Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
WUNDT
 
(„Die Nationen und ihre Philosophie“ magyar kiadása alkalmából)  
  Békében működését a gyűjtés, az ismeretek halmozása, a tények szaporítása és az ezekből kiizaddt csak kevéssé elmélyülő apró kis szintézisek képezték: igy a tudomány botanikusa volt. Háboruban ime itélkezik a nemzetek belső értékei felett, sekélyes hadi és elvakult faji alapon: igy a központi hatalmak filozófiai ügynöke lett.  
  Szerinte már a reneszánsz filozófiai meglátásai és ujjáértékelései visszavezethetők a német elme fogalmi tisztaságára és uttörő munkájára igy a reneszánsz bölcseleti szentháromsága is: a végtelenség, a relativitás és a lelkes anyag fogalma. Az erkölcsi értékelés alapja már nem a megismerés - amely cselekvéstelen – hanem a jónak szeretetén kivül annak pozitiv akarása. A francia szellem nem lendül túl ezeken az értékeken, a test és lélek, anyag és szellem kettősségét értelmi szintézissel nem tudja áthidalni és segitségül hivja Istent, mint a végső kifürkészhetetlen okot Erkölcsi elméletük alapja, az élet feltétlen igenlése mert az élet öncél, amelynek értékei a merészség öröme és a siker reménye, erkölcsi imperativuszuk, az egyéni élet korlátlan gyakorlása és az altruizmus révén való végtelen kiszélesitése. Az angol szellem első tevékenysége a teológia kitaszitása a tudományok rendjéből. A megismerés: tapasztalatiság. a bölcselet: tapasztalati bölcselet, az erkölcs ésszerü számitások eredménye: jóléti erkölcs, legfőbb alapelve az utilitárizmus. A német idealizmus ezzel szemben, egy uj megdönthetetlen szentháromságot alakit ki, melyben
Fichte
a nemzeti eszmét,
Kant
a kötelesség imperativuszát, mint erkölcsöt, végül
Hegel
a fejlődés menetének felismerését képviseli A porosz militarizmus is elsősorban demokratikus berendezkedés, valamint a katonakötelezettség a legkielégitőbb nevelési eszköz. (144. l.)  
  A német idealizmus értékeit veszedelmesebb támadás még soha nem érte, mint
Wundt
védelme. Milyen világürnyi távolság választja el
Fichte
„Reden“-jének emelkedett szellemét
Wundt
homályos soviniszta elvakultságától, Fichte minden hibáitól mentes állam képletét, amelyért az egyénnek élnie kell,
Wundt
porosz államától, amelyért az egyénnek meg kell halni. A tiszta ész kategoriái közé becsempészi az imperialista ideologia tisztátlan történelmi és politikai kategoriáit. holott az egyikben a belátó akarat autonomiája, a másikban a militarizmus önkénye a döntő elv. Csak az általa lebecsült
Comte
adja meg e filozófus átváltozási relytélyének kulcsát, ő mondja, hogy a gondolkodó 40 éves koráig
Aristóteles
, azután
Aquinói Szent Tamás
, ennek értékei nélkül.
Wundt
83 éves.  
 
Vajda Imre
???
 
 
image