Aranysárkány fejléc kép
 •   A mottóról lásd a Jegyzetek vonatkozó fejezetét. Mai helyesírással közöljük Radlinszky Endre fordítását, [...] jelzi a forrásszövegben szereplő, Kosztolányi által kihagyott szövegek helyét. [Pap:] Imádkozzunk a megholt hívekért. [Kar:] Örök nyugodalmat adj nekik, Uram, és az örök világosság fényeskedjék nekik. [Kar:] Körülvettek engem a halál fájdalmai, pokolbeli kínok körülvettek engem. [Pap:] Szabadítsd föl, Uram! [Kar:] Áldott az Izraelnek ura, Istene [...] [Pap:] És ne vígy minket kísértetbe. [Kar:] De szabadíts meg a gonosztól. [Pap:] A pokolnak kapujától. [Kar:] Mentsd meg, Uram, lelkét. [...] [Pap:] Ne engedd martalékul a vadállatoknak tisztelőid lelkeit. [Kar:] És nyomorultjaid lelkeiről ne feledkezzél meg örökre. [Pap:] Krisztus, irgalmazz neki. [Kar:] Krisztus, bocsáss meg neki. [Pap:] Uram, hallgasd meg könyörgésemet. [Kar:] És az én kiáltásom jusson elődbe. [...] [Kar:] Könyörülj rajtam, Isten! [Pap:] Ne idézd szolgádat ítéleted elé [...] [Kar:] A paradicsomba vigyenek az angyalok, hol a szegény Lázárral legyen lakozásod. [...] [Pap:] Könyörögjünk. […] Az ő és minden hívek lelkei Isten irgalmassága által örök békességben nyugodjanak.
 •   Kun Béla(1886–1939): újságíró, politikus, a KMP (Kommunisták Magyarországi Pártja) alapító elnöke, 1919-ben a magyar tanácsköztársaság (kommün) vezető személyisége, külügyi és hadügyi népbiztos (a tanácskormányban a miniszternek megfelelő tisztséget betöltő személy). A tanácskormány lemondása után más népbiztosokkal együtt különvonaton emigrált Ausztriába.  
 •   szovjetház: a népbiztosok többsége a Duna-parti, szovjetháznak nevezett Hungária Szállóban lakott.
 •   aeroplán: repülőgép.
 •   méltóságos: 1945 előtt az V–III. fizetési osztállyal, magasabb hivatali ranggal járó cím, amit megszólításként, megnevezésként is használtak.
 •   rizspor: fehér színű arcpúder.
 •   Károlyi-korszak: az 1918. októberi „őszirózsás forradalom”-tól a tanácsköztársaság kikiáltásáig terjedő időszak. Károlyi Mihály gróf 1918. október 31-én lett miniszterelnök, és 1919. január 11-ig állt a kormány élén; ekkor a népköztársaság ideiglenes elnökévé választották. 1919. március 21-én lemondatták elnöki tisztéről.
 •   vendégfal: vékony, gyakran fából, üvegből készült válaszfal.
 •   puhaing: nappali férfiviselet. A gallér és a kézelő az ing saját anyagából készült, ellentétben az esti, ünnepi alkalmakra viselt legombolható papír vagy viaszolt vászon gallérral és kézelővel hordott ingekkel.
 •   Vörös Újság: az első legális kommunista lap. Hetente kétszer, később háromszor jelent meg; az utolsó (151.) száma 1919. augusztus 3-án.
 •   szalmapapíros: szalmából gyártott, kevéssé tartós csomagolópapír. A tanácsköztársaság idején már olyan méreteket öltött a papírhiány, hogy a leghitványabb fajtára nyomták az újságot is.
 •   Fegyverbe, fegyverbe!: Berény Róbert (1887–1953) 1919-es toborzó plakátjáról van szó. A címe helyesen: Fegyverbe! Fegyverbe!
 •   unisono: egyszólamú, egybehangzó (olasz).
 •   Föl, föl, ti rabjai: részlet az Internacionáléból, a nemzetközi munkásmozgalom indulójából (Pierre Degeyter zenésítette meg 1888-ban Eugène Pottier versét).
 •   ifjúmunkások: (itt) a hasonló nevű ifjúsági szervezet tagjai.
 •   túszszedés: 1919. április 19-én a tanácskormány az ellenforradalom megelőzésére hivatkozva túszok szedését rendelte el a vagyonos polgárság soraiból. Mintegy ötszáz embert, köztük ismert személyiségeket zártak a Gyűjtőfogházba, ahonnan május végén engedték szabadon őket.
 •   vésztörvényszék: rendkívüli időkben alkalmazott, rendszerint halálos ítéletet hozó rögtönítélő bíróság.
 •   marxizmus: eredetileg Karl Marx (1818–1883) és Friedrich Engels (1820–1895) elmélete, amely a kapitalista gazdaság és társadalom ellentmondásaiból a proletárforradalom és az egyenlőségen alapuló kommunista társadalom megvalósításának szükségességére következtetett.
 •   bolsevizmus: eredetileg a marxizmusnak Lenin (1870–1924) és követői által értelmezett változata (először az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt 1903. évi kongresszusán a pártnak Lenint követő szárnyát nevezték bolseviknak), később a Szovjetunióban megvalósult pártállami politika.
 •   vakudvar: világítóudvar. Jellemző Kosztolányi Dezső purista, nyelvtisztító beállítottságára, hogy a német »lichthof« tükörfordítása, a »világítóudvar« helyett ezt a változatot részesítette előnyben. (A Kosztolányi által szerkesztett és lapjának mellékleteként 1933-ban megjelentetett A Pesti HírIap Nyelvőre című kiadvány szótárában – amely az idegen szavakra javasol magyar megfelelőt – mindkét lehetőség szerepel.)
 •   tökkáposzta: tökfőzelék.
 •   szociális termelés: a termelőeszközök köztulajdonán alapuló termelés.
 •   hadikölcsön: a háborús kiadásokra szánt államkölcsön (melyet az állam a háború végével fizetett volna vissza).
 •   aranykorona: 1900-ban tértek át a forint/krajcár helyett a korona/fillér használatára, kiadtak 10-es és 20-as, később 100-as aranyérmét is; az államigazgatásban később becslési (értékelési) egységként is alkalmazták.
 •   kommunizál: köztulajdonba vesz.
 •   ez a ház itt a Mozdony utca tőszomszédságában: az akkor Mozdony, ma Kiss János altábornagy utca 40. szám alatt volt a Lenin-fiúk egyik osztagának a székhelye.
 •   Lenin-fiúk: a KMP (Kommunisták Magyarországi Pártja) első, Visegrádi utcai székházának őrségéből alakult, Cserny József által vezetett karhatalmi különítmény, amely vérengzései miatt rettegetté vált a tanácsköztársaság idején.
 •   elrekvirál: háborús időkben hatóságilag lefoglal, igénybe vesz.
 •   ludovikások: a Mária Ludovika királynéról elnevezett budapesti katonai akadémia növendékeiről van szó, akik részt vettek az 1919. június 24-i sikertelen ellenforradalmi puccskísérletben.
 •   monitorok: kisebb méretű felderítő- és őrhajók; a június 24-i ellenforradalmi kísérletben részt vettek a dunai flottilla monitorai.
 •   úrnapi körmenet: az oltáriszentség katolikus ünnepe, melyet a pünkösd utáni csütörtökön, illetve (számos országban, így nálunk is) vasárnap tartanak meg. Az ünnepi misén megáldott oltáriszentséget (a Krisztus testévé és vérévé vált kenyeret és bort, illetve ostyát) körmenetben hordják körül.
 •   valami szemüveges szovjet-alak: megtörtént esetről van szó, egy vöröskatona követte el a szentséggyalázást a Krisztina téri templom előtt, s a feldühödött tömeg szétrombolta az átellenben levő pártházat, elégette az oda kitett vörös zászlót. Mindez június 22-én történt, a budapesti ellenforradalmi kísérlet előtt.
 •   míg ki nem adta páráját: valójában a vétkes vöröskatona nem halt meg, tettéért neki is, a rombolásban résztvevőknek is bíróság előtt kellett felelniük.
 •   krisztinai ellenforradalom: az említett június 22-i eseményről van szó, amely ha nem is volt „mindennek a megindítója”, de közvetlen előzménye a 24-i puccskísérletnek.
 •   terroristák: (itt) az ellenforradalommal szemben fellépő különítményesek, Lenin-fiúk.
 •   katonáznak: katona szeretőt tartanak.
 •   az a baja: vérbajos.  
 •   batyuzik: ínséges időkben vidékről hordja az élelmiszert.
 •   iszamós madracán: nedvességtől síkos, csúszós matracán.
 •   Horváth-kert: az Alagút utca, a Krisztina körút és az Attila út által bezárt, háromszög alakú park; nevét egykori tulajdonosa, Horváth Zsigmond udvari tanácsos után kapta.
 •   Budai Színkör: budai nyári színház, amely a Horváth-kertben működött.
 •   firma: jómadár.
 •   Viktor: nyilván tévedésből került a női nevek közé.
 •   katuska: (itt) gyámoltalan, pipogya.
 •   szemlész: magasabb rendfokozatú segédtiszt a pénzügyőrségnél.
 •   Asta Nielsen: dán színésznő, a némafilm-korszak sztárja (1881-1972).
 •   Trieszti nő: kültelki zöldvendéglő a Városliget sarkán, az Erzsébet királyné útján.
 •   Nemzeti Kaszinó: az első magyar kaszinó Széchenyi István kezdeményezésére alakult meg 1827-ben, eredetileg Pesti Kaszinó néven (1830-tól lett Nemzeti Kaszinó).
 •   vörös arisztokrácia: a munkásmozgalom kiváltságokat élvező, elkülönült vezető rétege.
 •   első illetve másodosztályú élelmezés: a tanácsköztársaság idején bevezették a jegyrendszert, s a jogosultság mértékét központilag rangsorolták.
 •   Budapestet megszállták: a román csapatok 1919. augusztus 4-én vonultak be Budapestre.
 •   dacolva a nagyhatalmak tilalmával: a békekonferencia augusztus 2-i határozatát a román kormány valóban figyelmen kívül hagyta, s nem állította le csapatai előnyomulását. Ám amikor Budapest megszállásával kész helyzetet teremtett, a nagyhatalmak elfogadták azt, mert nem állt más fegyveres erő rendelkezésükre ehhez a feladathoz. Kezdetben csupán arra szorítkoztak, hogy a románok megnőtt étvágyát fékezzék.
 •   (Traianus) császár: i. sz. 98 és 117 között uralkodott, ő az utolsó római hódító. Decebal dák király legyőzésével meghódította a későbbi Erdély (és a mai Románia) nagy részét is. Az ún. „dákoromán kontinuitás” – történetileg alaptalan – elmélete azt feltételezi, hogy a románok a dák őslakók leszármazottai; erre hivatkozva lépett fel Románia területi igényeivel 1919-ben.
 •   római cohors: a római hadsereg kisebb egysége (a légió tizedrésze).
 •   légió: (itt) a római hadseregnek rendszerint 3000 gyalogosból és 300 lovasból álló egysége.
 •   Nagyántánt (nagyantant): az első világháborúban győztes, a központi hatalmakkal szembenálló katonai-politikai szövetség, amely egy 1904-es brit-francia egyezményről (entente cordiale, „szívélyes egyetértés”) kapta a nevét. Vezető hatalmai (Franciaország, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok és Olaszország) döntöttek a Párizs környéki békékről és a Szovjet-Oroszország elleni intervenciós háborúról.
 •   elkergették a szociáldemokrata kormányt: a Peidl Gyula vezette ún. szakszervezeti kormány mindössze hat napig (1919. augusztus 1-től 6-ig) tudta tartani magát. Ekkor államcsíny zajlott le: a csendőrség letartóztatta a kormány tagjait, a magát államfőnek kinyilvánító (Habsburg) József főherceg pedig – a budapesti román parancsnokság segédletével – ideiglenesen megbízott hivatalnokkormányt nevezett ki, Friedrich Istvánnal az élén.
 •   manna: (a Biblia szerint) égből hullott eledel.
 •   ebrúdon dobtak ki: kiebrudaltak.
 •   droguista: egészségügyi és piperecikkeket árusító (és készítő) bolt tulajdonosa vagy alkalmazottja.
 •   a rendőrségnek másban fájt a feje: a tanácsköztársaság bukását példátlan megtorlás követte. A román hadsereg és a törvényes magyar rendőri szervek mellett a Horthy Miklós fővezérlete alatt álló nemzeti hadsereg különítményei is kivették részüket a „rendcsinálásból”.
 •   cselédkapitány: cselédügyekkel foglalkozó városházi hivatalnok.
 •   cselédszerző: a cselédek közvetítésével foglalkozó személy vagy ügynökség.
 •   kanaáni (kánaáni): (itt) paradicsomi. A Kánaán az Ígéret Földje. A sivatagban vándorló zsidóknak megígért tejjel-mézzel folyó ország.
 •   facér: (itt) állástalan (aki éppen szabad).
 •   petrezselymet árul: táncmulatságban nem kérnek fel, s kénytelen egy helyben ülni.
 •   (cseléd)könyv: háztartási cseléd munkakönyve.
 •   tésasszonyszerű: tekintetes asszony külsejű.
 •   bazáribrik: szegényes, olcsó (tucatáru) csésze, illetve edény.
 •   kegyelmes: főméltóságok címe, megszólítása.
 •   eau de Cologne (ejtsd: odkolony): kölni víz (Köln város – franciául: Cologne – neve nyomán).
 •   purzicsándohány: vékonyra vágott, világossárga, illatos pipadohány.
 •   titulus: cím, rang, illetve a vele járó megszólítás.
 •   respektus: (itt) tisztelet, megbecsülés.
 •   Polgári Kaszinó: más néven Budai Polgári Kaszinót 1886-ban alapították, a Krisztina tér 1. szám alatt működött.
 •   szalonember: társasági ember.
 •   tengerifű: kárpitosmunkához használt rostos tömítőanyag.
 •   befűzve: a román tisztek fűzőt viseltek az egyenruha alatt, hogy karcsúnak tűnjenek.
 •   kodak: a könnyű kezelésű (mert nem lemezes, hanem már filmes) fényképezőgépet, a Kodak-ot az amerikai George Eastmen alkotta meg 1888-ban. („Ön megnyomja a gombot – a többi a mi dolgunk.”) A Kodak nyomán lett a fényképezőgép neve számos nyelvben.
 •   zöldkáderes: az első világháború idején az olasz harctérről megszökött, többségében délszláv származású katonaszökevény.
 •   hektikás: tüdőbajos.
 •   Szent Flórián: római százados, ókeresztény vértanú; a tűzoltók és a kéményseprők védőszentje.
 •   lobbadozó: lángot vető.
 •   spiritiszta ülés (szeánsz): spiritiszták szellemidéző összejövetele, amely azon a hiten alapul, hogy médium útján érintkezni lehet a holtak szellemével.
 •   lorgnon (lornyon): hosszú nyélen szem elé tartva használt női szemüveg.
 •   r.k.: római katolikus.
 •   csempe: törött, töredezett.
 •   láncolás: üzérkedés, csalás, visszaélés
 •   hencser: kisebb heverő.
 •   csappant: lecsapódott.
 •   nyanya: anya (kedveskedő értelemben).
 •   bajmolódik: hosszasan bajlódik, vesződik valamivel vagy valakivel.
 •   „Énistenem...”: lefekvéskor elmondott gyermekima (a szerzője Pósa Lajos).
 •   kaszinózik: beszélget, pletykál, tereferél
 •   nagyságos: e cím a VI. fizetési osztályba sorolt hivatalnokokat (és feleségüket) illette meg; a méltóságos cím a III-V. fizetési osztályba tartozókat.
 •   köz- és váltóügyvéd: olyan ügyvéd, aki felsőbb bíróságok előtt speciális magán- és közjogi ügyekben (is) eljárhat vagy képviselhet. 1919-ben már csupán történelmi kifejezés, mert a megkülönböztetés 1874-ben megszűnt.
 •   med. univ.: (a 'medicus universalis' rövidítése): általános orvos.
 •   korc: szoknya, gatya derekán levarrott és a befűzött madzaggal, gumival ráncba szedett szegély.
 •   patróna: (itt) pártfogó (nőnemben).
 •   máriás: kártyajáték.
 •   telefontölcsér és hallgató: a korabeli telefonkészüléknek külön volt a mikrofonja és a hallgatója.
 •   Macquart-csokor: Hans Makart (1840-1884) osztrák festő dekoratív hatású, a színek érzéki pompájában hivalkodó, mozgalmas, de üres festményei óriási hatást gyakoroltak a császárváros Bécs pompakedvelő lakóira. Két évtizeden át irányította a közízlést Ausztriában és Németországban, s nemcsak a festészetben, hanem az iparművészet több ágában, sőt az öltözködésben is. Így vált divatossá a Makart-kalap és a Makart-csokor is – ez utóbbi a lakás dekorálására szolgált. (Kosztolányi tévesen írja franciásan.)
 •   sulykol: (itt) ruhát csapkodva ver.
 •   násfa: nyakláncon viselt, drágakővel kirakott arany ékszer.
 •   „beutaltak”: a tanácsköztársaság idején Vizyék lakásából két szobát lefoglaltak, ahová föltehetően proletárcsaládot költöztettek volna, ha nem dől meg a tanácshatalom.
 •   rocska: bádogból készült, csonka kúp alakú edény.
 •   örökimádás: katolikus gyakorlat, amely mintegy száz éve terjedt el; az ünnepélyesen oltárra helyezett oltáriszentség előtt éjjel-nappal felváltva imádkoznak a hívők.
 •   roszog: csikorgó, éles hangot ad.
 •   aranyfüstös: roppant vékony rétegű színarany réteggel (aranyfüsttel) bevont s így bearanyozott.
 •   hadikávé: háború idejen cikóriából készített pótkávé.
 •   étkes: jó étvágyú.
 •   trófeum: hadizsákmány; győzelmi jelvény.
 •   költrétes: kelt vajastésztából készített rétes.
 •   magánzó: foglalkozás nélkül, vagyonából, alkalmi jövedelemből vagy támogatásból élő személy.
 •   kúriai bíró: a legfelső bíróságon dolgozó bíró.
 •   médium: az, aki a spiritiszták szerint a holtak szellemeivel tud érintkezni.
 •   materializálódik: (itt) a szellem testet ölt (a spiritiszták szerint).
 •   napról napra zuhant a korona: korona értéke mái 1919 nyarán a háború előtti szintnek csupán 15%-án állt, 1920 februárjára viszont az 1919. nyári színvonalnak is nyolcadára süllyedt.
 •   szíjas pogácsa: összeszáradt pogácsa.
 •   habilitál: egyetemi magántanári címmel ruház fel valakit, illetve ilyen címet szerez.
 •   gaudium: (itt) hangos vidámság.
 •   pikéruha: Kidomborodó mintájú pamutszövetből készült, nyári ruha.
 •   pohárszék: edények, evőeszközök (és dísztárgyak) elhelyezésére szolgáló, alsó és felső részre osztott szekrény.
 •   foxtrott: gyors társasági tánc, illetve a zenéje.
 •   fölszólítom: fölcsengetem, illetve fölhívom. A már említett A Pesti Hírlap Nyelvőre kiadvány szótára a 'telefonoz' magyar megfelelőjeként a következőket ajánlja: 'felszólít, hív, átszól'.
 •   lippent: (itt) meghúz, lehajt.
 •   Tolsztoj: Lev Tolsztoj gróf (1828–1910), a 19. század – Dosztojevszkij mellett – legjelentősebb orosz regényírója, pályája második felében radikális elveket dolgozott ki az emberi együttélés megváltoztatására. Elvetve a hatalom és az erőszak minden fajtáját, s meghirdetve az erkölcsi öntökéletesítés programját, az embereket egy szeretetközpontú vallásban kívánta egyesíteni. Előbb csak a társadalmi osztályok megbékélését, később már a kiváltságok eltörlését szorgalmazta.
 •   Jasznaja Poljana: Tolsztoj családi birtoka, Tula város mellett, közel Moszkvához.
 •   stante pede: azonnal, tüstént.
 •   melyik ünnepükön: szaturnáliáról, Saturnus isten ünnepéről van szó, melyet a téli napforduló idején, december 11-én tartottak. Erre az időre felfüggesztésre kerültek a társadalmi rangok, s a rabszolgáknak megengedték, hogy urakként viselkedjenek, a gazdáik meg kiszolgálták őket.
 •   patrícius: a kiváltságos osztály tagja az ókori Rómában.
 •   Mária-érem: a Mária-tisztelet egyik elterjedt formája, hogy a szentet (a leggyakrabban magát Szűz Máriát) ábrázoló érmét (amely meg volt áldva) mintegy talizmánként viselték.
 •   de facto: valóban, ténylegesen.
 •   exponálja magát: (kockázatot is vállalva) határozottan kiáll valakiért vagy valamiért.
 •   catói szigor: Marcus Portius Cato (i.e. 234–149) ókori római államférfi és író, aki erőteljesen fellépett az erkölcsi romlásnak tekintett fényűzés ellen, s az ősi egyszerű életmódot dicsőítette. (Rá hivatkozott később még a 16–17. századi puritanizmus is.) Nagy szerepe volt a harmadik pun háború előkészítésében; szállóigévé vált mondása: „ceterum censeo Carthaginem esse delendam” azaz: 'továbbra is fenntartom ismeretes álláspontomat, Carthágót el kell pusztítani'. Állítólag e szavakkal fejezte be minden beszédét.
 •   boxos: cipőkenőcsös.
 •   viciné: viceházmesterné, segéd-házfelügyelő.
 •   povedál: (idegen nyelven) gyorsan beszél, fecseg, beszélget.
 •   tollhajó: írótollak tárolására szolgáló tartó.
 •   Sankt Pölten: város Alsó-Ausztriában, a Traisen folyó partján.
 •   katonai alreál: katonai és műszaki képzést nyújtó nyolcosztályos középiskola alsó tagozata.
 •   kárpáti harcok: az első világháború elején több ízben megütköztek egymással a Kárpátokban az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország hadseregei. Jancsi testvérbátyja föltehetően 1915-ben esett el.
 •   e négy év: a világháborús évek.
 •   közben kitört a forradalom: az 1918. októberi „őszirózsás” forradalomról van szó.
 •   hadi érettségi: az első világháború idején hadköteles korú középiskolás fiúk számára engedélyezett formális érettségi vizsga.
 •   alsó-ausztriai katonai intézet: a Sankt Pölten-i katonai alreál.
 •   semmi esetre se adják a megyéhez vagy az államhoz: ti. hivatalnoknak.
 •   Kisztihand: Kezét csókolom!
 •   ellentengernagy: főtiszti rang a haditengerészetnél, a hajóraj utóvédjét vezeti.
 •   porcelánnadrág: fehér vagy csontszínű hosszú férfinadrág.
 •   gyíkleső: rövid tőr vagy díszkard (tréfás elnevezése).
 •   zefíring: vékony, könnyű, vászonkötésű pamutszövetből készült ing.
 •   szélkelep: sokat fecsegő személy.
 •   oposszum: macska nagyságú, erszényes ragadozó emlős, melynek értékes prémjéből bundát készítenek.
 •   nyilas harisnya: olyan harisnya, melynek nyíl alakú varrása, illetve díszítése van.
 •   bohémes: (itt) a konvencionális formától eltérő, kifejezetten szórakozásra való.
 •   leffentyű: ruhadarabon lelógó rész.
 •   ebonit: vulkanizált természetes kaucsuk.
 •   Karinthy Frigyes műve, az Így írtok ti: Kosztolányi többször is írt Karinthy irodalmi karikatúráiról, sőt az 1934-es, jelentősen bővített Még mindig így írtok ti című kiadás az ő előszavával jelent meg. Karinthy gyűjteménye nem keveset tett a Nyugat mozgalmának népszerűsítésében: „Karinthy Frigyes mellettük és velük harcolt – írta 1912-ben – ezekkel a karikatúrákkal, amelyek látszólag ellenük irányulnak.” Ám azt is látta, hogy „sokan csak belőle ismerték meg a legújabb magyar irodalmat”. Éppen a torzképekből érezhető filozofikus fölény következtében sok olvasó feleslegesnek vélhette, hogy a torzképek mintáival is megismerkedjék. Az Így írtok ti elolvasásával néhány nap alatt szinte teljes irodalmi tájékozottságra lehetett szert tenni, méghozzá úgy, hogy közben az olvasó csak derült. Erre utal ez a játékos-évődő oldalvágás.
 •   Halló: lehet a ’Hello’ változata (a folyóiratváltozatban a ’Hello’ szerepel), de lehet a magyar megfelelője is.
 •   hetrefüles: zöldfülű, szeleburdi.
 •   nihilizmus: (itt) minden szabály, elv, erkölcs, törvény tagadása.
 •   evőszerek: étkezőeszközök.
 •   éneklő-kanonok: rangban az olvasó-kanonok után következő pap a káptalani testületben.
 •   paszományos: zsinórral díszített.
 •   amint Jézus is kiverte templomából a vámosokat és publikánusokat: miután bevonult Jeruzsálembe, Jézus egyenesen a templomba ment, és kiűzte onnan azokat, akik ott adtak-vettek, fölforgatta a pénzváltók asztalait, mondván, hogy az ő háza az imádság háza, s nem tűrheti, hogy rablók barlangjává tegyék azt. A vámosok, publikánusok: vámszedők, adószedők.
 •   körbejáró lift: páternoszter, állandóan járó, körbeforgó felvonó (a purista Kosztolányi ebben az esetben is igyekszik kerülni az idegen szó használatát).
 •   gyónószék (gyóntatószék): az a templomi fülke, amelyben a gyóntatópap ül.
 •   safe ('széf'): tűz-és betörésbiztos páncélfalú rekesz értéktárgyak őrzésére, illetve olyan helyiség a bankban, ahol ilyen rekeszek vannak.
 •   groom: küldönc, inas.
 •   áldozár: áldozópap.
 •   prépost: a püspöknél alacsonyabb papi rang.
 •   szaglálódott: szaglászott
 •   Andere Städtchen, andere Mädchen: (német mondás:) más város, más nő.
 •   félfülke: csak egy sorral ellátott vasúti fülke.
 •   egyfogatú: egy lóval vontatott bérkocsi.
 •   rongyosleves: csurgatott tojásos tésztával készült leves.
 •   téka: (itt) írómappa.
 •   szotyka: ringyó.
 •   brucki határállomás: az ausztriai Bruck an der Leitha (a Lajta-parti Bruck) városkáról van szó, az akkori magyar-osztrák határ közelében.
 •   pathefon (pathéphone): sellaklemezek lejátszására szolgáló, rúgóhajtású, hangtölcséres lemezjátszó, melyet ekkor mint látványosságot állítottak ki, s hallgatására – a műsorra – jegyet kellett váltani.
 •   Wagner Bolygó hollandija: Richard Wagner operája, A bolygó hollandi címszereplőjét átok sújtja: arra ítéltetett, hogy kísérteties hajójával mindaddig a tengereken bolyongjon, és ne érjen boldog, pihentető partot soha, míg egy nő odaadó szerelme nem oldja fel őt az átok alól.
 •   szégyenbe esett: házasságon kívül teherbe esett.
 •   maradhasson: maradjon békén.
 •   pipiszkendő: ez a szóalak szinte csak Kosztolányinál fordul elő, valószínűleg a pipikendő (piros, vagy piros mintás kendő) vagy pipiszőrkendő (puha, finom, leggyakrabban kasmír anyagból készült kendő) alakváltozata lehet.
 •   lajtorjáját: (itt) lépcsőfokait, fokozatait.
 •   one step: észak-amerikai társastánc, amely az 1900-as évek elején Európában is népszerűvé vált (felváltotta a twostepet, a foxtrott előfutáraként).
 •   You made me love you...: Te tettél szerelmessé, / Én nem akartam, hogy így legyen, / Te tetted magad kívánatossá / És mindvégig tudtad ezt... (angolul)
 •   You made me happy: Te tettél boldoggá / Néha elégedetté, / De voltak pillanatok, kedves, / Amikor nagyon meggyötörtél. (angolul)
  Kosztolányi Dezső egy valóban népszerű sláger, a You Made Me Love You (zene: James V. Monaco, szöveg: Joseph McCarthy) két szakaszát idézi, részben hibásan. A The Honeymoon Express (kb. „Nászút Expressz”) című Broadway-revű betétdala volt (bemutató 1913. február 6.), s az abban szereplő Al Jolson énekelte – valószínűleg elsőként – lemezre még abban az évben.  
  Bár különböző szövegváltozatai ismeretesek, amelyek között kisebb eltérések vannak, föltehetően az alábbi, az idézethez legközelebb álló változat lehetett a minta:  
  You made me love you  
  I didn't want to do it  
  You made me want you  
  And all the time you knew it  
  You made me happy sometimes  
  You made me glad  
  But there were times, dear  
  You made me feel so bad  
 •   sovén: (itt) sovány, vékony.
 •   próbakisasszony: ruhaszalonokban a ruhát bemutató modell.
 •   Club des Parisiens: (itt) egy szórakozóhely neve; szó szerint: párizsiak klubja.
 •   lánckereskedő: a közvetítésből kétes hasznot húzó kereskedő.
 •   off pottying: valószínűleg nyelvi játék, s (magyarul ejtve) azt jelenti: potyaként. (Hasonló jelentéssel terjedt el az „off potyoresz” változat.)
 •   berlini kendő, berlinerkendő: kötött vagy horgolt rojtos nagykendő.
 •   kuláns: előzékeny.
 •   trabukkó (trabukó): finom szivar.
 •   novemberben cihelődni kezdtek a románok: 1919. november 14-ike és 16-ika között vonultak ki a román csapatok Budapestről és a Duna-Tisza közéről.
 •   a nemzeti hadsereg: a Horthy Miklós fővezérlete alá tartozó magyar ellenforradalmi hadseregről van szó.
 •   karhatalmi osztagok: a közbiztonság és a társadalmi rend védelmét ellátó fegyveres csapatok.
 •   sastollak lengettek: a nemzeti hadsereg tisztjeinek sapkáját sastoll díszítette.
 •   a bujdosók ... hazaérkeztek: utalás arra, hogy a hadsereg tagjai (részben) emigrációból tértek haza.
 •   társzekér: lófogatú, négykerekű, teherszállító jármű.
 •   tizennyolcadikán ... bevonult a Fővezér: Horthy Miklós fővezér a nemzeti hadsereg élén valójában 1919. november 16-án vonult be Budapestre.
 •   kürtőkalap: cilinder.
 •   kiripacsosodik: rücskössé válik.
 •   körmagyar: a francianégyest utánzó múlt századi magyar társastánc.
 •   koronaőr: a magyar korona őrzésére az államfő kijelölt és az országgyűlés megválasztott két személyt; itt az ő parancsnokságuk alatt szolgáló katonai egység tagjáról van szó.
 •   ez az én zsánereim: (itt) a nekem tetsző férfitípus. (A hibásan használt többes szám jelzi, hogy Stefi nem jól ismeri a felvágásból használt idegen szót.)
 •   kotla: (itt) szénhordó edény.
 •   golyóz: a kéményseprő a kéményt belelógatott vasgolyóval tisztítja.
 •   szelemen: a szarufákat alátámasztó vízszintes gerenda.
 •   guggon ülve: guggolva.
 •   sorvadás: tüdővész.
 •   himalájakendő: simulékony gyapjúszövetből készült kendő.
 •   Három Király napján: vízkereszt napján, január 6-án.
 •   fatális: (itt) sorsába beletörődő.
 •   érlökését: pulzusát.
 •   szcéna: (itt:) feltűnő, botrányos jelenet.
 •   shakehand: (angol 'to shake hands'): kezet rázni.
 •   Koronaherceg utca: a mai Petőfi Sándor utca az V. kerületben. 1923-ban nevezték el Petőfiről.
 •   berber: (itt) Északnyugat-Afrikából való.
 •   tüllboa: hálószerűen szőtt, vékony, átlátszó pamut- vagy selyemszövetből készült, nyakba nagy vállra vetve díszként viselt sál.
 •   Rothenturm Strasse 1.: (beszélő név): Vöröstorony utca. Létezik Bécs belvárosában, a megadott címen a bécsi hercegérsek palotája áll.
 •   Pierrot, Pierrette: farsangi komédiák, vásári bohózatok állandó szereplői, a mafla és melankolikus, reménytelenül szerelmes Pierrot és életvidám, okos szerelme.
 •   tőzsdebizományos: tőzsdeügynök.
 •   maître d'hôtel: (francia) főpincér.
 •   ficcs: 100 forintos bankjegy.
 •   Pester Lloyd: félhivatatos, mérsékelten liberális, német nyelvű magyar napilap.
 •   II. Vilmos: az utolsó német császár és porosz király (1888 és 1918 között uralkodott).
 •   dritte Sorte: (német) harmadosztályú (minőség).
 •   Waterman: márkás töltőtoll.
 •   hajdan Széchenyi István örök hűséget ... : gróf Széchenyi István Budán, a krisztinavárosi templomban kötött házasságot 1836. február 4-én özvegy Zichy Károlyné Seilern Crescence grófnővel.
 •   reszortminiszter: szakminiszter.
 •   gyökint: (itt) bólint.
 •   kordul: korgó hangot hallat.
 •   futurista: ironikus utalás az egyik 20. század eleji modern képzőművészeti irányzatra, amely az erő, a lendület és a gyorsaság kultuszát hirdette. Itt a kuszaság-összevisszaság szinonimája.
 •   késpalló: két aprócska ezüstbak, ami a késneműt tartja az asztal felett..
 •   bagólé: az elszívott dohány nedve.
 •   müge: illatos fehér virágú gyógynövény.
 •   lamentál: siránkozik, sopánkodik, kesereg, panaszkodik.
 •   városligeti borzalomkamra: 1896-ban, Fényes Márton által a Városliget egyik épületében (Fortuna Mozgó) alapított panoptikum (Plasztikon) emeleti terme, ahol a bulvársajtóból ismert kéj- és tömeggyilkosok, véres történelmi jelenetek borzongató ábrázolásával elégítették ki a horrorrt kedvelő látogatók igényeit (Karinthy Frigyes „frászkunyhó”-nak nevezte). Itt működött a Bonctani Múzeum is.
 •   fogalmazó: (itt) magasabb rangú rendőrtisztviselő.
 •   daktiloszkópus: ujjlenyomatszakértő, illetve -készítő.
 •   maróni: nagy, nemes gesztenye.
 •   a baja van: havi vérzése.
 •   oszloposszent: keleti oszlopszentek (stiliták) oszlopok tetején éltek vezeklésül és hogy közelebb legyenek az éghez (pl. Oszlopos Simeon).
 •   lúgkő: fehér, kristályos, mérgező anyag, amelyet mosáshoz használnak, a szennyes foltok eltávolítására.
 •   a törvényszék (a főtárgyalási elnök meg a két bíró): a törvényszék volt az elsőfokú bíróság, amely három tagból állt: a bíróság munkáját összehangoló és a tárgyalást vezető elnökből, a tárgyalást előkészítő, az ügy esetleges előzményeit ismertető referensbíróból és a tárgyaláson közreműködő szavazóbíróból.
 •   auditórium: (itt) hallgatóság.
 •   semmisségi ok: hiba a jogi eljárásban, amely indokolttá teszi az eljárás hatályon kívül helyezését és új eljárás indítását.
 •   premeditáció: előre megfontolt szándék
 •   sursum corda: fel a szívekkel! bízzatok! higgyetek! ne csüggedjetek. (A misében szereplő kifejezés.)
 •   az arénán, az oroszlánokat is túlharsogva: célzás arra, hogy kezdetben a rómaiak halállal büntették a kereszténységben való hitet, s az elfogott keresztényeket a cirkuszi arénában vadállatok elé vetették.
 •   kathakumen (katechumen): az, akit a kereszténység fölvételére készítettek elő a keresztény életre való neveléssel.
 •   jumper: bebújós kötött ujjas (arról a kötött lélekmelegítőről van szó, amelyet erdetileg Katica kapott Vizynétől).
 •   kéneső-ügyvéd: a kéneső jelentése: higany; a jelzős szerkezet jelentése: örökké mozgó, le-föl pattanó.
 •   a tanú meghiteltetése: a tanú megesketése.
 •   homo deliquente, Lombroso: Cesare Lombroso (1835-1909) olasz büntetőjogász és író a Lángész és őrültség, valamint A bűnöző ember (L'uomo deliquente) című műveiben vetette meg a büntetőjog antropológiai irányzatának alapjait. Lombroso úgy vélte, hogy vannak született bűnözők, akiket örökletes tulajdonságaik predesztinálnak a bűnözésre, és akik különféle alkati jegyekről felismerhetők.
 •   Pierre Janet (1859-1947): neves francia pszichopatológus, Freud egyik előfutára.
 •   Az ember tragédiája: ironikus utalás arra, hogy elterjedt szokássá vált minden helyzetben Madách Imre művéből idézni a szállóigévé vált sorokat.
 •   Királyi Tábla (helyesen: Királyi Ítélőtábla): másodfokú bíróság.
 •   Márianosztra: község Esztergom közelében, az egykori pálos kolostorban női fegyház működik.
 •   Csonka-Magyarországot fölvették a Népszövetségbe: a győztes antanthatalmak 1920. június 4-én írták alá Versailles-ban a Kis-Trianon palotában a békeszerződést, amely Magyarország területét kétharmadával és lakosságát mintegy felével csökkentette.
 •   A Népszövetség az első világháború után létrehozott nemzetközi szervezet (az ENSZ elődje). Feladata a békeszerződések biztosítása mellett a tagállamok együttműködése és a fölmerülő viták, ellentétek, valamint másfajta nehézségek közös megoldása volt. Magyarországot 1922. szeptember 18-án vette fel tagjai sorába. A Népszövetség működését a nagyhatalmi ellentétek a második világháború előestjén gyakorlatilag megbénították.
 •   Ismét elmúlt egy év. 1922-t írnak: Édes Anna perének főtárgyalása 1920 novemberében volt. Annát föltehetően 1921 januárjában szállították át Márianosztrára. Az utóbbihoz képest értendő az „egy év”.
 •   megszállt terület: Magyarországtól elcsatolt terület.
 •   föllép országgyűlési képviselőnek: 1922. május 28. és június 11. között került sor a nemzetgyűlési választásokra, a kormány nyílt fenyegetőzése és illegális terrorcselekedetei közepette, egy olyan új (március 2-án közzétett) választójogi törvény alapján, amely radikálisan szűkítette a választásra jogosultak körét és Budapest és a városok kivételével visszaállította a nyílt szavazást.
 •   szövetkezeti ruha: kis szériában készült, igényesebb ruha.
 •   Pogány népbiztos: Pogány József (1886–1939) újságíró, szociáldemokrata, majd kommunista politikus. 1918-ban és 1919-ben a Károlyi- és Berinkey-kormány idején államtitkári rangban kormánybiztos, a Koronatanács elnöke. A tanácsköztársaság alatt hadügyi, külügyi, végül közoktatásügyi népbiztos, a székesfehérvári II. hadtest parancsnoka. A tanácshatalom megdöntése után Bécsbe emigrált, majd Moszkvában élt, ahol áldozatul esett a törvénytelenségeknek.
 •   Le is fotografálták őket együtt a Vérmezőn: a kép előterében (balról jobbra haladva) Magyar Lajos író, akkor a Szellemi Termékek Országos Tarácsa sajtóbizottságának vezetője, Pogány József népbiztos, Karinthy Frigyes és világos kabátban, kivehetetlen arcvonássaI Kosztolányi Dezső áll. A felvétel 1919. május 1-jén készült a Vérmezőn. Az eredeti kópia nincs meg. Forrásunk a szélsőségesen jobboldali Harc nevű lap, amelynek 1944. július 29-i száma célzatosan jelentette meg a fényképet. Ide be kell szúrni a fényképet!!!