X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek … A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában : Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is …« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el ; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  KILENCEDIK ÉNEK.  
  Isten kardja.  
 
 
n.1
Reggel Buda nője mene a férjéhez,
 
n.2
Rijjongva sirályként, mely zivatart érez :
 
n.3
Vén ember ! ne alugy' — szóval neki monda ;
 
n.4
Fújják oda-át a követ alattomba'.
 
 
 
n.5
Táltosok és bölcsek, javas, oltáméző,
 
n.6
Gyűl oda bűbájos,
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
énekkel-igéző
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.7
Iraló, varázsló ; ha ki tud,
n
Jegyzet Tud. Misztikus értelemben. Tudós asszony.
ráolvas ;
 
n.8
Papok, álomfejtők : egész sereg ollyas.
 
 
 
n.9
Mondom is én váltig : de hiába volt a. —
 
n.10
Most ihon elnézem már víradat olta !
 
n.11
Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak :
 
n.12
És te, király
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
És te király
n
Jegyzet (aláhúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
És te, király
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— téged hisz' alunni hagynak !
 
 
 
n.13
Kél Buda mindjárást, szemeit dörzsölvén :
 
n.14
Mi ? Micsoda ? — ily szó rebegett a nyelvén ;
 
n.15
Azután eltámolyg, megtudni, mi készül
 
n.16
(Ha sejtene abban) jó Detre vitéztül.
 
 
 
n.17
Csakugyan, Ételhez gyűlnek vala jósok,
 
n.18
Jelre jövendőket hímezni tudósok ;
 
n.19
Ősz Tordát legelébb, s mind' összehivatta,
 
n.20
Csuda látomását így elibök adta :
 
 
 
n.21
Bölcs öregek, mondá, tudomány ajtói !
 
n.22
Istennek e földön kapuján-állói !
 
n.23
Halljátok az álmom', tiszteletes vének,
 
n.24
Jó-e ? rosz-e ? nyitját vegyem értelmének.
 
 
 
n.25
Álmomban az éjjel (régi dolog !) mintha
 
n.26
Játszom vala játék-hadaim' ifjonta,
 
n.27
Nem-nyírt fiatalság szép zsenge korában,
 
n.28
Hős Bendeguz atyám zajos udvarában.
 
 
 
n.29
Ott vala pajtásom, Aetiosz gyermek,
 
n.30
Fejedelmi sarja római embernek ;
 
n.31
Nagy hadat a húnok fiaiból ketten —
 
n.32
Ő szembe hadammal, én rája vezettem.
 
 
 
n.33
Egy darabig játszánk seb nem ütő szerrel,
 
n.34
Tompa fakó nyillal, gyermeki fegyverrel :
 
n.35
Vezéri fogásban, cselben vetekedtünk,
 
n.36
Majd római, majd hún módra verekedtünk.
 
 
 
n.37
Egyszer azonban, kard valamennyi éles,
 
n.38
Igazándi
n
Jegyzet Igazándi. Ami komolyan, serio megy, nem játékból. Országos keletű szó, de az irodalom megvetette : ő tudja, miért.
harctól, locsogó fű véres,
 
n.39
Támad nagy üvöltés ; egek elborúlnak,
 
n.40
Dördűlve Hadisten kék nyilai gyúlnak.
 
 
 
n.41
S ím ! ősz öreg ember, tiszta fehér fényben,
 
n.42
Ereszkedik onnan, egyenest
elémben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elébem
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.43
Övezi nagy karddal derekam hajlását ;
 
n.44
Érzettem nehezét, a szíjja nyomását.
 
 
 
n.45
Akkor pillanatig, mintha imett' volnék,
 
n.46
Tapintom a kardot ; derekamon volt még.
 
n.47
Fényben az ősz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az öreg »
Fényben az ősz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ember ágyam előtt álla,
 
n.48
Megláttam a sátor mennyezetét nála.
 
 
 
n.49
De borult az álom, s én egyedül, távol,
 
n.50
Tapodám a léget, mint ki vizet lábol,
n
Jegyzet Lábol. Nemcsak azt teszi, midőn valaki a vizet meglábolja, azaz lábon menve átkel rajta ; hanem az úszás egy nemét is, mely csupán láb segítségével történik, a kezek használata nélkül. Így jár az adoma W-ről, hogy efféle úszás közben megberetválkozott. — A kép ily lábolástól van véve.
 
n.51
Szárny nélkül, magosan, a levegőt szeltem,
 
n.52
Meztelen a kardot jobb kézbe' viseltem.
 
 
 
n.53
Alattam az erdők koronája zúgott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.54
Folyó nagy vizeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Széles nagy folyamit »
Folyó nagy vizeit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terelé Napnyúgot,
 
n.55
Emberi kéz földet túr vala, mint hangya,
 
n.56
Fekete a rónák
legeletlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« színeveszett »
legeletlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hantja.
 
 
 
n.57
Nagy városok ottan tűntek elé, köbül,
 
n.58
És én, le-leszállva, mind' kicsapám, tőbül ;
 
n.59
Egyszerre levágtam karddal
egy-egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kardomat »
n
Jegyzet (kitörölve)
[törölt]
« egész várost »
egy-egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
várost : —
 
n.60
Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most ?
 
 
 
n.61
E szóra beállott nagy hézaga csendnek,
 
n.62
Maga szakállába kiki elmélyednek.
 
n.63
Etele kérdően nézi vala sorba' ;
 
n.64
Végtére közűlök szót emele Torda :
 
 
 
n.65
Úgy van ! idők óta, idők elejétül,
 
n.66
Száma szerint mondván : háromszor a héttül,
 
n.67
Firól-fira jóslat miközöttünk szálldos,
 
n.68
Hagyja utódjának minden öreg-táltos.
 
 
 
n.69
Elmémben, mialatt az elébb hallgattam,
 
n.70
Hosszú sor esztendők folyamát forgattam :
 
n.71
S íme a hármas hét ez idén betelve !
 
n.72
Nincs kötve tovább a táltos igaz nyelve.
 
 
 
n.73
Hét száz vala, hét tíz s hét azon esztendő
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet (a jegyzet irónnal, utólag beírva)
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet A táltos időszámítására vonatkozó jegyzet csak az I. kiadásban.
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.74
Mikor Isten kardja napfényre jövendő ;
 
n.75
A hős, kinek Isten, csuda által, adja,
 
n.76
Mind az egész földet vele megbírhatja.
 
 
 
n.77
Örvendj! az egen is vídám jelek úsznak :
 
n.78
Te vagy, te vagy a hős, fia Bendegúznak !
 
n.79
Nem tudom, a kard hol? s hogy? — de tied lészen,
 
n.80
Mielőtt e szent év elfogyna egészen.
 
 
 
n.81
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A 81—124. sorok kétszer vannak meg a kéziraton : először a 36. kézirati lap alsó felén, olyan sűrű törlésekkel, hogy e rész fölébe új lap van ragasztva, a javított szöveggel; maga a lap csak jobb s bal szélén van leragasztva, úgy hogy alatta az első szöveg üggyel-bajjal olvasható. Ezen soroknál az eredeti, alsó szöveget I., a fölébe írtat II. jel jelöli.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Alig hogy az ősz pap ajakát bezárta,
 
n.82
Lebben az ajtónál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megnyilt suhogással
Lebben az ajtónál
Beszúrás
»
Lebben az ajtónál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etelének sátra ;
 
n.83
Bulcsu vezér jött be, egy szolga suhanccal,
 
n.84
Nagy dolgot előre
mondani költ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondá tüzes
mondá feszes
Beszúrás
mondani költ
Beszúrás
»
mondani
[törölt]
« gyúlt »
[törölt]
«
költ
Beszúrás
»
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arccal.
 
 
 
n.85
Kard vala jobbjában, meztélen és görbe :
 
n.86
Ez az ! ez az ! —
robbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« riad »
[törölt]
« ujjong »
robban
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele kitörve ;
 
n.87
Zúgás, valamint szél a pagonyt ha rázza,
 
n.88
Lőn ; azután Bulcsu ily szót magyaráza :
 
 
 
n.89
Király / jőve hozzám az imént e gyermek,
 
n.90
— Gondold barom-őrző hitvány sühedemek —
 
n.91
Kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltan,
 
n.92
Amint legelőjén által lovagoltam.
 
 
 
n.93
Azután beszéle hihetetlen dolgot :
 
n.94
Csordája ma reggel, hogy a mezőn bolygott,
 
n.95
Veszi észre, sántít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Látja, egyik sántit, »
Veszi észre, sántít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy kedves ünője,
 
n.96
Vérnyom is a fűvön
harmatozik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maradozott
csepeg
n
Jegyzet (és olvashatatlan törlés)
Beszúrás
»
harmatozik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle.
 
 
 
n.97
Nyomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyomon
Nyomra
Beszúrás
»
Nyomra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, okát tudni,
vissza legott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« visszafele
vissza legott
Beszúrás
»
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« vissza legott »
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
mégyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indul
mégyen
Beszúrás
»
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« méne »
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.98
Gondolja, tövis, kő, valami csont légyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondolja,
tövis, csont, (darabos kő) légyen
Beszúrás
»
Gondolja, tövis, kő,
[törölt]
« valamely »
valami
Beszúrás
csont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.99
Ím vasat a fűben
végtére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elrejtve
végtére
Beszúrás
»
végtére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
talála,
 
n.100
Mint hadi szerszámnak érc hegye,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint valamely kardnak
a hegye
Beszúrás
»
Mint hadi szerszámnak érchegye,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kiállva.
 
 
 
n.101
Ott hagyja először, térül egyet, fordul,
 
n.102
(Fölvenni szegénység jele vaskót porbul)
 
n.103
De
viszont
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megint
viszont
Beszúrás
»
viszont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megbánván siet oda ismég,
 
n.104
Nehogy a jószágban kára megint esnék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kára, a jószágban, nehogy ismét esnék
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
»
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.105
Hát ihol, a kard-hegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Hát ihon, a kard már kétannyira nőlve »
Hát ihol, a kard már kétannyira nőve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Hát ihon, a kardhegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
n
Jegyzet Népmeséinkből vett vonás a földből kinövő kard.
n
Jegyzet (A jegyzet A. és Sz. 4. számú, mert ezekben a 73. sor jegyzete hiányzik.)
 
n.106
Nyúlni akar hozzá : láng csap ki belőle ;
 
n.107
Megriad és elfut. Szünvén riadása,
 
n.108
Harmadszor is
arra közelít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda sompolyog
arra közelít
Beszúrás
»
arra közelít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hogy lássa.
 
 
 
n.109
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Közelit lábujján. Szíve dobog (szörnyen) (fenjen) szörnyen, »
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.110
Óva megáll sokszor :
menjen-e ? ne menjen ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« menjen-e ?ne menjen ?
menjen ? vagy ne menjen
Beszúrás
sohse menjen
Beszúrás
»
menjen ? vagy ne menjen ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menjen ? vagy ne menjen ?
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
 
n.111
Ágaskodva tekint s nyújtózik előre —
 
n.112
Ugy mondom el, a mint hallám vala tőle.
 
 
 
n.113
Messzire már látja, mint a vizek
sássát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sását »
sássát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Magoslani fűből szép kard ragyogását :
 
n.115
Penész aranyán nincs, acélán nincs rozsda,
 
n.116
Mintha csiszár kézből jött volna ki most a.
 
 
 
n.117
Ekkor — a fegyverhez járulni se' mervén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ekkor hát, közelebb menni nem is mervén
(odább a …)
Beszúrás
»
[törölt]
« Ekkor, odább egyet lépni dehogy mervén »
[törölt]
« Ekkor, odább oztán lépni dehogy mervén »
Ekkor, a fegyverhez járulni se mervén,
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fut a fiú hozzám, lovamat ismervén
Felém veszi útját
Beszúrás
Hozzám jő, lovamat messze megismervén
Beszúrás
»
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.119
Elmondja. Riasztom : igazat beszél-e ?
 
n.120
Bátran hí s vezet ; én
megyek oda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megyek oda
futok oda
Beszúrás
iramodom
Beszúrás
»
iramodom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megyek oda
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
véle.
 
 
 
n.121
Ó, emberi szemnek
ily csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csoda egy
ily csoda
Beszúrás
»
ily csuda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
látatja !
 
n.122
Földben alig volt már, csak a markolatja ;
 
n.123
Láng nem üté jobbom’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fölvettem azonnal
Láng nem üté jobbom’
Beszúrás
»
Láng nem üté
[törölt]
« markom »
jobbom’
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— engede is könnyen :
 
n.124
Itt van ! te viseld azt, te, királyom, fennyen !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
«
Itt van, te király, most te viseld már
Beszúrás
fenjen »
[törölt]
« Im fogd! ki viselné, mint te, olyan fenjen »
te viseld azt, te, királyom, fenjen
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.125
Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel,
 
n.126
Verte reá naptól kesely üstökével,
 
n.127
Nagy jutalom bezzeg tenyerét is verte ;
 
n.128
Most a jövendőlők eloszoltak szerte.
 
 
 
n.129
Maga pedig fordul a fegyveres házba,
 
n.130
Hüvellyel a kardot Etele ruházza,
 
n.131
Legszebb hüvelyébe
illett csoda-képen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« illik vala »
[törölt]
«
oda illett
Beszúrás
»
illett csoda-képen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.132
Felköti, k vonja, forgatja kezében.
 
 
 
n.133
Vág vele háromszor a négy anya-szélnek
 
n.134
Keletre, nyugotra, északfele, délnek ;
 
n.135
vasa, mint zúgattyú, a levegőt szelte ;
 
n.136
S így szóla
Etelből tornyosodó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etelből, tornyosodó
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
lelke :
 
 
 
n.137
Csillag esik, föld reng : jött éve csudáknak !
n
Jegyzet E sorok eredetije
Thuróczi
Thuróczy János
latin szövegében: Stella cadit tellus trem it: en ego malleus orbis. (I. 16.) juxta eremitae dictum flagellum Dei jussit apellari. Ez a sor latin hexameter. Finály Gábor észrevette, hogy
Arany
Arany János
nál is az első sor első fele és a második sor második fele szintén egybeillő hexametert ad. ( Arany János hexameteres műfordítása a Buda halálában. It., 1914. ) A hexametert
Thuróczi
Thuróczy János
nál és
Arany
Arany János
nál Trencsényi-Waldapfel Imre is észrevette s megállapította, hogy e képek egy elterjedt középkori hagyomány variánsai. Hasonló disztichonnal fenyegette II. Frigyes császár IV. Ince pápát. — Nagyjában így kezdődnek : Fata monent, stellaeque docent aviumque volatus Quod totius ego malleus orbis ero. II. Frigyes korában madarak röptéből való jövendölés idegen, ellenben az Attila-kori változat elsődlegesnek látszik, »bár szövegszerűen Attilával kapcsolatban egyelőre csak későbbi forrásban,
Thuróczi
Thuróczy János
nál mutatható ki«. De Attila madárjósokat tartott maga körül s az Aquileiából elköltöző gólyák mondája is az ő mondakörébe tartozik.
Trencsényi-Waldapfel
Trencsényi-Waldapfel Imre
a hexameter fordításának tudatosságát látja abban, hogy az utolsóelőtti lábon a pőrölyje j betűjével az időmértéket hangsúlyozza. (»Csillag esik, föld reng« . . — Magyar Századok, Horváth János Emlékkönyv, 253—262. 1.)
 
n.138
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak !
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
n
Jegyzet (a jegyzet szám nélkül, a lap alján)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.139
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom :
 
n.140
Nincs a kerek földnek ura,
kívül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kivül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kivűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
kívül
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
rajtam !
 
 
 
n.141
Mondván, deli kincsét függeszti szegére,
 
n.142
S ment hada-szemlélni a húnok vezére ;
 
n.143
Tudja egész had már csudáit az égnek,
 
n.144
S leborúl előtte, mint egy istenségnek.
 
 
 
n.145
Mindenkit örömmel itat e nagy ujság,
 
n.146
Csak Buda szívének
józan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sötét »
[törölt]
«
terhes
Beszúrás
»
józan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szomorúság,
 
n.147
Csak Gyöngyvér ijedez búnevelő gondon,
 
n.148
És hajtja szünetlen : »de hiába mondom !« —
 
 
 
n.149
Ilda pedig, munkán ülvén oda-
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.150
Hall vala minden szót szőnyeg-falon
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
;
 
n.151
S hagyja tüjét, mellyel gyönge keze varrt, ott :
 
n.152
Ura elmentével leveszi a kardot.
 
 
 
n.153
És monda fiának :
Jöszt' ide
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jer elő »
Jöszt ide
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jöszt ide,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kicsínyem !
 
n.154
Még kicsi, de
szárba eredő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« élő, növekvő »
szárba
[törölt]
« induló »
eredő
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
reményem !
 
n.155
Viruló sudárkám, aranyos sugárkám :
 
n.156
Itt van örökséged, megnézd ! Aladárkám.
 
 
 
n.157
Ó, mert az anyának férje erős támasz, —
 
n.158
Ideig óráig. De kidőlhet ám az :
 
n.159
Veti reménységét fiu gyermekében,
 
n.160
Bizodalma él s nő magzata nőttében.
 
 
 
n.161
Szerencse ölén is, megtanulám, féljek :
 
n.162
Hamar énmellőlem hullnak el a férjek ;
 
n.163
Uramat, az elsőt, mihamar elvesztém ;
 
n.164
Férfi ölelését
jaj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oh »
jaj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
-szomorún kezdém.
 
 
 
n.165
Kit a kígyó megmart, remeg az gyíktól is,
 
n.166
Gyászban feketült szív,
csupa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« még az »
csupa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyéktól is ;
 
n.167
Engemet a kígyók : rokonaim martak,
 
n.168
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
menyasszonyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
fővel mély gyászba takartak.
 
 
 
n.169
Ó, mit cselekedtek dalia férjemmel,
 
n.170
Kit, élve, szerettem
leányszerelemmel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
leány-szerelemmel
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
leány szerelemmel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
!
 
n.171
Szeretem holtan is, szeretem még most is :
 
n.172
Ha sírba
lezárnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« temetnek »
lezárnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, szeretem még ott is.
 
 
 
n.173
Vadászni kicsalták, és megölék orvul,
 
n.174
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Házam el …) »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ajtómhoz a testét odaveték torzul,
 
n.175
Kincseit
őrvényes Rajnába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a mélylő Dunába »
örvényes Rajnába
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sülyeszték,
 
n.176
Mialatt én sírtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mig nyögve sirattam »
[törölt]
«
Mialatt én bugtam
Beszúrás
»
Mialatt én sirtam
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
édes uram vesztét.
 
 
 
n.177
Azután férjekkel gyászomba' kinoztak,
 
n.178
Kérőt oda nékem minden időn hoztak,
 
n.179
Legutóbb a húnok királyfia külde :
 
n.180
Ez volt, ami bosszúm gondolatát szűlte.
 
 
 
n.181
Sárkánynak alítám emberi formában,
 
n.182
Sívó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Dühös »
Sívó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fenevadnak idegen pusztában ;
 
n.183
Ily férjet ohajték ; s kezet adtam rája :
 
n.184
Hogy testvéreimen
bosszúmat ez állja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bosszúmat (meg) ez állja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.185
De találtam nagynak, Etelét nemesnek,
 
n.186
Szigfrid után akit szeretve szeressek ;
 
n.187
Asszonyi szívem már vele boldog volna,
 
n.188
Ne lenne szerelmem régi koporsója.
 
 
 
n.189
Bosszúmat Etele becsületes haddal,
 
n.190
Tudom, meg is állná ; nem akarom azzal!
 
n.191
Akarom
ál színben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ál szinnel »
ál szinben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, lépre ide csalva,
 
n.192
Véres tetemöket rútítani halva.
 
 
 
n.193
Vagy Gunther, az álnok, szép harcon elessék ?
 
n.194
Gernotnak Odinho' gaz lelke vitessék ?
 
n.195
Hágen, ki orozva döfte uram' hátul,
 
n.196
Tisztelve kimúljon, Etele karjátul ?
 
 
 
n.197
Nem, Rajna
királya két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
királya, két
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
drága fivérem !
 
n.198
Nem Hágen ! a
díjat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
díjat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dijjat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
én igazán mérem :
 
n.199
Valamint a bűn volt, legyen az is undok,
 
n.200
S vesszenek árulva mind a Nibelungok !
 
 
 
n.201
Poharukban vérré
a lakoma
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hunok bora »
a lakoma
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
váljon,
 
n.202
Vendégágyba' ki hál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Vendég, ha lefekszik, »
Vendég ágyba’ ki hál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
koporsóba' háljon';
 
n.203
Bizodalmas hajlék
éjtszaka lobbanva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« égjen le fejökre »
[törölt]
«
temesse örökre
Beszúrás
»
[törölt]
«
éjtszaka lobbanva
Beszúrás
»
temesse be hamva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.204
Férjem gyilkosait temesse be hamva.
 
 
 
n.205
Jer, jer kicsi szolgám : ezt még te nem érted,
 
n.206
csak játszol a karddal, övezni kisérted ;
 
n.207
Majd, ha király lészesz . . . Veled együtt, hosszu
 
n.208
Feledés árnyékán, nőjön fel a bosszu.
 
 
 
n.209
Mert szűltelek arra kínos szeretetben,
 
n.210
Nem ment ki eszemből foganó percedben,
 
n.211
Veled azt a terhet viseltem örökké,
 
n.212
Szívedbe szivemből plántáltam
örök-ké
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
örökké
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örök-ké
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
örökké
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.213
Közelébb vagy hozzám, mint
Etel, a férjem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele férjem »
n
Jegyzet (kikaparva)
Etel, a férjem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.214
Tested az én testem, véred az én vérem :
 
n.215
Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél,
 
n.216
Nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél.
 
 
 
n.217
Csakugyan nem érté az anyja beszédét,
 
n.218
Hurcolta nehéz kard szíjjra kötött végét
 
n.219
Sátorban a gyermek, kis kocsi módjára,
 
n.220
S nevetett némelykor Krimhilda szavára.
 
 
 
n.221
Anyja pedig oztán kedvkereső gonddal
 
n.222
Fúrta meg a szíjjat, közepén, egy ponttal,
 
n.223
Csatolta fiának kicsi derekára,
 
n.224
Örült Aladár, hogy
zörömböl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csörömpöl »
zörömböl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
utána.
 
 
 
n.225
Sátorban alá s fel,
ki is a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán ki »
ki is a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőre,
 
n.226
Le a
völgyhajláson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« völgyhajlába »
völgyhajláson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, fel a dombtetőre, —
 
n.227
Kardját puha fűben úsztatja örömmel ;
 
n.228
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Anyja »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Eresz alól anyja kisérgeti szemmel.
 
 
 
n.229
Már nem vala messzi a Buda sátrátul ;
 
n.230
Im
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hogy »
Im
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gáncsot
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« a fegyver néki vete »
[törölt]
«
a pallos vete néki
Beszúrás
»
a fegyver ada néki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hátul,
 
n.231
Nagyot esék ; arcát vérig üté kőben —
 
n.232
Ott járni Budáné talált ez időben.
 
 
 
n.233
Meglátta, erősen a szíve megindult,
 
n.234
Szánalom a lelkén s harag egyszersmind gyult ;
 
n.235
Oda szalad mindjár’, s földrül felemelvén,
 
n.236
Egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén :
 
 
 
n.237
Bolond
anya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a ki »
anya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nézi — bolond anya hagyja,
 
n.238
Bolond, ki gyerekét ilyenre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki gyerekét ilyen játékra »
Bolond, ki gyerekét ilyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Ki gyerekét illyen játékra »
Bolond, ki gyerekét illyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kapatja,
 
n.239
Kezébe is adja,
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« engedi, játszatja »
vele meg-játszatja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
 
n.240
Nincs is az olyannak igaz indúlatja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet olvashatatlan törlés
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.241
Fenevad módjára egyszer veti kölkét,
 
n.242
Azután nem bánja, vessze kicsiny lelkét ;
 
n.243
Csak egyszer a vágya,
telyesüljön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telyesüljön »
[törölt]
«
kiviruljon
Beszúrás
»
[törölt]
«
viruljon az
Beszúrás
»
telyesüljön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ágya :
 
n.244
Fia veszedelmét azután nem bánja.
 
 
 
n.245
Ily hangon ez a nő csattanva üvölte,
 
n.246
Mialatt a sok vért fátylába törölte ;
 
n.247
Ilda futott mind jár’, látván fia estét,
 
n.248
Mérgesen
elrántá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkapja »
elrántá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, amaz elől, testét.
 
 
 
n.249
Ne nyúlj a fiamhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ne nyulj
[törölt]
« az enyémhez »
a fiamhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
! — vágja szavát kettő,
n
Jegyzet Vágja kettő. Helyesen ketté. De úgy is mondják, nálunk csak úgy ; s ez által a licentiát igazoltnak vélem.
 
n.250
Ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő !:
 
n.251
Mert neked is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Neked is lett »
Mert neked is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna, jóféle ha volnál :
 
n.252
Nincs
rútabb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rútab'
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
előttem magtalan asszonynál.
 
 
 
n.253
Meddő nem vagyok én ! te se gúnyolj annak !
 
n.254
Szolgálóimat is engedtem uramnak —
n
Jegyzet A Bibliában így felel Ráchelnek Lea : »adtam az én szolgáló leányomat az én férjemnek«. Mózes I. 30. 18. (
Loisch
Loisch János
, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1904.) A kardnak nagy a tisztessége a hőskorban. A hősök kardját istenek, törpék kovácsolták, nevet adtak neki: Excalibur, Durandal, Balmung. A földből kinövő kard megvan népmeséinkben, Arany is megjegyzi a IX. én.-hez, hogy heggyel fölfelé ütköznek ki. (A titkolódzó kisfiú,
Erdélyi
Erdélyi János
Népdalok és Mondák, III. köt. 8. sz. ; Az aranyfogu testvérek ; Merényi: Sajóvölgyi Népmesék, I.) — Ilyen kardot külföldi mesékben nem találni. A múlt század vége felé leltek Erdélyben a földben heggyel fölfelé álló bronzkardokat. ( Nagy Géza: A skythákról.Ethn., 1894. Heller Bernát, Ethnographia, 1912. 323—342. 1. ; Téglás István — u. o. 1915., 285—287. 1. — Torda vidékén vett ilyet egy oláh embertől; csak annak nő ki, akinek szánva van.) Attila kardját az Árpádok leszármazásuk bizonyságául ldenódiumképen őrizték. Salamon király anyja Ottó bajor hercegnek ajándékozta, pártfogása fejében. (Marczali: A magyar történet kútfői, 51. 1.) A kardot azután a német császárok jelvényei közt tartották. (Tóh Zoltán: Attilas Schwert., 1930.Milleniumi történet, II. köt. 551. 1., Pauler Gyula : A magyar nemzet története, II. 362. 1.) Szabó Károly még hallott diák-korában szabolcsmegyei társától olyan népmondát, hogy Árpád Attila kardjával foglalta el az országot. (Jegyzetek
Thierry
Thierry Amadé
Attilájáról. Uj M. Múz., 1858. I. 499. 1.
 
n.255
Sikolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sikolta »
[törölt]
«
Fuldokla
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csuklotta
Beszúrás
»
Sikolta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Budáné, betakarva képét ;
 
n.256
Zokogás fojtá el további beszédét.
 
 
 
n.257
Ilda, miként győztes, kacag vala fennyen. —
 
n.258
Hallá Buda e zajt ; oda kell hogy mennjen :
 
n.259
Látja nejét sírni, amazt hahót ázni,
 
n.260
Oda sem ért, hogy már így kezde vitázni :
 
 
 
n.261
Mi dolog ez, húgom ? ma is úgy, mint tennap ?
 
n.262
így lesz ez örökké ? így lesz e mindennap ?
 
n.263
Jó ember vagyok én : de ha megharagszom . . .
 
n.264
No tehát békét hagyj az
enyémnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
enyémnek
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
enyímnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, asszony.
 
 
 
n.265
Tegnap ugyan szegényt meghuritám érted :
 
n.266
De tovább nem tűröm, nem én soha : érted ?
 
n.267
Király vagyok én még, s úr a magam házán . . .
 
n.268
Monda, kövér öklét fenyegetve rázván.
 
 
 
n.269
Vissza reá pattant Ilda királynő is,
 
n.270
Azután mérgében sírva fakadt ő is ;
 
n.271
Igy észre se' vették a vita sebtében,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Észre se vették, hogy maga is Etel jő »
így észre se vették, hogy maga Etel jő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.272
Hogy maga Etele közeledik épen.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S megálla sötéten, mint valamely felhő
n
Jegyzet (a lap szélén ):
így észre se’ vették (nagy) a vita (hevében) sebtében
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.273
Jöve, mint
váratlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nem várva »
váratlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
égi vihar feljő,
 
n.274
Megszálla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megálla »
Megszálla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megettök, mint fekete felhő ;
 
n.275
Teszi kezét
Hilda' szép válla-hegyére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyöngén neje váll-hegyére »
Hilda szép válla-hegyére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.276
— Visszaborúlt a nő ura hős keblére.
 
 
 
n.277
Egy darabig némán
állva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álla »
állva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem is moccan,
 
n.278
Tekintete
mélyen hömpölyg vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hömpölyg vala mélyen »
mélyen hömpölyg vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
s hosszan,
 
n.279
Gyöngyvérre Budáról, s
Budára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Budárol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
viszontag :
 
n.280
Végre nyugott ajki
szóval ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ily ) szavat ekkép »
szóval ilyet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mondtak :
 
 
 
n.281
El, haza, jó Ildám, indulni fogunk ma,
 
n.282
Még ez nap, ez órán,
királyi lakunkba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fényes Etellakra »
királyi lakunkba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.283
Ott te vagy az első fejedelmi asszony :
 
n.284
Ki merészelné ott, hogy sírva fakasszon !
 
 
 
n.285
Hanem ezt még tűrjük. Ő a hibás, nem mi.
 
n.286
Buda királlyal nincs közöm ez'tán semmi.
 
n.287
Én majd leszek otthon ura jó hadamnak :
 
n.288
Buda is parancsol, ha kinek tud, annak.
 
 
 
n.289
Ezt mondva, ölébe fiát emelinté,
 
n.290
Köszönni Budának fejét se' gyökinté,
 
n.291
Csak mene Hildával. De soká ott állván
 
n.292
Nézte üres
helyét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hellyét
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Buda, mint egy bálvány.
 
 
 
n.293
Még aznap, az órán, tarka szövött rendek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (erős törlés alól alig kivehetőn) :
[törölt]
« sátrai lippentek — hosszú süveg rendek »
Etelének cifra sátrai lippentek
Beszúrás
n
Jegyzet (sok törlés s egészen újra írva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Rend. Tájilag ma is csak sor értelmű. Itt a sátrak sorait jelenti.
 
n.294
Etele
tornyodzó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy cifra »
tornyodzó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátrai lippentek ;
 
n.295
Estig
odaáltal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
odaátal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, udvara távoztán,
 
n.296
Nagy halom és nagy völgy
marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« marad »
[törölt]
« ásit »
[törölt]
« tágul »
marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala pusztán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján, a jobbsarokban:Vsz. 74 + 429 503
n
Jegyzet A balsarokban : jul 20. 862.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet Priszkosz a hunoknál hallotta, hogy a kard Aresé volt, azután a scytha királyoké ; nyoma veszett, Attila idejében találták meg újra. Jordanes elmondta megtalálását a pásztor által. Arany azt tartotta : »Eposzi használatban a csodás majd nyilt, midőn semmi kétség, hogy természetfeletti erő munkál, majd elfátyolozott … a költő … néha maga sem dönti el, természetes úton, vagy isteni erő által történt-e a szóban forgó esemény.« (Zrinyi és Tasso bevezetésében.) Itt összefonta a kettőt. Oláh Miklósnál azt olvasta : »gladio utebatur, ut ipse putabat, divinitus ei misso. Namque, dum quadam nocte per quietem vidisset seu a Marté armari, postero die quidam ex gregariis militibus detulit ad eum sensem in campo … forte fortuna repertum.«
Ipolyi
Ipolyi Arnold
154. lapján ugyanígy : »majd istentől küldött vezér állat által feltalálva, majd álmában magától a hadistentől fölfegyverezve« A költő mingyárt melléírta : »egyeztetni, elébb álom, aztán kard«.
Arany
Arany János
ezt így vitte ki : az álom és rögtöni betelése emelik egymás hitelét. Mint Jordanes írja, Attila a világ urának ettől fogva érzi magát.
 
 
  KILENCEDIK ÉNEK.  
  Isten kardja.  
 
 
n.1
Reggel Buda nője mene a férjéhez,
 
n.2
Rijjongva sirályként, mely zivatart érez :
 
n.3
Vén ember ! ne alugy' — szóval neki monda ;
 
n.4
Fújják oda-át a követ alattomba'.
 
 
 
n.5
Táltosok és bölcsek, javas, oltáméző,
 
n.6
Gyűl oda bűbájos,
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
énekkel-igéző
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.7
Iraló, varázsló ; ha ki tud,
n
Jegyzet Tud. Misztikus értelemben. Tudós asszony.
ráolvas ;
 
n.8
Papok, álomfejtők : egész sereg ollyas.
 
 
 
n.9
Mondom is én váltig : de hiába volt a. —
 
n.10
Most ihon elnézem már víradat olta !
 
n.11
Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak :
 
n.12
És te, király
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
És te király
n
Jegyzet (aláhúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
És te, király
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— téged hisz' alunni hagynak !
 
 
 
n.13
Kél Buda mindjárást, szemeit dörzsölvén :
 
n.14
Mi ? Micsoda ? — ily szó rebegett a nyelvén ;
 
n.15
Azután eltámolyg, megtudni, mi készül
 
n.16
(Ha sejtene abban) jó Detre vitéztül.
 
 
 
n.17
Csakugyan, Ételhez gyűlnek vala jósok,
 
n.18
Jelre jövendőket hímezni tudósok ;
 
n.19
Ősz Tordát legelébb, s mind' összehivatta,
 
n.20
Csuda látomását így elibök adta :
 
 
 
n.21
Bölcs öregek, mondá, tudomány ajtói !
 
n.22
Istennek e földön kapuján-állói !
 
n.23
Halljátok az álmom', tiszteletes vének,
 
n.24
Jó-e ? rosz-e ? nyitját vegyem értelmének.
 
 
 
n.25
Álmomban az éjjel (régi dolog !) mintha
 
n.26
Játszom vala játék-hadaim' ifjonta,
 
n.27
Nem-nyírt fiatalság szép zsenge korában,
 
n.28
Hős Bendeguz atyám zajos udvarában.
 
 
 
n.29
Ott vala pajtásom, Aetiosz gyermek,
 
n.30
Fejedelmi sarja római embernek ;
 
n.31
Nagy hadat a húnok fiaiból ketten —
 
n.32
Ő szembe hadammal, én rája vezettem.
 
 
 
n.33
Egy darabig játszánk seb nem ütő szerrel,
 
n.34
Tompa fakó nyillal, gyermeki fegyverrel :
 
n.35
Vezéri fogásban, cselben vetekedtünk,
 
n.36
Majd római, majd hún módra verekedtünk.
 
 
 
n.37
Egyszer azonban, kard valamennyi éles,
 
n.38
Igazándi
n
Jegyzet Igazándi. Ami komolyan, serio megy, nem játékból. Országos keletű szó, de az irodalom megvetette : ő tudja, miért.
harctól, locsogó fű véres,
 
n.39
Támad nagy üvöltés ; egek elborúlnak,
 
n.40
Dördűlve Hadisten kék nyilai gyúlnak.
 
 
 
n.41
S ím ! ősz öreg ember, tiszta fehér fényben,
 
n.42
Ereszkedik onnan, egyenest
elémben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elébem
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.43
Övezi nagy karddal derekam hajlását ;
 
n.44
Érzettem nehezét, a szíjja nyomását.
 
 
 
n.45
Akkor pillanatig, mintha imett' volnék,
 
n.46
Tapintom a kardot ; derekamon volt még.
 
n.47
Fényben az ősz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az öreg »
Fényben az ősz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ember ágyam előtt álla,
 
n.48
Megláttam a sátor mennyezetét nála.
 
 
 
n.49
De borult az álom, s én egyedül, távol,
 
n.50
Tapodám a léget, mint ki vizet lábol,
n
Jegyzet Lábol. Nemcsak azt teszi, midőn valaki a vizet meglábolja, azaz lábon menve átkel rajta ; hanem az úszás egy nemét is, mely csupán láb segítségével történik, a kezek használata nélkül. Így jár az adoma W-ről, hogy efféle úszás közben megberetválkozott. — A kép ily lábolástól van véve.
 
n.51
Szárny nélkül, magosan, a levegőt szeltem,
 
n.52
Meztelen a kardot jobb kézbe' viseltem.
 
 
 
n.53
Alattam az erdők koronája zúgott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.54
Folyó nagy vizeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Széles nagy folyamit »
Folyó nagy vizeit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terelé Napnyúgot,
 
n.55
Emberi kéz földet túr vala, mint hangya,
 
n.56
Fekete a rónák
legeletlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« színeveszett »
legeletlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hantja.
 
 
 
n.57
Nagy városok ottan tűntek elé, köbül,
 
n.58
És én, le-leszállva, mind' kicsapám, tőbül ;
 
n.59
Egyszerre levágtam karddal
egy-egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kardomat »
n
Jegyzet (kitörölve)
[törölt]
« egész várost »
egy-egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
várost : —
 
n.60
Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most ?
 
 
 
n.61
E szóra beállott nagy hézaga csendnek,
 
n.62
Maga szakállába kiki elmélyednek.
 
n.63
Etele kérdően nézi vala sorba' ;
 
n.64
Végtére közűlök szót emele Torda :
 
 
 
n.65
Úgy van ! idők óta, idők elejétül,
 
n.66
Száma szerint mondván : háromszor a héttül,
 
n.67
Firól-fira jóslat miközöttünk szálldos,
 
n.68
Hagyja utódjának minden öreg-táltos.
 
 
 
n.69
Elmémben, mialatt az elébb hallgattam,
 
n.70
Hosszú sor esztendők folyamát forgattam :
 
n.71
S íme a hármas hét ez idén betelve !
 
n.72
Nincs kötve tovább a táltos igaz nyelve.
 
 
 
n.73
Hét száz vala, hét tíz s hét azon esztendő
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet (a jegyzet irónnal, utólag beírva)
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet A táltos időszámítására vonatkozó jegyzet csak az I. kiadásban.
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.74
Mikor Isten kardja napfényre jövendő ;
 
n.75
A hős, kinek Isten, csuda által, adja,
 
n.76
Mind az egész földet vele megbírhatja.
 
 
 
n.77
Örvendj! az egen is vídám jelek úsznak :
 
n.78
Te vagy, te vagy a hős, fia Bendegúznak !
 
n.79
Nem tudom, a kard hol? s hogy? — de tied lészen,
 
n.80
Mielőtt e szent év elfogyna egészen.
 
 
 
n.81
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A 81—124. sorok kétszer vannak meg a kéziraton : először a 36. kézirati lap alsó felén, olyan sűrű törlésekkel, hogy e rész fölébe új lap van ragasztva, a javított szöveggel; maga a lap csak jobb s bal szélén van leragasztva, úgy hogy alatta az első szöveg üggyel-bajjal olvasható. Ezen soroknál az eredeti, alsó szöveget I., a fölébe írtat II. jel jelöli.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Alig hogy az ősz pap ajakát bezárta,
 
n.82
Lebben az ajtónál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megnyilt suhogással
Lebben az ajtónál
Beszúrás
»
Lebben az ajtónál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etelének sátra ;
 
n.83
Bulcsu vezér jött be, egy szolga suhanccal,
 
n.84
Nagy dolgot előre
mondani költ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondá tüzes
mondá feszes
Beszúrás
mondani költ
Beszúrás
»
mondani
[törölt]
« gyúlt »
[törölt]
«
költ
Beszúrás
»
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arccal.
 
 
 
n.85
Kard vala jobbjában, meztélen és görbe :
 
n.86
Ez az ! ez az ! —
robbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« riad »
[törölt]
« ujjong »
robban
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele kitörve ;
 
n.87
Zúgás, valamint szél a pagonyt ha rázza,
 
n.88
Lőn ; azután Bulcsu ily szót magyaráza :
 
 
 
n.89
Király / jőve hozzám az imént e gyermek,
 
n.90
— Gondold barom-őrző hitvány sühedemek —
 
n.91
Kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltan,
 
n.92
Amint legelőjén által lovagoltam.
 
 
 
n.93
Azután beszéle hihetetlen dolgot :
 
n.94
Csordája ma reggel, hogy a mezőn bolygott,
 
n.95
Veszi észre, sántít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Látja, egyik sántit, »
Veszi észre, sántít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy kedves ünője,
 
n.96
Vérnyom is a fűvön
harmatozik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maradozott
csepeg
n
Jegyzet (és olvashatatlan törlés)
Beszúrás
»
harmatozik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle.
 
 
 
n.97
Nyomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyomon
Nyomra
Beszúrás
»
Nyomra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, okát tudni,
vissza legott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« visszafele
vissza legott
Beszúrás
»
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« vissza legott »
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
mégyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indul
mégyen
Beszúrás
»
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« méne »
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.98
Gondolja, tövis, kő, valami csont légyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondolja,
tövis, csont, (darabos kő) légyen
Beszúrás
»
Gondolja, tövis, kő,
[törölt]
« valamely »
valami
Beszúrás
csont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.99
Ím vasat a fűben
végtére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elrejtve
végtére
Beszúrás
»
végtére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
talála,
 
n.100
Mint hadi szerszámnak érc hegye,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint valamely kardnak
a hegye
Beszúrás
»
Mint hadi szerszámnak érchegye,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kiállva.
 
 
 
n.101
Ott hagyja először, térül egyet, fordul,
 
n.102
(Fölvenni szegénység jele vaskót porbul)
 
n.103
De
viszont
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megint
viszont
Beszúrás
»
viszont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megbánván siet oda ismég,
 
n.104
Nehogy a jószágban kára megint esnék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kára, a jószágban, nehogy ismét esnék
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
»
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.105
Hát ihol, a kard-hegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Hát ihon, a kard már kétannyira nőlve »
Hát ihol, a kard már kétannyira nőve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Hát ihon, a kardhegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
n
Jegyzet Népmeséinkből vett vonás a földből kinövő kard.
n
Jegyzet (A jegyzet A. és Sz. 4. számú, mert ezekben a 73. sor jegyzete hiányzik.)
 
n.106
Nyúlni akar hozzá : láng csap ki belőle ;
 
n.107
Megriad és elfut. Szünvén riadása,
 
n.108
Harmadszor is
arra közelít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda sompolyog
arra közelít
Beszúrás
»
arra közelít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hogy lássa.
 
 
 
n.109
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Közelit lábujján. Szíve dobog (szörnyen) (fenjen) szörnyen, »
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.110
Óva megáll sokszor :
menjen-e ? ne menjen ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« menjen-e ?ne menjen ?
menjen ? vagy ne menjen
Beszúrás
sohse menjen
Beszúrás
»
menjen ? vagy ne menjen ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menjen ? vagy ne menjen ?
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
 
n.111
Ágaskodva tekint s nyújtózik előre —
 
n.112
Ugy mondom el, a mint hallám vala tőle.
 
 
 
n.113
Messzire már látja, mint a vizek
sássát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sását »
sássát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Magoslani fűből szép kard ragyogását :
 
n.115
Penész aranyán nincs, acélán nincs rozsda,
 
n.116
Mintha csiszár kézből jött volna ki most a.
 
 
 
n.117
Ekkor — a fegyverhez járulni se' mervén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ekkor hát, közelebb menni nem is mervén
(odább a …)
Beszúrás
»
[törölt]
« Ekkor, odább egyet lépni dehogy mervén »
[törölt]
« Ekkor, odább oztán lépni dehogy mervén »
Ekkor, a fegyverhez járulni se mervén,
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fut a fiú hozzám, lovamat ismervén
Felém veszi útját
Beszúrás
Hozzám jő, lovamat messze megismervén
Beszúrás
»
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.119
Elmondja. Riasztom : igazat beszél-e ?
 
n.120
Bátran hí s vezet ; én
megyek oda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megyek oda
futok oda
Beszúrás
iramodom
Beszúrás
»
iramodom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megyek oda
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
véle.
 
 
 
n.121
Ó, emberi szemnek
ily csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csoda egy
ily csoda
Beszúrás
»
ily csuda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
látatja !
 
n.122
Földben alig volt már, csak a markolatja ;
 
n.123
Láng nem üté jobbom’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fölvettem azonnal
Láng nem üté jobbom’
Beszúrás
»
Láng nem üté
[törölt]
« markom »
jobbom’
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— engede is könnyen :
 
n.124
Itt van ! te viseld azt, te, királyom, fennyen !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
«
Itt van, te király, most te viseld már
Beszúrás
fenjen »
[törölt]
« Im fogd! ki viselné, mint te, olyan fenjen »
te viseld azt, te, királyom, fenjen
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.125
Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel,
 
n.126
Verte reá naptól kesely üstökével,
 
n.127
Nagy jutalom bezzeg tenyerét is verte ;
 
n.128
Most a jövendőlők eloszoltak szerte.
 
 
 
n.129
Maga pedig fordul a fegyveres házba,
 
n.130
Hüvellyel a kardot Etele ruházza,
 
n.131
Legszebb hüvelyébe
illett csoda-képen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« illik vala »
[törölt]
«
oda illett
Beszúrás
»
illett csoda-képen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.132
Felköti, k vonja, forgatja kezében.
 
 
 
n.133
Vág vele háromszor a négy anya-szélnek
 
n.134
Keletre, nyugotra, északfele, délnek ;
 
n.135
vasa, mint zúgattyú, a levegőt szelte ;
 
n.136
S így szóla
Etelből tornyosodó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etelből, tornyosodó
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
lelke :
 
 
 
n.137
Csillag esik, föld reng : jött éve csudáknak !
n
Jegyzet E sorok eredetije
Thuróczi
Thuróczy János
latin szövegében: Stella cadit tellus trem it: en ego malleus orbis. (I. 16.) juxta eremitae dictum flagellum Dei jussit apellari. Ez a sor latin hexameter. Finály Gábor észrevette, hogy
Arany
Arany János
nál is az első sor első fele és a második sor második fele szintén egybeillő hexametert ad. ( Arany János hexameteres műfordítása a Buda halálában. It., 1914. ) A hexametert
Thuróczi
Thuróczy János
nál és
Arany
Arany János
nál Trencsényi-Waldapfel Imre is észrevette s megállapította, hogy e képek egy elterjedt középkori hagyomány variánsai. Hasonló disztichonnal fenyegette II. Frigyes császár IV. Ince pápát. — Nagyjában így kezdődnek : Fata monent, stellaeque docent aviumque volatus Quod totius ego malleus orbis ero. II. Frigyes korában madarak röptéből való jövendölés idegen, ellenben az Attila-kori változat elsődlegesnek látszik, »bár szövegszerűen Attilával kapcsolatban egyelőre csak későbbi forrásban,
Thuróczi
Thuróczy János
nál mutatható ki«. De Attila madárjósokat tartott maga körül s az Aquileiából elköltöző gólyák mondája is az ő mondakörébe tartozik.
Trencsényi-Waldapfel
Trencsényi-Waldapfel Imre
a hexameter fordításának tudatosságát látja abban, hogy az utolsóelőtti lábon a pőrölyje j betűjével az időmértéket hangsúlyozza. (»Csillag esik, föld reng« . . — Magyar Századok, Horváth János Emlékkönyv, 253—262. 1.)
 
n.138
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak !
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
n
Jegyzet (a jegyzet szám nélkül, a lap alján)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.139
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom :
 
n.140
Nincs a kerek földnek ura,
kívül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kivül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kivűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
kívül
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
rajtam !
 
 
 
n.141
Mondván, deli kincsét függeszti szegére,
 
n.142
S ment hada-szemlélni a húnok vezére ;
 
n.143
Tudja egész had már csudáit az égnek,
 
n.144
S leborúl előtte, mint egy istenségnek.
 
 
 
n.145
Mindenkit örömmel itat e nagy ujság,
 
n.146
Csak Buda szívének
józan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sötét »
[törölt]
«
terhes
Beszúrás
»
józan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szomorúság,
 
n.147
Csak Gyöngyvér ijedez búnevelő gondon,
 
n.148
És hajtja szünetlen : »de hiába mondom !« —
 
 
 
n.149
Ilda pedig, munkán ülvén oda-
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.150
Hall vala minden szót szőnyeg-falon
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
;
 
n.151
S hagyja tüjét, mellyel gyönge keze varrt, ott :
 
n.152
Ura elmentével leveszi a kardot.
 
 
 
n.153
És monda fiának :
Jöszt' ide
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jer elő »
Jöszt ide
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jöszt ide,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kicsínyem !
 
n.154
Még kicsi, de
szárba eredő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« élő, növekvő »
szárba
[törölt]
« induló »
eredő
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
reményem !
 
n.155
Viruló sudárkám, aranyos sugárkám :
 
n.156
Itt van örökséged, megnézd ! Aladárkám.
 
 
 
n.157
Ó, mert az anyának férje erős támasz, —
 
n.158
Ideig óráig. De kidőlhet ám az :
 
n.159
Veti reménységét fiu gyermekében,
 
n.160
Bizodalma él s nő magzata nőttében.
 
 
 
n.161
Szerencse ölén is, megtanulám, féljek :
 
n.162
Hamar énmellőlem hullnak el a férjek ;
 
n.163
Uramat, az elsőt, mihamar elvesztém ;
 
n.164
Férfi ölelését
jaj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oh »
jaj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
-szomorún kezdém.
 
 
 
n.165
Kit a kígyó megmart, remeg az gyíktól is,
 
n.166
Gyászban feketült szív,
csupa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« még az »
csupa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyéktól is ;
 
n.167
Engemet a kígyók : rokonaim martak,
 
n.168
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
menyasszonyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
fővel mély gyászba takartak.
 
 
 
n.169
Ó, mit cselekedtek dalia férjemmel,
 
n.170
Kit, élve, szerettem
leányszerelemmel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
leány-szerelemmel
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
leány szerelemmel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
!
 
n.171
Szeretem holtan is, szeretem még most is :
 
n.172
Ha sírba
lezárnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« temetnek »
lezárnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, szeretem még ott is.
 
 
 
n.173
Vadászni kicsalták, és megölék orvul,
 
n.174
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Házam el …) »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ajtómhoz a testét odaveték torzul,
 
n.175
Kincseit
őrvényes Rajnába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a mélylő Dunába »
örvényes Rajnába
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sülyeszték,
 
n.176
Mialatt én sírtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mig nyögve sirattam »
[törölt]
«
Mialatt én bugtam
Beszúrás
»
Mialatt én sirtam
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
édes uram vesztét.
 
 
 
n.177
Azután férjekkel gyászomba' kinoztak,
 
n.178
Kérőt oda nékem minden időn hoztak,
 
n.179
Legutóbb a húnok királyfia külde :
 
n.180
Ez volt, ami bosszúm gondolatát szűlte.
 
 
 
n.181
Sárkánynak alítám emberi formában,
 
n.182
Sívó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Dühös »
Sívó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fenevadnak idegen pusztában ;
 
n.183
Ily férjet ohajték ; s kezet adtam rája :
 
n.184
Hogy testvéreimen
bosszúmat ez állja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bosszúmat (meg) ez állja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.185
De találtam nagynak, Etelét nemesnek,
 
n.186
Szigfrid után akit szeretve szeressek ;
 
n.187
Asszonyi szívem már vele boldog volna,
 
n.188
Ne lenne szerelmem régi koporsója.
 
 
 
n.189
Bosszúmat Etele becsületes haddal,
 
n.190
Tudom, meg is állná ; nem akarom azzal!
 
n.191
Akarom
ál színben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ál szinnel »
ál szinben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, lépre ide csalva,
 
n.192
Véres tetemöket rútítani halva.
 
 
 
n.193
Vagy Gunther, az álnok, szép harcon elessék ?
 
n.194
Gernotnak Odinho' gaz lelke vitessék ?
 
n.195
Hágen, ki orozva döfte uram' hátul,
 
n.196
Tisztelve kimúljon, Etele karjátul ?
 
 
 
n.197
Nem, Rajna
királya két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
királya, két
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
drága fivérem !
 
n.198
Nem Hágen ! a
díjat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
díjat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dijjat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
én igazán mérem :
 
n.199
Valamint a bűn volt, legyen az is undok,
 
n.200
S vesszenek árulva mind a Nibelungok !
 
 
 
n.201
Poharukban vérré
a lakoma
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hunok bora »
a lakoma
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
váljon,
 
n.202
Vendégágyba' ki hál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Vendég, ha lefekszik, »
Vendég ágyba’ ki hál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
koporsóba' háljon';
 
n.203
Bizodalmas hajlék
éjtszaka lobbanva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« égjen le fejökre »
[törölt]
«
temesse örökre
Beszúrás
»
[törölt]
«
éjtszaka lobbanva
Beszúrás
»
temesse be hamva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.204
Férjem gyilkosait temesse be hamva.
 
 
 
n.205
Jer, jer kicsi szolgám : ezt még te nem érted,
 
n.206
csak játszol a karddal, övezni kisérted ;
 
n.207
Majd, ha király lészesz . . . Veled együtt, hosszu
 
n.208
Feledés árnyékán, nőjön fel a bosszu.
 
 
 
n.209
Mert szűltelek arra kínos szeretetben,
 
n.210
Nem ment ki eszemből foganó percedben,
 
n.211
Veled azt a terhet viseltem örökké,
 
n.212
Szívedbe szivemből plántáltam
örök-ké
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
örökké
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örök-ké
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
örökké
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.213
Közelébb vagy hozzám, mint
Etel, a férjem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele férjem »
n
Jegyzet (kikaparva)
Etel, a férjem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.214
Tested az én testem, véred az én vérem :
 
n.215
Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél,
 
n.216
Nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél.
 
 
 
n.217
Csakugyan nem érté az anyja beszédét,
 
n.218
Hurcolta nehéz kard szíjjra kötött végét
 
n.219
Sátorban a gyermek, kis kocsi módjára,
 
n.220
S nevetett némelykor Krimhilda szavára.
 
 
 
n.221
Anyja pedig oztán kedvkereső gonddal
 
n.222
Fúrta meg a szíjjat, közepén, egy ponttal,
 
n.223
Csatolta fiának kicsi derekára,
 
n.224
Örült Aladár, hogy
zörömböl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csörömpöl »
zörömböl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
utána.
 
 
 
n.225
Sátorban alá s fel,
ki is a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán ki »
ki is a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőre,
 
n.226
Le a
völgyhajláson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« völgyhajlába »
völgyhajláson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, fel a dombtetőre, —
 
n.227
Kardját puha fűben úsztatja örömmel ;
 
n.228
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Anyja »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Eresz alól anyja kisérgeti szemmel.
 
 
 
n.229
Már nem vala messzi a Buda sátrátul ;
 
n.230
Im
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hogy »
Im
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gáncsot
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« a fegyver néki vete »
[törölt]
«
a pallos vete néki
Beszúrás
»
a fegyver ada néki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hátul,
 
n.231
Nagyot esék ; arcát vérig üté kőben —
 
n.232
Ott járni Budáné talált ez időben.
 
 
 
n.233
Meglátta, erősen a szíve megindult,
 
n.234
Szánalom a lelkén s harag egyszersmind gyult ;
 
n.235
Oda szalad mindjár’, s földrül felemelvén,
 
n.236
Egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén :
 
 
 
n.237
Bolond
anya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a ki »
anya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nézi — bolond anya hagyja,
 
n.238
Bolond, ki gyerekét ilyenre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki gyerekét ilyen játékra »
Bolond, ki gyerekét ilyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Ki gyerekét illyen játékra »
Bolond, ki gyerekét illyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kapatja,
 
n.239
Kezébe is adja,
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« engedi, játszatja »
vele meg-játszatja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
 
n.240
Nincs is az olyannak igaz indúlatja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet olvashatatlan törlés
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.241
Fenevad módjára egyszer veti kölkét,
 
n.242
Azután nem bánja, vessze kicsiny lelkét ;
 
n.243
Csak egyszer a vágya,
telyesüljön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telyesüljön »
[törölt]
«
kiviruljon
Beszúrás
»
[törölt]
«
viruljon az
Beszúrás
»
telyesüljön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ágya :
 
n.244
Fia veszedelmét azután nem bánja.
 
 
 
n.245
Ily hangon ez a nő csattanva üvölte,
 
n.246
Mialatt a sok vért fátylába törölte ;
 
n.247
Ilda futott mind jár’, látván fia estét,
 
n.248
Mérgesen
elrántá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkapja »
elrántá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, amaz elől, testét.
 
 
 
n.249
Ne nyúlj a fiamhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ne nyulj
[törölt]
« az enyémhez »
a fiamhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
! — vágja szavát kettő,
n
Jegyzet Vágja kettő. Helyesen ketté. De úgy is mondják, nálunk csak úgy ; s ez által a licentiát igazoltnak vélem.
 
n.250
Ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő !:
 
n.251
Mert neked is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Neked is lett »
Mert neked is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna, jóféle ha volnál :
 
n.252
Nincs
rútabb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rútab'
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
előttem magtalan asszonynál.
 
 
 
n.253
Meddő nem vagyok én ! te se gúnyolj annak !
 
n.254
Szolgálóimat is engedtem uramnak —
n
Jegyzet A Bibliában így felel Ráchelnek Lea : »adtam az én szolgáló leányomat az én férjemnek«. Mózes I. 30. 18. (
Loisch
Loisch János
, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1904.) A kardnak nagy a tisztessége a hőskorban. A hősök kardját istenek, törpék kovácsolták, nevet adtak neki: Excalibur, Durandal, Balmung. A földből kinövő kard megvan népmeséinkben, Arany is megjegyzi a IX. én.-hez, hogy heggyel fölfelé ütköznek ki. (A titkolódzó kisfiú,
Erdélyi
Erdélyi János
Népdalok és Mondák, III. köt. 8. sz. ; Az aranyfogu testvérek ; Merényi: Sajóvölgyi Népmesék, I.) — Ilyen kardot külföldi mesékben nem találni. A múlt század vége felé leltek Erdélyben a földben heggyel fölfelé álló bronzkardokat. ( Nagy Géza: A skythákról.Ethn., 1894. Heller Bernát, Ethnographia, 1912. 323—342. 1. ; Téglás István — u. o. 1915., 285—287. 1. — Torda vidékén vett ilyet egy oláh embertől; csak annak nő ki, akinek szánva van.) Attila kardját az Árpádok leszármazásuk bizonyságául ldenódiumképen őrizték. Salamon király anyja Ottó bajor hercegnek ajándékozta, pártfogása fejében. (Marczali: A magyar történet kútfői, 51. 1.) A kardot azután a német császárok jelvényei közt tartották. (Tóh Zoltán: Attilas Schwert., 1930.Milleniumi történet, II. köt. 551. 1., Pauler Gyula : A magyar nemzet története, II. 362. 1.) Szabó Károly még hallott diák-korában szabolcsmegyei társától olyan népmondát, hogy Árpád Attila kardjával foglalta el az országot. (Jegyzetek
Thierry
Thierry Amadé
Attilájáról. Uj M. Múz., 1858. I. 499. 1.
 
n.255
Sikolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sikolta »
[törölt]
«
Fuldokla
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csuklotta
Beszúrás
»
Sikolta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Budáné, betakarva képét ;
 
n.256
Zokogás fojtá el további beszédét.
 
 
 
n.257
Ilda, miként győztes, kacag vala fennyen. —
 
n.258
Hallá Buda e zajt ; oda kell hogy mennjen :
 
n.259
Látja nejét sírni, amazt hahót ázni,
 
n.260
Oda sem ért, hogy már így kezde vitázni :
 
 
 
n.261
Mi dolog ez, húgom ? ma is úgy, mint tennap ?
 
n.262
így lesz ez örökké ? így lesz e mindennap ?
 
n.263
Jó ember vagyok én : de ha megharagszom . . .
 
n.264
No tehát békét hagyj az
enyémnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
enyémnek
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
enyímnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, asszony.
 
 
 
n.265
Tegnap ugyan szegényt meghuritám érted :
 
n.266
De tovább nem tűröm, nem én soha : érted ?
 
n.267
Király vagyok én még, s úr a magam házán . . .
 
n.268
Monda, kövér öklét fenyegetve rázván.
 
 
 
n.269
Vissza reá pattant Ilda királynő is,
 
n.270
Azután mérgében sírva fakadt ő is ;
 
n.271
Igy észre se' vették a vita sebtében,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Észre se vették, hogy maga is Etel jő »
így észre se vették, hogy maga Etel jő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.272
Hogy maga Etele közeledik épen.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S megálla sötéten, mint valamely felhő
n
Jegyzet (a lap szélén ):
így észre se’ vették (nagy) a vita (hevében) sebtében
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.273
Jöve, mint
váratlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nem várva »
váratlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
égi vihar feljő,
 
n.274
Megszálla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megálla »
Megszálla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megettök, mint fekete felhő ;
 
n.275
Teszi kezét
Hilda' szép válla-hegyére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyöngén neje váll-hegyére »
Hilda szép válla-hegyére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.276
— Visszaborúlt a nő ura hős keblére.
 
 
 
n.277
Egy darabig némán
állva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álla »
állva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem is moccan,
 
n.278
Tekintete
mélyen hömpölyg vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hömpölyg vala mélyen »
mélyen hömpölyg vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
s hosszan,
 
n.279
Gyöngyvérre Budáról, s
Budára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Budárol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
viszontag :
 
n.280
Végre nyugott ajki
szóval ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ily ) szavat ekkép »
szóval ilyet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mondtak :
 
 
 
n.281
El, haza, jó Ildám, indulni fogunk ma,
 
n.282
Még ez nap, ez órán,
királyi lakunkba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fényes Etellakra »
királyi lakunkba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.283
Ott te vagy az első fejedelmi asszony :
 
n.284
Ki merészelné ott, hogy sírva fakasszon !
 
 
 
n.285
Hanem ezt még tűrjük. Ő a hibás, nem mi.
 
n.286
Buda királlyal nincs közöm ez'tán semmi.
 
n.287
Én majd leszek otthon ura jó hadamnak :
 
n.288
Buda is parancsol, ha kinek tud, annak.
 
 
 
n.289
Ezt mondva, ölébe fiát emelinté,
 
n.290
Köszönni Budának fejét se' gyökinté,
 
n.291
Csak mene Hildával. De soká ott állván
 
n.292
Nézte üres
helyét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hellyét
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Buda, mint egy bálvány.
 
 
 
n.293
Még aznap, az órán, tarka szövött rendek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (erős törlés alól alig kivehetőn) :
[törölt]
« sátrai lippentek — hosszú süveg rendek »
Etelének cifra sátrai lippentek
Beszúrás
n
Jegyzet (sok törlés s egészen újra írva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Rend. Tájilag ma is csak sor értelmű. Itt a sátrak sorait jelenti.
 
n.294
Etele
tornyodzó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy cifra »
tornyodzó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátrai lippentek ;
 
n.295
Estig
odaáltal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
odaátal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, udvara távoztán,
 
n.296
Nagy halom és nagy völgy
marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« marad »
[törölt]
« ásit »
[törölt]
« tágul »
marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala pusztán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján, a jobbsarokban:Vsz. 74 + 429 503
n
Jegyzet A balsarokban : jul 20. 862.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet Priszkosz a hunoknál hallotta, hogy a kard Aresé volt, azután a scytha királyoké ; nyoma veszett, Attila idejében találták meg újra. Jordanes elmondta megtalálását a pásztor által. Arany azt tartotta : »Eposzi használatban a csodás majd nyilt, midőn semmi kétség, hogy természetfeletti erő munkál, majd elfátyolozott … a költő … néha maga sem dönti el, természetes úton, vagy isteni erő által történt-e a szóban forgó esemény.« (Zrinyi és Tasso bevezetésében.) Itt összefonta a kettőt. Oláh Miklósnál azt olvasta : »gladio utebatur, ut ipse putabat, divinitus ei misso. Namque, dum quadam nocte per quietem vidisset seu a Marté armari, postero die quidam ex gregariis militibus detulit ad eum sensem in campo … forte fortuna repertum.«
Ipolyi
Ipolyi Arnold
154. lapján ugyanígy : »majd istentől küldött vezér állat által feltalálva, majd álmában magától a hadistentől fölfegyverezve« A költő mingyárt melléírta : »egyeztetni, elébb álom, aztán kard«.
Arany
Arany János
ezt így vitte ki : az álom és rögtöni betelése emelik egymás hitelét. Mint Jordanes írja, Attila a világ urának ettől fogva érzi magát.
 
 
  KILENCEDIK ÉNEK.  
  Isten kardja.  
 
 
n.1
Reggel Buda nője mene a férjéhez,
 
n.2
Rijjongva sirályként, mely zivatart érez :
 
n.3
Vén ember ! ne alugy' — szóval neki monda ;
 
n.4
Fújják oda-át a követ alattomba'.
 
 
 
n.5
Táltosok és bölcsek, javas, oltáméző,
 
n.6
Gyűl oda bűbájos,
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
énekkel-igéző
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.7
Iraló, varázsló ; ha ki tud,
n
Jegyzet Tud. Misztikus értelemben. Tudós asszony.
ráolvas ;
 
n.8
Papok, álomfejtők : egész sereg ollyas.
 
 
 
n.9
Mondom is én váltig : de hiába volt a. —
 
n.10
Most ihon elnézem már víradat olta !
 
n.11
Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak :
 
n.12
És te, király
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
És te király
n
Jegyzet (aláhúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
És te, király
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— téged hisz' alunni hagynak !
 
 
 
n.13
Kél Buda mindjárást, szemeit dörzsölvén :
 
n.14
Mi ? Micsoda ? — ily szó rebegett a nyelvén ;
 
n.15
Azután eltámolyg, megtudni, mi készül
 
n.16
(Ha sejtene abban) jó Detre vitéztül.
 
 
 
n.17
Csakugyan, Ételhez gyűlnek vala jósok,
 
n.18
Jelre jövendőket hímezni tudósok ;
 
n.19
Ősz Tordát legelébb, s mind' összehivatta,
 
n.20
Csuda látomását így elibök adta :
 
 
 
n.21
Bölcs öregek, mondá, tudomány ajtói !
 
n.22
Istennek e földön kapuján-állói !
 
n.23
Halljátok az álmom', tiszteletes vének,
 
n.24
Jó-e ? rosz-e ? nyitját vegyem értelmének.
 
 
 
n.25
Álmomban az éjjel (régi dolog !) mintha
 
n.26
Játszom vala játék-hadaim' ifjonta,
 
n.27
Nem-nyírt fiatalság szép zsenge korában,
 
n.28
Hős Bendeguz atyám zajos udvarában.
 
 
 
n.29
Ott vala pajtásom, Aetiosz gyermek,
 
n.30
Fejedelmi sarja római embernek ;
 
n.31
Nagy hadat a húnok fiaiból ketten —
 
n.32
Ő szembe hadammal, én rája vezettem.
 
 
 
n.33
Egy darabig játszánk seb nem ütő szerrel,
 
n.34
Tompa fakó nyillal, gyermeki fegyverrel :
 
n.35
Vezéri fogásban, cselben vetekedtünk,
 
n.36
Majd római, majd hún módra verekedtünk.
 
 
 
n.37
Egyszer azonban, kard valamennyi éles,
 
n.38
Igazándi
n
Jegyzet Igazándi. Ami komolyan, serio megy, nem játékból. Országos keletű szó, de az irodalom megvetette : ő tudja, miért.
harctól, locsogó fű véres,
 
n.39
Támad nagy üvöltés ; egek elborúlnak,
 
n.40
Dördűlve Hadisten kék nyilai gyúlnak.
 
 
 
n.41
S ím ! ősz öreg ember, tiszta fehér fényben,
 
n.42
Ereszkedik onnan, egyenest
elémben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elébem
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.43
Övezi nagy karddal derekam hajlását ;
 
n.44
Érzettem nehezét, a szíjja nyomását.
 
 
 
n.45
Akkor pillanatig, mintha imett' volnék,
 
n.46
Tapintom a kardot ; derekamon volt még.
 
n.47
Fényben az ősz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az öreg »
Fényben az ősz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ember ágyam előtt álla,
 
n.48
Megláttam a sátor mennyezetét nála.
 
 
 
n.49
De borult az álom, s én egyedül, távol,
 
n.50
Tapodám a léget, mint ki vizet lábol,
n
Jegyzet Lábol. Nemcsak azt teszi, midőn valaki a vizet meglábolja, azaz lábon menve átkel rajta ; hanem az úszás egy nemét is, mely csupán láb segítségével történik, a kezek használata nélkül. Így jár az adoma W-ről, hogy efféle úszás közben megberetválkozott. — A kép ily lábolástól van véve.
 
n.51
Szárny nélkül, magosan, a levegőt szeltem,
 
n.52
Meztelen a kardot jobb kézbe' viseltem.
 
 
 
n.53
Alattam az erdők koronája zúgott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.54
Folyó nagy vizeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Széles nagy folyamit »
Folyó nagy vizeit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terelé Napnyúgot,
 
n.55
Emberi kéz földet túr vala, mint hangya,
 
n.56
Fekete a rónák
legeletlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« színeveszett »
legeletlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hantja.
 
 
 
n.57
Nagy városok ottan tűntek elé, köbül,
 
n.58
És én, le-leszállva, mind' kicsapám, tőbül ;
 
n.59
Egyszerre levágtam karddal
egy-egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kardomat »
n
Jegyzet (kitörölve)
[törölt]
« egész várost »
egy-egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
várost : —
 
n.60
Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most ?
 
 
 
n.61
E szóra beállott nagy hézaga csendnek,
 
n.62
Maga szakállába kiki elmélyednek.
 
n.63
Etele kérdően nézi vala sorba' ;
 
n.64
Végtére közűlök szót emele Torda :
 
 
 
n.65
Úgy van ! idők óta, idők elejétül,
 
n.66
Száma szerint mondván : háromszor a héttül,
 
n.67
Firól-fira jóslat miközöttünk szálldos,
 
n.68
Hagyja utódjának minden öreg-táltos.
 
 
 
n.69
Elmémben, mialatt az elébb hallgattam,
 
n.70
Hosszú sor esztendők folyamát forgattam :
 
n.71
S íme a hármas hét ez idén betelve !
 
n.72
Nincs kötve tovább a táltos igaz nyelve.
 
 
 
n.73
Hét száz vala, hét tíz s hét azon esztendő
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet (a jegyzet irónnal, utólag beírva)
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet A táltos időszámítására vonatkozó jegyzet csak az I. kiadásban.
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.74
Mikor Isten kardja napfényre jövendő ;
 
n.75
A hős, kinek Isten, csuda által, adja,
 
n.76
Mind az egész földet vele megbírhatja.
 
 
 
n.77
Örvendj! az egen is vídám jelek úsznak :
 
n.78
Te vagy, te vagy a hős, fia Bendegúznak !
 
n.79
Nem tudom, a kard hol? s hogy? — de tied lészen,
 
n.80
Mielőtt e szent év elfogyna egészen.
 
 
 
n.81
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A 81—124. sorok kétszer vannak meg a kéziraton : először a 36. kézirati lap alsó felén, olyan sűrű törlésekkel, hogy e rész fölébe új lap van ragasztva, a javított szöveggel; maga a lap csak jobb s bal szélén van leragasztva, úgy hogy alatta az első szöveg üggyel-bajjal olvasható. Ezen soroknál az eredeti, alsó szöveget I., a fölébe írtat II. jel jelöli.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Alig hogy az ősz pap ajakát bezárta,
 
n.82
Lebben az ajtónál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megnyilt suhogással
Lebben az ajtónál
Beszúrás
»
Lebben az ajtónál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etelének sátra ;
 
n.83
Bulcsu vezér jött be, egy szolga suhanccal,
 
n.84
Nagy dolgot előre
mondani költ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondá tüzes
mondá feszes
Beszúrás
mondani költ
Beszúrás
»
mondani
[törölt]
« gyúlt »
[törölt]
«
költ
Beszúrás
»
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arccal.
 
 
 
n.85
Kard vala jobbjában, meztélen és görbe :
 
n.86
Ez az ! ez az ! —
robbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« riad »
[törölt]
« ujjong »
robban
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele kitörve ;
 
n.87
Zúgás, valamint szél a pagonyt ha rázza,
 
n.88
Lőn ; azután Bulcsu ily szót magyaráza :
 
 
 
n.89
Király / jőve hozzám az imént e gyermek,
 
n.90
— Gondold barom-őrző hitvány sühedemek —
 
n.91
Kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltan,
 
n.92
Amint legelőjén által lovagoltam.
 
 
 
n.93
Azután beszéle hihetetlen dolgot :
 
n.94
Csordája ma reggel, hogy a mezőn bolygott,
 
n.95
Veszi észre, sántít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Látja, egyik sántit, »
Veszi észre, sántít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy kedves ünője,
 
n.96
Vérnyom is a fűvön
harmatozik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maradozott
csepeg
n
Jegyzet (és olvashatatlan törlés)
Beszúrás
»
harmatozik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle.
 
 
 
n.97
Nyomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyomon
Nyomra
Beszúrás
»
Nyomra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, okát tudni,
vissza legott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« visszafele
vissza legott
Beszúrás
»
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« vissza legott »
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
mégyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indul
mégyen
Beszúrás
»
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« méne »
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.98
Gondolja, tövis, kő, valami csont légyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondolja,
tövis, csont, (darabos kő) légyen
Beszúrás
»
Gondolja, tövis, kő,
[törölt]
« valamely »
valami
Beszúrás
csont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.99
Ím vasat a fűben
végtére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elrejtve
végtére
Beszúrás
»
végtére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
talála,
 
n.100
Mint hadi szerszámnak érc hegye,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint valamely kardnak
a hegye
Beszúrás
»
Mint hadi szerszámnak érchegye,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kiállva.
 
 
 
n.101
Ott hagyja először, térül egyet, fordul,
 
n.102
(Fölvenni szegénység jele vaskót porbul)
 
n.103
De
viszont
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megint
viszont
Beszúrás
»
viszont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megbánván siet oda ismég,
 
n.104
Nehogy a jószágban kára megint esnék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kára, a jószágban, nehogy ismét esnék
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
»
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.105
Hát ihol, a kard-hegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Hát ihon, a kard már kétannyira nőlve »
Hát ihol, a kard már kétannyira nőve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Hát ihon, a kardhegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
n
Jegyzet Népmeséinkből vett vonás a földből kinövő kard.
n
Jegyzet (A jegyzet A. és Sz. 4. számú, mert ezekben a 73. sor jegyzete hiányzik.)
 
n.106
Nyúlni akar hozzá : láng csap ki belőle ;
 
n.107
Megriad és elfut. Szünvén riadása,
 
n.108
Harmadszor is
arra közelít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda sompolyog
arra közelít
Beszúrás
»
arra közelít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hogy lássa.
 
 
 
n.109
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Közelit lábujján. Szíve dobog (szörnyen) (fenjen) szörnyen, »
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.110
Óva megáll sokszor :
menjen-e ? ne menjen ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« menjen-e ?ne menjen ?
menjen ? vagy ne menjen
Beszúrás
sohse menjen
Beszúrás
»
menjen ? vagy ne menjen ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menjen ? vagy ne menjen ?
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
 
n.111
Ágaskodva tekint s nyújtózik előre —
 
n.112
Ugy mondom el, a mint hallám vala tőle.
 
 
 
n.113
Messzire már látja, mint a vizek
sássát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sását »
sássát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Magoslani fűből szép kard ragyogását :
 
n.115
Penész aranyán nincs, acélán nincs rozsda,
 
n.116
Mintha csiszár kézből jött volna ki most a.
 
 
 
n.117
Ekkor — a fegyverhez járulni se' mervén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ekkor hát, közelebb menni nem is mervén
(odább a …)
Beszúrás
»
[törölt]
« Ekkor, odább egyet lépni dehogy mervén »
[törölt]
« Ekkor, odább oztán lépni dehogy mervén »
Ekkor, a fegyverhez járulni se mervén,
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fut a fiú hozzám, lovamat ismervén
Felém veszi útját
Beszúrás
Hozzám jő, lovamat messze megismervén
Beszúrás
»
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.119
Elmondja. Riasztom : igazat beszél-e ?
 
n.120
Bátran hí s vezet ; én
megyek oda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megyek oda
futok oda
Beszúrás
iramodom
Beszúrás
»
iramodom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megyek oda
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
véle.
 
 
 
n.121
Ó, emberi szemnek
ily csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csoda egy
ily csoda
Beszúrás
»
ily csuda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
látatja !
 
n.122
Földben alig volt már, csak a markolatja ;
 
n.123
Láng nem üté jobbom’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fölvettem azonnal
Láng nem üté jobbom’
Beszúrás
»
Láng nem üté
[törölt]
« markom »
jobbom’
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— engede is könnyen :
 
n.124
Itt van ! te viseld azt, te, királyom, fennyen !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
«
Itt van, te király, most te viseld már
Beszúrás
fenjen »
[törölt]
« Im fogd! ki viselné, mint te, olyan fenjen »
te viseld azt, te, királyom, fenjen
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.125
Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel,
 
n.126
Verte reá naptól kesely üstökével,
 
n.127
Nagy jutalom bezzeg tenyerét is verte ;
 
n.128
Most a jövendőlők eloszoltak szerte.
 
 
 
n.129
Maga pedig fordul a fegyveres házba,
 
n.130
Hüvellyel a kardot Etele ruházza,
 
n.131
Legszebb hüvelyébe
illett csoda-képen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« illik vala »
[törölt]
«
oda illett
Beszúrás
»
illett csoda-képen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.132
Felköti, k vonja, forgatja kezében.
 
 
 
n.133
Vág vele háromszor a négy anya-szélnek
 
n.134
Keletre, nyugotra, északfele, délnek ;
 
n.135
vasa, mint zúgattyú, a levegőt szelte ;
 
n.136
S így szóla
Etelből tornyosodó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etelből, tornyosodó
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
lelke :
 
 
 
n.137
Csillag esik, föld reng : jött éve csudáknak !
n
Jegyzet E sorok eredetije
Thuróczi
Thuróczy János
latin szövegében: Stella cadit tellus trem it: en ego malleus orbis. (I. 16.) juxta eremitae dictum flagellum Dei jussit apellari. Ez a sor latin hexameter. Finály Gábor észrevette, hogy
Arany
Arany János
nál is az első sor első fele és a második sor második fele szintén egybeillő hexametert ad. ( Arany János hexameteres műfordítása a Buda halálában. It., 1914. ) A hexametert
Thuróczi
Thuróczy János
nál és
Arany
Arany János
nál Trencsényi-Waldapfel Imre is észrevette s megállapította, hogy e képek egy elterjedt középkori hagyomány variánsai. Hasonló disztichonnal fenyegette II. Frigyes császár IV. Ince pápát. — Nagyjában így kezdődnek : Fata monent, stellaeque docent aviumque volatus Quod totius ego malleus orbis ero. II. Frigyes korában madarak röptéből való jövendölés idegen, ellenben az Attila-kori változat elsődlegesnek látszik, »bár szövegszerűen Attilával kapcsolatban egyelőre csak későbbi forrásban,
Thuróczi
Thuróczy János
nál mutatható ki«. De Attila madárjósokat tartott maga körül s az Aquileiából elköltöző gólyák mondája is az ő mondakörébe tartozik.
Trencsényi-Waldapfel
Trencsényi-Waldapfel Imre
a hexameter fordításának tudatosságát látja abban, hogy az utolsóelőtti lábon a pőrölyje j betűjével az időmértéket hangsúlyozza. (»Csillag esik, föld reng« . . — Magyar Századok, Horváth János Emlékkönyv, 253—262. 1.)
 
n.138
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak !
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
n
Jegyzet (a jegyzet szám nélkül, a lap alján)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.139
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom :
 
n.140
Nincs a kerek földnek ura,
kívül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kivül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kivűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
kívül
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
rajtam !
 
 
 
n.141
Mondván, deli kincsét függeszti szegére,
 
n.142
S ment hada-szemlélni a húnok vezére ;
 
n.143
Tudja egész had már csudáit az égnek,
 
n.144
S leborúl előtte, mint egy istenségnek.
 
 
 
n.145
Mindenkit örömmel itat e nagy ujság,
 
n.146
Csak Buda szívének
józan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sötét »
[törölt]
«
terhes
Beszúrás
»
józan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szomorúság,
 
n.147
Csak Gyöngyvér ijedez búnevelő gondon,
 
n.148
És hajtja szünetlen : »de hiába mondom !« —
 
 
 
n.149
Ilda pedig, munkán ülvén oda-
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.150
Hall vala minden szót szőnyeg-falon
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
;
 
n.151
S hagyja tüjét, mellyel gyönge keze varrt, ott :
 
n.152
Ura elmentével leveszi a kardot.
 
 
 
n.153
És monda fiának :
Jöszt' ide
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jer elő »
Jöszt ide
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jöszt ide,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kicsínyem !
 
n.154
Még kicsi, de
szárba eredő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« élő, növekvő »
szárba
[törölt]
« induló »
eredő
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
reményem !
 
n.155
Viruló sudárkám, aranyos sugárkám :
 
n.156
Itt van örökséged, megnézd ! Aladárkám.
 
 
 
n.157
Ó, mert az anyának férje erős támasz, —
 
n.158
Ideig óráig. De kidőlhet ám az :
 
n.159
Veti reménységét fiu gyermekében,
 
n.160
Bizodalma él s nő magzata nőttében.
 
 
 
n.161
Szerencse ölén is, megtanulám, féljek :
 
n.162
Hamar énmellőlem hullnak el a férjek ;
 
n.163
Uramat, az elsőt, mihamar elvesztém ;
 
n.164
Férfi ölelését
jaj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oh »
jaj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
-szomorún kezdém.
 
 
 
n.165
Kit a kígyó megmart, remeg az gyíktól is,
 
n.166
Gyászban feketült szív,
csupa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« még az »
csupa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyéktól is ;
 
n.167
Engemet a kígyók : rokonaim martak,
 
n.168
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
menyasszonyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
fővel mély gyászba takartak.
 
 
 
n.169
Ó, mit cselekedtek dalia férjemmel,
 
n.170
Kit, élve, szerettem
leányszerelemmel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
leány-szerelemmel
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
leány szerelemmel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
!
 
n.171
Szeretem holtan is, szeretem még most is :
 
n.172
Ha sírba
lezárnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« temetnek »
lezárnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, szeretem még ott is.
 
 
 
n.173
Vadászni kicsalták, és megölék orvul,
 
n.174
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Házam el …) »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ajtómhoz a testét odaveték torzul,
 
n.175
Kincseit
őrvényes Rajnába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a mélylő Dunába »
örvényes Rajnába
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sülyeszték,
 
n.176
Mialatt én sírtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mig nyögve sirattam »
[törölt]
«
Mialatt én bugtam
Beszúrás
»
Mialatt én sirtam
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
édes uram vesztét.
 
 
 
n.177
Azután férjekkel gyászomba' kinoztak,
 
n.178
Kérőt oda nékem minden időn hoztak,
 
n.179
Legutóbb a húnok királyfia külde :
 
n.180
Ez volt, ami bosszúm gondolatát szűlte.
 
 
 
n.181
Sárkánynak alítám emberi formában,
 
n.182
Sívó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Dühös »
Sívó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fenevadnak idegen pusztában ;
 
n.183
Ily férjet ohajték ; s kezet adtam rája :
 
n.184
Hogy testvéreimen
bosszúmat ez állja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bosszúmat (meg) ez állja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.185
De találtam nagynak, Etelét nemesnek,
 
n.186
Szigfrid után akit szeretve szeressek ;
 
n.187
Asszonyi szívem már vele boldog volna,
 
n.188
Ne lenne szerelmem régi koporsója.
 
 
 
n.189
Bosszúmat Etele becsületes haddal,
 
n.190
Tudom, meg is állná ; nem akarom azzal!
 
n.191
Akarom
ál színben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ál szinnel »
ál szinben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, lépre ide csalva,
 
n.192
Véres tetemöket rútítani halva.
 
 
 
n.193
Vagy Gunther, az álnok, szép harcon elessék ?
 
n.194
Gernotnak Odinho' gaz lelke vitessék ?
 
n.195
Hágen, ki orozva döfte uram' hátul,
 
n.196
Tisztelve kimúljon, Etele karjátul ?
 
 
 
n.197
Nem, Rajna
királya két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
királya, két
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
drága fivérem !
 
n.198
Nem Hágen ! a
díjat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
díjat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dijjat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
én igazán mérem :
 
n.199
Valamint a bűn volt, legyen az is undok,
 
n.200
S vesszenek árulva mind a Nibelungok !
 
 
 
n.201
Poharukban vérré
a lakoma
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hunok bora »
a lakoma
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
váljon,
 
n.202
Vendégágyba' ki hál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Vendég, ha lefekszik, »
Vendég ágyba’ ki hál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
koporsóba' háljon';
 
n.203
Bizodalmas hajlék
éjtszaka lobbanva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« égjen le fejökre »
[törölt]
«
temesse örökre
Beszúrás
»
[törölt]
«
éjtszaka lobbanva
Beszúrás
»
temesse be hamva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.204
Férjem gyilkosait temesse be hamva.
 
 
 
n.205
Jer, jer kicsi szolgám : ezt még te nem érted,
 
n.206
csak játszol a karddal, övezni kisérted ;
 
n.207
Majd, ha király lészesz . . . Veled együtt, hosszu
 
n.208
Feledés árnyékán, nőjön fel a bosszu.
 
 
 
n.209
Mert szűltelek arra kínos szeretetben,
 
n.210
Nem ment ki eszemből foganó percedben,
 
n.211
Veled azt a terhet viseltem örökké,
 
n.212
Szívedbe szivemből plántáltam
örök-ké
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
örökké
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örök-ké
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
örökké
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.213
Közelébb vagy hozzám, mint
Etel, a férjem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele férjem »
n
Jegyzet (kikaparva)
Etel, a férjem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.214
Tested az én testem, véred az én vérem :
 
n.215
Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél,
 
n.216
Nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél.
 
 
 
n.217
Csakugyan nem érté az anyja beszédét,
 
n.218
Hurcolta nehéz kard szíjjra kötött végét
 
n.219
Sátorban a gyermek, kis kocsi módjára,
 
n.220
S nevetett némelykor Krimhilda szavára.
 
 
 
n.221
Anyja pedig oztán kedvkereső gonddal
 
n.222
Fúrta meg a szíjjat, közepén, egy ponttal,
 
n.223
Csatolta fiának kicsi derekára,
 
n.224
Örült Aladár, hogy
zörömböl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csörömpöl »
zörömböl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
utána.
 
 
 
n.225
Sátorban alá s fel,
ki is a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán ki »
ki is a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőre,
 
n.226
Le a
völgyhajláson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« völgyhajlába »
völgyhajláson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, fel a dombtetőre, —
 
n.227
Kardját puha fűben úsztatja örömmel ;
 
n.228
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Anyja »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Eresz alól anyja kisérgeti szemmel.
 
 
 
n.229
Már nem vala messzi a Buda sátrátul ;
 
n.230
Im
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hogy »
Im
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gáncsot
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« a fegyver néki vete »
[törölt]
«
a pallos vete néki
Beszúrás
»
a fegyver ada néki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hátul,
 
n.231
Nagyot esék ; arcát vérig üté kőben —
 
n.232
Ott járni Budáné talált ez időben.
 
 
 
n.233
Meglátta, erősen a szíve megindult,
 
n.234
Szánalom a lelkén s harag egyszersmind gyult ;
 
n.235
Oda szalad mindjár’, s földrül felemelvén,
 
n.236
Egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén :
 
 
 
n.237
Bolond
anya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a ki »
anya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nézi — bolond anya hagyja,
 
n.238
Bolond, ki gyerekét ilyenre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki gyerekét ilyen játékra »
Bolond, ki gyerekét ilyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Ki gyerekét illyen játékra »
Bolond, ki gyerekét illyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kapatja,
 
n.239
Kezébe is adja,
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« engedi, játszatja »
vele meg-játszatja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
 
n.240
Nincs is az olyannak igaz indúlatja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet olvashatatlan törlés
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.241
Fenevad módjára egyszer veti kölkét,
 
n.242
Azután nem bánja, vessze kicsiny lelkét ;
 
n.243
Csak egyszer a vágya,
telyesüljön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telyesüljön »
[törölt]
«
kiviruljon
Beszúrás
»
[törölt]
«
viruljon az
Beszúrás
»
telyesüljön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ágya :
 
n.244
Fia veszedelmét azután nem bánja.
 
 
 
n.245
Ily hangon ez a nő csattanva üvölte,
 
n.246
Mialatt a sok vért fátylába törölte ;
 
n.247
Ilda futott mind jár’, látván fia estét,
 
n.248
Mérgesen
elrántá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkapja »
elrántá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, amaz elől, testét.
 
 
 
n.249
Ne nyúlj a fiamhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ne nyulj
[törölt]
« az enyémhez »
a fiamhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
! — vágja szavát kettő,
n
Jegyzet Vágja kettő. Helyesen ketté. De úgy is mondják, nálunk csak úgy ; s ez által a licentiát igazoltnak vélem.
 
n.250
Ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő !:
 
n.251
Mert neked is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Neked is lett »
Mert neked is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna, jóféle ha volnál :
 
n.252
Nincs
rútabb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rútab'
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
előttem magtalan asszonynál.
 
 
 
n.253
Meddő nem vagyok én ! te se gúnyolj annak !
 
n.254
Szolgálóimat is engedtem uramnak —
n
Jegyzet A Bibliában így felel Ráchelnek Lea : »adtam az én szolgáló leányomat az én férjemnek«. Mózes I. 30. 18. (
Loisch
Loisch János
, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1904.) A kardnak nagy a tisztessége a hőskorban. A hősök kardját istenek, törpék kovácsolták, nevet adtak neki: Excalibur, Durandal, Balmung. A földből kinövő kard megvan népmeséinkben, Arany is megjegyzi a IX. én.-hez, hogy heggyel fölfelé ütköznek ki. (A titkolódzó kisfiú,
Erdélyi
Erdélyi János
Népdalok és Mondák, III. köt. 8. sz. ; Az aranyfogu testvérek ; Merényi: Sajóvölgyi Népmesék, I.) — Ilyen kardot külföldi mesékben nem találni. A múlt század vége felé leltek Erdélyben a földben heggyel fölfelé álló bronzkardokat. ( Nagy Géza: A skythákról.Ethn., 1894. Heller Bernát, Ethnographia, 1912. 323—342. 1. ; Téglás István — u. o. 1915., 285—287. 1. — Torda vidékén vett ilyet egy oláh embertől; csak annak nő ki, akinek szánva van.) Attila kardját az Árpádok leszármazásuk bizonyságául ldenódiumképen őrizték. Salamon király anyja Ottó bajor hercegnek ajándékozta, pártfogása fejében. (Marczali: A magyar történet kútfői, 51. 1.) A kardot azután a német császárok jelvényei közt tartották. (Tóh Zoltán: Attilas Schwert., 1930.Milleniumi történet, II. köt. 551. 1., Pauler Gyula : A magyar nemzet története, II. 362. 1.) Szabó Károly még hallott diák-korában szabolcsmegyei társától olyan népmondát, hogy Árpád Attila kardjával foglalta el az országot. (Jegyzetek
Thierry
Thierry Amadé
Attilájáról. Uj M. Múz., 1858. I. 499. 1.
 
n.255
Sikolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sikolta »
[törölt]
«
Fuldokla
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csuklotta
Beszúrás
»
Sikolta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Budáné, betakarva képét ;
 
n.256
Zokogás fojtá el további beszédét.
 
 
 
n.257
Ilda, miként győztes, kacag vala fennyen. —
 
n.258
Hallá Buda e zajt ; oda kell hogy mennjen :
 
n.259
Látja nejét sírni, amazt hahót ázni,
 
n.260
Oda sem ért, hogy már így kezde vitázni :
 
 
 
n.261
Mi dolog ez, húgom ? ma is úgy, mint tennap ?
 
n.262
így lesz ez örökké ? így lesz e mindennap ?
 
n.263
Jó ember vagyok én : de ha megharagszom . . .
 
n.264
No tehát békét hagyj az
enyémnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
enyémnek
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
enyímnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, asszony.
 
 
 
n.265
Tegnap ugyan szegényt meghuritám érted :
 
n.266
De tovább nem tűröm, nem én soha : érted ?
 
n.267
Király vagyok én még, s úr a magam házán . . .
 
n.268
Monda, kövér öklét fenyegetve rázván.
 
 
 
n.269
Vissza reá pattant Ilda királynő is,
 
n.270
Azután mérgében sírva fakadt ő is ;
 
n.271
Igy észre se' vették a vita sebtében,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Észre se vették, hogy maga is Etel jő »
így észre se vették, hogy maga Etel jő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.272
Hogy maga Etele közeledik épen.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S megálla sötéten, mint valamely felhő
n
Jegyzet (a lap szélén ):
így észre se’ vették (nagy) a vita (hevében) sebtében
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.273
Jöve, mint
váratlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nem várva »
váratlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
égi vihar feljő,
 
n.274
Megszálla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megálla »
Megszálla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megettök, mint fekete felhő ;
 
n.275
Teszi kezét
Hilda' szép válla-hegyére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyöngén neje váll-hegyére »
Hilda szép válla-hegyére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.276
— Visszaborúlt a nő ura hős keblére.
 
 
 
n.277
Egy darabig némán
állva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« álla »
állva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem is moccan,
 
n.278
Tekintete
mélyen hömpölyg vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hömpölyg vala mélyen »
mélyen hömpölyg vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
s hosszan,
 
n.279
Gyöngyvérre Budáról, s
Budára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Budárol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
viszontag :
 
n.280
Végre nyugott ajki
szóval ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ily ) szavat ekkép »
szóval ilyet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mondtak :
 
 
 
n.281
El, haza, jó Ildám, indulni fogunk ma,
 
n.282
Még ez nap, ez órán,
királyi lakunkba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fényes Etellakra »
királyi lakunkba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.283
Ott te vagy az első fejedelmi asszony :
 
n.284
Ki merészelné ott, hogy sírva fakasszon !
 
 
 
n.285
Hanem ezt még tűrjük. Ő a hibás, nem mi.
 
n.286
Buda királlyal nincs közöm ez'tán semmi.
 
n.287
Én majd leszek otthon ura jó hadamnak :
 
n.288
Buda is parancsol, ha kinek tud, annak.
 
 
 
n.289
Ezt mondva, ölébe fiát emelinté,
 
n.290
Köszönni Budának fejét se' gyökinté,
 
n.291
Csak mene Hildával. De soká ott állván
 
n.292
Nézte üres
helyét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hellyét
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Buda, mint egy bálvány.
 
 
 
n.293
Még aznap, az órán, tarka szövött rendek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (erős törlés alól alig kivehetőn) :
[törölt]
« sátrai lippentek — hosszú süveg rendek »
Etelének cifra sátrai lippentek
Beszúrás
n
Jegyzet (sok törlés s egészen újra írva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Rend. Tájilag ma is csak sor értelmű. Itt a sátrak sorait jelenti.
 
n.294
Etele
tornyodzó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy cifra »
tornyodzó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátrai lippentek ;
 
n.295
Estig
odaáltal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
odaátal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, udvara távoztán,
 
n.296
Nagy halom és nagy völgy
marad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« marad »
[törölt]
« ásit »
[törölt]
« tágul »
marad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala pusztán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján, a jobbsarokban:Vsz. 74 + 429 503
n
Jegyzet A balsarokban : jul 20. 862.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet Priszkosz a hunoknál hallotta, hogy a kard Aresé volt, azután a scytha királyoké ; nyoma veszett, Attila idejében találták meg újra. Jordanes elmondta megtalálását a pásztor által. Arany azt tartotta : »Eposzi használatban a csodás majd nyilt, midőn semmi kétség, hogy természetfeletti erő munkál, majd elfátyolozott … a költő … néha maga sem dönti el, természetes úton, vagy isteni erő által történt-e a szóban forgó esemény.« (Zrinyi és Tasso bevezetésében.) Itt összefonta a kettőt. Oláh Miklósnál azt olvasta : »gladio utebatur, ut ipse putabat, divinitus ei misso. Namque, dum quadam nocte per quietem vidisset seu a Marté armari, postero die quidam ex gregariis militibus detulit ad eum sensem in campo … forte fortuna repertum.«
Ipolyi
Ipolyi Arnold
154. lapján ugyanígy : »majd istentől küldött vezér állat által feltalálva, majd álmában magától a hadistentől fölfegyverezve« A költő mingyárt melléírta : »egyeztetni, elébb álom, aztán kard«.
Arany
Arany János
ezt így vitte ki : az álom és rögtöni betelése emelik egymás hitelét. Mint Jordanes írja, Attila a világ urának ettől fogva érzi magát.
 
 
  KILENCEDIK ÉNEK.  
  Isten kardja.  
 
 
n.1
Reggel Buda nője mene a férjéhez,
 
n.2
Rijjongva sirályként, mely zivatart érez :
 
n.3
Vén ember ! ne alugy' — szóval neki monda ;
 
n.4
Fújják oda-át a követ alattomba'.
 
 
 
n.5
Táltosok és bölcsek, javas, oltáméző,
 
n.6
Gyűl oda bűbájos,
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
énekkel-igéző
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
énekkel igéző
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.7
Iraló, varázsló ; ha ki tud,
n
Jegyzet Tud. Misztikus értelemben. Tudós asszony.
ráolvas ;
 
n.8
Papok, álomfejtők : egész sereg ollyas.
 
 
 
n.9
Mondom is én váltig : de hiába volt a. —
 
n.10
Most ihon elnézem már víradat olta !
 
n.11
Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak :
 
n.12
És te, király
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
És te király
n
Jegyzet (aláhúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
És te, király
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
— téged hisz' alunni hagynak !
 
 
 
n.13
Kél Buda mindjárást, szemeit dörzsölvén :
 
n.14
Mi ? Micsoda ? — ily szó rebegett a nyelvén ;
 
n.15
Azután eltámolyg, megtudni, mi készül
 
n.16
(Ha sejtene abban) jó Detre vitéztül.
 
 
 
n.17
Csakugyan, Ételhez gyűlnek vala jósok,
 
n.18
Jelre jövendőket hímezni tudósok ;
 
n.19
Ősz Tordát legelébb, s mind' összehivatta,
 
n.20
Csuda látomását így elibök adta :
 
 
 
n.21
Bölcs öregek, mondá, tudomány ajtói !
 
n.22
Istennek e földön kapuján-állói !
 
n.23
Halljátok az álmom', tiszteletes vének,
 
n.24
Jó-e ? rosz-e ? nyitját vegyem értelmének.
 
 
 
n.25
Álmomban az éjjel (régi dolog !) mintha
 
n.26
Játszom vala játék-hadaim' ifjonta,
 
n.27
Nem-nyírt fiatalság szép zsenge korában,
 
n.28
Hős Bendeguz atyám zajos udvarában.
 
 
 
n.29
Ott vala pajtásom, Aetiosz gyermek,
 
n.30
Fejedelmi sarja római embernek ;
 
n.31
Nagy hadat a húnok fiaiból ketten —
 
n.32
Ő szembe hadammal, én rája vezettem.
 
 
 
n.33
Egy darabig játszánk seb nem ütő szerrel,
 
n.34
Tompa fakó nyillal, gyermeki fegyverrel :
 
n.35
Vezéri fogásban, cselben vetekedtünk,
 
n.36
Majd római, majd hún módra verekedtünk.
 
 
 
n.37
Egyszer azonban, kard valamennyi éles,
 
n.38
Igazándi
n
Jegyzet Igazándi. Ami komolyan, serio megy, nem játékból. Országos keletű szó, de az irodalom megvetette : ő tudja, miért.
harctól, locsogó fű véres,
 
n.39
Támad nagy üvöltés ; egek elborúlnak,
 
n.40
Dördűlve Hadisten kék nyilai gyúlnak.
 
 
 
n.41
S ím ! ősz öreg ember, tiszta fehér fényben,
 
n.42
Ereszkedik onnan, egyenest
elémben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elébem
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.43
Övezi nagy karddal derekam hajlását ;
 
n.44
Érzettem nehezét, a szíjja nyomását.
 
 
 
n.45
Akkor pillanatig, mintha imett' volnék,
 
n.46
Tapintom a kardot ; derekamon volt még.
 
n.47
Fényben az ősz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az öreg »
Fényben az ősz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ember ágyam előtt álla,
 
n.48
Megláttam a sátor mennyezetét nála.
 
 
 
n.49
De borult az álom, s én egyedül, távol,
 
n.50
Tapodám a léget, mint ki vizet lábol,
n
Jegyzet Lábol. Nemcsak azt teszi, midőn valaki a vizet meglábolja, azaz lábon menve átkel rajta ; hanem az úszás egy nemét is, mely csupán láb segítségével történik, a kezek használata nélkül. Így jár az adoma W-ről, hogy efféle úszás közben megberetválkozott. — A kép ily lábolástól van véve.
 
n.51
Szárny nélkül, magosan, a levegőt szeltem,
 
n.52
Meztelen a kardot jobb kézbe' viseltem.
 
 
 
n.53
Alattam az erdők koronája zúgott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.54
Folyó nagy vizeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Széles nagy folyamit »
Folyó nagy vizeit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
terelé Napnyúgot,
 
n.55
Emberi kéz földet túr vala, mint hangya,
 
n.56
Fekete a rónák
legeletlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« színeveszett »
legeletlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hantja.
 
 
 
n.57
Nagy városok ottan tűntek elé, köbül,
 
n.58
És én, le-leszállva, mind' kicsapám, tőbül ;
 
n.59
Egyszerre levágtam karddal
egy-egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kardomat »
n
Jegyzet (kitörölve)
[törölt]
« egész várost »
egy-egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
várost : —
 
n.60
Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most ?
 
 
 
n.61
E szóra beállott nagy hézaga csendnek,
 
n.62
Maga szakállába kiki elmélyednek.
 
n.63
Etele kérdően nézi vala sorba' ;
 
n.64
Végtére közűlök szót emele Torda :
 
 
 
n.65
Úgy van ! idők óta, idők elejétül,
 
n.66
Száma szerint mondván : háromszor a héttül,
 
n.67
Firól-fira jóslat miközöttünk szálldos,
 
n.68
Hagyja utódjának minden öreg-táltos.
 
 
 
n.69
Elmémben, mialatt az elébb hallgattam,
 
n.70
Hosszú sor esztendők folyamát forgattam :
 
n.71
S íme a hármas hét ez idén betelve !
 
n.72
Nincs kötve tovább a táltos igaz nyelve.
 
 
 
n.73
Hét száz vala, hét tíz s hét azon esztendő
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet (a jegyzet irónnal, utólag beírva)
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
n
Jegyzet Hogy a táltos nem a keresztyén, nem is más ismert aera szerint számit, hanem valamely költött időszámítás (teszem Hunor és Magyar regekorától) képzelendő ; tán fölösleges is megjegyezni.
n
Jegyzet A táltos időszámítására vonatkozó jegyzet csak az I. kiadásban.
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.74
Mikor Isten kardja napfényre jövendő ;
 
n.75
A hős, kinek Isten, csuda által, adja,
 
n.76
Mind az egész földet vele megbírhatja.
 
 
 
n.77
Örvendj! az egen is vídám jelek úsznak :
 
n.78
Te vagy, te vagy a hős, fia Bendegúznak !
 
n.79
Nem tudom, a kard hol? s hogy? — de tied lészen,
 
n.80
Mielőtt e szent év elfogyna egészen.
 
 
 
n.81
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A 81—124. sorok kétszer vannak meg a kéziraton : először a 36. kézirati lap alsó felén, olyan sűrű törlésekkel, hogy e rész fölébe új lap van ragasztva, a javított szöveggel; maga a lap csak jobb s bal szélén van leragasztva, úgy hogy alatta az első szöveg üggyel-bajjal olvasható. Ezen soroknál az eredeti, alsó szöveget I., a fölébe írtat II. jel jelöli.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Alig hogy az ősz pap ajakát bezárta,
 
n.82
Lebben az ajtónál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megnyilt suhogással
Lebben az ajtónál
Beszúrás
»
Lebben az ajtónál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etelének sátra ;
 
n.83
Bulcsu vezér jött be, egy szolga suhanccal,
 
n.84
Nagy dolgot előre
mondani költ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondá tüzes
mondá feszes
Beszúrás
mondani költ
Beszúrás
»
mondani
[törölt]
« gyúlt »
[törölt]
«
költ
Beszúrás
»
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arccal.
 
 
 
n.85
Kard vala jobbjában, meztélen és görbe :
 
n.86
Ez az ! ez az ! —
robbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« riad »
[törölt]
« ujjong »
robban
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele kitörve ;
 
n.87
Zúgás, valamint szél a pagonyt ha rázza,
 
n.88
Lőn ; azután Bulcsu ily szót magyaráza :
 
 
 
n.89
Király / jőve hozzám az imént e gyermek,
 
n.90
— Gondold barom-őrző hitvány sühedemek —
 
n.91
Kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltan,
 
n.92
Amint legelőjén által lovagoltam.
 
 
 
n.93
Azután beszéle hihetetlen dolgot :
 
n.94
Csordája ma reggel, hogy a mezőn bolygott,
 
n.95
Veszi észre, sántít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Látja, egyik sántit, »
Veszi észre, sántít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy kedves ünője,
 
n.96
Vérnyom is a fűvön
harmatozik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« maradozott
csepeg
n
Jegyzet (és olvashatatlan törlés)
Beszúrás
»
harmatozik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle.
 
 
 
n.97
Nyomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyomon
Nyomra
Beszúrás
»
Nyomra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, okát tudni,
vissza legott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« visszafele
vissza legott
Beszúrás
»
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« vissza legott »
vissza legott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
mégyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indul
mégyen
Beszúrás
»
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« méne »
mégyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.98
Gondolja, tövis, kő, valami csont légyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondolja,
tövis, csont, (darabos kő) légyen
Beszúrás
»
Gondolja, tövis, kő,
[törölt]
« valamely »
valami
Beszúrás
csont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.99
Ím vasat a fűben
végtére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elrejtve
végtére
Beszúrás
»
végtére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
talála,
 
n.100
Mint hadi szerszámnak érc hegye,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint valamely kardnak
a hegye
Beszúrás
»
Mint hadi szerszámnak érchegye,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kiállva.
 
 
 
n.101
Ott hagyja először, térül egyet, fordul,
 
n.102
(Fölvenni szegénység jele vaskót porbul)
 
n.103
De
viszont
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megint
viszont
Beszúrás
»
viszont
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megbánván siet oda ismég,
 
n.104
Nehogy a jószágban kára megint esnék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kára, a jószágban, nehogy ismét esnék
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
»
Nehogy a jószágban kára megint esnék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.105
Hát ihol, a kard-hegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Hát ihon, a kard már kétannyira nőlve »
Hát ihol, a kard már kétannyira nőve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Hát ihon, a kardhegy kétannyira nőlve
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
n
Jegyzet Népmeséinkből vett vonás a földből kinövő kard.
n
Jegyzet (A jegyzet A. és Sz. 4. számú, mert ezekben a 73. sor jegyzete hiányzik.)
 
n.106
Nyúlni akar hozzá : láng csap ki belőle ;
 
n.107
Megriad és elfut. Szünvén riadása,
 
n.108
Harmadszor is
arra közelít
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda sompolyog
arra közelít
Beszúrás
»
arra közelít
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hogy lássa.
 
 
 
n.109
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Közelit lábujján. Szíve dobog (szörnyen) (fenjen) szörnyen, »
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.110
Óva megáll sokszor :
menjen-e ? ne menjen ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« menjen-e ?ne menjen ?
menjen ? vagy ne menjen
Beszúrás
sohse menjen
Beszúrás
»
menjen ? vagy ne menjen ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menjen ? vagy ne menjen ?
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
 
n.111
Ágaskodva tekint s nyújtózik előre —
 
n.112
Ugy mondom el, a mint hallám vala tőle.
 
 
 
n.113
Messzire már látja, mint a vizek
sássát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sását »
sássát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.114
Magoslani fűből szép kard ragyogását :
 
n.115
Penész aranyán nincs, acélán nincs rozsda,
 
n.116
Mintha csiszár kézből jött volna ki most a.
 
 
 
n.117
Ekkor — a fegyverhez járulni se' mervén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ekkor hát, közelebb menni nem is mervén
(odább a …)
Beszúrás
»
[törölt]
« Ekkor, odább egyet lépni dehogy mervén »
[törölt]
« Ekkor, odább oztán lépni dehogy mervén »
Ekkor, a fegyverhez járulni se mervén,
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.118
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fut a fiú hozzám, lovamat ismervén
Felém veszi útját
Beszúrás
Hozzám jő, lovamat messze megismervén
Beszúrás
»
Hozzám fut, lovamat messze megismervén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.119
Elmondja. Riasztom : igazat beszél-e ?
 
n.120
Bátran hí s vezet ; én
megyek oda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megyek oda
futok oda
Beszúrás
iramodom
Beszúrás
»
iramodom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megyek oda
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
véle.
 
 
 
n.121
Ó, emberi szemnek
ily csuda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csoda egy
ily csoda
Beszúrás
»
ily csuda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
látatja !
 
n.122
Földben alig volt már, csak a markolatja ;
 
n.123
Láng nem üté jobbom’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fölvettem azonnal
Láng nem üté jobbom’
Beszúrás
»
Láng nem üté
[törölt]
« markom »
jobbom’
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— engede is könnyen :
 
n.124
Itt van ! te viseld azt, te, királyom, fennyen !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
«
Itt van, te király, most te viseld már
Beszúrás
fenjen »
[törölt]
« Im fogd! ki viselné, mint te, olyan fenjen »
te viseld azt, te, királyom, fenjen
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.125
Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel,
 
n.126
Verte reá naptól kesely üstökével,
 
n.127
Nagy jutalom bezzeg tenyerét is verte ;
 
n.128
Most a jövendőlők eloszoltak szerte.
 
 
 
n.129
Maga pedig fordul a fegyveres házba,
 
n.130
Hüvellyel a kardot Etele ruházza,
 
n.131
Legszebb hüvelyébe
illett csoda-képen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« illik vala »
[törölt]
«
oda illett
Beszúrás
»
illett csoda-képen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.132
Felköti, k vonja, forgatja kezében.
 
 
 
n.133
Vág vele háromszor a négy anya-szélnek
 
n.134
Keletre, nyugotra, északfele, délnek ;
 
n.135
vasa, mint zúgattyú, a levegőt szelte ;
 
n.136
S így szóla
Etelből tornyosodó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etelből, tornyosodó
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
lelke :
 
 
 
n.137
Csillag esik, föld reng : jött éve csudáknak !
n
Jegyzet E sorok eredetije
Thuróczi
Thuróczy János
latin szövegében: Stella cadit tellus trem it: en ego malleus orbis. (I. 16.) juxta eremitae dictum flagellum Dei jussit apellari. Ez a sor latin hexameter. Finály Gábor észrevette, hogy
Arany
Arany János
nál is az első sor első fele és a második sor második fele szintén egybeillő hexametert ad. ( Arany János hexameteres műfordítása a Buda halálában. It., 1914. ) A hexametert
Thuróczi
Thuróczy János
nál és
Arany
Arany János
nál Trencsényi-Waldapfel Imre is észrevette s megállapította, hogy e képek egy elterjedt középkori hagyomány variánsai. Hasonló disztichonnal fenyegette II. Frigyes császár IV. Ince pápát. — Nagyjában így kezdődnek : Fata monent, stellaeque docent aviumque volatus Quod totius ego malleus orbis ero. II. Frigyes korában madarak röptéből való jövendölés idegen, ellenben az Attila-kori változat elsődlegesnek látszik, »bár szövegszerűen Attilával kapcsolatban egyelőre csak későbbi forrásban,
Thuróczi
Thuróczy János
nál mutatható ki«. De Attila madárjósokat tartott maga körül s az Aquileiából elköltöző gólyák mondája is az ő mondakörébe tartozik.
Trencsényi-Waldapfel
Trencsényi-Waldapfel Imre
a hexameter fordításának tudatosságát látja abban, hogy az utolsóelőtti lábon a pőrölyje j betűjével az időmértéket hangsúlyozza. (»Csillag esik, föld reng« . . — Magyar Századok, Horváth János Emlékkönyv, 253—262. 1.)
 
n.138
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak !
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet »Stella cadit, tellus tremit : en ego malleus orbis!« A krónikák.
n
Jegyzet (a jegyzet szám nélkül, a lap alján)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.139
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom :
 
n.140
Nincs a kerek földnek ura,
kívül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kivül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kivűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
kívül
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
rajtam !
 
 
 
n.141
Mondván, deli kincsét függeszti szegére,
 
n.142
S ment hada-szemlélni a húnok vezére ;
 
n.143
Tudja egész had már csudáit az égnek,
 
n.144
S leborúl előtte, mint egy istenségnek.
 
 
 
n.145
Mindenkit örömmel itat e nagy ujság,
 
n.146
Csak Buda szívének
józan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« sötét »
[törölt]
«
terhes
Beszúrás
»
józan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szomorúság,
 
n.147
Csak Gyöngyvér ijedez búnevelő gondon,
 
n.148
És hajtja szünetlen : »de hiába mondom !« —
 
 
 
n.149
Ilda pedig, munkán ülvén oda-
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.150
Hall vala minden szót szőnyeg-falon
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
;
 
n.151
S hagyja tüjét, mellyel gyönge keze varrt, ott :
 
n.152
Ura elmentével leveszi a kardot.
 
 
 
n.153
És monda fiának :
Jöszt' ide
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Jer elő »
Jöszt ide
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jöszt ide,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kicsínyem !
 
n.154
Még kicsi, de
szárba eredő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« élő, növekvő »
szárba
[törölt]
« induló »
eredő
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
reményem !
 
n.155
Viruló sudárkám, aranyos sugárkám :
 
n.156
Itt van örökséged, megnézd ! Aladárkám.
 
 
 
n.157
Ó, mert az anyának férje erős támasz, —
 
n.158
Ideig óráig. De kidőlhet ám az :
 
n.159
Veti reménységét fiu gyermekében,
 
n.160
Bizodalma él s nő magzata nőttében.
 
 
 
n.161
Szerencse ölén is, megtanulám, féljek :
 
n.162
Hamar énmellőlem hullnak el a férjek ;
 
n.163
Uramat, az elsőt, mihamar elvesztém ;
 
n.164
Férfi ölelését
jaj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oh »
jaj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
-szomorún kezdém.
 
 
 
n.165
Kit a kígyó megmart, remeg az gyíktól is,
 
n.166
Gyászban feketült szív,
csupa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« még az »
csupa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyéktól is ;
 
n.167
Engemet a kígyók : rokonaim martak,
 
n.168
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mennyasszonyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
menyasszonyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
fővel mély gyászba takartak.
 
 
 
n.169
Ó, mit cselekedtek dalia férjemmel,
 
n.170
Kit, élve, szerettem
leányszerelemmel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
leány-szerelemmel
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
leány szerelemmel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
!
 
n.171
Szeretem holtan is, szeretem még most is :
 
n.172
Ha sírba
lezárnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« temetnek »
lezárnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, szeretem még ott is.
 
 
 
n.173
Vadászni kicsalták, és megölék orvul,
 
n.174
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Házam el …) »
n
Jegyzet (kihúzva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ajtómhoz a testét odaveték torzul,
 
n.175
Kincseit
őrvényes Rajnába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a mélylő Dunába »
örvényes Rajnába
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sülyeszték,
 
n.176
Mialatt én sírtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mig nyögve sirattam »
[törölt]
«
Mialatt én bugtam
Beszúrás
»
Mialatt én sirtam
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
édes uram vesztét.
 
 
 
n.177
Azután férjekkel gyászomba' kinoztak,
 
n.178
Kérőt oda nékem minden időn hoztak,
 
n.179
Legutóbb a húnok királyfia külde :
 
n.180
Ez volt, ami bosszúm gondolatát szűlte.
 
 
 
n.181
Sárkánynak alítám emberi formában,
 
n.182
Sívó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Dühös »
Sívó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fenevadnak idegen pusztában ;
 
n.183
Ily férjet ohajték ; s kezet adtam rája :
 
n.184
Hogy testvéreimen
bosszúmat ez állja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bosszúmat (meg) ez állja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.185
De találtam nagynak, Etelét nemesnek,
 
n.186
Szigfrid után akit szeretve szeressek ;
 
n.187
Asszonyi szívem már vele boldog volna,
 
n.188
Ne lenne szerelmem régi koporsója.
 
 
 
n.189
Bosszúmat Etele becsületes haddal,
 
n.190
Tudom, meg is állná ; nem akarom azzal!
 
n.191
Akarom
ál színben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ál szinnel »
ál szinben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, lépre ide csalva,
 
n.192
Véres tetemöket rútítani halva.
 
 
 
n.193
Vagy Gunther, az álnok, szép harcon elessék ?
 
n.194
Gernotnak Odinho' gaz lelke vitessék ?
 
n.195
Hágen, ki orozva döfte uram' hátul,
 
n.196
Tisztelve kimúljon, Etele karjátul ?
 
 
 
n.197
Nem, Rajna
királya két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
királya, két
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
drága fivérem !
 
n.198
Nem Hágen ! a
díjat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
díjat
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dijjat
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
én igazán mérem :
 
n.199
Valamint a bűn volt, legyen az is undok,
 
n.200
S vesszenek árulva mind a Nibelungok !
 
 
 
n.201
Poharukban vérré
a lakoma
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hunok bora »
a lakoma
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
váljon,
 
n.202
Vendégágyba' ki hál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Vendég, ha lefekszik, »
Vendég ágyba’ ki hál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
koporsóba' háljon';
 
n.203
Bizodalmas hajlék
éjtszaka lobbanva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« égjen le fejökre »
[törölt]
«
temesse örökre
Beszúrás
»
[törölt]
«
éjtszaka lobbanva
Beszúrás
»
temesse be hamva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.204
Férjem gyilkosait temesse be hamva.
 
 
 
n.205
Jer, jer kicsi szolgám : ezt még te nem érted,
 
n.206
csak játszol a karddal, övezni kisérted ;
 
n.207
Majd, ha király lészesz . . . Veled együtt, hosszu
 
n.208
Feledés árnyékán, nőjön fel a bosszu.
 
 
 
n.209
Mert szűltelek arra kínos szeretetben,
 
n.210
Nem ment ki eszemből foganó percedben,
 
n.211
Veled azt a terhet viseltem örökké,
 
n.212
Szívedbe szivemből plántáltam
örök-ké
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
örökké
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örök-ké
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
örökké
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
 
 
 
n.213
Közelébb vagy hozzám, mint
Etel, a férjem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele férjem »
n
Jegyzet (kikaparva)
Etel, a férjem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.214
Tested az én testem, véred az én vérem :
 
n.215
Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél,
 
n.216
Nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél.
 
 
 
n.217
Csakugyan nem érté az anyja beszédét,
 
n.218
Hurcolta nehéz kard szíjjra kötött végét
 
n.219
Sátorban a gyermek, kis kocsi módjára,
 
n.220
S nevetett némelykor Krimhilda szavára.
 
 
 
n.221
Anyja pedig oztán kedvkereső gonddal
 
n.222
Fúrta meg a szíjjat, közepén, egy ponttal,
 
n.223
Csatolta fiának kicsi derekára,
 
n.224
Örült Aladár, hogy
zörömböl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csörömpöl »
zörömböl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
utána.
 
 
 
n.225
Sátorban alá s fel,
ki is a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán ki »
ki is a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mezőre,
 
n.226
Le a
völgyhajláson
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« völgyhajlába »
völgyhajláson
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, fel a dombtetőre, —
 
n.227
Kardját puha fűben úsztatja örömmel ;
 
n.228
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Anyja »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Eresz alól anyja kisérgeti szemmel.
 
 
 
n.229
Már nem vala messzi a Buda sátrátul ;
 
n.230
Im
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hogy »
Im
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
gáncsot
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« a fegyver néki vete »
[törölt]
«
a pallos vete néki
Beszúrás
»
a fegyver ada néki
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a fegyver ada neki
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hátul,
 
n.231
Nagyot esék ; arcát vérig üté kőben —
 
n.232
Ott járni Budáné talált ez időben.
 
 
 
n.233
Meglátta, erősen a szíve megindult,
 
n.234
Szánalom a lelkén s harag egyszersmind gyult ;
 
n.235
Oda szalad mindjár’, s földrül felemelvén,
 
n.236
Egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén :
 
 
 
n.237
Bolond
anya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a ki »
anya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nézi — bolond anya hagyja,
 
n.238
Bolond, ki gyerekét ilyenre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki gyerekét ilyen játékra »
Bolond, ki gyerekét ilyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« Ki gyerekét illyen játékra »
Bolond, ki gyerekét illyenre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
kapatja,
 
n.239
Kezébe is adja,
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« engedi, játszatja »
vele meg-játszatja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vele még játszatja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
!
 
n.240
Nincs is az olyannak igaz indúlatja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet olvashatatlan törlés
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.241
Fenevad módjára egyszer veti kölkét,
 
n.242
Azután nem bánja, vessze kicsiny lelkét ;
 
n.243
Csak egyszer a vágya,
telyesüljön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telyesüljön »
[törölt]
«
kiviruljon
Beszúrás
»
[törölt]
«
viruljon az
Beszúrás
»
telyesüljön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ágya :
 
n.244
Fia veszedelmét azután nem bánja.
 
 
 
n.245
Ily hangon ez a nő csattanva üvölte,
 
n.246
Mialatt a sok vért fátylába törölte ;
 
n.247
Ilda futott mind jár’, látván fia estét,
 
n.248
Mérgesen
elrántá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkapja »
elrántá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, amaz elől, testét.
 
 
 
n.249
Ne nyúlj a fiamhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ne nyulj
[törölt]
« az enyémhez »
a fiamhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
! — vágja szavát kettő,
n
Jegyzet Vágja kettő. Helyesen ketté. De úgy is mondják, nálunk csak úgy ; s ez által a licentiát igazoltnak vélem.
 
n.250
Ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő !:
 
n.251
Mert neked is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Neked is lett »
Mert neked is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna, jóféle ha volnál :
 
n.252
Nincs
rútabb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rútab'
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
rútabb
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
előttem magtalan asszonynál.
 
 
 
n.253
Meddő nem vagyok én ! te se gúnyolj annak !
 
n.254
Szolgálóimat is engedtem uramnak —
n
Jegyzet A Bibliában így felel Ráchelnek Lea : »adtam az én szolgáló leányomat az én férjemnek«. Mózes I. 30. 18. (
Loisch
Loisch János
, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1904.) A kardnak nagy a tisztessége a hőskorban. A hősök kardját istenek, törpék kovácsolták, nevet adtak neki: Excalibur, Durandal, Balmung. A földből kinövő kard megvan népmeséinkben, Arany is megjegyzi a IX. én.-hez, hogy heggyel fölfelé ütköznek ki. (A titkolódzó kisfiú,
Erdélyi
Erdélyi János
Népdalok és Mondák, III. köt. 8. sz. ; Az aranyfogu testvérek ; Merényi: Sajóvölgyi Népmesék, I.) — Ilyen kardot külföldi mesékben nem találni. A múlt század vége felé leltek Erdélyben a földben heggyel fölfelé álló bronzkardokat. ( Nagy Géza: A skythákról.Ethn., 1894. Heller Bernát, Ethnographia, 1912. 323—342. 1. ; Téglás István — u. o. 1915., 285—287. 1. — Torda vidékén vett ilyet egy oláh embertől; csak annak nő ki, akinek szánva van.) Attila kardját az Árpádok leszármazásuk bizonyságául ldenódiumképen őrizték. Salamon király anyja Ottó bajor hercegnek ajándékozta, pártfogása fejében. (Marczali: A magyar történet kútfői, 51. 1.) A kardot azután a német császárok jelvényei közt tartották. (Tóh Zoltán: Attilas Schwert., 1930.Milleniumi történet, II. köt. 551. 1., Pauler Gyula : A magyar nemzet története, II. 362. 1.) Szabó Károly még hallott diák-korában szabolcsmegyei társától olyan népmondát, hogy Árpád Attila kardjával foglalta el az országot. (Jegyzetek
Thierry
Thierry Amadé
Attilájáról. Uj M. Múz., 1858. I. 499. 1.
 
n.255
Sikolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sikolta »
[törölt]
«
Fuldokla
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csuklotta
Beszúrás
»
Sikolta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Budáné, betakarva képét ;
 
n.256
Zokogás fojtá el további beszédét.
 
 
 
n.257
Ilda, miként győztes, kacag vala fennyen. —
 
n.258
Hallá Buda e zajt ; oda kell hogy mennjen :
 
n.259
Látja nejét sírni, amazt hahót ázni,
 
n.260
Oda sem ért, hogy már így kezde vitázni :
 
 
 
n.261
Mi dolog ez, húgom ? ma is úgy, mint tennap ?
 
n.262
így lesz ez örökké ? így lesz e mindennap ?
 
n.263
Jó ember vagyok én : de ha megharagszom . . .
 
n.264
No tehát békét hagyj az
enyémnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
enyémnek
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
enyímnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, asszony.
 
 
 
n.265
Tegnap ugyan szegényt meghuritám érted :
 
n.266
De tovább nem tűröm, nem én soha : érted ?
 
n.267
Király vagyok én még, s úr a magam házán . . .
 
n.268
Monda, kövér öklét fenyegetve rázván.
 
 
 
n.269
Vissza reá pattant Ilda királynő is,
 
n.270
Azután mérgében sírva fakadt ő is ;
 
n.271
Igy észre se' vették a vita sebtében,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Észre se vették, hogy maga is Etel jő »
így észre se vették, hogy maga Etel jő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.272
Hogy maga Etele közeledik épen.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
S megálla sötéten, mint valamely felhő
n
Jegyzet (a lap szélén ):
így észre se’ vették (nagy) a vita (hevében) sebtében
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.273
Jöve, mint
váratlan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nem várva »
váratlan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
égi vihar feljő,
 
n.274
Megszálla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megálla »
Megszálla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megettök, mint fekete felhő ;
 
n.275
Teszi kezét
Hilda' szép válla-hegyére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyöngén neje váll-hegyére »
Hilda szép válla-hegyére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.276
— Visszaborúlt a nő ura hős keblére.
 
 
 
n.277
Egy darabig némán
állva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Hal