Aranysárkány fejléc kép
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  
A kéziratközlésben és a táblázatokban használt rövidítések  
 • [b]  
  utólag beszúrt nyomdai bekezdésjel, mely a bekezdéshatárokat megváltoztatja  
 • [bj]  
  betoldásjel  
 • [fh]  
  fejezethatár autográf jelölése  
 • [gy: ]  
  gyorsírással rögzített szöveg  
 • [h]  
  a kézirat bármilyen jellegű hiánya (sérülés, rongálódás, lappangó kéziratlap)  
 • [K c]  
  a kézirat grafitceruzával írt rétege  
 • [K t]  
  a kézirat zöld tintával írt rétege  
 • [na]  
  nem autográf  
 • [szn]  
  számozás nélküli lap  
 • [u]  
  utólag feljegyzett szövegrészlet, betoldás, melynek pontos helye a szövegben nem állapítható meg  
 • [úb]  
  nyomdai jellel nem jelölt új bekezdés  
 • [v]  
  kéziratlap verzója  
 • [?]  
  bizonytalan olvasat  
 • [...]  
  olvashatatlan szövegrész  
 • « »  
  azonnali javítás  
 
A kritikai szövegközlésben használt jelölések  
 • [AS1: ]  
  a regény első kötetkiadásában szereplő változat ( Kosztolányi Dezső, Arany sárkány , Budapest, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., 1925.)  
 • [AS2: ]  
  a regény második kötetkiadásában szereplő változat( Kosztolányi Dezső, Aranysárkány , Budapest, Genius, é. n. [1929].)  
 • [h]  
  a kézirat fizikai hiánya  
 • [K v:]  
  a kézirat végső, utolsó rétegében szereplő változat  
 • [PH: ]  
  Pesti Hírlap ban, a regény lapbeli közlésében szereplő változat ( Kosztolányi Dezső, Arany-sárkány: Regény Pesti Hírlap, 1924. május 11. – 1925. április 5., hetenkénti folytatásokban.)  
 • [sh.]  
  az alapszövegül választott második kiadás sajtóhibája  
 • [úb]  
  új bekezdés  
 • [!]  
  a forrásban a hibás, legalábbis ellentmondásos alak szerepel  
 • [ ]  
  a sajtó alá rendező megjegyzése  
 
AJegyzetekben részben használt rövidítések  
 • Alapelvek  
  Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához , Irodalomtörténet, 2004/3, 328–330.  
 • ÁÓ  
  KosztolányiDezső, Álom és ólom , s. a. r. és bev. Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1969.  
 • Balogh  
  [Bíró-]Balogh Tamás, Álmodozók irkafirkája: Irodalomtörténeti tanulmányok , Budapest, Pont, 2006.  
 • Bengi-1  
  BengiLászló, Elbeszélt halál: Kosztolányi-tanulmányok , Budapest, Ráció, 2012.  
 • Bengi-2  
  BengiLászló, Az önértés viszonylagossága: Az Aranysárkányt olvasó Kosztolányiról = „Visszhangot ver az időben”: Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára , szerk. Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2013, 328–336.  
 • BHD  
  KosztolányiDezső, „most elmondom, mint vesztem el”: Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai , s. a. r. Arany Zsuzsanna, Pozsony, Kalligram, 2010 (Kosztolányi Dezső Összes Művei).  
 • BK  
  Kosztolányi Dezső Bölcsőtől a koporsóig , s. a. r. Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1987.  
 • Budó  
  Budó Ágoston, Kísérleti fizika , II, Budapest, Tankönyvkiadó, 1979
  n
  Jegyzet
   
 • Csáth  
  Csáth Géza, „Méla akkord: hínak lábat mosni”: Naplófeljegyzések 1897–1904 , s. a. r. Molnár Eszter Edina, Szajbély Mihály, Budapest, Magvető–Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013.  
 • Dér  
  Dér Zoltán, Három tudós tanár , Újvidék, Újvidéki Hungarológiai Intézet, 1975.  
 • ÉA  
  KosztolányiDezső, Édes Anna szerk. és jegyz. Veres András, Pozsony, Kalligram, 2010 (Kosztolányi Dezső Összes Művei).  
 • EK  
  KosztolányiDezső, Esti Kornél , s. a. r. Tóth-Czifra Júlia, Veres András, Pozsony, Kalligram, 2011 (Kosztolányi Dezső Összes Művei).  
 • Elekes  
  ElekesDezső, A magyar nyomdaipar statisztikája , Magyar Statisztikai Szemle, 1928/9, 991–1008  
 • ÉM  
  KosztolányiDezső, Ércnél maradóbb , s. a. r. Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1975.  
 • é.n.  
  évszám nélkül  
 • Fried  
  FriedIstván, „…hogy a sárkány ne szitáljon.”Aranysárkány-értelmezések az Aranysárkányban = F. I., Magyar irodalom(történet): Fejezetek a magyar irodalmi modernség történetéből , Szeged, Tiszatáj Könyvek, 2010, 139–157  
 • Füst  
  KosztolányiDezső, Füst , s. a. r. Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1970.  
 • Gyg  
  KosztolányiDezső, Gyémántgöröngyök , s. a. r. Urbán László, Budapest, Magyar Könyvklub, 2001.  
 • Hajós  
  Hajós György, Bevezetés a geometriába Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.  
 • Hattyú  
  Kosztolányi Dezső, Hattyú , s. a. r. Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1972.  
 • Hicsik  
  HicsikDóra, Alma mater: A szabadkai főgimnázium tanárai Szabadka, Életjel, 2010 (Életjel Miniatűrök, 53).  
 • h.n.  
  hely nélkül  
 • Horváth  
  HorváthMária, Sárszeg: Adalékok az írói (irodalmi) helynévadáshoz , Magyar Nyelvőr, 1959/4, 423–428.  
 • Í.B.  
  KosztolányiDezsőné, Író és bátorság: Válasz Móricz Zsigmondnak , Nyugat, 1932/3, 121–131.  
 • Jász  
  JászDezső, Hasznok és keserűségek: Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója (1908–1910) , s. a. r. Dér Zoltán, Szabadka, Szabadegyetem, 2001 (Életjel Könyvek, 85).  
 • KCsaL  
  A Kosztolányi család levelezéséből , s. a. r. Dér Zoltán, Szabadka, Veljko Vlahović Munkásegyetem, 1988 (Életjel Könyvek, 39).  
 • KDné  
  Kosztolányi Dezsőné, Kosztolányi Dezső , Budapest, Révai, 1938.  
 • KDPH-1  
  [Kosztolányi Dezső?], Arany-sárkány: Kosztolányi Dezső regénye a Pesti Hirlapban , Pesti Hírlap, 1924. máj. 11., 13.  
 • KDPH-2  
  [Kosztolányi Dezső?], Arany-sárkány: Kosztolányi Dezső uj regényéről , Pesti Hírlap, 1924. nov. 16., 37.  
 • KDPH-3  
  [Szerző és cím nélkül], Pesti Hírlap, 1925. ápr. 5., 8.  
 • Kelevéz  
  Kelevéz Ágnes, A keletkező szöveg esztétikája: Genetikai közelítés Babits költészetéhez , Budapest, Argumentum, 1998.  
 • Király  
  Király István, Kosztolányi: Vita és vallomás , Budapest, Szépirodalmi, 1986.  
 • Kiss  
  Kiss Ferenc, Kosztolányi-tanulmányok , Miskolc, Felsőmagyarország, 1998.  
 • Kolozsi  
  Kolozsi Tibor, A költő lábnyomai: Szabadkai Kosztolányi-emlékek , Üzenet, 1975/2–3, 207–210.  
 • Küszöbön  
  Kosztolányi Dezső, A küszöbön , Pesti Hírlap, 1924. ápr. 6., 4–5.  
 • Lányi  
  Lányi Viktor, „Szülőföldemnek bús határa!…” Képek, emlékek, alakok Kosztolányi Dezső szülővárosából , Pesti Hírlap, 1936. nov. 8., 9.  
 • Lengyel  
  Lengyel András, Domokos László és Kosztolányi Dezső (kiadatlan levelek) , Üzenet, 1980/1–2, 17–20.  
 • LF  
  Kosztolányi Dezső, Látjátok, feleim , s. a. r. Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976.  
 • LN  
  Kosztolányi Dezső, Levelek – Naplók , s. a. r. Réz Pál, Budapest, Osiris, 1996.  
 • Lovász  
  Lovász László–Pelikán József-Vesztergombi Katalin, Diszkrét matematika , Budapest, Typotex, 2006.  
 • Matiné-1  
  [Szerző nélkül], Kosztolányi Dezsőnél , Hírlap, 1923. szept. 16., 5.  
 • Matiné-2  
  [Szerző nélkül], Betiltották a Kosztolányi matinét , Hírlap, 1923. szept. 18., 3.  
 • Matiné-3  
  [Szerző nélkül], A szerbek betiltották Kosztolányi Dezső matinéját , Az Est, 1923. szept. 20., 6.  
 • Mohai  
  Mohai V. Lajos, A sárszegi regények és környezetük: Vonások Kosztolányi Dezső 1920-as évekbeli munkásságához , Szombathely, Savaria University Press, 2010 (Kézjegy).  
 • MTAK  
  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára  
 • Nero  
  Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő , s. a. r. Takács László, Pozsony, Kalligram, 2011 (Kosztolányi Dezső Összes Művei).  
 • NyéL  
  Kosztolányi Dezső, Nyelv és lélek  
  , s. a. r. Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1971.
 • Pacsirta  
  KosztolányiDezső, Pacsirta , s. a. r. Bucsics Katalin, Pozsony, Kalligram, 2013 (Kosztolányi Dezső Összes Művei).  
 • Parádi  
  Parádi Andrea, „Egy és más az írásról” az Aranysárkány egy kéziratlapja kapcsán = „Visszhangot ver az időben”: Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára , szerk. Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2013, 319–327.  
 • PHNy  
  A Pesti Hírlap Nyelvőre , szerk. Kosztolányi Dezső, Budapest, Légrády Testvérek, é. n. [1932].  
 • s. a. r.  
  sajtó alá rendezte  
 • Simonyi  
  Simonyi Károly, A fizika kultúrtörténete , Budapest, Gondolat, 1986.  
 • Soltész  
  J.Soltész Katalin, Az irodalmi helynévadáshoz , Magyar Nyelvőr, 1958/1, 50–61.  
 • Somlyó  
  Somlyó Zoltán, Kosztolányi Dezső házatájáról: A költő nyilatkozik regényeiről, otthoni dolgokról, Milkó Izidorról, Fenyves szerkesztőről, a mai fiatalságról, fiáról: Ádámról, a moziról és a rádióról” , Bácsmegyei Napló, 1926. dec. 25., 40.  
 • Szemere  
  Szemere Gyula, Az akadémiai helyesírás története (1832–1954) , Budapest, Akadémiai, 1974 (Nyelvészeti tanulmányok, 17).  
 • Szíj  
  Szíj Rezső, A Genius–Lantos Kiadó , Magyar Könyvszemle, 1969/4, 392–397.  
 • Szilágyi  
  Szilágyi Zsófia, Aranysárkány = arany + sár? Egy regénycím nyomában = Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről , szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Anonymus, 1998, 92–105 (Újraolvasó).  
 • SZKP  
  Kosztolányi Dezső, A szegény kisgyermek panaszai , s. a. r. Győrei Zsolt, Lovas Borbála, Pozsony, Kalligram, 2014 (Kosztolányi Dezső Összes Művei)  
 • SzMM-1  
  Szegedy-Maszák Mihály, Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban , Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/1, 64–75.  
 • SzMM-2  
  Szegedy-Maszák Mihály, Kosztolányi Dezső , Pozsony, Kalligram, 2010.  
 • Zágonyi  
  Zágonyi Ervin, Kosztolányi és az orosz irodalom , Budapest, Akadémiai, 1990 (Modern Filológiai Füzetek, 47).