X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában: Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek
  • Szövegforrás VII: Összes Költemények
  • Szövegforrás VIII: Koszorú

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben : Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  HATODIK ÉNEK  
  Rege a csodaszarvasról.  
 
 
n.1
Száll a madár, ágrul ágra,
 
n.2
Száll az ének, szájrul szájra ;
 
n.3
Fű kizöldül ó sirhanton,
 
n.4
Bajnok ébred hősi lanton.
 
 
 
n.5
Vadat űzni feljövének
 
n.6
Hős fiai szép
Enéhnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Emének
n
Jegyzet (a lapszélen, máskori írással:) Enéhnek (így írva s javítva végig, az egész éneken)
Enéhnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.7
Hunor s Magyar, két dalia,
 
n.8
Két egytestvér, Ménrót fia.
 
 
 
n.9
Ötven-ötven jó leventét
 
n.10
Kiszemeltek, hogy követnék ;
 
n.11
Mint valamely véres hadra,
 
n.12
Fegyverkeztek könnyü vadra.
 
 
 
n.13
Vad előttük vérbe fekszik,
 
n.14
Őz vagy szarvas nem menekszik ;
 
n.15
Elejtették már a hímet —
 
n.16
Üldözik a
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
szarvas gímet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
.
 
 
 
n.17
Gím után ők egyre
törnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mennek »
törnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.EPhK., 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.18
Puszta martján sós tengernek,
 
n.19
Hol a farkas, hol a medve
 
n.20
Sohasem járt, eltévedne.
 
 
 
n.21
De a párduc, vad oroszlán
 
n.22
Végig üvölt a nagy pusztán,
 
n.23
Sárga tigris ott kölykezik,
 
n.24
Fiát eszi ha éhezik.
n
Jegyzet 21–24. sor:
Kézai
Kézai Simon
Nemroth fiainak lakóhelyéül Perzsiát mondja. A költő Hunor, Magyar útját Perzsia föld- és természetrajzi vonásaival színezi.
 
 
 
n.25
Száll a madár, száll az ének
 
n.26
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.27
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.28
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.29
Már a nap is lemenőben,
 
n.30
Tüzet rakott a felhőben ;
 
n.31
Ők a szarvast egyre űzik, —
 
n.32
Alkonyatkor
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ím
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
eltűnik.
 
 
 
n.33
Értek vala éjtszakára
 
n.34
Kur vizének a partjára ;
 
n.35
Folyóvíznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Folyó víznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
partja mellett
 
n.36
Paripájok jól legelhet.
 
 
 
n.37
Monda Hunor : itt leszálljunk,
 
n.38
Megitassunk, meg is háljunk ;
 
n.39
Monda Magyar : víradattal
 
n.40
Visszatérjünk a csapattal. —
 
 
 
n.41
Haj, vitézek! haj, leventék!
 
n.42
Micsoda föld ez a vidék,
 
n.43
Hogy itt a nap száll keletre ?
 
n.44
Nem, mint máshol, naplementre?
 
 
 
n.45
Szólt egy bajnok : én úgy
nézem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« vélem »
nézem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.46
Hogy lement az
déli részen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« délen »
déli részen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.47
Szólt egy másik : nem gondolnám :
 
n.48
Ott vöröslik
éjszak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
észak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
éjszak
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
ormán.
n
Jegyzet 45–48. sor: Az eltévedés költői mozzanatát Priszkoszból meríti. »Amint útunkat a naissosi hegyekről az Isztrosz (Duna) folyó felé folytatnók, egy erdőfedte tájra értünk, melyen tekervényes út vezetett keresztül és míg abban a hiszemben voltunk, hogy nyugatra megyünk, a napkeltét velünk szemben pillantottuk meg, úgy hogy a táj fekvését nem ösmerők felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna, nem úgy, mint rendesen.«
 
 
 
n.49
Folyamparton ők leszálltak,
 
n.50
Megitattak, meg is háltak,
 
n.51
Hogy majd reggel,
víradattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
viradattal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.52
Hazatérnek a csapattal.
 
 
 
n.53
Szellő támad hűs hajnalra,
 
n.54
Bíborodik az ég alja ;
 
n.55
Hát a szarvas nagy-merészen
 
n.56
Ott szökdécsel, túl a vízen.
 
 
 
n.57
Száll a madár, száll az ének
 
n.58
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.59
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.60
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.61
Nosza rajta, gyors legények!
 
n.62
Érjük utól azt a gímet.
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.63
És — akarva, akaratlan —
 
n.64
Űzik ismét szakadatlan.
 
 
 
n.65
Kur folyót ők
átalúszták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
átalusszák
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átalúszták
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.66
Még vadabbak ott a puszták,
 
n.67
Ember ottan egy
füszálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
füszálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
,
 
n.68
Egy csöpp vizet nem találhat.
 
 
 
n.69
A föld háta
fölomolván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
felomolván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fölomolván
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.70
Szíksót izzad csupasz ormán,
 
n.71
Forrás vize nem iható,
 
n.72
Kénköves bűzt lehel a tó.
 
 
 
n.73
Forrás keble olajt buzog ;
 
n.74
Itt is, ott is égnek azok,
n
Jegyzet Priszkosz adott egy másik vonást is : találkoztak követekkel, akik olyan úton jöttek, hol »a sziklákból láng lobog fel«. (
Szabó K.
Szabó Károly
jegyzete Baku vidékére utal.)
 
n.75
Mint sok
őrtűz setét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
őrtüz, setét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
őrtüz setét
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
éjjel
 
n.76
Lobban a láng szerteszéjjel.
 
 
 
n.77
Minden este
bánva bánják
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
bánva-bánják
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánva bánják
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.78
Hogy e vadat
mér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kivánják
 
n.79
Mért is űzik egyre, nyomba,
 
n.80
Tévelyítő bús vadonba.
 
 
 
n.81
Mégis, mégis, ha reggel lett,
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.82
A gímszarvast űzni kellett,
 
n.83
Mint tövisét szél játéka,
 
n.84
Mint madarat az árnyéka.
 
 
 
n.85
Száll a madár, száll az ének
 
n.86
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.87
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.88
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.89
Vadont s a Dont ők felverik
 
n.90
A
Meóti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mejóti
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
Meóti
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
kis tengerig ;
 
n.91
Süppedékes mély tavaknak
 
n.92
Szigetére ők behatnak.
 
 
 
n.93
Ott a szarvas, mint a pára
 
n.94
— Köd előtte, köd utána —
 
n.95
Míg az ember széjjelnézne :
 
n.96
Szemök elől elenyésze.
 
 
 
n.97
Hóha! hóha! hol van a vad? …
 
n.98
Egy kiáltja: ihon szalad !
 
n.99
Más kiáltja : itt van, itten !
 
n.100
A harmadik : sehol sincsen !
 
 
 
n.101
Minden zugot megüldöznek,
 
n.102
Minden bokrot átaldöfnek ;
 
n.103
Gyík ha rezzen, fajd ha rebben :
 
n.104
De a gímvad nincs ezekben.
 
 
 
n.105
Szóla Magyar : hej! ki tudja
 
n.106
Merre van a hazánk útja?
 
n.107
Kerek az ég mindenfelé —
 
n.108
Anyám, anyám, meghalsz belé!
 
 
 
n.109
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Szóla (Hunor) Magyar
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: itt maradjunk!
 
n.110
Tanyát verjünk ; itthon vagyunk ;
 
n.111
Selyem a fű, édes a víz,
 
n.112
Fa-odúból csöpög a méz,
 
 
 
n.113
Kék folyam ad fényes halat,
 
n.114
Vörhenyő vad ízes falat,
 
n.115
Feszes az íj, sebes a nyíl,
 
n.116
Harckalandon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Harc-kalandon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Harckalandon
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
zsákmány a díj.
 
 
 
n.117
Száll a madár, száll az ének
 
n.118
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.119
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.120
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.121
Hogy elúntak otthon
űlni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
űlni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.122
Halat csalni, őzet űzni :
 
n.123
Új kalandra, szebb csatára
 
n.124
Ereszkedtek a pusztára.
 
 
 
n.125
Puszta földön, sík fenyéren
 
n.126
Zene hallik sötét éjen,
 
n.127
Zene, síp, dob, mély vadonban,
 
n.128
Mintha égből, mint álomban.
 
 
 
n.129
Tündér lyányok ottan laknak,
 
n.130
Táncot ropnak, úgy
mulatnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mulatnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vigadnak
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
n.131
Szőve ködbül sátoruk van :
 
n.132
Ugy mulatnak sátorukban.
 
 
 
n.133
Férfi egy sincs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Férfi nincsen »
Férfi egy sincs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közelébe' ;
 
n.134
De a földi lyányok szépe
 
n.135
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
 
n.136
Tündérséget ott tanúlnak.
n
Jegyzet A költemény lányok elrablásáról szól, nem családos asszonyokéról. Hogy tündérséget tanultak, azt
Arany
Arany János
népmesék nyomán mondja.
 
 
 
n.137
Dúl királyé, legszebb, kettő ;
 
n.138
Agg Beláré tizenkettő ;
 
n.139
Összesen
mind : száz meg kettő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind, ötvenkettő »
mind száz meg kettő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.140
A tündérré válni kezdő.
 
 
 
n.141
Kemény próba : férfit ölni,
 
n.142
Kilenc ifjat megbüvölni,
 
n.143
Szerelemre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« El-eltünni »
[törölt]
«
Szerelemmel
Beszúrás
»
Szerelemre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csalogatni,
 
n.144
Szerelemtől szűz maradni.
 
 
 
n.145
Így tanulnak tündérséget,
 
n.146
Szívszakasztó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Veszedelmes »
Szivszakasztó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mesterséget ;
 
n.147
Minden éjjel számot adnak,
 
n.148
S minden éjjel úgy vigadnak.
 
 
 
n.149
Száll a madár, száll az ének
 
n.150
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.151
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.152
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.153
Hang után ők, szembe széllel,
 
n.154
Fény után ők, födve éjjel,
 
n.155
Mennek óvást, mennek árnyon ;
 
n.156
Ki lepét fog,
lopva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« lassan »
lopva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
járjon.
 
 
 
n.157
Monda Magyar : ez a síp-hang,
 
n.158
Bátya, bennem végig csikland ;
 
n.159
Monda Hunor : vérem' hatja,
 
n.160
Szűzek árnya-fordulatja.
 
 
 
n.161
Haj vitézek! haj elébe!
 
n.162
Kiki egyet az ölébe!
 
n.163
Vigyük haza asszonyunkat ;
 
n.164
Fújja felszél a nyomunkat.
 
 
 
n.165
Sarkantyúba lovat vesznek,
 
n.166
Kantárszárat megeresztnek ;
 
n.167
A leányság
bent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
Koszorú
 
benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bent
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, a körbe' —
 
n.168
Mind a körbe', sok az ölbe'.
 
 
 
n.169
Nagy sikoltás erre támad,
 
n.170
Futna széjjel a leányhad ;
 
n.171
Elől tűzbe, hátul vízbe,
 
n.172
Mindenkép jut
férfi kézbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
férfikézbe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ferfi kézbe
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.173
Tündér lyányok
ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind »
ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
eltűntek,
 
n.174
Szárnyok lévén elrepűltek ;
n
Jegyzet Az erdőben vigadó lányokban
Ipolyi
Ipolyi Arnold
is (71. 1.) tündéreket sejtett. A tündérlányok esetét a Budai Krónika máskép adja elő : »cum festum Tube colerent et coreas ducerent ad sonitum symphonie»— ebből Sebestyén Gyula a kürt ünnepét olvasta ki, a zsidó sátoros ünnepeknek a kazároknál szokásban volt emlékét; a IX. sz.-beli kazár szomszédság ültethette át a mondába.
Kézai
Kézai Simon
említést tesz Korozmin országról, a kazárok közt élő korozminok faj rokonok voltak a hunokkal.
 
n.175
De a többi
hova
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
hová
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hova
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
legyen?
 
n.176
Földbe bújjon? elsülyedjen? …
 
 
 
n.177
Abbul immár nincsen semmi:
 
n.178
Szűzi daccal tündér lenni ;
 
n.179
Vágtat a ló, és a pusztán
 
n.180
Nagy üres éj hallgat
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.181
Száll a madár, száll az ének
 
n.182
Két fiáról szép Enéhnek.
 
n.183
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.184
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.185
Dúl leányi, a legszebbek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Hogy elértek a szigetbe, »
Dúl leányi, a legszebbek,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.186
Hunor, Magyar nője lettek :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Megosztoztak, kocka-vetve, »
Hunor, Magyar nője lettek :
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.187
S a leventék, épen százan,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Dúl leányit különvették, »
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
 
n.188
Megosz oztak mind a százon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Többi sorsát megvetették. »
Megosz oztak mind a százon.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Büszke lyányok ott idővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« A leányok is idővel »
Büszke lyányok ott idővel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.190
Megbékéltek asszony-fővel ;
 
n.191
Haza többé nem készültek :
 
n.192
Engesztelni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Szerelemre »
Engesztelni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fiat szültek.
 
 
 
n.193
Tó szigetje édes honná,
 
n.194
Sátoruk
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szép otthonná,
 
n.195
Ágyok áldott
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
Koszorú
 
nyugalommá
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.196
Nincs egyéb, mi őket vonná.
 
 
 
n.197
Fiat szűltek hősi nemre,
 
n.198
Szép leányt is szerelemre ;
 
n.199
Dali törzsnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Kemény törzsnek »
Dali törzsnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ifju ágot,
 
n.200
Maguk helyett
szűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« szép »
szüz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
virágot.
 
 
 
n.201
Hős fiakból ketten-ketten,
 
n.202
Két vezéré kétszer-ketten,
 
n.203
Feje lőn mind egy-egy nemnek
 
n.204
Száznyolc ágra ezek mennek.
n
Jegyzet A nemzetségek 108 ágát az ének végén a kéziraton a költő megmagyarázza. (L. az eltérések során.)
Kézai
Kézai Simon
azt írta, hogy az ősi Scythia 108 tartományra volt felosztva. Gombocz Zoltán kiderítette, hogy ebben tatárországi utazók leírását követte. ( Nyelvtudományi Közlemények 1918. ) Mások is próbálkoztak magyarázatokkal. (Salamon, Kun Géza.)
Tagányi
Tagányi Károly
úgy magyarázta : 107 szám világos volna : 100 a nemzetségek kerek száma 7 a honfoglaló hét vezér, a 8. szám az idegen kabar törzset jelenti, vezérüket, Őrsöt, felvették a vezérek közé. Így jön ki, hogy Álmost is, Árpádot is 7—7 vezér választotta. ( Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 108 számáról, Ethnographia, 1923. 129. 1.)
 
 
 
n.205
Hunor ága hún fajt nemzett,
 
n.206
Magyaré a magyar nemzet ;
 
n.207
Szaporaság lőn temérdek :
 
n.208
A szigetben nem is fértek.
 
 
 
n.209
Szittya földet elözönlék,
 
n.210
Dúl királynak dús örökjét ; —
 
n.211
És azóta, hősök párja!
 
n.212
Híretek száll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Száll az ének »
Híretek száll
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szájrul szájra.
 
n
Jegyzet A lap alján: 53 227 280
n
Jegyzet Ez ének tárgyát
Kézai
Kézai Simon
így adja elő : Nemroth óriásnak Enethtől két fia volt, Hunor, Mogor, »kiktől a hunok vagy magyarok származtak«. Más feleségeitől több fiai voltak. Ezek, mint elsőszülöttek, külön sátrakban éltek. Egyszer vadászat közben szarvasünőre bukkantak, melyet Meotis ingoványai közé kergettek, ott eltűnt szemeik elől. A földet jónak találták, hazamenvén, elbúcsúztak atyjuktól és a z új földre költöztek. Hatodévben kimen vén, véletlenül a pusztában Belár fiainak feleségeire és gyermekeire bukkantak, amint férjeik nélkül sátraikban tanyáztak. Minden holmijukkal elragadták őket. Köztük volt Dule alán királynak két leánya, egyiket Hunor vette feleségül, másikat Mogor. Tőlük származtak a hunok és magyarok. Idővel megsokasodván, Scythia tartományba telepedtek, mely — a krónika szerint — Kelet felől Ázsiával tartozott össze, de már Európában feküdt. — Az ének tárgya el van mondva Csaba második dolgozatában. (I. rész, 2. én.)
n
Jegyzet A költő itt ősibb állapotot fest, mint Keveházábán. A vezérállat a totemhit korára mutat; a feleséget rabolják ; nomádéletet élnek, vaddal, hallal táplálkoznak.
n
Jegyzet A 205. sorhoz : 1878-ban egy vidéki tanár levélben kérdést tett : hogyan jön ki a 108 ág ? A költő a levél alján ezt a magyarázatot írta : »Azaz hun is egy, magyar is egy. Az 50 legényből — hun is ötven, magyar is 50.« A 206. sorhoz : »Nem együtt, hanem külön. Hunortól is — négy Magyartól is — négy addatur! »Tudni illik : a vezéreknek minden fia törzsfő lett, volt pedig nekik épen négy-négy. (Aki nem hiszi, nézze meg a matrikulában!) A kísérőknek ellenben csak az elsőszülöttje lett törzsfő. Q. e. D.«
 
 
  HATODIK ÉNEK  
  Rege a csodaszarvasról.  
 
 
n.1
Száll a madár, ágrul ágra,
 
n.2
Száll az ének, szájrul szájra ;
 
n.3
Fű kizöldül ó sirhanton,
 
n.4
Bajnok ébred hősi lanton.
 
 
 
n.5
Vadat űzni feljövének
 
n.6
Hős fiai szép
Enéhnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Emének
n
Jegyzet (a lapszélen, máskori írással:) Enéhnek (így írva s javítva végig, az egész éneken)
Enéhnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.7
Hunor s Magyar, két dalia,
 
n.8
Két egytestvér, Ménrót fia.
 
 
 
n.9
Ötven-ötven jó leventét
 
n.10
Kiszemeltek, hogy követnék ;
 
n.11
Mint valamely véres hadra,
 
n.12
Fegyverkeztek könnyü vadra.
 
 
 
n.13
Vad előttük vérbe fekszik,
 
n.14
Őz vagy szarvas nem menekszik ;
 
n.15
Elejtették már a hímet —
 
n.16
Üldözik a
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
szarvas gímet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
.
 
 
 
n.17
Gím után ők egyre
törnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mennek »
törnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.EPhK., 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.18
Puszta martján sós tengernek,
 
n.19
Hol a farkas, hol a medve
 
n.20
Sohasem járt, eltévedne.
 
 
 
n.21
De a párduc, vad oroszlán
 
n.22
Végig üvölt a nagy pusztán,
 
n.23
Sárga tigris ott kölykezik,
 
n.24
Fiát eszi ha éhezik.
n
Jegyzet 21–24. sor:
Kézai
Kézai Simon
Nemroth fiainak lakóhelyéül Perzsiát mondja. A költő Hunor, Magyar útját Perzsia föld- és természetrajzi vonásaival színezi.
 
 
 
n.25
Száll a madár, száll az ének
 
n.26
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.27
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.28
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.29
Már a nap is lemenőben,
 
n.30
Tüzet rakott a felhőben ;
 
n.31
Ők a szarvast egyre űzik, —
 
n.32
Alkonyatkor
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ím
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
eltűnik.
 
 
 
n.33
Értek vala éjtszakára
 
n.34
Kur vizének a partjára ;
 
n.35
Folyóvíznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Folyó víznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
partja mellett
 
n.36
Paripájok jól legelhet.
 
 
 
n.37
Monda Hunor : itt leszálljunk,
 
n.38
Megitassunk, meg is háljunk ;
 
n.39
Monda Magyar : víradattal
 
n.40
Visszatérjünk a csapattal. —
 
 
 
n.41
Haj, vitézek! haj, leventék!
 
n.42
Micsoda föld ez a vidék,
 
n.43
Hogy itt a nap száll keletre ?
 
n.44
Nem, mint máshol, naplementre?
 
 
 
n.45
Szólt egy bajnok : én úgy
nézem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« vélem »
nézem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.46
Hogy lement az
déli részen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« délen »
déli részen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.47
Szólt egy másik : nem gondolnám :
 
n.48
Ott vöröslik
éjszak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
észak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
éjszak
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
ormán.
n
Jegyzet 45–48. sor: Az eltévedés költői mozzanatát Priszkoszból meríti. »Amint útunkat a naissosi hegyekről az Isztrosz (Duna) folyó felé folytatnók, egy erdőfedte tájra értünk, melyen tekervényes út vezetett keresztül és míg abban a hiszemben voltunk, hogy nyugatra megyünk, a napkeltét velünk szemben pillantottuk meg, úgy hogy a táj fekvését nem ösmerők felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna, nem úgy, mint rendesen.«
 
 
 
n.49
Folyamparton ők leszálltak,
 
n.50
Megitattak, meg is háltak,
 
n.51
Hogy majd reggel,
víradattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
viradattal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.52
Hazatérnek a csapattal.
 
 
 
n.53
Szellő támad hűs hajnalra,
 
n.54
Bíborodik az ég alja ;
 
n.55
Hát a szarvas nagy-merészen
 
n.56
Ott szökdécsel, túl a vízen.
 
 
 
n.57
Száll a madár, száll az ének
 
n.58
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.59
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.60
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.61
Nosza rajta, gyors legények!
 
n.62
Érjük utól azt a gímet.
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.63
És — akarva, akaratlan —
 
n.64
Űzik ismét szakadatlan.
 
 
 
n.65
Kur folyót ők
átalúszták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
átalusszák
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átalúszták
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.66
Még vadabbak ott a puszták,
 
n.67
Ember ottan egy
füszálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
füszálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
,
 
n.68
Egy csöpp vizet nem találhat.
 
 
 
n.69
A föld háta
fölomolván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
felomolván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fölomolván
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.70
Szíksót izzad csupasz ormán,
 
n.71
Forrás vize nem iható,
 
n.72
Kénköves bűzt lehel a tó.
 
 
 
n.73
Forrás keble olajt buzog ;
 
n.74
Itt is, ott is égnek azok,
n
Jegyzet Priszkosz adott egy másik vonást is : találkoztak követekkel, akik olyan úton jöttek, hol »a sziklákból láng lobog fel«. (
Szabó K.
Szabó Károly
jegyzete Baku vidékére utal.)
 
n.75
Mint sok
őrtűz setét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
őrtüz, setét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
őrtüz setét
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
éjjel
 
n.76
Lobban a láng szerteszéjjel.
 
 
 
n.77
Minden este
bánva bánják
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
bánva-bánják
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánva bánják
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.78
Hogy e vadat
mér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kivánják
 
n.79
Mért is űzik egyre, nyomba,
 
n.80
Tévelyítő bús vadonba.
 
 
 
n.81
Mégis, mégis, ha reggel lett,
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.82
A gímszarvast űzni kellett,
 
n.83
Mint tövisét szél játéka,
 
n.84
Mint madarat az árnyéka.
 
 
 
n.85
Száll a madár, száll az ének
 
n.86
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.87
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.88
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.89
Vadont s a Dont ők felverik
 
n.90
A
Meóti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mejóti
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
Meóti
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
kis tengerig ;
 
n.91
Süppedékes mély tavaknak
 
n.92
Szigetére ők behatnak.
 
 
 
n.93
Ott a szarvas, mint a pára
 
n.94
— Köd előtte, köd utána —
 
n.95
Míg az ember széjjelnézne :
 
n.96
Szemök elől elenyésze.
 
 
 
n.97
Hóha! hóha! hol van a vad? …
 
n.98
Egy kiáltja: ihon szalad !
 
n.99
Más kiáltja : itt van, itten !
 
n.100
A harmadik : sehol sincsen !
 
 
 
n.101
Minden zugot megüldöznek,
 
n.102
Minden bokrot átaldöfnek ;
 
n.103
Gyík ha rezzen, fajd ha rebben :
 
n.104
De a gímvad nincs ezekben.
 
 
 
n.105
Szóla Magyar : hej! ki tudja
 
n.106
Merre van a hazánk útja?
 
n.107
Kerek az ég mindenfelé —
 
n.108
Anyám, anyám, meghalsz belé!
 
 
 
n.109
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Szóla (Hunor) Magyar
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: itt maradjunk!
 
n.110
Tanyát verjünk ; itthon vagyunk ;
 
n.111
Selyem a fű, édes a víz,
 
n.112
Fa-odúból csöpög a méz,
 
 
 
n.113
Kék folyam ad fényes halat,
 
n.114
Vörhenyő vad ízes falat,
 
n.115
Feszes az íj, sebes a nyíl,
 
n.116
Harckalandon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Harc-kalandon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Harckalandon
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
zsákmány a díj.
 
 
 
n.117
Száll a madár, száll az ének
 
n.118
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.119
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.120
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.121
Hogy elúntak otthon
űlni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
űlni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.122
Halat csalni, őzet űzni :
 
n.123
Új kalandra, szebb csatára
 
n.124
Ereszkedtek a pusztára.
 
 
 
n.125
Puszta földön, sík fenyéren
 
n.126
Zene hallik sötét éjen,
 
n.127
Zene, síp, dob, mély vadonban,
 
n.128
Mintha égből, mint álomban.
 
 
 
n.129
Tündér lyányok ottan laknak,
 
n.130
Táncot ropnak, úgy
mulatnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mulatnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vigadnak
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
n.131
Szőve ködbül sátoruk van :
 
n.132
Ugy mulatnak sátorukban.
 
 
 
n.133
Férfi egy sincs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Férfi nincsen »
Férfi egy sincs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közelébe' ;
 
n.134
De a földi lyányok szépe
 
n.135
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
 
n.136
Tündérséget ott tanúlnak.
n
Jegyzet A költemény lányok elrablásáról szól, nem családos asszonyokéról. Hogy tündérséget tanultak, azt
Arany
Arany János
népmesék nyomán mondja.
 
 
 
n.137
Dúl királyé, legszebb, kettő ;
 
n.138
Agg Beláré tizenkettő ;
 
n.139
Összesen
mind : száz meg kettő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind, ötvenkettő »
mind száz meg kettő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.140
A tündérré válni kezdő.
 
 
 
n.141
Kemény próba : férfit ölni,
 
n.142
Kilenc ifjat megbüvölni,
 
n.143
Szerelemre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« El-eltünni »
[törölt]
«
Szerelemmel
Beszúrás
»
Szerelemre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csalogatni,
 
n.144
Szerelemtől szűz maradni.
 
 
 
n.145
Így tanulnak tündérséget,
 
n.146
Szívszakasztó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Veszedelmes »
Szivszakasztó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mesterséget ;
 
n.147
Minden éjjel számot adnak,
 
n.148
S minden éjjel úgy vigadnak.
 
 
 
n.149
Száll a madár, száll az ének
 
n.150
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.151
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.152
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.153
Hang után ők, szembe széllel,
 
n.154
Fény után ők, födve éjjel,
 
n.155
Mennek óvást, mennek árnyon ;
 
n.156
Ki lepét fog,
lopva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« lassan »
lopva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
járjon.
 
 
 
n.157
Monda Magyar : ez a síp-hang,
 
n.158
Bátya, bennem végig csikland ;
 
n.159
Monda Hunor : vérem' hatja,
 
n.160
Szűzek árnya-fordulatja.
 
 
 
n.161
Haj vitézek! haj elébe!
 
n.162
Kiki egyet az ölébe!
 
n.163
Vigyük haza asszonyunkat ;
 
n.164
Fújja felszél a nyomunkat.
 
 
 
n.165
Sarkantyúba lovat vesznek,
 
n.166
Kantárszárat megeresztnek ;
 
n.167
A leányság
bent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
Koszorú
 
benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bent
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, a körbe' —
 
n.168
Mind a körbe', sok az ölbe'.
 
 
 
n.169
Nagy sikoltás erre támad,
 
n.170
Futna széjjel a leányhad ;
 
n.171
Elől tűzbe, hátul vízbe,
 
n.172
Mindenkép jut
férfi kézbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
férfikézbe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ferfi kézbe
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.173
Tündér lyányok
ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind »
ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
eltűntek,
 
n.174
Szárnyok lévén elrepűltek ;
n
Jegyzet Az erdőben vigadó lányokban
Ipolyi
Ipolyi Arnold
is (71. 1.) tündéreket sejtett. A tündérlányok esetét a Budai Krónika máskép adja elő : »cum festum Tube colerent et coreas ducerent ad sonitum symphonie»— ebből Sebestyén Gyula a kürt ünnepét olvasta ki, a zsidó sátoros ünnepeknek a kazároknál szokásban volt emlékét; a IX. sz.-beli kazár szomszédság ültethette át a mondába.
Kézai
Kézai Simon
említést tesz Korozmin országról, a kazárok közt élő korozminok faj rokonok voltak a hunokkal.
 
n.175
De a többi
hova
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
hová
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hova
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
legyen?
 
n.176
Földbe bújjon? elsülyedjen? …
 
 
 
n.177
Abbul immár nincsen semmi:
 
n.178
Szűzi daccal tündér lenni ;
 
n.179
Vágtat a ló, és a pusztán
 
n.180
Nagy üres éj hallgat
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.181
Száll a madár, száll az ének
 
n.182
Két fiáról szép Enéhnek.
 
n.183
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.184
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.185
Dúl leányi, a legszebbek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Hogy elértek a szigetbe, »
Dúl leányi, a legszebbek,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.186
Hunor, Magyar nője lettek :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Megosztoztak, kocka-vetve, »
Hunor, Magyar nője lettek :
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.187
S a leventék, épen százan,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Dúl leányit különvették, »
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
 
n.188
Megosz oztak mind a százon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Többi sorsát megvetették. »
Megosz oztak mind a százon.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Büszke lyányok ott idővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« A leányok is idővel »
Büszke lyányok ott idővel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.190
Megbékéltek asszony-fővel ;
 
n.191
Haza többé nem készültek :
 
n.192
Engesztelni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Szerelemre »
Engesztelni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fiat szültek.
 
 
 
n.193
Tó szigetje édes honná,
 
n.194
Sátoruk
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szép otthonná,
 
n.195
Ágyok áldott
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
Koszorú
 
nyugalommá
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.196
Nincs egyéb, mi őket vonná.
 
 
 
n.197
Fiat szűltek hősi nemre,
 
n.198
Szép leányt is szerelemre ;
 
n.199
Dali törzsnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Kemény törzsnek »
Dali törzsnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ifju ágot,
 
n.200
Maguk helyett
szűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« szép »
szüz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
virágot.
 
 
 
n.201
Hős fiakból ketten-ketten,
 
n.202
Két vezéré kétszer-ketten,
 
n.203
Feje lőn mind egy-egy nemnek
 
n.204
Száznyolc ágra ezek mennek.
n
Jegyzet A nemzetségek 108 ágát az ének végén a kéziraton a költő megmagyarázza. (L. az eltérések során.)
Kézai
Kézai Simon
azt írta, hogy az ősi Scythia 108 tartományra volt felosztva. Gombocz Zoltán kiderítette, hogy ebben tatárországi utazók leírását követte. ( Nyelvtudományi Közlemények 1918. ) Mások is próbálkoztak magyarázatokkal. (Salamon, Kun Géza.)
Tagányi
Tagányi Károly
úgy magyarázta : 107 szám világos volna : 100 a nemzetségek kerek száma 7 a honfoglaló hét vezér, a 8. szám az idegen kabar törzset jelenti, vezérüket, Őrsöt, felvették a vezérek közé. Így jön ki, hogy Álmost is, Árpádot is 7—7 vezér választotta. ( Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 108 számáról, Ethnographia, 1923. 129. 1.)
 
 
 
n.205
Hunor ága hún fajt nemzett,
 
n.206
Magyaré a magyar nemzet ;
 
n.207
Szaporaság lőn temérdek :
 
n.208
A szigetben nem is fértek.
 
 
 
n.209
Szittya földet elözönlék,
 
n.210
Dúl királynak dús örökjét ; —
 
n.211
És azóta, hősök párja!
 
n.212
Híretek száll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Száll az ének »
Híretek száll
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szájrul szájra.
 
n
Jegyzet A lap alján: 53 227 280
n
Jegyzet Ez ének tárgyát
Kézai
Kézai Simon
így adja elő : Nemroth óriásnak Enethtől két fia volt, Hunor, Mogor, »kiktől a hunok vagy magyarok származtak«. Más feleségeitől több fiai voltak. Ezek, mint elsőszülöttek, külön sátrakban éltek. Egyszer vadászat közben szarvasünőre bukkantak, melyet Meotis ingoványai közé kergettek, ott eltűnt szemeik elől. A földet jónak találták, hazamenvén, elbúcsúztak atyjuktól és a z új földre költöztek. Hatodévben kimen vén, véletlenül a pusztában Belár fiainak feleségeire és gyermekeire bukkantak, amint férjeik nélkül sátraikban tanyáztak. Minden holmijukkal elragadták őket. Köztük volt Dule alán királynak két leánya, egyiket Hunor vette feleségül, másikat Mogor. Tőlük származtak a hunok és magyarok. Idővel megsokasodván, Scythia tartományba telepedtek, mely — a krónika szerint — Kelet felől Ázsiával tartozott össze, de már Európában feküdt. — Az ének tárgya el van mondva Csaba második dolgozatában. (I. rész, 2. én.)
n
Jegyzet A költő itt ősibb állapotot fest, mint Keveházábán. A vezérállat a totemhit korára mutat; a feleséget rabolják ; nomádéletet élnek, vaddal, hallal táplálkoznak.
n
Jegyzet A 205. sorhoz : 1878-ban egy vidéki tanár levélben kérdést tett : hogyan jön ki a 108 ág ? A költő a levél alján ezt a magyarázatot írta : »Azaz hun is egy, magyar is egy. Az 50 legényből — hun is ötven, magyar is 50.« A 206. sorhoz : »Nem együtt, hanem külön. Hunortól is — négy Magyartól is — négy addatur! »Tudni illik : a vezéreknek minden fia törzsfő lett, volt pedig nekik épen négy-négy. (Aki nem hiszi, nézze meg a matrikulában!) A kísérőknek ellenben csak az elsőszülöttje lett törzsfő. Q. e. D.«
 
 
  HATODIK ÉNEK  
  Rege a csodaszarvasról.  
 
 
n.1
Száll a madár, ágrul ágra,
 
n.2
Száll az ének, szájrul szájra ;
 
n.3
Fű kizöldül ó sirhanton,
 
n.4
Bajnok ébred hősi lanton.
 
 
 
n.5
Vadat űzni feljövének
 
n.6
Hős fiai szép
Enéhnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Emének
n
Jegyzet (a lapszélen, máskori írással:) Enéhnek (így írva s javítva végig, az egész éneken)
Enéhnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.7
Hunor s Magyar, két dalia,
 
n.8
Két egytestvér, Ménrót fia.
 
 
 
n.9
Ötven-ötven jó leventét
 
n.10
Kiszemeltek, hogy követnék ;
 
n.11
Mint valamely véres hadra,
 
n.12
Fegyverkeztek könnyü vadra.
 
 
 
n.13
Vad előttük vérbe fekszik,
 
n.14
Őz vagy szarvas nem menekszik ;
 
n.15
Elejtették már a hímet —
 
n.16
Üldözik a
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
szarvas gímet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
.
 
 
 
n.17
Gím után ők egyre
törnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mennek »
törnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.EPhK., 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.18
Puszta martján sós tengernek,
 
n.19
Hol a farkas, hol a medve
 
n.20
Sohasem járt, eltévedne.
 
 
 
n.21
De a párduc, vad oroszlán
 
n.22
Végig üvölt a nagy pusztán,
 
n.23
Sárga tigris ott kölykezik,
 
n.24
Fiát eszi ha éhezik.
n
Jegyzet 21–24. sor:
Kézai
Kézai Simon
Nemroth fiainak lakóhelyéül Perzsiát mondja. A költő Hunor, Magyar útját Perzsia föld- és természetrajzi vonásaival színezi.
 
 
 
n.25
Száll a madár, száll az ének
 
n.26
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.27
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.28
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.29
Már a nap is lemenőben,
 
n.30
Tüzet rakott a felhőben ;
 
n.31
Ők a szarvast egyre űzik, —
 
n.32
Alkonyatkor
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ím
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
eltűnik.
 
 
 
n.33
Értek vala éjtszakára
 
n.34
Kur vizének a partjára ;
 
n.35
Folyóvíznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Folyó víznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
partja mellett
 
n.36
Paripájok jól legelhet.
 
 
 
n.37
Monda Hunor : itt leszálljunk,
 
n.38
Megitassunk, meg is háljunk ;
 
n.39
Monda Magyar : víradattal
 
n.40
Visszatérjünk a csapattal. —
 
 
 
n.41
Haj, vitézek! haj, leventék!
 
n.42
Micsoda föld ez a vidék,
 
n.43
Hogy itt a nap száll keletre ?
 
n.44
Nem, mint máshol, naplementre?
 
 
 
n.45
Szólt egy bajnok : én úgy
nézem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« vélem »
nézem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.46
Hogy lement az
déli részen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« délen »
déli részen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.47
Szólt egy másik : nem gondolnám :
 
n.48
Ott vöröslik
éjszak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
észak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
éjszak
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
ormán.
n
Jegyzet 45–48. sor: Az eltévedés költői mozzanatát Priszkoszból meríti. »Amint útunkat a naissosi hegyekről az Isztrosz (Duna) folyó felé folytatnók, egy erdőfedte tájra értünk, melyen tekervényes út vezetett keresztül és míg abban a hiszemben voltunk, hogy nyugatra megyünk, a napkeltét velünk szemben pillantottuk meg, úgy hogy a táj fekvését nem ösmerők felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna, nem úgy, mint rendesen.«
 
 
 
n.49
Folyamparton ők leszálltak,
 
n.50
Megitattak, meg is háltak,
 
n.51
Hogy majd reggel,
víradattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
viradattal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.52
Hazatérnek a csapattal.
 
 
 
n.53
Szellő támad hűs hajnalra,
 
n.54
Bíborodik az ég alja ;
 
n.55
Hát a szarvas nagy-merészen
 
n.56
Ott szökdécsel, túl a vízen.
 
 
 
n.57
Száll a madár, száll az ének
 
n.58
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.59
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.60
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.61
Nosza rajta, gyors legények!
 
n.62
Érjük utól azt a gímet.
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.63
És — akarva, akaratlan —
 
n.64
Űzik ismét szakadatlan.
 
 
 
n.65
Kur folyót ők
átalúszták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
átalusszák
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átalúszták
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.66
Még vadabbak ott a puszták,
 
n.67
Ember ottan egy
füszálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
füszálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
,
 
n.68
Egy csöpp vizet nem találhat.
 
 
 
n.69
A föld háta
fölomolván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
felomolván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fölomolván
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.70
Szíksót izzad csupasz ormán,
 
n.71
Forrás vize nem iható,
 
n.72
Kénköves bűzt lehel a tó.
 
 
 
n.73
Forrás keble olajt buzog ;
 
n.74
Itt is, ott is égnek azok,
n
Jegyzet Priszkosz adott egy másik vonást is : találkoztak követekkel, akik olyan úton jöttek, hol »a sziklákból láng lobog fel«. (
Szabó K.
Szabó Károly
jegyzete Baku vidékére utal.)
 
n.75
Mint sok
őrtűz setét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
őrtüz, setét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
őrtüz setét
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
éjjel
 
n.76
Lobban a láng szerteszéjjel.
 
 
 
n.77
Minden este
bánva bánják
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
bánva-bánják
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánva bánják
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.78
Hogy e vadat
mér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kivánják
 
n.79
Mért is űzik egyre, nyomba,
 
n.80
Tévelyítő bús vadonba.
 
 
 
n.81
Mégis, mégis, ha reggel lett,
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.82
A gímszarvast űzni kellett,
 
n.83
Mint tövisét szél játéka,
 
n.84
Mint madarat az árnyéka.
 
 
 
n.85
Száll a madár, száll az ének
 
n.86
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.87
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.88
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.89
Vadont s a Dont ők felverik
 
n.90
A
Meóti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mejóti
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
Meóti
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
kis tengerig ;
 
n.91
Süppedékes mély tavaknak
 
n.92
Szigetére ők behatnak.
 
 
 
n.93
Ott a szarvas, mint a pára
 
n.94
— Köd előtte, köd utána —
 
n.95
Míg az ember széjjelnézne :
 
n.96
Szemök elől elenyésze.
 
 
 
n.97
Hóha! hóha! hol van a vad? …
 
n.98
Egy kiáltja: ihon szalad !
 
n.99
Más kiáltja : itt van, itten !
 
n.100
A harmadik : sehol sincsen !
 
 
 
n.101
Minden zugot megüldöznek,
 
n.102
Minden bokrot átaldöfnek ;
 
n.103
Gyík ha rezzen, fajd ha rebben :
 
n.104
De a gímvad nincs ezekben.
 
 
 
n.105
Szóla Magyar : hej! ki tudja
 
n.106
Merre van a hazánk útja?
 
n.107
Kerek az ég mindenfelé —
 
n.108
Anyám, anyám, meghalsz belé!
 
 
 
n.109
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Szóla (Hunor) Magyar
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: itt maradjunk!
 
n.110
Tanyát verjünk ; itthon vagyunk ;
 
n.111
Selyem a fű, édes a víz,
 
n.112
Fa-odúból csöpög a méz,
 
 
 
n.113
Kék folyam ad fényes halat,
 
n.114
Vörhenyő vad ízes falat,
 
n.115
Feszes az íj, sebes a nyíl,
 
n.116
Harckalandon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Harc-kalandon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Harckalandon
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
zsákmány a díj.
 
 
 
n.117
Száll a madár, száll az ének
 
n.118
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.119
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.120
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.121
Hogy elúntak otthon
űlni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
űlni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.122
Halat csalni, őzet űzni :
 
n.123
Új kalandra, szebb csatára
 
n.124
Ereszkedtek a pusztára.
 
 
 
n.125
Puszta földön, sík fenyéren
 
n.126
Zene hallik sötét éjen,
 
n.127
Zene, síp, dob, mély vadonban,
 
n.128
Mintha égből, mint álomban.
 
 
 
n.129
Tündér lyányok ottan laknak,
 
n.130
Táncot ropnak, úgy
mulatnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mulatnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vigadnak
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
n.131
Szőve ködbül sátoruk van :
 
n.132
Ugy mulatnak sátorukban.
 
 
 
n.133
Férfi egy sincs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Férfi nincsen »
Férfi egy sincs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közelébe' ;
 
n.134
De a földi lyányok szépe
 
n.135
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
 
n.136
Tündérséget ott tanúlnak.
n
Jegyzet A költemény lányok elrablásáról szól, nem családos asszonyokéról. Hogy tündérséget tanultak, azt
Arany
Arany János
népmesék nyomán mondja.
 
 
 
n.137
Dúl királyé, legszebb, kettő ;
 
n.138
Agg Beláré tizenkettő ;
 
n.139
Összesen
mind : száz meg kettő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind, ötvenkettő »
mind száz meg kettő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.140
A tündérré válni kezdő.
 
 
 
n.141
Kemény próba : férfit ölni,
 
n.142
Kilenc ifjat megbüvölni,
 
n.143
Szerelemre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« El-eltünni »
[törölt]
«
Szerelemmel
Beszúrás
»
Szerelemre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csalogatni,
 
n.144
Szerelemtől szűz maradni.
 
 
 
n.145
Így tanulnak tündérséget,
 
n.146
Szívszakasztó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Veszedelmes »
Szivszakasztó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mesterséget ;
 
n.147
Minden éjjel számot adnak,
 
n.148
S minden éjjel úgy vigadnak.
 
 
 
n.149
Száll a madár, száll az ének
 
n.150
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.151
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.152
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.153
Hang után ők, szembe széllel,
 
n.154
Fény után ők, födve éjjel,
 
n.155
Mennek óvást, mennek árnyon ;
 
n.156
Ki lepét fog,
lopva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« lassan »
lopva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
járjon.
 
 
 
n.157
Monda Magyar : ez a síp-hang,
 
n.158
Bátya, bennem végig csikland ;
 
n.159
Monda Hunor : vérem' hatja,
 
n.160
Szűzek árnya-fordulatja.
 
 
 
n.161
Haj vitézek! haj elébe!
 
n.162
Kiki egyet az ölébe!
 
n.163
Vigyük haza asszonyunkat ;
 
n.164
Fújja felszél a nyomunkat.
 
 
 
n.165
Sarkantyúba lovat vesznek,
 
n.166
Kantárszárat megeresztnek ;
 
n.167
A leányság
bent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
Koszorú
 
benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bent
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, a körbe' —
 
n.168
Mind a körbe', sok az ölbe'.
 
 
 
n.169
Nagy sikoltás erre támad,
 
n.170
Futna széjjel a leányhad ;
 
n.171
Elől tűzbe, hátul vízbe,
 
n.172
Mindenkép jut
férfi kézbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
férfikézbe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ferfi kézbe
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.173
Tündér lyányok
ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind »
ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
eltűntek,
 
n.174
Szárnyok lévén elrepűltek ;
n
Jegyzet Az erdőben vigadó lányokban
Ipolyi
Ipolyi Arnold
is (71. 1.) tündéreket sejtett. A tündérlányok esetét a Budai Krónika máskép adja elő : »cum festum Tube colerent et coreas ducerent ad sonitum symphonie»— ebből Sebestyén Gyula a kürt ünnepét olvasta ki, a zsidó sátoros ünnepeknek a kazároknál szokásban volt emlékét; a IX. sz.-beli kazár szomszédság ültethette át a mondába.
Kézai
Kézai Simon
említést tesz Korozmin országról, a kazárok közt élő korozminok faj rokonok voltak a hunokkal.
 
n.175
De a többi
hova
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
hová
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hova
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
legyen?
 
n.176
Földbe bújjon? elsülyedjen? …
 
 
 
n.177
Abbul immár nincsen semmi:
 
n.178
Szűzi daccal tündér lenni ;
 
n.179
Vágtat a ló, és a pusztán
 
n.180
Nagy üres éj hallgat
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.181
Száll a madár, száll az ének
 
n.182
Két fiáról szép Enéhnek.
 
n.183
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.184
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.185
Dúl leányi, a legszebbek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Hogy elértek a szigetbe, »
Dúl leányi, a legszebbek,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.186
Hunor, Magyar nője lettek :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Megosztoztak, kocka-vetve, »
Hunor, Magyar nője lettek :
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.187
S a leventék, épen százan,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Dúl leányit különvették, »
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
 
n.188
Megosz oztak mind a százon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Többi sorsát megvetették. »
Megosz oztak mind a százon.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Büszke lyányok ott idővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« A leányok is idővel »
Büszke lyányok ott idővel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.190
Megbékéltek asszony-fővel ;
 
n.191
Haza többé nem készültek :
 
n.192
Engesztelni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Szerelemre »
Engesztelni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fiat szültek.
 
 
 
n.193
Tó szigetje édes honná,
 
n.194
Sátoruk
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szép otthonná,
 
n.195
Ágyok áldott
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
Koszorú
 
nyugalommá
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.196
Nincs egyéb, mi őket vonná.
 
 
 
n.197
Fiat szűltek hősi nemre,
 
n.198
Szép leányt is szerelemre ;
 
n.199
Dali törzsnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Kemény törzsnek »
Dali törzsnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ifju ágot,
 
n.200
Maguk helyett
szűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« szép »
szüz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
virágot.
 
 
 
n.201
Hős fiakból ketten-ketten,
 
n.202
Két vezéré kétszer-ketten,
 
n.203
Feje lőn mind egy-egy nemnek
 
n.204
Száznyolc ágra ezek mennek.
n
Jegyzet A nemzetségek 108 ágát az ének végén a kéziraton a költő megmagyarázza. (L. az eltérések során.)
Kézai
Kézai Simon
azt írta, hogy az ősi Scythia 108 tartományra volt felosztva. Gombocz Zoltán kiderítette, hogy ebben tatárországi utazók leírását követte. ( Nyelvtudományi Közlemények 1918. ) Mások is próbálkoztak magyarázatokkal. (Salamon, Kun Géza.)
Tagányi
Tagányi Károly
úgy magyarázta : 107 szám világos volna : 100 a nemzetségek kerek száma 7 a honfoglaló hét vezér, a 8. szám az idegen kabar törzset jelenti, vezérüket, Őrsöt, felvették a vezérek közé. Így jön ki, hogy Álmost is, Árpádot is 7—7 vezér választotta. ( Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 108 számáról, Ethnographia, 1923. 129. 1.)
 
 
 
n.205
Hunor ága hún fajt nemzett,
 
n.206
Magyaré a magyar nemzet ;
 
n.207
Szaporaság lőn temérdek :
 
n.208
A szigetben nem is fértek.
 
 
 
n.209
Szittya földet elözönlék,
 
n.210
Dúl királynak dús örökjét ; —
 
n.211
És azóta, hősök párja!
 
n.212
Híretek száll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Száll az ének »
Híretek száll
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szájrul szájra.
 
n
Jegyzet A lap alján: 53 227 280
n
Jegyzet Ez ének tárgyát
Kézai
Kézai Simon
így adja elő : Nemroth óriásnak Enethtől két fia volt, Hunor, Mogor, »kiktől a hunok vagy magyarok származtak«. Más feleségeitől több fiai voltak. Ezek, mint elsőszülöttek, külön sátrakban éltek. Egyszer vadászat közben szarvasünőre bukkantak, melyet Meotis ingoványai közé kergettek, ott eltűnt szemeik elől. A földet jónak találták, hazamenvén, elbúcsúztak atyjuktól és a z új földre költöztek. Hatodévben kimen vén, véletlenül a pusztában Belár fiainak feleségeire és gyermekeire bukkantak, amint férjeik nélkül sátraikban tanyáztak. Minden holmijukkal elragadták őket. Köztük volt Dule alán királynak két leánya, egyiket Hunor vette feleségül, másikat Mogor. Tőlük származtak a hunok és magyarok. Idővel megsokasodván, Scythia tartományba telepedtek, mely — a krónika szerint — Kelet felől Ázsiával tartozott össze, de már Európában feküdt. — Az ének tárgya el van mondva Csaba második dolgozatában. (I. rész, 2. én.)
n
Jegyzet A költő itt ősibb állapotot fest, mint Keveházábán. A vezérállat a totemhit korára mutat; a feleséget rabolják ; nomádéletet élnek, vaddal, hallal táplálkoznak.
n
Jegyzet A 205. sorhoz : 1878-ban egy vidéki tanár levélben kérdést tett : hogyan jön ki a 108 ág ? A költő a levél alján ezt a magyarázatot írta : »Azaz hun is egy, magyar is egy. Az 50 legényből — hun is ötven, magyar is 50.« A 206. sorhoz : »Nem együtt, hanem külön. Hunortól is — négy Magyartól is — négy addatur! »Tudni illik : a vezéreknek minden fia törzsfő lett, volt pedig nekik épen négy-négy. (Aki nem hiszi, nézze meg a matrikulában!) A kísérőknek ellenben csak az elsőszülöttje lett törzsfő. Q. e. D.«
 
 
  HATODIK ÉNEK  
  Rege a csodaszarvasról.  
 
 
n.1
Száll a madár, ágrul ágra,
 
n.2
Száll az ének, szájrul szájra ;
 
n.3
Fű kizöldül ó sirhanton,
 
n.4
Bajnok ébred hősi lanton.
 
 
 
n.5
Vadat űzni feljövének
 
n.6
Hős fiai szép
Enéhnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Emének
n
Jegyzet (a lapszélen, máskori írással:) Enéhnek (így írva s javítva végig, az egész éneken)
Enéhnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.7
Hunor s Magyar, két dalia,
 
n.8
Két egytestvér, Ménrót fia.
 
 
 
n.9
Ötven-ötven jó leventét
 
n.10
Kiszemeltek, hogy követnék ;
 
n.11
Mint valamely véres hadra,
 
n.12
Fegyverkeztek könnyü vadra.
 
 
 
n.13
Vad előttük vérbe fekszik,
 
n.14
Őz vagy szarvas nem menekszik ;
 
n.15
Elejtették már a hímet —
 
n.16
Üldözik a
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
szarvas gímet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
.
 
 
 
n.17
Gím után ők egyre
törnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mennek »
törnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.EPhK., 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.18
Puszta martján sós tengernek,
 
n.19
Hol a farkas, hol a medve
 
n.20
Sohasem járt, eltévedne.
 
 
 
n.21
De a párduc, vad oroszlán
 
n.22
Végig üvölt a nagy pusztán,
 
n.23
Sárga tigris ott kölykezik,
 
n.24
Fiát eszi ha éhezik.
n
Jegyzet 21–24. sor:
Kézai
Kézai Simon
Nemroth fiainak lakóhelyéül Perzsiát mondja. A költő Hunor, Magyar útját Perzsia föld- és természetrajzi vonásaival színezi.
 
 
 
n.25
Száll a madár, száll az ének
 
n.26
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.27
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.28
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.29
Már a nap is lemenőben,
 
n.30
Tüzet rakott a felhőben ;
 
n.31
Ők a szarvast egyre űzik, —
 
n.32
Alkonyatkor
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ím
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
eltűnik.
 
 
 
n.33
Értek vala éjtszakára
 
n.34
Kur vizének a partjára ;
 
n.35
Folyóvíznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Folyó víznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
partja mellett
 
n.36
Paripájok jól legelhet.
 
 
 
n.37
Monda Hunor : itt leszálljunk,
 
n.38
Megitassunk, meg is háljunk ;
 
n.39
Monda Magyar : víradattal
 
n.40
Visszatérjünk a csapattal. —
 
 
 
n.41
Haj, vitézek! haj, leventék!
 
n.42
Micsoda föld ez a vidék,
 
n.43
Hogy itt a nap száll keletre ?
 
n.44
Nem, mint máshol, naplementre?
 
 
 
n.45
Szólt egy bajnok : én úgy
nézem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« vélem »
nézem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.46
Hogy lement az
déli részen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« délen »
déli részen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.47
Szólt egy másik : nem gondolnám :
 
n.48
Ott vöröslik
éjszak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
észak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
éjszak
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
ormán.
n
Jegyzet 45–48. sor: Az eltévedés költői mozzanatát Priszkoszból meríti. »Amint útunkat a naissosi hegyekről az Isztrosz (Duna) folyó felé folytatnók, egy erdőfedte tájra értünk, melyen tekervényes út vezetett keresztül és míg abban a hiszemben voltunk, hogy nyugatra megyünk, a napkeltét velünk szemben pillantottuk meg, úgy hogy a táj fekvését nem ösmerők felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna, nem úgy, mint rendesen.«
 
 
 
n.49
Folyamparton ők leszálltak,
 
n.50
Megitattak, meg is háltak,
 
n.51
Hogy majd reggel,
víradattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
viradattal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.52
Hazatérnek a csapattal.
 
 
 
n.53
Szellő támad hűs hajnalra,
 
n.54
Bíborodik az ég alja ;
 
n.55
Hát a szarvas nagy-merészen
 
n.56
Ott szökdécsel, túl a vízen.
 
 
 
n.57
Száll a madár, száll az ének
 
n.58
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.59
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.60
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.61
Nosza rajta, gyors legények!
 
n.62
Érjük utól azt a gímet.
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.63
És — akarva, akaratlan —
 
n.64
Űzik ismét szakadatlan.
 
 
 
n.65
Kur folyót ők
átalúszták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
átalusszák
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átalúszták
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.66
Még vadabbak ott a puszták,
 
n.67
Ember ottan egy
füszálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
füszálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
,
 
n.68
Egy csöpp vizet nem találhat.
 
 
 
n.69
A föld háta
fölomolván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
felomolván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fölomolván
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.70
Szíksót izzad csupasz ormán,
 
n.71
Forrás vize nem iható,
 
n.72
Kénköves bűzt lehel a tó.
 
 
 
n.73
Forrás keble olajt buzog ;
 
n.74
Itt is, ott is égnek azok,
n
Jegyzet Priszkosz adott egy másik vonást is : találkoztak követekkel, akik olyan úton jöttek, hol »a sziklákból láng lobog fel«. (
Szabó K.
Szabó Károly
jegyzete Baku vidékére utal.)
 
n.75
Mint sok
őrtűz setét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
őrtüz, setét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
őrtüz setét
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
éjjel
 
n.76
Lobban a láng szerteszéjjel.
 
 
 
n.77
Minden este
bánva bánják
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
bánva-bánják
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánva bánják
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.78
Hogy e vadat
mér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kivánják
 
n.79
Mért is űzik egyre, nyomba,
 
n.80
Tévelyítő bús vadonba.
 
 
 
n.81
Mégis, mégis, ha reggel lett,
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.82
A gímszarvast űzni kellett,
 
n.83
Mint tövisét szél játéka,
 
n.84
Mint madarat az árnyéka.
 
 
 
n.85
Száll a madár, száll az ének
 
n.86
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.87
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.88
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.89
Vadont s a Dont ők felverik
 
n.90
A
Meóti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mejóti
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
Meóti
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
kis tengerig ;
 
n.91
Süppedékes mély tavaknak
 
n.92
Szigetére ők behatnak.
 
 
 
n.93
Ott a szarvas, mint a pára
 
n.94
— Köd előtte, köd utána —
 
n.95
Míg az ember széjjelnézne :
 
n.96
Szemök elől elenyésze.
 
 
 
n.97
Hóha! hóha! hol van a vad? …
 
n.98
Egy kiáltja: ihon szalad !
 
n.99
Más kiáltja : itt van, itten !
 
n.100
A harmadik : sehol sincsen !
 
 
 
n.101
Minden zugot megüldöznek,
 
n.102
Minden bokrot átaldöfnek ;
 
n.103
Gyík ha rezzen, fajd ha rebben :
 
n.104
De a gímvad nincs ezekben.
 
 
 
n.105
Szóla Magyar : hej! ki tudja
 
n.106
Merre van a hazánk útja?
 
n.107
Kerek az ég mindenfelé —
 
n.108
Anyám, anyám, meghalsz belé!
 
 
 
n.109
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Szóla (Hunor) Magyar
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: itt maradjunk!
 
n.110
Tanyát verjünk ; itthon vagyunk ;
 
n.111
Selyem a fű, édes a víz,
 
n.112
Fa-odúból csöpög a méz,
 
 
 
n.113
Kék folyam ad fényes halat,
 
n.114
Vörhenyő vad ízes falat,
 
n.115
Feszes az íj, sebes a nyíl,
 
n.116
Harckalandon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Harc-kalandon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Harckalandon
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
zsákmány a díj.
 
 
 
n.117
Száll a madár, száll az ének
 
n.118
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.119
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.120
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.121
Hogy elúntak otthon
űlni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
űlni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.122
Halat csalni, őzet űzni :
 
n.123
Új kalandra, szebb csatára
 
n.124
Ereszkedtek a pusztára.
 
 
 
n.125
Puszta földön, sík fenyéren
 
n.126
Zene hallik sötét éjen,
 
n.127
Zene, síp, dob, mély vadonban,
 
n.128
Mintha égből, mint álomban.
 
 
 
n.129
Tündér lyányok ottan laknak,
 
n.130
Táncot ropnak, úgy
mulatnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mulatnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vigadnak
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
n.131
Szőve ködbül sátoruk van :
 
n.132
Ugy mulatnak sátorukban.
 
 
 
n.133
Férfi egy sincs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Férfi nincsen »
Férfi egy sincs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közelébe' ;
 
n.134
De a földi lyányok szépe
 
n.135
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
 
n.136
Tündérséget ott tanúlnak.
n
Jegyzet A költemény lányok elrablásáról szól, nem családos asszonyokéról. Hogy tündérséget tanultak, azt
Arany
Arany János
népmesék nyomán mondja.
 
 
 
n.137
Dúl királyé, legszebb, kettő ;
 
n.138
Agg Beláré tizenkettő ;
 
n.139
Összesen
mind : száz meg kettő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind, ötvenkettő »
mind száz meg kettő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.140
A tündérré válni kezdő.
 
 
 
n.141
Kemény próba : férfit ölni,
 
n.142
Kilenc ifjat megbüvölni,
 
n.143
Szerelemre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« El-eltünni »
[törölt]
«
Szerelemmel
Beszúrás
»
Szerelemre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csalogatni,
 
n.144
Szerelemtől szűz maradni.
 
 
 
n.145
Így tanulnak tündérséget,
 
n.146
Szívszakasztó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Veszedelmes »
Szivszakasztó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mesterséget ;
 
n.147
Minden éjjel számot adnak,
 
n.148
S minden éjjel úgy vigadnak.
 
 
 
n.149
Száll a madár, száll az ének
 
n.150
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.151
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.152
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.153
Hang után ők, szembe széllel,
 
n.154
Fény után ők, födve éjjel,
 
n.155
Mennek óvást, mennek árnyon ;
 
n.156
Ki lepét fog,
lopva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« lassan »
lopva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
járjon.
 
 
 
n.157
Monda Magyar : ez a síp-hang,
 
n.158
Bátya, bennem végig csikland ;
 
n.159
Monda Hunor : vérem' hatja,
 
n.160
Szűzek árnya-fordulatja.
 
 
 
n.161
Haj vitézek! haj elébe!
 
n.162
Kiki egyet az ölébe!
 
n.163
Vigyük haza asszonyunkat ;
 
n.164
Fújja felszél a nyomunkat.
 
 
 
n.165
Sarkantyúba lovat vesznek,
 
n.166
Kantárszárat megeresztnek ;
 
n.167
A leányság
bent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
Koszorú
 
benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bent
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, a körbe' —
 
n.168
Mind a körbe', sok az ölbe'.
 
 
 
n.169
Nagy sikoltás erre támad,
 
n.170
Futna széjjel a leányhad ;
 
n.171
Elől tűzbe, hátul vízbe,
 
n.172
Mindenkép jut
férfi kézbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
férfikézbe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ferfi kézbe
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.173
Tündér lyányok
ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind »
ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
eltűntek,
 
n.174
Szárnyok lévén elrepűltek ;
n
Jegyzet Az erdőben vigadó lányokban
Ipolyi
Ipolyi Arnold
is (71. 1.) tündéreket sejtett. A tündérlányok esetét a Budai Krónika máskép adja elő : »cum festum Tube colerent et coreas ducerent ad sonitum symphonie»— ebből Sebestyén Gyula a kürt ünnepét olvasta ki, a zsidó sátoros ünnepeknek a kazároknál szokásban volt emlékét; a IX. sz.-beli kazár szomszédság ültethette át a mondába.
Kézai
Kézai Simon
említést tesz Korozmin országról, a kazárok közt élő korozminok faj rokonok voltak a hunokkal.
 
n.175
De a többi
hova
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
hová
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hova
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
legyen?
 
n.176
Földbe bújjon? elsülyedjen? …
 
 
 
n.177
Abbul immár nincsen semmi:
 
n.178
Szűzi daccal tündér lenni ;
 
n.179
Vágtat a ló, és a pusztán
 
n.180
Nagy üres éj hallgat
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.181
Száll a madár, száll az ének
 
n.182
Két fiáról szép Enéhnek.
 
n.183
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.184
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.185
Dúl leányi, a legszebbek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Hogy elértek a szigetbe, »
Dúl leányi, a legszebbek,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.186
Hunor, Magyar nője lettek :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Megosztoztak, kocka-vetve, »
Hunor, Magyar nője lettek :
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.187
S a leventék, épen százan,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Dúl leányit különvették, »
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
 
n.188
Megosz oztak mind a százon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Többi sorsát megvetették. »
Megosz oztak mind a százon.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Büszke lyányok ott idővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« A leányok is idővel »
Büszke lyányok ott idővel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.190
Megbékéltek asszony-fővel ;
 
n.191
Haza többé nem készültek :
 
n.192
Engesztelni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Szerelemre »
Engesztelni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fiat szültek.
 
 
 
n.193
Tó szigetje édes honná,
 
n.194
Sátoruk
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szép otthonná,
 
n.195
Ágyok áldott
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
Koszorú
 
nyugalommá
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.196
Nincs egyéb, mi őket vonná.
 
 
 
n.197
Fiat szűltek hősi nemre,
 
n.198
Szép leányt is szerelemre ;
 
n.199
Dali törzsnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Kemény törzsnek »
Dali törzsnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ifju ágot,
 
n.200
Maguk helyett
szűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« szép »
szüz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
virágot.
 
 
 
n.201
Hős fiakból ketten-ketten,
 
n.202
Két vezéré kétszer-ketten,
 
n.203
Feje lőn mind egy-egy nemnek
 
n.204
Száznyolc ágra ezek mennek.
n
Jegyzet A nemzetségek 108 ágát az ének végén a kéziraton a költő megmagyarázza. (L. az eltérések során.)
Kézai
Kézai Simon
azt írta, hogy az ősi Scythia 108 tartományra volt felosztva. Gombocz Zoltán kiderítette, hogy ebben tatárországi utazók leírását követte. ( Nyelvtudományi Közlemények 1918. ) Mások is próbálkoztak magyarázatokkal. (Salamon, Kun Géza.)
Tagányi
Tagányi Károly
úgy magyarázta : 107 szám világos volna : 100 a nemzetségek kerek száma 7 a honfoglaló hét vezér, a 8. szám az idegen kabar törzset jelenti, vezérüket, Őrsöt, felvették a vezérek közé. Így jön ki, hogy Álmost is, Árpádot is 7—7 vezér választotta. ( Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 108 számáról, Ethnographia, 1923. 129. 1.)
 
 
 
n.205
Hunor ága hún fajt nemzett,
 
n.206
Magyaré a magyar nemzet ;
 
n.207
Szaporaság lőn temérdek :
 
n.208
A szigetben nem is fértek.
 
 
 
n.209
Szittya földet elözönlék,
 
n.210
Dúl királynak dús örökjét ; —
 
n.211
És azóta, hősök párja!
 
n.212
Híretek száll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Száll az ének »
Híretek száll
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szájrul szájra.
 
n
Jegyzet A lap alján: 53 227 280
n
Jegyzet Ez ének tárgyát
Kézai
Kézai Simon
így adja elő : Nemroth óriásnak Enethtől két fia volt, Hunor, Mogor, »kiktől a hunok vagy magyarok származtak«. Más feleségeitől több fiai voltak. Ezek, mint elsőszülöttek, külön sátrakban éltek. Egyszer vadászat közben szarvasünőre bukkantak, melyet Meotis ingoványai közé kergettek, ott eltűnt szemeik elől. A földet jónak találták, hazamenvén, elbúcsúztak atyjuktól és a z új földre költöztek. Hatodévben kimen vén, véletlenül a pusztában Belár fiainak feleségeire és gyermekeire bukkantak, amint férjeik nélkül sátraikban tanyáztak. Minden holmijukkal elragadták őket. Köztük volt Dule alán királynak két leánya, egyiket Hunor vette feleségül, másikat Mogor. Tőlük származtak a hunok és magyarok. Idővel megsokasodván, Scythia tartományba telepedtek, mely — a krónika szerint — Kelet felől Ázsiával tartozott össze, de már Európában feküdt. — Az ének tárgya el van mondva Csaba második dolgozatában. (I. rész, 2. én.)
n
Jegyzet A költő itt ősibb állapotot fest, mint Keveházábán. A vezérállat a totemhit korára mutat; a feleséget rabolják ; nomádéletet élnek, vaddal, hallal táplálkoznak.
n
Jegyzet A 205. sorhoz : 1878-ban egy vidéki tanár levélben kérdést tett : hogyan jön ki a 108 ág ? A költő a levél alján ezt a magyarázatot írta : »Azaz hun is egy, magyar is egy. Az 50 legényből — hun is ötven, magyar is 50.« A 206. sorhoz : »Nem együtt, hanem külön. Hunortól is — négy Magyartól is — négy addatur! »Tudni illik : a vezéreknek minden fia törzsfő lett, volt pedig nekik épen négy-négy. (Aki nem hiszi, nézze meg a matrikulában!) A kísérőknek ellenben csak az elsőszülöttje lett törzsfő. Q. e. D.«
 
 
  HATODIK ÉNEK  
  Rege a csodaszarvasról.  
 
 
n.1
Száll a madár, ágrul ágra,
 
n.2
Száll az ének, szájrul szájra ;
 
n.3
Fű kizöldül ó sirhanton,
 
n.4
Bajnok ébred hősi lanton.
 
 
 
n.5
Vadat űzni feljövének
 
n.6
Hős fiai szép
Enéhnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Emének
n
Jegyzet (a lapszélen, máskori írással:) Enéhnek (így írva s javítva végig, az egész éneken)
Enéhnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.7
Hunor s Magyar, két dalia,
 
n.8
Két egytestvér, Ménrót fia.
 
 
 
n.9
Ötven-ötven jó leventét
 
n.10
Kiszemeltek, hogy követnék ;
 
n.11
Mint valamely véres hadra,
 
n.12
Fegyverkeztek könnyü vadra.
 
 
 
n.13
Vad előttük vérbe fekszik,
 
n.14
Őz vagy szarvas nem menekszik ;
 
n.15
Elejtették már a hímet —
 
n.16
Üldözik a
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
szarvas gímet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
.
 
 
 
n.17
Gím után ők egyre
törnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mennek »
törnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.EPhK., 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.18
Puszta martján sós tengernek,
 
n.19
Hol a farkas, hol a medve
 
n.20
Sohasem járt, eltévedne.
 
 
 
n.21
De a párduc, vad oroszlán
 
n.22
Végig üvölt a nagy pusztán,
 
n.23
Sárga tigris ott kölykezik,
 
n.24
Fiát eszi ha éhezik.
n
Jegyzet 21–24. sor:
Kézai
Kézai Simon
Nemroth fiainak lakóhelyéül Perzsiát mondja. A költő Hunor, Magyar útját Perzsia föld- és természetrajzi vonásaival színezi.
 
 
 
n.25
Száll a madár, száll az ének
 
n.26
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.27
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.28
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.29
Már a nap is lemenőben,
 
n.30
Tüzet rakott a felhőben ;
 
n.31
Ők a szarvast egyre űzik, —
 
n.32
Alkonyatkor
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ím
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
eltűnik.
 
 
 
n.33
Értek vala éjtszakára
 
n.34
Kur vizének a partjára ;
 
n.35
Folyóvíznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Folyó víznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
partja mellett
 
n.36
Paripájok jól legelhet.
 
 
 
n.37
Monda Hunor : itt leszálljunk,
 
n.38
Megitassunk, meg is háljunk ;
 
n.39
Monda Magyar : víradattal
 
n.40
Visszatérjünk a csapattal. —
 
 
 
n.41
Haj, vitézek! haj, leventék!
 
n.42
Micsoda föld ez a vidék,
 
n.43
Hogy itt a nap száll keletre ?
 
n.44
Nem, mint máshol, naplementre?
 
 
 
n.45
Szólt egy bajnok : én úgy
nézem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« vélem »
nézem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.46
Hogy lement az
déli részen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« délen »
déli részen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.47
Szólt egy másik : nem gondolnám :
 
n.48
Ott vöröslik
éjszak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
észak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
éjszak
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
ormán.
n
Jegyzet 45–48. sor: Az eltévedés költői mozzanatát Priszkoszból meríti. »Amint útunkat a naissosi hegyekről az Isztrosz (Duna) folyó felé folytatnók, egy erdőfedte tájra értünk, melyen tekervényes út vezetett keresztül és míg abban a hiszemben voltunk, hogy nyugatra megyünk, a napkeltét velünk szemben pillantottuk meg, úgy hogy a táj fekvését nem ösmerők felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna, nem úgy, mint rendesen.«
 
 
 
n.49
Folyamparton ők leszálltak,
 
n.50
Megitattak, meg is háltak,
 
n.51
Hogy majd reggel,
víradattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
viradattal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.52
Hazatérnek a csapattal.
 
 
 
n.53
Szellő támad hűs hajnalra,
 
n.54
Bíborodik az ég alja ;
 
n.55
Hát a szarvas nagy-merészen
 
n.56
Ott szökdécsel, túl a vízen.
 
 
 
n.57
Száll a madár, száll az ének
 
n.58
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.59
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.60
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.61
Nosza rajta, gyors legények!
 
n.62
Érjük utól azt a gímet.
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.63
És — akarva, akaratlan —
 
n.64
Űzik ismét szakadatlan.
 
 
 
n.65
Kur folyót ők
átalúszták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
átalusszák
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átalúszták
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.66
Még vadabbak ott a puszták,
 
n.67
Ember ottan egy
füszálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
füszálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
,
 
n.68
Egy csöpp vizet nem találhat.
 
 
 
n.69
A föld háta
fölomolván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
felomolván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fölomolván
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.70
Szíksót izzad csupasz ormán,
 
n.71
Forrás vize nem iható,
 
n.72
Kénköves bűzt lehel a tó.
 
 
 
n.73
Forrás keble olajt buzog ;
 
n.74
Itt is, ott is égnek azok,
n
Jegyzet Priszkosz adott egy másik vonást is : találkoztak követekkel, akik olyan úton jöttek, hol »a sziklákból láng lobog fel«. (
Szabó K.
Szabó Károly
jegyzete Baku vidékére utal.)
 
n.75
Mint sok
őrtűz setét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
őrtüz, setét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
őrtüz setét
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
éjjel
 
n.76
Lobban a láng szerteszéjjel.
 
 
 
n.77
Minden este
bánva bánják
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
bánva-bánják
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánva bánják
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.78
Hogy e vadat
mér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kivánják
 
n.79
Mért is űzik egyre, nyomba,
 
n.80
Tévelyítő bús vadonba.
 
 
 
n.81
Mégis, mégis, ha reggel lett,
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.82
A gímszarvast űzni kellett,
 
n.83
Mint tövisét szél játéka,
 
n.84
Mint madarat az árnyéka.
 
 
 
n.85
Száll a madár, száll az ének
 
n.86
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.87
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.88
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.89
Vadont s a Dont ők felverik
 
n.90
A
Meóti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mejóti
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
Meóti
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
kis tengerig ;
 
n.91
Süppedékes mély tavaknak
 
n.92
Szigetére ők behatnak.
 
 
 
n.93
Ott a szarvas, mint a pára
 
n.94
— Köd előtte, köd utána —
 
n.95
Míg az ember széjjelnézne :
 
n.96
Szemök elől elenyésze.
 
 
 
n.97
Hóha! hóha! hol van a vad? …
 
n.98
Egy kiáltja: ihon szalad !
 
n.99
Más kiáltja : itt van, itten !
 
n.100
A harmadik : sehol sincsen !
 
 
 
n.101
Minden zugot megüldöznek,
 
n.102
Minden bokrot átaldöfnek ;
 
n.103
Gyík ha rezzen, fajd ha rebben :
 
n.104
De a gímvad nincs ezekben.
 
 
 
n.105
Szóla Magyar : hej! ki tudja
 
n.106
Merre van a hazánk útja?
 
n.107
Kerek az ég mindenfelé —
 
n.108
Anyám, anyám, meghalsz belé!
 
 
 
n.109
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Szóla (Hunor) Magyar
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: itt maradjunk!
 
n.110
Tanyát verjünk ; itthon vagyunk ;
 
n.111
Selyem a fű, édes a víz,
 
n.112
Fa-odúból csöpög a méz,
 
 
 
n.113
Kék folyam ad fényes halat,
 
n.114
Vörhenyő vad ízes falat,
 
n.115
Feszes az íj, sebes a nyíl,
 
n.116
Harckalandon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Harc-kalandon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Harckalandon
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
zsákmány a díj.
 
 
 
n.117
Száll a madár, száll az ének
 
n.118
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.119
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.120
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.121
Hogy elúntak otthon
űlni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
űlni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.122
Halat csalni, őzet űzni :
 
n.123
Új kalandra, szebb csatára
 
n.124
Ereszkedtek a pusztára.
 
 
 
n.125
Puszta földön, sík fenyéren
 
n.126
Zene hallik sötét éjen,
 
n.127
Zene, síp, dob, mély vadonban,
 
n.128
Mintha égből, mint álomban.
 
 
 
n.129
Tündér lyányok ottan laknak,
 
n.130
Táncot ropnak, úgy
mulatnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mulatnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vigadnak
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
n.131
Szőve ködbül sátoruk van :
 
n.132
Ugy mulatnak sátorukban.
 
 
 
n.133
Férfi egy sincs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Férfi nincsen »
Férfi egy sincs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közelébe' ;
 
n.134
De a földi lyányok szépe
 
n.135
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
 
n.136
Tündérséget ott tanúlnak.
n
Jegyzet A költemény lányok elrablásáról szól, nem családos asszonyokéról. Hogy tündérséget tanultak, azt
Arany
Arany János
népmesék nyomán mondja.
 
 
 
n.137
Dúl királyé, legszebb, kettő ;
 
n.138
Agg Beláré tizenkettő ;
 
n.139
Összesen
mind : száz meg kettő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind, ötvenkettő »
mind száz meg kettő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.140
A tündérré válni kezdő.
 
 
 
n.141
Kemény próba : férfit ölni,
 
n.142
Kilenc ifjat megbüvölni,
 
n.143
Szerelemre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« El-eltünni »
[törölt]
«
Szerelemmel
Beszúrás
»
Szerelemre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csalogatni,
 
n.144
Szerelemtől szűz maradni.
 
 
 
n.145
Így tanulnak tündérséget,
 
n.146
Szívszakasztó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Veszedelmes »
Szivszakasztó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mesterséget ;
 
n.147
Minden éjjel számot adnak,
 
n.148
S minden éjjel úgy vigadnak.
 
 
 
n.149
Száll a madár, száll az ének
 
n.150
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.151
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.152
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.153
Hang után ők, szembe széllel,
 
n.154
Fény után ők, födve éjjel,
 
n.155
Mennek óvást, mennek árnyon ;
 
n.156
Ki lepét fog,
lopva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« lassan »
lopva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
járjon.
 
 
 
n.157
Monda Magyar : ez a síp-hang,
 
n.158
Bátya, bennem végig csikland ;
 
n.159
Monda Hunor : vérem' hatja,
 
n.160
Szűzek árnya-fordulatja.
 
 
 
n.161
Haj vitézek! haj elébe!
 
n.162
Kiki egyet az ölébe!
 
n.163
Vigyük haza asszonyunkat ;
 
n.164
Fújja felszél a nyomunkat.
 
 
 
n.165
Sarkantyúba lovat vesznek,
 
n.166
Kantárszárat megeresztnek ;
 
n.167
A leányság
bent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
Koszorú
 
benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bent
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, a körbe' —
 
n.168
Mind a körbe', sok az ölbe'.
 
 
 
n.169
Nagy sikoltás erre támad,
 
n.170
Futna széjjel a leányhad ;
 
n.171
Elől tűzbe, hátul vízbe,
 
n.172
Mindenkép jut
férfi kézbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
férfikézbe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ferfi kézbe
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.173
Tündér lyányok
ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind »
ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
eltűntek,
 
n.174
Szárnyok lévén elrepűltek ;
n
Jegyzet Az erdőben vigadó lányokban
Ipolyi
Ipolyi Arnold
is (71. 1.) tündéreket sejtett. A tündérlányok esetét a Budai Krónika máskép adja elő : »cum festum Tube colerent et coreas ducerent ad sonitum symphonie»— ebből Sebestyén Gyula a kürt ünnepét olvasta ki, a zsidó sátoros ünnepeknek a kazároknál szokásban volt emlékét; a IX. sz.-beli kazár szomszédság ültethette át a mondába.
Kézai
Kézai Simon
említést tesz Korozmin országról, a kazárok közt élő korozminok faj rokonok voltak a hunokkal.
 
n.175
De a többi
hova
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
hová
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hova
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
legyen?
 
n.176
Földbe bújjon? elsülyedjen? …
 
 
 
n.177
Abbul immár nincsen semmi:
 
n.178
Szűzi daccal tündér lenni ;
 
n.179
Vágtat a ló, és a pusztán
 
n.180
Nagy üres éj hallgat
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.181
Száll a madár, száll az ének
 
n.182
Két fiáról szép Enéhnek.
 
n.183
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.184
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.185
Dúl leányi, a legszebbek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Hogy elértek a szigetbe, »
Dúl leányi, a legszebbek,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.186
Hunor, Magyar nője lettek :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Megosztoztak, kocka-vetve, »
Hunor, Magyar nője lettek :
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.187
S a leventék, épen százan,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Dúl leányit különvették, »
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
 
n.188
Megosz oztak mind a százon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Többi sorsát megvetették. »
Megosz oztak mind a százon.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Büszke lyányok ott idővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« A leányok is idővel »
Büszke lyányok ott idővel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.190
Megbékéltek asszony-fővel ;
 
n.191
Haza többé nem készültek :
 
n.192
Engesztelni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Szerelemre »
Engesztelni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fiat szültek.
 
 
 
n.193
Tó szigetje édes honná,
 
n.194
Sátoruk
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szép otthonná,
 
n.195
Ágyok áldott
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
Koszorú
 
nyugalommá
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.196
Nincs egyéb, mi őket vonná.
 
 
 
n.197
Fiat szűltek hősi nemre,
 
n.198
Szép leányt is szerelemre ;
 
n.199
Dali törzsnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Kemény törzsnek »
Dali törzsnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ifju ágot,
 
n.200
Maguk helyett
szűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« szép »
szüz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
virágot.
 
 
 
n.201
Hős fiakból ketten-ketten,
 
n.202
Két vezéré kétszer-ketten,
 
n.203
Feje lőn mind egy-egy nemnek
 
n.204
Száznyolc ágra ezek mennek.
n
Jegyzet A nemzetségek 108 ágát az ének végén a kéziraton a költő megmagyarázza. (L. az eltérések során.)
Kézai
Kézai Simon
azt írta, hogy az ősi Scythia 108 tartományra volt felosztva. Gombocz Zoltán kiderítette, hogy ebben tatárországi utazók leírását követte. ( Nyelvtudományi Közlemények 1918. ) Mások is próbálkoztak magyarázatokkal. (Salamon, Kun Géza.)
Tagányi
Tagányi Károly
úgy magyarázta : 107 szám világos volna : 100 a nemzetségek kerek száma 7 a honfoglaló hét vezér, a 8. szám az idegen kabar törzset jelenti, vezérüket, Őrsöt, felvették a vezérek közé. Így jön ki, hogy Álmost is, Árpádot is 7—7 vezér választotta. ( Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 108 számáról, Ethnographia, 1923. 129. 1.)
 
 
 
n.205
Hunor ága hún fajt nemzett,
 
n.206
Magyaré a magyar nemzet ;
 
n.207
Szaporaság lőn temérdek :
 
n.208
A szigetben nem is fértek.
 
 
 
n.209
Szittya földet elözönlék,
 
n.210
Dúl királynak dús örökjét ; —
 
n.211
És azóta, hősök párja!
 
n.212
Híretek száll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Száll az ének »
Híretek száll
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szájrul szájra.
 
n
Jegyzet A lap alján: 53 227 280
n
Jegyzet Ez ének tárgyát
Kézai
Kézai Simon
így adja elő : Nemroth óriásnak Enethtől két fia volt, Hunor, Mogor, »kiktől a hunok vagy magyarok származtak«. Más feleségeitől több fiai voltak. Ezek, mint elsőszülöttek, külön sátrakban éltek. Egyszer vadászat közben szarvasünőre bukkantak, melyet Meotis ingoványai közé kergettek, ott eltűnt szemeik elől. A földet jónak találták, hazamenvén, elbúcsúztak atyjuktól és a z új földre költöztek. Hatodévben kimen vén, véletlenül a pusztában Belár fiainak feleségeire és gyermekeire bukkantak, amint férjeik nélkül sátraikban tanyáztak. Minden holmijukkal elragadták őket. Köztük volt Dule alán királynak két leánya, egyiket Hunor vette feleségül, másikat Mogor. Tőlük származtak a hunok és magyarok. Idővel megsokasodván, Scythia tartományba telepedtek, mely — a krónika szerint — Kelet felől Ázsiával tartozott össze, de már Európában feküdt. — Az ének tárgya el van mondva Csaba második dolgozatában. (I. rész, 2. én.)
n
Jegyzet A költő itt ősibb állapotot fest, mint Keveházábán. A vezérállat a totemhit korára mutat; a feleséget rabolják ; nomádéletet élnek, vaddal, hallal táplálkoznak.
n
Jegyzet A 205. sorhoz : 1878-ban egy vidéki tanár levélben kérdést tett : hogyan jön ki a 108 ág ? A költő a levél alján ezt a magyarázatot írta : »Azaz hun is egy, magyar is egy. Az 50 legényből — hun is ötven, magyar is 50.« A 206. sorhoz : »Nem együtt, hanem külön. Hunortól is — négy Magyartól is — négy addatur! »Tudni illik : a vezéreknek minden fia törzsfő lett, volt pedig nekik épen négy-négy. (Aki nem hiszi, nézze meg a matrikulában!) A kísérőknek ellenben csak az elsőszülöttje lett törzsfő. Q. e. D.«
 
 
  HATODIK ÉNEK  
  Rege a csodaszarvasról.  
 
 
n.1
Száll a madár, ágrul ágra,
 
n.2
Száll az ének, szájrul szájra ;
 
n.3
Fű kizöldül ó sirhanton,
 
n.4
Bajnok ébred hősi lanton.
 
 
 
n.5
Vadat űzni feljövének
 
n.6
Hős fiai szép
Enéhnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Emének
n
Jegyzet (a lapszélen, máskori írással:) Enéhnek (így írva s javítva végig, az egész éneken)
Enéhnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.7
Hunor s Magyar, két dalia,
 
n.8
Két egytestvér, Ménrót fia.
 
 
 
n.9
Ötven-ötven jó leventét
 
n.10
Kiszemeltek, hogy követnék ;
 
n.11
Mint valamely véres hadra,
 
n.12
Fegyverkeztek könnyü vadra.
 
 
 
n.13
Vad előttük vérbe fekszik,
 
n.14
Őz vagy szarvas nem menekszik ;
 
n.15
Elejtették már a hímet —
 
n.16
Üldözik a
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
szarvas gímet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
.
 
 
 
n.17
Gím után ők egyre
törnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mennek »
törnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.EPhK., 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.18
Puszta martján sós tengernek,
 
n.19
Hol a farkas, hol a medve
 
n.20
Sohasem járt, eltévedne.
 
 
 
n.21
De a párduc, vad oroszlán
 
n.22
Végig üvölt a nagy pusztán,
 
n.23
Sárga tigris ott kölykezik,
 
n.24
Fiát eszi ha éhezik.
n
Jegyzet 21–24. sor:
Kézai
Kézai Simon
Nemroth fiainak lakóhelyéül Perzsiát mondja. A költő Hunor, Magyar útját Perzsia föld- és természetrajzi vonásaival színezi.
 
 
 
n.25
Száll a madár, száll az ének
 
n.26
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.27
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.28
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.29
Már a nap is lemenőben,
 
n.30
Tüzet rakott a felhőben ;
 
n.31
Ők a szarvast egyre űzik, —
 
n.32
Alkonyatkor
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ím
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
eltűnik.
 
 
 
n.33
Értek vala éjtszakára
 
n.34
Kur vizének a partjára ;
 
n.35
Folyóvíznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Folyó víznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
partja mellett
 
n.36
Paripájok jól legelhet.
 
 
 
n.37
Monda Hunor : itt leszálljunk,
 
n.38
Megitassunk, meg is háljunk ;
 
n.39
Monda Magyar : víradattal
 
n.40
Visszatérjünk a csapattal. —
 
 
 
n.41
Haj, vitézek! haj, leventék!
 
n.42
Micsoda föld ez a vidék,
 
n.43
Hogy itt a nap száll keletre ?
 
n.44
Nem, mint máshol, naplementre?
 
 
 
n.45
Szólt egy bajnok : én úgy
nézem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« vélem »
nézem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.46
Hogy lement az
déli részen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« délen »
déli részen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.47
Szólt egy másik : nem gondolnám :
 
n.48
Ott vöröslik
éjszak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
észak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
éjszak
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
ormán.
n
Jegyzet 45–48. sor: Az eltévedés költői mozzanatát Priszkoszból meríti. »Amint útunkat a naissosi hegyekről az Isztrosz (Duna) folyó felé folytatnók, egy erdőfedte tájra értünk, melyen tekervényes út vezetett keresztül és míg abban a hiszemben voltunk, hogy nyugatra megyünk, a napkeltét velünk szemben pillantottuk meg, úgy hogy a táj fekvését nem ösmerők felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna, nem úgy, mint rendesen.«
 
 
 
n.49
Folyamparton ők leszálltak,
 
n.50
Megitattak, meg is háltak,
 
n.51
Hogy majd reggel,
víradattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
viradattal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.52
Hazatérnek a csapattal.
 
 
 
n.53
Szellő támad hűs hajnalra,
 
n.54
Bíborodik az ég alja ;
 
n.55
Hát a szarvas nagy-merészen
 
n.56
Ott szökdécsel, túl a vízen.
 
 
 
n.57
Száll a madár, száll az ének
 
n.58
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.59
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.60
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.61
Nosza rajta, gyors legények!
 
n.62
Érjük utól azt a gímet.
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.63
És — akarva, akaratlan —
 
n.64
Űzik ismét szakadatlan.
 
 
 
n.65
Kur folyót ők
átalúszták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
átalusszák
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átalúszták
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.66
Még vadabbak ott a puszták,
 
n.67
Ember ottan egy
füszálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
füszálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
,
 
n.68
Egy csöpp vizet nem találhat.
 
 
 
n.69
A föld háta
fölomolván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
felomolván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fölomolván
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.70
Szíksót izzad csupasz ormán,
 
n.71
Forrás vize nem iható,
 
n.72
Kénköves bűzt lehel a tó.
 
 
 
n.73
Forrás keble olajt buzog ;
 
n.74
Itt is, ott is égnek azok,
n
Jegyzet Priszkosz adott egy másik vonást is : találkoztak követekkel, akik olyan úton jöttek, hol »a sziklákból láng lobog fel«. (
Szabó K.
Szabó Károly
jegyzete Baku vidékére utal.)
 
n.75
Mint sok
őrtűz setét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
őrtüz, setét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
őrtüz setét
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
éjjel
 
n.76
Lobban a láng szerteszéjjel.
 
 
 
n.77
Minden este
bánva bánják
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
bánva-bánják
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánva bánják
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.78
Hogy e vadat
mér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kivánják
 
n.79
Mért is űzik egyre, nyomba,
 
n.80
Tévelyítő bús vadonba.
 
 
 
n.81
Mégis, mégis, ha reggel lett,
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.82
A gímszarvast űzni kellett,
 
n.83
Mint tövisét szél játéka,
 
n.84
Mint madarat az árnyéka.
 
 
 
n.85
Száll a madár, száll az ének
 
n.86
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.87
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.88
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.89
Vadont s a Dont ők felverik
 
n.90
A
Meóti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mejóti
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
Meóti
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
kis tengerig ;
 
n.91
Süppedékes mély tavaknak
 
n.92
Szigetére ők behatnak.
 
 
 
n.93
Ott a szarvas, mint a pára
 
n.94
— Köd előtte, köd utána —
 
n.95
Míg az ember széjjelnézne :
 
n.96
Szemök elől elenyésze.
 
 
 
n.97
Hóha! hóha! hol van a vad? …
 
n.98
Egy kiáltja: ihon szalad !
 
n.99
Más kiáltja : itt van, itten !
 
n.100
A harmadik : sehol sincsen !
 
 
 
n.101
Minden zugot megüldöznek,
 
n.102
Minden bokrot átaldöfnek ;
 
n.103
Gyík ha rezzen, fajd ha rebben :
 
n.104
De a gímvad nincs ezekben.
 
 
 
n.105
Szóla Magyar : hej! ki tudja
 
n.106
Merre van a hazánk útja?
 
n.107
Kerek az ég mindenfelé —
 
n.108
Anyám, anyám, meghalsz belé!
 
 
 
n.109
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Szóla (Hunor) Magyar
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: itt maradjunk!
 
n.110
Tanyát verjünk ; itthon vagyunk ;
 
n.111
Selyem a fű, édes a víz,
 
n.112
Fa-odúból csöpög a méz,
 
 
 
n.113
Kék folyam ad fényes halat,
 
n.114
Vörhenyő vad ízes falat,
 
n.115
Feszes az íj, sebes a nyíl,
 
n.116
Harckalandon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Harc-kalandon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Harckalandon
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
zsákmány a díj.
 
 
 
n.117
Száll a madár, száll az ének
 
n.118
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.119
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.120
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.121
Hogy elúntak otthon
űlni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
űlni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.122
Halat csalni, őzet űzni :
 
n.123
Új kalandra, szebb csatára
 
n.124
Ereszkedtek a pusztára.
 
 
 
n.125
Puszta földön, sík fenyéren
 
n.126
Zene hallik sötét éjen,
 
n.127
Zene, síp, dob, mély vadonban,
 
n.128
Mintha égből, mint álomban.
 
 
 
n.129
Tündér lyányok ottan laknak,
 
n.130
Táncot ropnak, úgy
mulatnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mulatnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vigadnak
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
n.131
Szőve ködbül sátoruk van :
 
n.132
Ugy mulatnak sátorukban.
 
 
 
n.133
Férfi egy sincs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Férfi nincsen »
Férfi egy sincs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közelébe' ;
 
n.134
De a földi lyányok szépe
 
n.135
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
 
n.136
Tündérséget ott tanúlnak.
n
Jegyzet A költemény lányok elrablásáról szól, nem családos asszonyokéról. Hogy tündérséget tanultak, azt
Arany
Arany János
népmesék nyomán mondja.
 
 
 
n.137
Dúl királyé, legszebb, kettő ;
 
n.138
Agg Beláré tizenkettő ;
 
n.139
Összesen
mind : száz meg kettő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind, ötvenkettő »
mind száz meg kettő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.140
A tündérré válni kezdő.
 
 
 
n.141
Kemény próba : férfit ölni,
 
n.142
Kilenc ifjat megbüvölni,
 
n.143
Szerelemre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« El-eltünni »
[törölt]
«
Szerelemmel
Beszúrás
»
Szerelemre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csalogatni,
 
n.144
Szerelemtől szűz maradni.
 
 
 
n.145
Így tanulnak tündérséget,
 
n.146
Szívszakasztó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Veszedelmes »
Szivszakasztó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mesterséget ;
 
n.147
Minden éjjel számot adnak,
 
n.148
S minden éjjel úgy vigadnak.
 
 
 
n.149
Száll a madár, száll az ének
 
n.150
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.151
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.152
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.153
Hang után ők, szembe széllel,
 
n.154
Fény után ők, födve éjjel,
 
n.155
Mennek óvást, mennek árnyon ;
 
n.156
Ki lepét fog,
lopva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« lassan »
lopva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
járjon.
 
 
 
n.157
Monda Magyar : ez a síp-hang,
 
n.158
Bátya, bennem végig csikland ;
 
n.159
Monda Hunor : vérem' hatja,
 
n.160
Szűzek árnya-fordulatja.
 
 
 
n.161
Haj vitézek! haj elébe!
 
n.162
Kiki egyet az ölébe!
 
n.163
Vigyük haza asszonyunkat ;
 
n.164
Fújja felszél a nyomunkat.
 
 
 
n.165
Sarkantyúba lovat vesznek,
 
n.166
Kantárszárat megeresztnek ;
 
n.167
A leányság
bent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
Koszorú
 
benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bent
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, a körbe' —
 
n.168
Mind a körbe', sok az ölbe'.
 
 
 
n.169
Nagy sikoltás erre támad,
 
n.170
Futna széjjel a leányhad ;
 
n.171
Elől tűzbe, hátul vízbe,
 
n.172
Mindenkép jut
férfi kézbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
férfikézbe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ferfi kézbe
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.173
Tündér lyányok
ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind »
ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
eltűntek,
 
n.174
Szárnyok lévén elrepűltek ;
n
Jegyzet Az erdőben vigadó lányokban
Ipolyi
Ipolyi Arnold
is (71. 1.) tündéreket sejtett. A tündérlányok esetét a Budai Krónika máskép adja elő : »cum festum Tube colerent et coreas ducerent ad sonitum symphonie»— ebből Sebestyén Gyula a kürt ünnepét olvasta ki, a zsidó sátoros ünnepeknek a kazároknál szokásban volt emlékét; a IX. sz.-beli kazár szomszédság ültethette át a mondába.
Kézai
Kézai Simon
említést tesz Korozmin országról, a kazárok közt élő korozminok faj rokonok voltak a hunokkal.
 
n.175
De a többi
hova
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
hová
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hova
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
legyen?
 
n.176
Földbe bújjon? elsülyedjen? …
 
 
 
n.177
Abbul immár nincsen semmi:
 
n.178
Szűzi daccal tündér lenni ;
 
n.179
Vágtat a ló, és a pusztán
 
n.180
Nagy üres éj hallgat
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.181
Száll a madár, száll az ének
 
n.182
Két fiáról szép Enéhnek.
 
n.183
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.184
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.185
Dúl leányi, a legszebbek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Hogy elértek a szigetbe, »
Dúl leányi, a legszebbek,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.186
Hunor, Magyar nője lettek :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Megosztoztak, kocka-vetve, »
Hunor, Magyar nője lettek :
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.187
S a leventék, épen százan,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Dúl leányit különvették, »
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
 
n.188
Megosz oztak mind a százon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Többi sorsát megvetették. »
Megosz oztak mind a százon.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Büszke lyányok ott idővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« A leányok is idővel »
Büszke lyányok ott idővel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.190
Megbékéltek asszony-fővel ;
 
n.191
Haza többé nem készültek :
 
n.192
Engesztelni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Szerelemre »
Engesztelni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fiat szültek.
 
 
 
n.193
Tó szigetje édes honná,
 
n.194
Sátoruk
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szép otthonná,
 
n.195
Ágyok áldott
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
Koszorú
 
nyugalommá
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.196
Nincs egyéb, mi őket vonná.
 
 
 
n.197
Fiat szűltek hősi nemre,
 
n.198
Szép leányt is szerelemre ;
 
n.199
Dali törzsnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Kemény törzsnek »
Dali törzsnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ifju ágot,
 
n.200
Maguk helyett
szűz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« szép »
szüz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
virágot.
 
 
 
n.201
Hős fiakból ketten-ketten,
 
n.202
Két vezéré kétszer-ketten,
 
n.203
Feje lőn mind egy-egy nemnek
 
n.204
Száznyolc ágra ezek mennek.
n
Jegyzet A nemzetségek 108 ágát az ének végén a kéziraton a költő megmagyarázza. (L. az eltérések során.)
Kézai
Kézai Simon
azt írta, hogy az ősi Scythia 108 tartományra volt felosztva. Gombocz Zoltán kiderítette, hogy ebben tatárországi utazók leírását követte. ( Nyelvtudományi Közlemények 1918. ) Mások is próbálkoztak magyarázatokkal. (Salamon, Kun Géza.)
Tagányi
Tagányi Károly
úgy magyarázta : 107 szám világos volna : 100 a nemzetségek kerek száma 7 a honfoglaló hét vezér, a 8. szám az idegen kabar törzset jelenti, vezérüket, Őrsöt, felvették a vezérek közé. Így jön ki, hogy Álmost is, Árpádot is 7—7 vezér választotta. ( Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 108 számáról, Ethnographia, 1923. 129. 1.)
 
 
 
n.205
Hunor ága hún fajt nemzett,
 
n.206
Magyaré a magyar nemzet ;
 
n.207
Szaporaság lőn temérdek :
 
n.208
A szigetben nem is fértek.
 
 
 
n.209
Szittya földet elözönlék,
 
n.210
Dúl királynak dús örökjét ; —
 
n.211
És azóta, hősök párja!
 
n.212
Híretek száll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Száll az ének »
Híretek száll
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szájrul szájra.
 
n
Jegyzet A lap alján: 53 227 280
n
Jegyzet Ez ének tárgyát
Kézai
Kézai Simon
így adja elő : Nemroth óriásnak Enethtől két fia volt, Hunor, Mogor, »kiktől a hunok vagy magyarok származtak«. Más feleségeitől több fiai voltak. Ezek, mint elsőszülöttek, külön sátrakban éltek. Egyszer vadászat közben szarvasünőre bukkantak, melyet Meotis ingoványai közé kergettek, ott eltűnt szemeik elől. A földet jónak találták, hazamenvén, elbúcsúztak atyjuktól és a z új földre költöztek. Hatodévben kimen vén, véletlenül a pusztában Belár fiainak feleségeire és gyermekeire bukkantak, amint férjeik nélkül sátraikban tanyáztak. Minden holmijukkal elragadták őket. Köztük volt Dule alán királynak két leánya, egyiket Hunor vette feleségül, másikat Mogor. Tőlük származtak a hunok és magyarok. Idővel megsokasodván, Scythia tartományba telepedtek, mely — a krónika szerint — Kelet felől Ázsiával tartozott össze, de már Európában feküdt. — Az ének tárgya el van mondva Csaba második dolgozatában. (I. rész, 2. én.)
n
Jegyzet A költő itt ősibb állapotot fest, mint Keveházábán. A vezérállat a totemhit korára mutat; a feleséget rabolják ; nomádéletet élnek, vaddal, hallal táplálkoznak.
n
Jegyzet A 205. sorhoz : 1878-ban egy vidéki tanár levélben kérdést tett : hogyan jön ki a 108 ág ? A költő a levél alján ezt a magyarázatot írta : »Azaz hun is egy, magyar is egy. Az 50 legényből — hun is ötven, magyar is 50.« A 206. sorhoz : »Nem együtt, hanem külön. Hunortól is — négy Magyartól is — négy addatur! »Tudni illik : a vezéreknek minden fia törzsfő lett, volt pedig nekik épen négy-négy. (Aki nem hiszi, nézze meg a matrikulában!) A kísérőknek ellenben csak az elsőszülöttje lett törzsfő. Q. e. D.«
 
 
  HATODIK ÉNEK  
  Rege a csodaszarvasról.  
 
 
n.1
Száll a madár, ágrul ágra,
 
n.2
Száll az ének, szájrul szájra ;
 
n.3
Fű kizöldül ó sirhanton,
 
n.4
Bajnok ébred hősi lanton.
 
 
 
n.5
Vadat űzni feljövének
 
n.6
Hős fiai szép
Enéhnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Emének
n
Jegyzet (a lapszélen, máskori írással:) Enéhnek (így írva s javítva végig, az egész éneken)
Enéhnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.7
Hunor s Magyar, két dalia,
 
n.8
Két egytestvér, Ménrót fia.
 
 
 
n.9
Ötven-ötven jó leventét
 
n.10
Kiszemeltek, hogy követnék ;
 
n.11
Mint valamely véres hadra,
 
n.12
Fegyverkeztek könnyü vadra.
 
 
 
n.13
Vad előttük vérbe fekszik,
 
n.14
Őz vagy szarvas nem menekszik ;
 
n.15
Elejtették már a hímet —
 
n.16
Üldözik a
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
szarvas gímet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szarvas-gímet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
.
 
 
 
n.17
Gím után ők egyre
törnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mennek »
törnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.EPhK., 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.18
Puszta martján sós tengernek,
 
n.19
Hol a farkas, hol a medve
 
n.20
Sohasem járt, eltévedne.
 
 
 
n.21
De a párduc, vad oroszlán
 
n.22
Végig üvölt a nagy pusztán,
 
n.23
Sárga tigris ott kölykezik,
 
n.24
Fiát eszi ha éhezik.
n
Jegyzet 21–24. sor:
Kézai
Kézai Simon
Nemroth fiainak lakóhelyéül Perzsiát mondja. A költő Hunor, Magyar útját Perzsia föld- és természetrajzi vonásaival színezi.
 
 
 
n.25
Száll a madár, száll az ének
 
n.26
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.27
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.28
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.29
Már a nap is lemenőben,
 
n.30
Tüzet rakott a felhőben ;
 
n.31
Ők a szarvast egyre űzik, —
 
n.32
Alkonyatkor
ím
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
ím
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Koszorú
 
eltűnik.
 
 
 
n.33
Értek vala éjtszakára
 
n.34
Kur vizének a partjára ;
 
n.35
Folyóvíznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
Folyó víznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
partja mellett
 
n.36
Paripájok jól legelhet.
 
 
 
n.37
Monda Hunor : itt leszálljunk,
 
n.38
Megitassunk, meg is háljunk ;
 
n.39
Monda Magyar : víradattal
 
n.40
Visszatérjünk a csapattal. —
 
 
 
n.41
Haj, vitézek! haj, leventék!
 
n.42
Micsoda föld ez a vidék,
 
n.43
Hogy itt a nap száll keletre ?
 
n.44
Nem, mint máshol, naplementre?
 
 
 
n.45
Szólt egy bajnok : én úgy
nézem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« vélem »
nézem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.46
Hogy lement az
déli részen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« délen »
déli részen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
n.47
Szólt egy másik : nem gondolnám :
 
n.48
Ott vöröslik
éjszak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
észak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
éjszak
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
ormán.
n
Jegyzet 45–48. sor: Az eltévedés költői mozzanatát Priszkoszból meríti. »Amint útunkat a naissosi hegyekről az Isztrosz (Duna) folyó felé folytatnók, egy erdőfedte tájra értünk, melyen tekervényes út vezetett keresztül és míg abban a hiszemben voltunk, hogy nyugatra megyünk, a napkeltét velünk szemben pillantottuk meg, úgy hogy a táj fekvését nem ösmerők felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna, nem úgy, mint rendesen.«
 
 
 
n.49
Folyamparton ők leszálltak,
 
n.50
Megitattak, meg is háltak,
 
n.51
Hogy majd reggel,
víradattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
viradattal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.52
Hazatérnek a csapattal.
 
 
 
n.53
Szellő támad hűs hajnalra,
 
n.54
Bíborodik az ég alja ;
 
n.55
Hát a szarvas nagy-merészen
 
n.56
Ott szökdécsel, túl a vízen.
 
 
 
n.57
Száll a madár, száll az ének
 
n.58
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.59
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.60
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.61
Nosza rajta, gyors legények!
 
n.62
Érjük utól azt a gímet.
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.63
És — akarva, akaratlan —
 
n.64
Űzik ismét szakadatlan.
 
 
 
n.65
Kur folyót ők
átalúszták
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
átalusszák
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átalúszták
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.66
Még vadabbak ott a puszták,
 
n.67
Ember ottan egy
füszálat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
 
füszálat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Koszorú
 
,
 
n.68
Egy csöpp vizet nem találhat.
 
 
 
n.69
A föld háta
fölomolván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
felomolván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fölomolván
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.70
Szíksót izzad csupasz ormán,
 
n.71
Forrás vize nem iható,
 
n.72
Kénköves bűzt lehel a tó.
 
 
 
n.73
Forrás keble olajt buzog ;
 
n.74
Itt is, ott is égnek azok,
n
Jegyzet Priszkosz adott egy másik vonást is : találkoztak követekkel, akik olyan úton jöttek, hol »a sziklákból láng lobog fel«. (
Szabó K.
Szabó Károly
jegyzete Baku vidékére utal.)
 
n.75
Mint sok
őrtűz setét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
őrtüz, setét
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
őrtüz setét
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
éjjel
 
n.76
Lobban a láng szerteszéjjel.
 
 
 
n.77
Minden este
bánva bánják
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
bánva-bánják
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bánva bánják
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.78
Hogy e vadat
mér'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mér'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kivánják
 
n.79
Mért is űzik egyre, nyomba,
 
n.80
Tévelyítő bús vadonba.
 
 
 
n.81
Mégis, mégis, ha reggel lett,
n
Jegyzet A gímszarvas Molnár Albertnél rőt vad, hímszarvas, Pázmánynál szarvas tehén. Vezérállat útmutatása ismeretes érszaki rokon-népek mondáiban, keletiekben is. A szarvas északon a szent állatok közé tartozott. A mondát Priszkosz a hunoknál hallhatta. Jordanes átvette tőle, de Mommsen ezekben a szavakban : iter divinatus ostensum — hun felfogásra, Priszkosz elveszett szövegére ismert. ( Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál.Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914. 262. 1.) Anonymusnál is szarvas jelöli ki Bors vezérnek, hová rakjon várat, ép így Szent Lászlónak a váci templom helyét. A szarvast ma is emlegetik népünk karácsonyi regős-énekei, régente jelmezét is felöltötték. (Sebestyén Gyula : A regősök. 427—430.)
 
n.82
A gímszarvast űzni kellett,
 
n.83
Mint tövisét szél játéka,
 
n.84
Mint madarat az árnyéka.
 
 
 
n.85
Száll a madár, száll az ének
 
n.86
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.87
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.88
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.89
Vadont s a Dont ők felverik
 
n.90
A
Meóti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mejóti
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Koszorú
 
Meóti
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
kis tengerig ;
 
n.91
Süppedékes mély tavaknak
 
n.92
Szigetére ők behatnak.
 
 
 
n.93
Ott a szarvas, mint a pára
 
n.94
— Köd előtte, köd utána —
 
n.95
Míg az ember széjjelnézne :
 
n.96
Szemök elől elenyésze.
 
 
 
n.97
Hóha! hóha! hol van a vad? …
 
n.98
Egy kiáltja: ihon szalad !
 
n.99
Más kiáltja : itt van, itten !
 
n.100
A harmadik : sehol sincsen !
 
 
 
n.101
Minden zugot megüldöznek,
 
n.102
Minden bokrot átaldöfnek ;
 
n.103
Gyík ha rezzen, fajd ha rebben :
 
n.104
De a gímvad nincs ezekben.
 
 
 
n.105
Szóla Magyar : hej! ki tudja
 
n.106
Merre van a hazánk útja?
 
n.107
Kerek az ég mindenfelé —
 
n.108
Anyám, anyám, meghalsz belé!
 
 
 
n.109
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Szóla (Hunor) Magyar
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Szóla Hunor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: itt maradjunk!
 
n.110
Tanyát verjünk ; itthon vagyunk ;
 
n.111
Selyem a fű, édes a víz,
 
n.112
Fa-odúból csöpög a méz,
 
 
 
n.113
Kék folyam ad fényes halat,
 
n.114
Vörhenyő vad ízes falat,
 
n.115
Feszes az íj, sebes a nyíl,
 
n.116
Harckalandon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
Harc-kalandon
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Harckalandon
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
zsákmány a díj.
 
 
 
n.117
Száll a madár, száll az ének
 
n.118
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.119
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.120
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.121
Hogy elúntak otthon
űlni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
űlni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.122
Halat csalni, őzet űzni :
 
n.123
Új kalandra, szebb csatára
 
n.124
Ereszkedtek a pusztára.
 
 
 
n.125
Puszta földön, sík fenyéren
 
n.126
Zene hallik sötét éjen,
 
n.127
Zene, síp, dob, mély vadonban,
 
n.128
Mintha égből, mint álomban.
 
 
 
n.129
Tündér lyányok ottan laknak,
 
n.130
Táncot ropnak, úgy
mulatnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
mulatnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vigadnak
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
n.131
Szőve ködbül sátoruk van :
 
n.132
Ugy mulatnak sátorukban.
 
 
 
n.133
Férfi egy sincs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Férfi nincsen »
Férfi egy sincs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közelébe' ;
 
n.134
De a földi lyányok szépe
 
n.135
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
 
n.136
Tündérséget ott tanúlnak.
n
Jegyzet A költemény lányok elrablásáról szól, nem családos asszonyokéról. Hogy tündérséget tanultak, azt
Arany
Arany János
népmesék nyomán mondja.
 
 
 
n.137
Dúl királyé, legszebb, kettő ;
 
n.138
Agg Beláré tizenkettő ;
 
n.139
Összesen
mind : száz meg kettő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind, ötvenkettő »
mind száz meg kettő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.140
A tündérré válni kezdő.
 
 
 
n.141
Kemény próba : férfit ölni,
 
n.142
Kilenc ifjat megbüvölni,
 
n.143
Szerelemre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« El-eltünni »
[törölt]
«
Szerelemmel
Beszúrás
»
Szerelemre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csalogatni,
 
n.144
Szerelemtől szűz maradni.
 
 
 
n.145
Így tanulnak tündérséget,
 
n.146
Szívszakasztó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Veszedelmes »
Szivszakasztó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mesterséget ;
 
n.147
Minden éjjel számot adnak,
 
n.148
S minden éjjel úgy vigadnak.
 
 
 
n.149
Száll a madár, száll az ének
 
n.150
Két fiáról szép Enéhnek ;
 
n.151
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.152
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.153
Hang után ők, szembe széllel,
 
n.154
Fény után ők, födve éjjel,
 
n.155
Mennek óvást, mennek árnyon ;
 
n.156
Ki lepét fog,
lopva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« lassan »
lopva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
járjon.
 
 
 
n.157
Monda Magyar : ez a síp-hang,
 
n.158
Bátya, bennem végig csikland ;
 
n.159
Monda Hunor : vérem' hatja,
 
n.160
Szűzek árnya-fordulatja.
 
 
 
n.161
Haj vitézek! haj elébe!
 
n.162
Kiki egyet az ölébe!
 
n.163
Vigyük haza asszonyunkat ;
 
n.164
Fújja felszél a nyomunkat.
 
 
 
n.165
Sarkantyúba lovat vesznek,
 
n.166
Kantárszárat megeresztnek ;
 
n.167
A leányság
bent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
Koszorú
 
benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bent
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, a körbe' —
 
n.168
Mind a körbe', sok az ölbe'.
 
 
 
n.169
Nagy sikoltás erre támad,
 
n.170
Futna széjjel a leányhad ;
 
n.171
Elől tűzbe, hátul vízbe,
 
n.172
Mindenkép jut
férfi kézbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
férfikézbe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ferfi kézbe
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.173
Tündér lyányok
ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« mind »
ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
eltűntek,
 
n.174
Szárnyok lévén elrepűltek ;
n
Jegyzet Az erdőben vigadó lányokban
Ipolyi
Ipolyi Arnold
is (71. 1.) tündéreket sejtett. A tündérlányok esetét a Budai Krónika máskép adja elő : »cum festum Tube colerent et coreas ducerent ad sonitum symphonie»— ebből Sebestyén Gyula a kürt ünnepét olvasta ki, a zsidó sátoros ünnepeknek a kazároknál szokásban volt emlékét; a IX. sz.-beli kazár szomszédság ültethette át a mondába.
Kézai
Kézai Simon
említést tesz Korozmin országról, a kazárok közt élő korozminok faj rokonok voltak a hunokkal.
 
n.175
De a többi
hova
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
hová
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hova
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
legyen?
 
n.176
Földbe bújjon? elsülyedjen? …
 
 
 
n.177
Abbul immár nincsen semmi:
 
n.178
Szűzi daccal tündér lenni ;
 
n.179
Vágtat a ló, és a pusztán
 
n.180
Nagy üres éj hallgat
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.181
Száll a madár, száll az ének
 
n.182
Két fiáról szép Enéhnek.
 
n.183
Zengő madár ágrul ágra,
 
n.184
Zengő ének szájrul szájra.
 
 
 
n.185
Dúl leányi, a legszebbek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Hogy elértek a szigetbe, »
Dúl leányi, a legszebbek,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.186
Hunor, Magyar nője lettek :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Megosztoztak, kocka-vetve, »
Hunor, Magyar nője lettek :
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.187
S a leventék, épen százan,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Dúl leányit különvették, »
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S a leventék, épen százan,
Beszúrás
 
n.188
Megosz oztak mind a százon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Többi sorsát megvetették. »
Megosz oztak mind a százon.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.189
Büszke lyányok ott idővel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« A leányok is idővel »
Büszke lyányok ott idővel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.190
Megbékéltek asszony-fővel ;
 
n.191
Haza többé nem készültek :
 
n.192
Engesztelni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
[törölt]
« Szerelemre »
Engesztelni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fiat szültek.
 
 
 
n.193
Tó szigetje édes honná,
 
n.194
Sátoruk
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
Összes Költemények
Koszorú
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
szép otthonná,
 
n.195
Ágyok áldott
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
Koszorú
 
nyugalommá
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nyúgalommá
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
: