem szellő, s nem nyil, melyet ellő ;
 
n.144
Jó Buda
bátyjához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bátyához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bátyjához
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szereteti kellő.
 
 
 
n.145
Azért, mikor a
nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« had »
nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
immár keze alatt
 
n.146
Betanult eléggé, mint a parancsolat,
 
n.147
Hadait állásban hagyja kivül
rendén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendben »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.148
Maga szól Budának, palotába menvén :
 
 
 
n.149
Bátya, ne vedd tőlem e hadi cselt zokon !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bátya zokon tőlem »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.150
Titkomat elzárni vala méltó okom ;
 
n.151
Amit adál kardot,
néztem, ugyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kitanultam »
néztem ugyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó-e ?
 
n.152
Megforgattam, ugyan harcolni való-e ?
 
 
 
n.153
Jól vág
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jól mondja »
Jól vág
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. De te mostan jövel és szemléljed,
 
n.154
Mutasd a seregnek királyi személyed ;
 
n.155
Háború nincs, mondjad, de vadászat s béke :
 
n.156
Teli
nemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öreg »
nemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vaddal a Mátra vidéke.
 
 
 
n.157
Szóla, erős kézben
melegitve jobbját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« jobbját melegitve »
melegitve jobbját
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.158
Elméje Budának hányta
ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagyon »
ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habját,
 
n.159
Nem tudta,
mitévő legyen e dologgal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mitévő is legyen e jobbal »
mitévő legyen e dologgal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.160
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak miután Detre szemmel »igent« vá … »
[törölt]
«
Mig Detre szemével lopva »igen«t vágván
Beszúrás
»
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
Beszúrás
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indult »
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.161
Akkor pedig öccsét bízván megölelte,
 
n.162
Szeme könnybe lábadt, repesett a lelke ;
 
n.163
Sátor elé mindjárt vezeték fő ménjét,
 
n.164
Mutatta hadának királyi személyét.
 
 
 
n.165
Egyszer a had s kétszer Buda szaván forga,
 
n.166
(
Öccse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele »
Öccse
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mi jelt adjon, súgván neki sorba') ;
 
n.167
Seregek bomlását szemlélte
csodával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
csudával
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csodával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.168
Mellyet maga intéz jeladó
jobbjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavával »
jobbjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.169
És nézni tovább még volna talán kedve :
 
n.170
Hanem abbahagyta,
csúful
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kissé »
csúful
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megijedve,
 
n.171
Mikor, vele szemben, megeresztett kantár-
 
n.172
S hegyezett kopjával, tör vala egy dandár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S szegezett kopjával »
S hegyezett kopjával
Beszúrás
[törölt]
« jőve egész dandár »
jő vala nagy dandár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Négy lépésre a had,
mint szikla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« egyszerre »
mint szikla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, megállott ;
 
n.174
De Buda
lelkében
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« királyban »
lelkében
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gyanu felvillámlott,
 
n.175
S
megfutna bizonnyal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megfut vala csúnyán »
[törölt]
«
megfut vala szörnyen
Beszúrás
»
megfutna bizonnyal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha Etel nem tartja,
n
Jegyzet Xenophon Anabasisában van hasonló jelenet, mikor a sereg, gyakorlat közben áltámadásba megy át, mi a nézőket megrettenti. — ( Versényi György : B. H. egyik epizódja.It., 1914. IV. 65. 1.)
 
n.176
Maga is ott állván, s mosolyogván rajta.
 
 
 
n.177
Mégsem vala kedve
játszani több harcot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézni tovább harcot »
játszani több harcot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.178
Szégyelte is ezt az iménti kudarcot ;
 
n.179
Fenszóval a béke örömét tudatta,
 
n.180
Szájába miképen Etele hős adta.
 
 
 
n.181
Hallván pedig a nép hirtelen a békét,
 
n.182
S hajtani hogy meg kell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S meghajtani hogy kell »
S hajtani hogy meg kell
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a Mátra vidékét :
 
n.183
Elkezde
hadastól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a tábor »
hadastul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ujjongva nevetni,
 
n.184
Etelét ujjongva hosszasan éltetni.
 
 
 
n.185
Egy szörnyű kiáltás lőn az egész tábor,
 
n.186
Még a siket föld is rendült bele távol,
 
n.187
Meghallotta nevét az is új urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (Kitörölt sorok)
[törölt]
« Nem sok idő múlván »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.188
Etele, Etele, Etele királynak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lakomát (egész nap) későig űlete a haddal »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Másnap elinditá »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Ő pedig áldozván lakomát a haddal,
 
n.190
Másnap elindítá kora
pitymalattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« viradattal »
pitymalattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pitymalattal
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.191
Merre felé a
Bükk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Bükk (hegy)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
borul es a Mátra —
 
n.192
Hanem e beszédből marad is még hátra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján a költő írásával: 48 vers sza k .—A jobb sarokban: Eddig : I. ….….….….…... 38 II. ….….….….…... 42 III. ….….….….….. 45 IV. ….….….….…... 48 173 vsz.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  NEGYEDIK ÉNEK  
  A vadászat.  
 
 
n.1
Parancsol a húnok ifiabb királya,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul a véres kard »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.2
Kard az egész földet véresen bejárja :
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
nál nyil (XI.) ; a véres kard Árpádkori. »A hunoknál — írja
Thierry
Thierry Amadé
— mint később a mongoloknál, a nagy vadászat politikai intézmény volt, avégből, hogy a seregeket örökké lihegésben tartsa, s rendeltetése lévén, a háborút kénytelen béke idején helyettesíteni, annak mintegy előképül szolgált. Dsingiz khán törvénykönyvében azt a vitéz iskolájának nevezi. — Egy egész hadtest, közepett a királlyal, … intézte a roppant hajtóvadászatokat.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. I., 68. 1.)
 
n.3
Fegyverviselő nép mindenki felüljön,
 
n.4
Buda szállására, hadi szerbe gyüljön.
 
 
 
n.5
S indul
az ádáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a véres »
az ádáz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kard, mintha tüzes villám ;
 
n.6
Karikáit a hír hányja, mikép hullám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Valaki meglátja, küldi tovább nyilván »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.7
Adja tovább a jelt, ki belátja távol :
 
n.8
Viszi lovas ember, az is lóhalálbol.
 
 
 
n.9
Mint rengetegen fut
zaja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
[törölt]
«
neszi
Beszúrás
»
zaja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
robbanásnak,
 
n.10
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Adja tovább erdő, fa, liget egymásnak »
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.11
Itt elhal, odább még csak azután gerjed :
 
n.12
Tanyára tanyáról a hír
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nesze »
szava
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terjed.
 
 
 
n.13
Egy nap
elég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« alig »
elég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kettő — de bizonnyal három,
 
n.14
Hogy kint legyen a kard
a messze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« körül a »
a messze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
határon ;
 
n.15
Körül a szomszédság valamennyi reszket :
 
n.16
Vajh, kire
a szörnyűk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hunok »
a szörnyűk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mostan fegyverkeztek !
 
 
 
n.17
Ámde húnok földjén meleg öröm
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hunok szállásin meleg élet »
Ámde hunok földjén meleg öröm
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pezsdül,
 
n.18
Felzajlik az élet, mely
pang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« foly »
pang
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala restül ;
 
n.19
Mint reggeli hűs víz tunya álmos arcra :
 
n.20
Oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
léleküdítő e káltás : harcra !
 
 
 
n.21
Ott régi kaland jut eszibe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Régi csatázás jut eszébe »
régi kaland(ja) jut eszibe a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vénnek,
 
n.22
Melyet maga is már feledett s az ének ;
 
n.23
Holt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint »
Holt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sebhely is érez idő változásán ;
 
n.24
Emlékezet újul hadi hír hallásán.
 
 
 
n.25
Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez,
 
n.26
Szól komolyan, ritkán, annál többet végez,
 
n.27
Paripát fényessé, fegyverit élessé,
 
n.28
Teszi sok szerszámát
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy-rettenetessé
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.29
De a fiatalság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem az ifjuság »
De a fiatalság
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mely harcra szokatlan,
 
n.30
Békés Buda évin nőtt fel tanulatlan,
 
n.31
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint büszke csikó, ha elereszti »
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jászol,
 
n.32
Tör, ront, szalad, ugrál, ide-oda gázol.
 
 
 
n.33
Otthon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem »
Otthon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fehérnép sem dolga-felejtő,
 
n.34
Sürög a kezében tarka szinü fejtő,
 
n.35
Hímzi ura szűrjét, szép tiszta ruháit ;
 
n.36
Titkon eped, könnyez, férje után áhit.
 
 
 
n.37
Még a
gyermek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
gyerek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gyermek
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
is mind háborukat majmol,
 
n.38
Nádparipán nyillal, kelevézzel bajmol,
 
n.39
Kard, paizs a játék ; vele
alszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyugszik »
alszik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ébred ; —
 
n.40
Így felabajgatta Etele a népet.
 
 
 
n.41
S már
Budaszállásán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Buda szálláson
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
gyűl a sereg össze,
 
n.42
Körül a sík pusztát lepi sűrűn, messze ;
 
n.43
Annyi hegyes sátor terem a
friss zöldben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sik földben »
friss zöldben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.44
Mennyi vakond-túrás nincs puha mezőben.
 
 
 
n.45
Kin hogy Buda
bajnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
király
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajnok
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
körül eltekintett,
 
n.46
Meddig szeme
látta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látott »
látta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, be se' látta mindet :
 
n.47
Jobbra fejét s balra komolyan
hintálván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csóválván »
hintálván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.48
Mond az öreg szásznak, vele együtt állván :
 
 
 
n.49
Én nem tudom, e nép mire
gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mostanság,
 
n.50
Avvagy mire véljem Etele parancsát :
 
n.51
Tudtomra körösleg vagyon áldott béke,
 
n.52
Nincsen is a húnnak sehol ellensége.
 
 
 
n.53
Másképp se javallom, igazat megvallván,
 
n.54
Mert enyim a pálca, most, béke uralmán,
 
n.55
Népemet a nyájtól zaklatja hiába,
 
n.56
Elegyíti harcát békém poharába.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elegyítvén harcát — nem az ő dolgába. »
Elegyíti harcát békém poharába.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.57
De micsoda harc ez, mely vakon így lázad ?
 
n.58
Gondolom, ez játék ;
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« valamelly »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vadászat ;
 
n.59
Mint öreg embertől hallani még hellyel,
 
n.60
Hogy apáink néha éltek
ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« olyan »
ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csellel.
 
 
 
n.61
Hanem attól tartok, ő teszi, ő bánja :
 
n.62
Másszor a had nem gyűl, ha megint kivánja,
 
n.63
Akkor se', ha fegyver igazán kell majdan ;
 
n.64
Így Etele csúfra
maga marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maga marad »
[törölt]
«
maga lészen
Beszúrás
»
[törölt]
«
benn marad a
Beszúrás
»
maga marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajban.
 
 
 
n.65
Erre az ősz Detre :
No no !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
No-no!
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
No no !
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— halkan inti,
 
n.66
Tudja öcséd mit tesz ; hogy kedve szerinti
 
n.67
A népnek ez újság ; s gyülekezvén hadra,
 
n.68
Örömestebb fordul lakomára, vadra.
 
 
 
n.69
Nem csoda, e játék ha neked nem tetsző,
 
n.70
Meglásd, mire vége, milyen
ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ember »
[törölt]
«
urad
Beszúrás
»
ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ő ;
 
n.71
És te magad kérded
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S te magad azt kérded »
És te magad kérded
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: »Buda király hol van ?
 
n.72
Csak üres árnyékát
taposom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapodom »
taposom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a porban.«
 
 
 
n.73
Ily szócsere lőn ott. Hanem Etelének
 
n.74
Mi gondja ezekre s valamit beszélnek ;
 
n.75
Ő kora hajnaltól paripán
ül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
űl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
estig,
 
n.76
Ő legelőször kél,
legutolszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« legutószor »
legutolszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fekszik.
 
 
 
n.77
Hadait fárasztja, töri a mezőben,
 
n.78
Déli napon
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, mint viharos időben,
 
n.79
Ő maga legtöbbet ázik, alél, fárad,
 
n.80
Hosszú sovány böjtben szomju inye szárad.
 
 
 
n.81
Rendeli a népet zászlókba nemenkint,
 
n.82
Külön ismét osztja, szedi fegyverenkint ;
 
n.83
Hét nemet így állat, régi szokást nézve,
 
n.84
Mind a hetet oztán szeli több uj részre.
 
 
 
n.85
Sereg ott seregből csapatonkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyilas ott nyilassal csapatonkint »
Sereg ott seregből csapatonként
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Sereg ott seregből csapatonként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
válik,
 
n.86
Dárdavetőt, íjászt
külön egybeállit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« külön-külön »
[törölt]
«
külön ágra
Beszúrás
»
külön egybe
Beszúrás
állit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.87
Lovagot külön csap kaszás szekerektől,
 
n.88
Vár-bakoló eszközt másféle szerektől.
 
 
 
n.89
Kürtszóval egész nap gyors rendre kapatja :
 
n.90
Kiki szabott helyét mint nyil odahagyja,
 
n.91
S vissza megint
fusson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álljon »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« térjen »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
egy bizonyos jelre ;
 
n.92
Zavaros bomlásból rend legyen egyszerre.
 
 
 
n.93
Kürtölteti: »nemre !« akkor a nép oszlik,
 
n.94
Hét nagy egész törzsbe, neme szerint, foszlik ;
 
n.95
Kürtölteti: »hadra !« — ekkor az egyféle
 
n.96
Fegyver külön
indul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll mind »
indul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
indul
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga tett helyére.
 
 
 
n.97
Mint olaj a víztől, bár összevegyítnék,
 
n.98
Elvál, maga társát
felkeresi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
felkeresi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fölkeresi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mindég :
 
n.99
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy Etel ám bármint hadait zavarja »
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Helyre legottan gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rendbe megint oszlik »
[törölt]
«
Szép rendbe verődnek
Beszúrás
»
Helyre legottan gyűl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mihelyest akarja.
 
 
 
n.101
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« S mint az ügyes kártyás, csuda »
S mint elegyes kártyát csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szemfényvesztő
 
n.102
Más rendbe
varázsol, ha lecsap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« büvöl, ha egyet int »
varázsol, ha lecsap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vessző :
 
n.103
Etele azonkép
hadai forgását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaival bánik »
hadai forgását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.104
Keze intésével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csupa egy intéssel »
Keze intésével
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
intézi varázsát.
 
 
 
n.105
Néha ugyan történt, hogy — mint anya végett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Olykor esik, hogy mint maga nyája végett »
n
Jegyzet (áthúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.106
Egyedül két nyáj közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Két nyáj közt egyedül »
Egyedül két nyáj közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsi bárány béget, —
 
n.107
valaki nem lelte, hol az ő állása :
 
n.108
Jaj neki, hogy
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilykor »
útban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele meglássa !
 
 
 
n.109
Van úgy, az egész nép, mint vert had, elomlik,
 
n.110
Száguldva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy puszta »
Száguldva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőben szanaszét iramlik :
 
n.111
De, mikép nagy foltja sereges madárnak,
 
n.112
Mind sorba
verődnek, mielőtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« verődik, mielőtt »
verődnek, mielőtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
verődnek mielőtt
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
leszállnak.
 
 
 
n.113
Van, hogy egész tábor
kapu módra fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kapu megfordul »
[törölt]
«
mint egy kapu fordul
Beszúrás
»
kapu módra fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Minden csapat éllel meredez a sorbul ;
 
n.115
Mint gyermeki játék —
csürcsavarintóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csűrcsavarintóban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Sarkon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sarkán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
forog egy vég, más szilaj ugróban.
 
 
 
n.117
S valamint jó béres kezében az ostor :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S valamint jó béres kezében az ostor :
Beszúrás
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.119
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.120
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.121
igy a király napról sergét töri napra ;
 
n.122
Néha meg álmából éjjel veri talpra,
 
n.123
Esteli éhomra falatozván máskor,
 
n.124
Megriad a kürtszó, első harapáskor.
 
 
 
n.125
De, ha nehéz munkán sanyarta eléggé,
 
n.126
Hagy pihenőt közben ; becsüli vendéggé
 
n.127
Bő hússal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hússal »
n
Jegyzet (kitörölve)
Bő hússal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üdíti, jókedvÜ itallal :
 
n.128
Ki gondol ilyenkor testi viadallal!
 
 
 
n.129
Sok legelő nyáját terelik a pusztán :
 
n.130
Ha levágnak egyet, jő második oztán ;
 
n.131
Így rendre gulyáit a nagy sereg éli,
 
n.132
Ura
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(Etele) — Ura
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gazdagságát jóllakva dicséri.
 
 
 
n.133
Nem is emlegettek ott egyebet nála,
 
n.134
Etele a húnok igazi királya ;
 
n.135
A legutolsó is érzi magát jobbnak :
 
n.136
Etele nagyságán gondolja nagyobbnak.
 
 
 
n.137
Büszkén valamennyi érzi a hún ember :
 
n.138
Hogy, ki vala csepp víz, ő ezután tenger. —
 
n.139
Így Etelét, mondom, sokat emlegették ;
 
n.140
Buda király meghalt, tán el is temették.
 
 
 
n.141
És bizony akkor már csak Etelén álla,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyedül a hunnak mar … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.142
Maradni a népnek egyedül királya :
 
n.143
De
hite
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
hite
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem szellő, s nem nyil, melyet ellő ;
 
n.144
Jó Buda
bátyjához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bátyához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bátyjához
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szereteti kellő.
 
 
 
n.145
Azért, mikor a
nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« had »
nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
immár keze alatt
 
n.146
Betanult eléggé, mint a parancsolat,
 
n.147
Hadait állásban hagyja kivül
rendén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendben »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.148
Maga szól Budának, palotába menvén :
 
 
 
n.149
Bátya, ne vedd tőlem e hadi cselt zokon !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bátya zokon tőlem »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.150
Titkomat elzárni vala méltó okom ;
 
n.151
Amit adál kardot,
néztem, ugyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kitanultam »
néztem ugyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó-e ?
 
n.152
Megforgattam, ugyan harcolni való-e ?
 
 
 
n.153
Jól vág
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jól mondja »
Jól vág
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. De te mostan jövel és szemléljed,
 
n.154
Mutasd a seregnek királyi személyed ;
 
n.155
Háború nincs, mondjad, de vadászat s béke :
 
n.156
Teli
nemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öreg »
nemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vaddal a Mátra vidéke.
 
 
 
n.157
Szóla, erős kézben
melegitve jobbját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« jobbját melegitve »
melegitve jobbját
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.158
Elméje Budának hányta
ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagyon »
ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habját,
 
n.159
Nem tudta,
mitévő legyen e dologgal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mitévő is legyen e jobbal »
mitévő legyen e dologgal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.160
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak miután Detre szemmel »igent« vá … »
[törölt]
«
Mig Detre szemével lopva »igen«t vágván
Beszúrás
»
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
Beszúrás
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indult »
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.161
Akkor pedig öccsét bízván megölelte,
 
n.162
Szeme könnybe lábadt, repesett a lelke ;
 
n.163
Sátor elé mindjárt vezeték fő ménjét,
 
n.164
Mutatta hadának királyi személyét.
 
 
 
n.165
Egyszer a had s kétszer Buda szaván forga,
 
n.166
(
Öccse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele »
Öccse
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mi jelt adjon, súgván neki sorba') ;
 
n.167
Seregek bomlását szemlélte
csodával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
csudával
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csodával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.168
Mellyet maga intéz jeladó
jobbjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavával »
jobbjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.169
És nézni tovább még volna talán kedve :
 
n.170
Hanem abbahagyta,
csúful
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kissé »
csúful
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megijedve,
 
n.171
Mikor, vele szemben, megeresztett kantár-
 
n.172
S hegyezett kopjával, tör vala egy dandár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S szegezett kopjával »
S hegyezett kopjával
Beszúrás
[törölt]
« jőve egész dandár »
jő vala nagy dandár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Négy lépésre a had,
mint szikla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« egyszerre »
mint szikla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, megállott ;
 
n.174
De Buda
lelkében
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« királyban »
lelkében
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gyanu felvillámlott,
 
n.175
S
megfutna bizonnyal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megfut vala csúnyán »
[törölt]
«
megfut vala szörnyen
Beszúrás
»
megfutna bizonnyal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha Etel nem tartja,
n
Jegyzet Xenophon Anabasisában van hasonló jelenet, mikor a sereg, gyakorlat közben áltámadásba megy át, mi a nézőket megrettenti. — ( Versényi György : B. H. egyik epizódja.It., 1914. IV. 65. 1.)
 
n.176
Maga is ott állván, s mosolyogván rajta.
 
 
 
n.177
Mégsem vala kedve
játszani több harcot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézni tovább harcot »
játszani több harcot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.178
Szégyelte is ezt az iménti kudarcot ;
 
n.179
Fenszóval a béke örömét tudatta,
 
n.180
Szájába miképen Etele hős adta.
 
 
 
n.181
Hallván pedig a nép hirtelen a békét,
 
n.182
S hajtani hogy meg kell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S meghajtani hogy kell »
S hajtani hogy meg kell
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a Mátra vidékét :
 
n.183
Elkezde
hadastól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a tábor »
hadastul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ujjongva nevetni,
 
n.184
Etelét ujjongva hosszasan éltetni.
 
 
 
n.185
Egy szörnyű kiáltás lőn az egész tábor,
 
n.186
Még a siket föld is rendült bele távol,
 
n.187
Meghallotta nevét az is új urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (Kitörölt sorok)
[törölt]
« Nem sok idő múlván »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.188
Etele, Etele, Etele királynak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lakomát (egész nap) későig űlete a haddal »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Másnap elinditá »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Ő pedig áldozván lakomát a haddal,
 
n.190
Másnap elindítá kora
pitymalattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« viradattal »
pitymalattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pitymalattal
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.191
Merre felé a
Bükk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Bükk (hegy)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
borul es a Mátra —
 
n.192
Hanem e beszédből marad is még hátra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján a költő írásával: 48 vers sza k .—A jobb sarokban: Eddig : I. ….….….….…... 38 II. ….….….….…... 42 III. ….….….….….. 45 IV. ….….….….…... 48 173 vsz.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  NEGYEDIK ÉNEK  
  A vadászat.  
 
 
n.1
Parancsol a húnok ifiabb királya,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul a véres kard »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.2
Kard az egész földet véresen bejárja :
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
nál nyil (XI.) ; a véres kard Árpádkori. »A hunoknál — írja
Thierry
Thierry Amadé
— mint később a mongoloknál, a nagy vadászat politikai intézmény volt, avégből, hogy a seregeket örökké lihegésben tartsa, s rendeltetése lévén, a háborút kénytelen béke idején helyettesíteni, annak mintegy előképül szolgált. Dsingiz khán törvénykönyvében azt a vitéz iskolájának nevezi. — Egy egész hadtest, közepett a királlyal, … intézte a roppant hajtóvadászatokat.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. I., 68. 1.)
 
n.3
Fegyverviselő nép mindenki felüljön,
 
n.4
Buda szállására, hadi szerbe gyüljön.
 
 
 
n.5
S indul
az ádáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a véres »
az ádáz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kard, mintha tüzes villám ;
 
n.6
Karikáit a hír hányja, mikép hullám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Valaki meglátja, küldi tovább nyilván »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.7
Adja tovább a jelt, ki belátja távol :
 
n.8
Viszi lovas ember, az is lóhalálbol.
 
 
 
n.9
Mint rengetegen fut
zaja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
[törölt]
«
neszi
Beszúrás
»
zaja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
robbanásnak,
 
n.10
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Adja tovább erdő, fa, liget egymásnak »
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.11
Itt elhal, odább még csak azután gerjed :
 
n.12
Tanyára tanyáról a hír
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nesze »
szava
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terjed.
 
 
 
n.13
Egy nap
elég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« alig »
elég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kettő — de bizonnyal három,
 
n.14
Hogy kint legyen a kard
a messze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« körül a »
a messze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
határon ;
 
n.15
Körül a szomszédság valamennyi reszket :
 
n.16
Vajh, kire
a szörnyűk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hunok »
a szörnyűk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mostan fegyverkeztek !
 
 
 
n.17
Ámde húnok földjén meleg öröm
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hunok szállásin meleg élet »
Ámde hunok földjén meleg öröm
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pezsdül,
 
n.18
Felzajlik az élet, mely
pang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« foly »
pang
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala restül ;
 
n.19
Mint reggeli hűs víz tunya álmos arcra :
 
n.20
Oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
léleküdítő e káltás : harcra !
 
 
 
n.21
Ott régi kaland jut eszibe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Régi csatázás jut eszébe »
régi kaland(ja) jut eszibe a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vénnek,
 
n.22
Melyet maga is már feledett s az ének ;
 
n.23
Holt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint »
Holt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sebhely is érez idő változásán ;
 
n.24
Emlékezet újul hadi hír hallásán.
 
 
 
n.25
Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez,
 
n.26
Szól komolyan, ritkán, annál többet végez,
 
n.27
Paripát fényessé, fegyverit élessé,
 
n.28
Teszi sok szerszámát
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy-rettenetessé
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.29
De a fiatalság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem az ifjuság »
De a fiatalság
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mely harcra szokatlan,
 
n.30
Békés Buda évin nőtt fel tanulatlan,
 
n.31
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint büszke csikó, ha elereszti »
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jászol,
 
n.32
Tör, ront, szalad, ugrál, ide-oda gázol.
 
 
 
n.33
Otthon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem »
Otthon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fehérnép sem dolga-felejtő,
 
n.34
Sürög a kezében tarka szinü fejtő,
 
n.35
Hímzi ura szűrjét, szép tiszta ruháit ;
 
n.36
Titkon eped, könnyez, férje után áhit.
 
 
 
n.37
Még a
gyermek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
gyerek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gyermek
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
is mind háborukat majmol,
 
n.38
Nádparipán nyillal, kelevézzel bajmol,
 
n.39
Kard, paizs a játék ; vele
alszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyugszik »
alszik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ébred ; —
 
n.40
Így felabajgatta Etele a népet.
 
 
 
n.41
S már
Budaszállásán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Buda szálláson
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
gyűl a sereg össze,
 
n.42
Körül a sík pusztát lepi sűrűn, messze ;
 
n.43
Annyi hegyes sátor terem a
friss zöldben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sik földben »
friss zöldben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.44
Mennyi vakond-túrás nincs puha mezőben.
 
 
 
n.45
Kin hogy Buda
bajnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
király
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajnok
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
körül eltekintett,
 
n.46
Meddig szeme
látta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látott »
látta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, be se' látta mindet :
 
n.47
Jobbra fejét s balra komolyan
hintálván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csóválván »
hintálván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.48
Mond az öreg szásznak, vele együtt állván :
 
 
 
n.49
Én nem tudom, e nép mire
gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mostanság,
 
n.50
Avvagy mire véljem Etele parancsát :
 
n.51
Tudtomra körösleg vagyon áldott béke,
 
n.52
Nincsen is a húnnak sehol ellensége.
 
 
 
n.53
Másképp se javallom, igazat megvallván,
 
n.54
Mert enyim a pálca, most, béke uralmán,
 
n.55
Népemet a nyájtól zaklatja hiába,
 
n.56
Elegyíti harcát békém poharába.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elegyítvén harcát — nem az ő dolgába. »
Elegyíti harcát békém poharába.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.57
De micsoda harc ez, mely vakon így lázad ?
 
n.58
Gondolom, ez játék ;
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« valamelly »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vadászat ;
 
n.59
Mint öreg embertől hallani még hellyel,
 
n.60
Hogy apáink néha éltek
ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« olyan »
ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csellel.
 
 
 
n.61
Hanem attól tartok, ő teszi, ő bánja :
 
n.62
Másszor a had nem gyűl, ha megint kivánja,
 
n.63
Akkor se', ha fegyver igazán kell majdan ;
 
n.64
Így Etele csúfra
maga marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maga marad »
[törölt]
«
maga lészen
Beszúrás
»
[törölt]
«
benn marad a
Beszúrás
»
maga marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajban.
 
 
 
n.65
Erre az ősz Detre :
No no !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
No-no!
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
No no !
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— halkan inti,
 
n.66
Tudja öcséd mit tesz ; hogy kedve szerinti
 
n.67
A népnek ez újság ; s gyülekezvén hadra,
 
n.68
Örömestebb fordul lakomára, vadra.
 
 
 
n.69
Nem csoda, e játék ha neked nem tetsző,
 
n.70
Meglásd, mire vége, milyen
ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ember »
[törölt]
«
urad
Beszúrás
»
ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ő ;
 
n.71
És te magad kérded
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S te magad azt kérded »
És te magad kérded
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: »Buda király hol van ?
 
n.72
Csak üres árnyékát
taposom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapodom »
taposom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a porban.«
 
 
 
n.73
Ily szócsere lőn ott. Hanem Etelének
 
n.74
Mi gondja ezekre s valamit beszélnek ;
 
n.75
Ő kora hajnaltól paripán
ül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
űl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
estig,
 
n.76
Ő legelőször kél,
legutolszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« legutószor »
legutolszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fekszik.
 
 
 
n.77
Hadait fárasztja, töri a mezőben,
 
n.78
Déli napon
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, mint viharos időben,
 
n.79
Ő maga legtöbbet ázik, alél, fárad,
 
n.80
Hosszú sovány böjtben szomju inye szárad.
 
 
 
n.81
Rendeli a népet zászlókba nemenkint,
 
n.82
Külön ismét osztja, szedi fegyverenkint ;
 
n.83
Hét nemet így állat, régi szokást nézve,
 
n.84
Mind a hetet oztán szeli több uj részre.
 
 
 
n.85
Sereg ott seregből csapatonkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyilas ott nyilassal csapatonkint »
Sereg ott seregből csapatonként
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Sereg ott seregből csapatonként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
válik,
 
n.86
Dárdavetőt, íjászt
külön egybeállit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« külön-külön »
[törölt]
«
külön ágra
Beszúrás
»
külön egybe
Beszúrás
állit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.87
Lovagot külön csap kaszás szekerektől,
 
n.88
Vár-bakoló eszközt másféle szerektől.
 
 
 
n.89
Kürtszóval egész nap gyors rendre kapatja :
 
n.90
Kiki szabott helyét mint nyil odahagyja,
 
n.91
S vissza megint
fusson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álljon »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« térjen »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
egy bizonyos jelre ;
 
n.92
Zavaros bomlásból rend legyen egyszerre.
 
 
 
n.93
Kürtölteti: »nemre !« akkor a nép oszlik,
 
n.94
Hét nagy egész törzsbe, neme szerint, foszlik ;
 
n.95
Kürtölteti: »hadra !« — ekkor az egyféle
 
n.96
Fegyver külön
indul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll mind »
indul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
indul
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga tett helyére.
 
 
 
n.97
Mint olaj a víztől, bár összevegyítnék,
 
n.98
Elvál, maga társát
felkeresi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
felkeresi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fölkeresi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mindég :
 
n.99
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy Etel ám bármint hadait zavarja »
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Helyre legottan gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rendbe megint oszlik »
[törölt]
«
Szép rendbe verődnek
Beszúrás
»
Helyre legottan gyűl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mihelyest akarja.
 
 
 
n.101
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« S mint az ügyes kártyás, csuda »
S mint elegyes kártyát csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szemfényvesztő
 
n.102
Más rendbe
varázsol, ha lecsap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« büvöl, ha egyet int »
varázsol, ha lecsap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vessző :
 
n.103
Etele azonkép
hadai forgását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaival bánik »
hadai forgását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.104
Keze intésével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csupa egy intéssel »
Keze intésével
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
intézi varázsát.
 
 
 
n.105
Néha ugyan történt, hogy — mint anya végett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Olykor esik, hogy mint maga nyája végett »
n
Jegyzet (áthúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.106
Egyedül két nyáj közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Két nyáj közt egyedül »
Egyedül két nyáj közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsi bárány béget, —
 
n.107
valaki nem lelte, hol az ő állása :
 
n.108
Jaj neki, hogy
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilykor »
útban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele meglássa !
 
 
 
n.109
Van úgy, az egész nép, mint vert had, elomlik,
 
n.110
Száguldva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy puszta »
Száguldva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőben szanaszét iramlik :
 
n.111
De, mikép nagy foltja sereges madárnak,
 
n.112
Mind sorba
verődnek, mielőtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« verődik, mielőtt »
verődnek, mielőtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
verődnek mielőtt
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
leszállnak.
 
 
 
n.113
Van, hogy egész tábor
kapu módra fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kapu megfordul »
[törölt]
«
mint egy kapu fordul
Beszúrás
»
kapu módra fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Minden csapat éllel meredez a sorbul ;
 
n.115
Mint gyermeki játék —
csürcsavarintóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csűrcsavarintóban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Sarkon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sarkán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
forog egy vég, más szilaj ugróban.
 
 
 
n.117
S valamint jó béres kezében az ostor :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S valamint jó béres kezében az ostor :
Beszúrás
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.119
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.120
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.121
igy a király napról sergét töri napra ;
 
n.122
Néha meg álmából éjjel veri talpra,
 
n.123
Esteli éhomra falatozván máskor,
 
n.124
Megriad a kürtszó, első harapáskor.
 
 
 
n.125
De, ha nehéz munkán sanyarta eléggé,
 
n.126
Hagy pihenőt közben ; becsüli vendéggé
 
n.127
Bő hússal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hússal »
n
Jegyzet (kitörölve)
Bő hússal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üdíti, jókedvÜ itallal :
 
n.128
Ki gondol ilyenkor testi viadallal!
 
 
 
n.129
Sok legelő nyáját terelik a pusztán :
 
n.130
Ha levágnak egyet, jő második oztán ;
 
n.131
Így rendre gulyáit a nagy sereg éli,
 
n.132
Ura
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(Etele) — Ura
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gazdagságát jóllakva dicséri.
 
 
 
n.133
Nem is emlegettek ott egyebet nála,
 
n.134
Etele a húnok igazi királya ;
 
n.135
A legutolsó is érzi magát jobbnak :
 
n.136
Etele nagyságán gondolja nagyobbnak.
 
 
 
n.137
Büszkén valamennyi érzi a hún ember :
 
n.138
Hogy, ki vala csepp víz, ő ezután tenger. —
 
n.139
Így Etelét, mondom, sokat emlegették ;
 
n.140
Buda király meghalt, tán el is temették.
 
 
 
n.141
És bizony akkor már csak Etelén álla,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyedül a hunnak mar … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.142
Maradni a népnek egyedül királya :
 
n.143
De
hite
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
hite
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem szellő, s nem nyil, melyet ellő ;
 
n.144
Jó Buda
bátyjához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bátyához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bátyjához
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szereteti kellő.
 
 
 
n.145
Azért, mikor a
nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« had »
nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
immár keze alatt
 
n.146
Betanult eléggé, mint a parancsolat,
 
n.147
Hadait állásban hagyja kivül
rendén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendben »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.148
Maga szól Budának, palotába menvén :
 
 
 
n.149
Bátya, ne vedd tőlem e hadi cselt zokon !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bátya zokon tőlem »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.150
Titkomat elzárni vala méltó okom ;
 
n.151
Amit adál kardot,
néztem, ugyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kitanultam »
néztem ugyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó-e ?
 
n.152
Megforgattam, ugyan harcolni való-e ?
 
 
 
n.153
Jól vág
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jól mondja »
Jól vág
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. De te mostan jövel és szemléljed,
 
n.154
Mutasd a seregnek királyi személyed ;
 
n.155
Háború nincs, mondjad, de vadászat s béke :
 
n.156
Teli
nemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öreg »
nemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vaddal a Mátra vidéke.
 
 
 
n.157
Szóla, erős kézben
melegitve jobbját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« jobbját melegitve »
melegitve jobbját
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.158
Elméje Budának hányta
ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagyon »
ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habját,
 
n.159
Nem tudta,
mitévő legyen e dologgal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mitévő is legyen e jobbal »
mitévő legyen e dologgal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.160
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak miután Detre szemmel »igent« vá … »
[törölt]
«
Mig Detre szemével lopva »igen«t vágván
Beszúrás
»
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
Beszúrás
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indult »
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.161
Akkor pedig öccsét bízván megölelte,
 
n.162
Szeme könnybe lábadt, repesett a lelke ;
 
n.163
Sátor elé mindjárt vezeték fő ménjét,
 
n.164
Mutatta hadának királyi személyét.
 
 
 
n.165
Egyszer a had s kétszer Buda szaván forga,
 
n.166
(
Öccse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele »
Öccse
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mi jelt adjon, súgván neki sorba') ;
 
n.167
Seregek bomlását szemlélte
csodával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
csudával
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csodával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.168
Mellyet maga intéz jeladó
jobbjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavával »
jobbjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.169
És nézni tovább még volna talán kedve :
 
n.170
Hanem abbahagyta,
csúful
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kissé »
csúful
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megijedve,
 
n.171
Mikor, vele szemben, megeresztett kantár-
 
n.172
S hegyezett kopjával, tör vala egy dandár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S szegezett kopjával »
S hegyezett kopjával
Beszúrás
[törölt]
« jőve egész dandár »
jő vala nagy dandár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Négy lépésre a had,
mint szikla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« egyszerre »
mint szikla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, megállott ;
 
n.174
De Buda
lelkében
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« királyban »
lelkében
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gyanu felvillámlott,
 
n.175
S
megfutna bizonnyal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megfut vala csúnyán »
[törölt]
«
megfut vala szörnyen
Beszúrás
»
megfutna bizonnyal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha Etel nem tartja,
n
Jegyzet Xenophon Anabasisában van hasonló jelenet, mikor a sereg, gyakorlat közben áltámadásba megy át, mi a nézőket megrettenti. — ( Versényi György : B. H. egyik epizódja.It., 1914. IV. 65. 1.)
 
n.176
Maga is ott állván, s mosolyogván rajta.
 
 
 
n.177
Mégsem vala kedve
játszani több harcot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézni tovább harcot »
játszani több harcot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.178
Szégyelte is ezt az iménti kudarcot ;
 
n.179
Fenszóval a béke örömét tudatta,
 
n.180
Szájába miképen Etele hős adta.
 
 
 
n.181
Hallván pedig a nép hirtelen a békét,
 
n.182
S hajtani hogy meg kell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S meghajtani hogy kell »
S hajtani hogy meg kell
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a Mátra vidékét :
 
n.183
Elkezde
hadastól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a tábor »
hadastul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ujjongva nevetni,
 
n.184
Etelét ujjongva hosszasan éltetni.
 
 
 
n.185
Egy szörnyű kiáltás lőn az egész tábor,
 
n.186
Még a siket föld is rendült bele távol,
 
n.187
Meghallotta nevét az is új urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (Kitörölt sorok)
[törölt]
« Nem sok idő múlván »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.188
Etele, Etele, Etele királynak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lakomát (egész nap) későig űlete a haddal »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Másnap elinditá »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Ő pedig áldozván lakomát a haddal,
 
n.190
Másnap elindítá kora
pitymalattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« viradattal »
pitymalattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pitymalattal
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.191
Merre felé a
Bükk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Bükk (hegy)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
borul es a Mátra —
 
n.192
Hanem e beszédből marad is még hátra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján a költő írásával: 48 vers sza k .—A jobb sarokban: Eddig : I. ….….….….…... 38 II. ….….….….…... 42 III. ….….….….….. 45 IV. ….….….….…... 48 173 vsz.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  NEGYEDIK ÉNEK  
  A vadászat.  
 
 
n.1
Parancsol a húnok ifiabb királya,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul a véres kard »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.2
Kard az egész földet véresen bejárja :
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
nál nyil (XI.) ; a véres kard Árpádkori. »A hunoknál — írja
Thierry
Thierry Amadé
— mint később a mongoloknál, a nagy vadászat politikai intézmény volt, avégből, hogy a seregeket örökké lihegésben tartsa, s rendeltetése lévén, a háborút kénytelen béke idején helyettesíteni, annak mintegy előképül szolgált. Dsingiz khán törvénykönyvében azt a vitéz iskolájának nevezi. — Egy egész hadtest, közepett a királlyal, … intézte a roppant hajtóvadászatokat.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. I., 68. 1.)
 
n.3
Fegyverviselő nép mindenki felüljön,
 
n.4
Buda szállására, hadi szerbe gyüljön.
 
 
 
n.5
S indul
az ádáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a véres »
az ádáz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kard, mintha tüzes villám ;
 
n.6
Karikáit a hír hányja, mikép hullám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Valaki meglátja, küldi tovább nyilván »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.7
Adja tovább a jelt, ki belátja távol :
 
n.8
Viszi lovas ember, az is lóhalálbol.
 
 
 
n.9
Mint rengetegen fut
zaja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
[törölt]
«
neszi
Beszúrás
»
zaja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
robbanásnak,
 
n.10
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Adja tovább erdő, fa, liget egymásnak »
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.11
Itt elhal, odább még csak azután gerjed :
 
n.12
Tanyára tanyáról a hír
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nesze »
szava
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terjed.
 
 
 
n.13
Egy nap
elég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« alig »
elég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kettő — de bizonnyal három,
 
n.14
Hogy kint legyen a kard
a messze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« körül a »
a messze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
határon ;
 
n.15
Körül a szomszédság valamennyi reszket :
 
n.16
Vajh, kire
a szörnyűk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hunok »
a szörnyűk
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mostan fegyverkeztek !
 
 
 
n.17
Ámde húnok földjén meleg öröm
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hunok szállásin meleg élet »
Ámde hunok földjén meleg öröm
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pezsdül,
 
n.18
Felzajlik az élet, mely
pang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« foly »
pang
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala restül ;
 
n.19
Mint reggeli hűs víz tunya álmos arcra :
 
n.20
Oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
léleküdítő e káltás : harcra !
 
 
 
n.21
Ott régi kaland jut eszibe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Régi csatázás jut eszébe »
régi kaland(ja) jut eszibe a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vénnek,
 
n.22
Melyet maga is már feledett s az ének ;
 
n.23
Holt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint »
Holt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sebhely is érez idő változásán ;
 
n.24
Emlékezet újul hadi hír hallásán.
 
 
 
n.25
Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez,
 
n.26
Szól komolyan, ritkán, annál többet végez,
 
n.27
Paripát fényessé, fegyverit élessé,
 
n.28
Teszi sok szerszámát
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nagy rettenetessé
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy-rettenetessé
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.29
De a fiatalság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem az ifjuság »
De a fiatalság
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mely harcra szokatlan,
 
n.30
Békés Buda évin nőtt fel tanulatlan,
 
n.31
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint büszke csikó, ha elereszti »
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jászol,
 
n.32
Tör, ront, szalad, ugrál, ide-oda gázol.
 
 
 
n.33
Otthon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem »
Otthon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fehérnép sem dolga-felejtő,
 
n.34
Sürög a kezében tarka szinü fejtő,
 
n.35
Hímzi ura szűrjét, szép tiszta ruháit ;
 
n.36
Titkon eped, könnyez, férje után áhit.
 
 
 
n.37
Még a
gyermek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
gyerek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gyermek
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
is mind háborukat majmol,
 
n.38
Nádparipán nyillal, kelevézzel bajmol,
 
n.39
Kard, paizs a játék ; vele
alszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyugszik »
alszik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ébred ; —
 
n.40
Így felabajgatta Etele a népet.
 
 
 
n.41
S már
Budaszállásán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Buda szálláson
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
gyűl a sereg össze,
 
n.42
Körül a sík pusztát lepi sűrűn, messze ;
 
n.43
Annyi hegyes sátor terem a
friss zöldben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sik földben »
friss zöldben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.44
Mennyi vakond-túrás nincs puha mezőben.
 
 
 
n.45
Kin hogy Buda
bajnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
király
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajnok
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
körül eltekintett,
 
n.46
Meddig szeme
látta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látott »
látta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, be se' látta mindet :
 
n.47
Jobbra fejét s balra komolyan
hintálván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csóválván »
hintálván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.48
Mond az öreg szásznak, vele együtt állván :
 
 
 
n.49
Én nem tudom, e nép mire
gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mostanság,
 
n.50
Avvagy mire véljem Etele parancsát :
 
n.51
Tudtomra körösleg vagyon áldott béke,
 
n.52
Nincsen is a húnnak sehol ellensége.
 
 
 
n.53
Másképp se javallom, igazat megvallván,
 
n.54
Mert enyim a pálca, most, béke uralmán,
 
n.55
Népemet a nyájtól zaklatja hiába,
 
n.56
Elegyíti harcát békém poharába.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elegyítvén harcát — nem az ő dolgába. »
Elegyíti harcát békém poharába.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.57
De micsoda harc ez, mely vakon így lázad ?
 
n.58
Gondolom, ez játék ;
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« valamelly »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vadászat ;
 
n.59
Mint öreg embertől hallani még hellyel,
 
n.60
Hogy apáink néha éltek
ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« olyan »
ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csellel.
 
 
 
n.61
Hanem attól tartok, ő teszi, ő bánja :
 
n.62
Másszor a had nem gyűl, ha megint kivánja,
 
n.63
Akkor se', ha fegyver igazán kell majdan ;
 
n.64
Így Etele csúfra
maga marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maga marad »
[törölt]
«
maga lészen
Beszúrás
»
[törölt]
«
benn marad a
Beszúrás
»
maga marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bajban.
 
 
 
n.65
Erre az ősz Detre :
No no !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
No-no!
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
No no !
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— halkan inti,
 
n.66
Tudja öcséd mit tesz ; hogy kedve szerinti
 
n.67
A népnek ez újság ; s gyülekezvén hadra,
 
n.68
Örömestebb fordul lakomára, vadra.
 
 
 
n.69
Nem csoda, e játék ha neked nem tetsző,
 
n.70
Meglásd, mire vége, milyen
ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ember »
[törölt]
«
urad
Beszúrás
»
ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lesz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ő ;
 
n.71
És te magad kérded
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S te magad azt kérded »
És te magad kérded
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: »Buda király hol van ?
 
n.72
Csak üres árnyékát
taposom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapodom »
taposom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a porban.«
 
 
 
n.73
Ily szócsere lőn ott. Hanem Etelének
 
n.74
Mi gondja ezekre s valamit beszélnek ;
 
n.75
Ő kora hajnaltól paripán
ül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
űl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
estig,
 
n.76
Ő legelőször kél,
legutolszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« legutószor »
legutolszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fekszik.
 
 
 
n.77
Hadait fárasztja, töri a mezőben,
 
n.78
Déli napon
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, mint viharos időben,
 
n.79
Ő maga legtöbbet ázik, alél, fárad,
 
n.80
Hosszú sovány böjtben szomju inye szárad.
 
 
 
n.81
Rendeli a népet zászlókba nemenkint,
 
n.82
Külön ismét osztja, szedi fegyverenkint ;
 
n.83
Hét nemet így állat, régi szokást nézve,
 
n.84
Mind a hetet oztán szeli több uj részre.
 
 
 
n.85
Sereg ott seregből csapatonkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyilas ott nyilassal csapatonkint »
Sereg ott seregből csapatonként
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Sereg ott seregből csapatonként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
válik,
 
n.86
Dárdavetőt, íjászt
külön egybeállit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« külön-külön »
[törölt]
«
külön ágra
Beszúrás
»
külön egybe
Beszúrás
állit
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.87
Lovagot külön csap kaszás szekerektől,
 
n.88
Vár-bakoló eszközt másféle szerektől.
 
 
 
n.89
Kürtszóval egész nap gyors rendre kapatja :
 
n.90
Kiki szabott helyét mint nyil odahagyja,
 
n.91
S vissza megint
fusson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álljon »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« térjen »
fusson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
egy bizonyos jelre ;
 
n.92
Zavaros bomlásból rend legyen egyszerre.
 
 
 
n.93
Kürtölteti: »nemre !« akkor a nép oszlik,
 
n.94
Hét nagy egész törzsbe, neme szerint, foszlik ;
 
n.95
Kürtölteti: »hadra !« — ekkor az egyféle
 
n.96
Fegyver külön
indul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll mind »
indul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
indul
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga tett helyére.
 
 
 
n.97
Mint olaj a víztől, bár összevegyítnék,
 
n.98
Elvál, maga társát
felkeresi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
felkeresi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fölkeresi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
mindég :
 
n.99
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Úgy Etel ám bármint hadait zavarja »
Úgy Etel is bármint seregét zavarja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Helyre legottan gyűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rendbe megint oszlik »
[törölt]
«
Szép rendbe verődnek
Beszúrás
»
Helyre legottan gyűl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mihelyest akarja.
 
 
 
n.101
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« S mint az ügyes kártyás, csuda »
S mint elegyes kártyát csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S mint elegyes kártyát csuda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szemfényvesztő
 
n.102
Más rendbe
varázsol, ha lecsap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« büvöl, ha egyet int »
varázsol, ha lecsap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vessző :
 
n.103
Etele azonkép
hadai forgását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaival bánik »
hadai forgását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.104
Keze intésével
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csupa egy intéssel »
Keze intésével
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
intézi varázsát.
 
 
 
n.105
Néha ugyan történt, hogy — mint anya végett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Olykor esik, hogy mint maga nyája végett »
n
Jegyzet (áthúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.106
Egyedül két nyáj közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Két nyáj közt egyedül »
Egyedül két nyáj közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsi bárány béget, —
 
n.107
valaki nem lelte, hol az ő állása :
 
n.108
Jaj neki, hogy
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilykor »
útban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele meglássa !
 
 
 
n.109
Van úgy, az egész nép, mint vert had, elomlik,
 
n.110
Száguldva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy puszta »
Száguldva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőben szanaszét iramlik :
 
n.111
De, mikép nagy foltja sereges madárnak,
 
n.112
Mind sorba
verődnek, mielőtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« verődik, mielőtt »
verődnek, mielőtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
verődnek mielőtt
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
leszállnak.
 
 
 
n.113
Van, hogy egész tábor
kapu módra fordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kapu megfordul »
[törölt]
«
mint egy kapu fordul
Beszúrás
»
kapu módra fordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Minden csapat éllel meredez a sorbul ;
 
n.115
Mint gyermeki játék —
csürcsavarintóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csűrcsavarintóban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Sarkon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sarkán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
forog egy vég, más szilaj ugróban.
 
 
 
n.117
S valamint jó béres kezében az ostor :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S valamint jó béres kezében az ostor :
Beszúrás
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor,
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.119
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan :
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.120
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.
n
Jegyzet 117—20. Sz.: a lapszélen keresztbeírva, utólag.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.121
igy a király napról sergét töri napra ;
 
n.122
Néha meg álmából éjjel veri talpra,
 
n.123
Esteli éhomra falatozván máskor,
 
n.124
Megriad a kürtszó, első harapáskor.
 
 
 
n.125
De, ha nehéz munkán sanyarta eléggé,
 
n.126
Hagy pihenőt közben ; becsüli vendéggé
 
n.127
Bő hússal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hússal »
n
Jegyzet (kitörölve)
Bő hússal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üdíti, jókedvÜ itallal :
 
n.128
Ki gondol ilyenkor testi viadallal!
 
 
 
n.129
Sok legelő nyáját terelik a pusztán :
 
n.130
Ha levágnak egyet, jő második oztán ;
 
n.131
Így rendre gulyáit a nagy sereg éli,
 
n.132
Ura
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(Etele) — Ura
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gazdagságát jóllakva dicséri.
 
 
 
n.133
Nem is emlegettek ott egyebet nála,
 
n.134
Etele a húnok igazi királya ;
 
n.135
A legutolsó is érzi magát jobbnak :
 
n.136
Etele nagyságán gondolja nagyobbnak.
 
 
 
n.137
Büszkén valamennyi érzi a hún ember :
 
n.138
Hogy, ki vala csepp víz, ő ezután tenger. —
 
n.139
Így Etelét, mondom, sokat emlegették ;
 
n.140
Buda király meghalt, tán el is temették.
 
 
 
n.141
És bizony akkor már csak Etelén álla,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyedül a hunnak mar … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.142
Maradni a népnek egyedül királya :
 
n.143
De
hite
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
hite
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem szellő, s nem nyil, melyet ellő ;
 
n.144
Jó Buda
bátyjához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bátyához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bátyjához
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szereteti kellő.
 
 
 
n.145
Azért, mikor a
nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« had »
nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
immár keze alatt
 
n.146
Betanult eléggé, mint a parancsolat,
 
n.147
Hadait állásban hagyja kivül
rendén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendben »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.148
Maga szól Budának, palotába menvén :
 
 
 
n.149
Bátya, ne vedd tőlem e hadi cselt zokon !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bátya zokon tőlem »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.150
Titkomat elzárni vala méltó okom ;
 
n.151
Amit adál kardot,
néztem, ugyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kitanultam »
néztem ugyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó-e ?
 
n.152
Megforgattam, ugyan harcolni való-e ?
 
 
 
n.153
Jól vág
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jól mondja »
Jól vág
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. De te mostan jövel és szemléljed,
 
n.154
Mutasd a seregnek királyi személyed ;
 
n.155
Háború nincs, mondjad, de vadászat s béke :
 
n.156
Teli
nemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öreg »
nemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vaddal a Mátra vidéke.
 
 
 
n.157
Szóla, erős kézben
melegitve jobbját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« jobbját melegitve »
melegitve jobbját
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.158
Elméje Budának hányta
ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagyon »
ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habját,
 
n.159
Nem tudta,
mitévő legyen e dologgal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mitévő is legyen e jobbal »
mitévő legyen e dologgal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.160
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak miután Detre szemmel »igent« vá … »
[törölt]
«
Mig Detre szemével lopva »igen«t vágván
Beszúrás
»
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.
Beszúrás
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indult »
n
Jegyzet (mindkét sor áthúzva, helyében mai szöveg.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.161
Akkor pedig öccsét bízván megölelte,
 
n.162
Szeme könnybe lábadt, repesett a lelke ;
 
n.163
Sátor elé mindjárt vezeték fő ménjét,
 
n.164
Mutatta hadának királyi személyét.
 
 
 
n.165
Egyszer a had s kétszer Buda szaván forga,
 
n.166
(
Öccse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele »
Öccse
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mi jelt adjon, súgván neki sorba') ;
 
n.167
Seregek bomlását szemlélte
csodával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
csudával
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csodával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.168
Mellyet maga intéz jeladó
jobbjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavával »
jobbjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.169
És nézni tovább még volna talán kedve :
 
n.170
Hanem abbahagyta,
csúful
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kissé »
csúful
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megijedve,
 
n.171
Mikor, vele szemben, megeresztett kantár-
 
n.172
S hegyezett kopjával, tör vala egy dandár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S szegezett kopjával »
S hegyezett kopjával
Beszúrás
[törölt]
« jőve egész dandár »
jő vala nagy dandár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Négy lépésre a had,
mint szikla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« egyszerre »
mint szikla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, megállott ;
 
n.174
De Buda
lelkében
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« királyban »
lelkében
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gyanu felvillámlott,
 
n.175
S
megfutna bizonnyal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megfut vala csúnyán »
[törölt]
«
megfut vala szörnyen
Beszúrás
»
megfutna bizonnyal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha Etel nem tartja,
n
Jegyzet Xenophon Anabasisában van hasonló jelenet, mikor a sereg, gyakorlat közben áltámadásba megy át, mi a nézőket megrettenti. — ( Versényi György : B. H. egyik epizódja.It., 1914. IV. 65. 1.)
 
n.176
Maga is ott állván, s mosolyogván rajta.
 
 
 
n.177
Mégsem vala kedve
játszani több harcot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézni tovább harcot »
játszani több harcot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.178
Szégyelte is ezt az iménti kudarcot ;
 
n.179
Fenszóval a béke örömét tudatta,
 
n.180
Szájába miképen Etele hős adta.
 
 
 
n.181
Hallván pedig a nép hirtelen a békét,
 
n.182
S hajtani hogy meg kell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S meghajtani hogy kell »
S hajtani hogy meg kell
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a Mátra vidékét :
 
n.183
Elkezde
hadastól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a tábor »
hadastul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ujjongva nevetni,
 
n.184
Etelét ujjongva hosszasan éltetni.
 
 
 
n.185
Egy szörnyű kiáltás lőn az egész tábor,
 
n.186
Még a siket föld is rendült bele távol,
 
n.187
Meghallotta nevét az is új urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (Kitörölt sorok)
[törölt]
« Nem sok idő múlván »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.188
Etele, Etele, Etele királynak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lakomát (egész nap) későig űlete a haddal »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Másnap elinditá »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Ő pedig áldozván lakomát a haddal,
 
n.190
Másnap elindítá kora
pitymalattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« viradattal »
pitymalattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pitymalattal
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.191
Merre felé a
Bükk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Bükk (hegy)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
borul es a Mátra —
 
n.192
Hanem e beszédből marad is még hátra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján a költő írásával: 48 vers sza k .—A jobb sarokban: Eddig : I. ….….….….…... 38 II. ….….….….…... 42 III. ….….….….….. 45 IV. ….….….….…... 48 173 vsz.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  NEGYEDIK ÉNEK  
  A vadászat.  
 
 
n.1
Parancsol a húnok ifiabb királya,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul a véres kard »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.2
Kard az egész földet véresen bejárja :
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
nál nyil (XI.) ; a véres kard Árpádkori. »A hunoknál — írja
Thierry
Thierry Amadé
— mint később a mongoloknál, a nagy vadászat politikai intézmény volt, avégből, hogy a seregeket örökké lihegésben tartsa, s rendeltetése lévén, a háborút kénytelen béke idején helyettesíteni, annak mintegy előképül szolgált. Dsingiz khán törvénykönyvében azt a vitéz iskolájának nevezi. — Egy egész hadtest, közepett a királlyal, … intézte a roppant hajtóvadászatokat.« (
Szabó K.
Szabó Károly
ford. I., 68. 1.)
 
n.3
Fegyverviselő nép mindenki felüljön,
 
n.4
Buda szállására, hadi szerbe gyüljön.
 
 
 
n.5
S indul
az ádáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a véres »
az ádáz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kard, mintha tüzes villám ;
 
n.6
Karikáit a hír hányja, mikép hullám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Valaki meglátja, küldi tovább nyilván »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.7
Adja tovább a jelt, ki belátja távol :
 
n.8
Viszi lovas ember, az is lóhalálbol.
 
 
 
n.9
Mint rengetegen fut
zaja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szava »
[törölt]
«
neszi
Beszúrás
»
zaja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
robbanásnak,
 
n.10
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Adja tovább erdő, fa, liget egymásnak »
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár