X (Close panel)Bibliográfiai adatok

AZ ÖTÖDIK PRÓFÉTA

Szerző: Mikszáth Kálmán

Forrás

Bibliográfiai adatok

Szerző: Mikszáth Kálmán [PIM] [VIAF]

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet Mikszáth elbeszélések XIII. (1888)

Dátum: 2001 1888

Kiadás helye: Budapest

Kiadó: Argumentum Kiadó

Nyelvek: magyar

Kulcsszavak:

 • Mikszáth Kálmán
 • novella
 • 19. századi szépirodalom

Szövegtanúk listája

 • Szövegtanú mk-39-op-witPEHI: Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 • Szövegtanú mk-39-op-witHi: Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
 • Szövegtanú mk-39-op-witKrk: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.

Elektronikus kiadás adatai

Responsibility Statement2:
 • A projekt vezetője: Palkó Gábor
 • Szerkesztő: Labádi Gergely
 • Szerkesztő: Benke Tímea
 • XML szerkesztő: Mihály Eszter
 • Létrehozó: Petőfi Irodalmi Múzeum [REF] [REF]

Kiadás

digital edition
A kiadásról

Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum [REF] [REF]

Kiadás helye: Budapest [REF]

Dátum: 2015

©Free Access - no-reuse [REF]

A kódolásról

XML TEI P5

Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.

 
  AZ ÖTÖDIK PRÓFÉTA  
  A törökök uralgának Szeged városán, kezeikben vala minden rangú és rendű hatalom.  
  A főispán volt Ibrahim basa őkegyelme, a szegedi commendáns
n
Jegyzet commendáns – parancsnok
. A rend mozlim hátramozdítóját Ali Ben Abdurrahmánnak hívták, míg a békebírót Ahmed ben Muratnak. Bizony a török uralom alatt keserves volt soruk a derék cíviseknek. Semmibe sem volt beleszólásuk, nem voltak közgyűlések, ahol beszédeket lehessen tartani. A hivatalkeresők török uraknál kilincseltek, s akkor se azt kérdezték tőlük, kinek a sógora, ija-fija - hanem hogy hányszor mosakodik napjában Mekka felé fordulva.  
  Csak épp az vigasztalta a jámbor elődöket, hogy olyan szép templomuk van az alsóvároson, mint a Mátyás király által épített fejedelmi egyház, ahova elmehetnek az istent dicsérni és Havi Boldogasszony jóságos ábrázatán keresni megkönnyebbülést és reményeket.  
  De ennek a buzgalomnak sem áldozhattak zavartalanul, mert a török urak bejövének a szentmise alatt a templomba, séta-tourokat
n
Jegyzet séta-tourokat – körsétákat
csináltak a márványkockákon és hatalmas füstöket eregettek, miközben pogány nyelven diskuráltak, éspedig hangosan - ha valamelyiknek kialudt a pipája, sans gêne
n
Jegyzet sans gêne – fesztelenül
odajárult az oltárhoz, s annak gyertyáinál gyújtott ismét rá, - hogy szinte a könnyek is kiperdültek az ájtatos hívők szeméből.  
  Ezalatt pedig elszaporodtak a városban a kálvinisták, akik szintén birtokukba akarták keríteni a fejedelmi templomot.  
  És ez nem ment valami nehezen.  
  Ha a franciskánusok kezében volt a templom, amint új basa jött, tüstént ott valának a református atyafiak és megkenek annak méltóságos kezeit tiszteletre méltó baksissal, mire az nekik ítélé a templomot. Nosza, sietett gvárdián
n
Jegyzet gvárdián – nagyobb ferences rendház főnöke
uram őtisztelendősége is lélekszakadtan e hírre a várba a basa színe elébe, hozván szintén derék baksist, mire viszont azonnal övé volt az igazság. Egy indifferens
n
Jegyzet indifferens – elfogulatlan, pártatlan
basa pedig felosztotta a két rivális fél közt a templomot, adván a hajót a kálvinistáknak, a szentélyt a
katolikusoknak
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
katholikusoknak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
. És így is maradt ez egy darabig.  
  Végre Ibrahim basa megunta a sok bajt s azt a törvényt hozta, hogy jöjjenek össze az okos emberek a
katolikusoktól
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
katholikusoktól
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
is, a reformáltak közül is, és nyilvános vitán dőljön el az, kinek vagyon erősebb igazsága. Aki többet tud, azé a templom.  
  1545-ben történt meg a híres vita az alsóvárosi templomban.  
  Eszéki Sebestyén gvárdián uram az egész napot és éjet buzgó imában tölte el, leesdvén földi gyarlósága számára Boldogasszony szent segedelmét. Azonképp a vásárhelyi
n
Jegyzet vásárhelyiHódmezővásárhelyre* Hódmezővásárhely [GEO] kell gondolni.
kálvinista
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
is széjjeltúrtak minden egyházi
fóliánst
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
foliánst
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
, s reggelre úgy állának tudomány dolgában, mint a Sion hegye
n
Jegyzet Sion hegyeJeruzsálem* Jeruzsálem [GEO] legmagasabb pontja, ahol Dávid* Dávid király [PIM][VIAF] temploma áll.
, a kisujjukban érezve az összes religiózus esméreteket.  
  És földerült a nevezetes nap.  
  Maga Ibrahim basa jött el nagy pompával a templomba s elfoglalá a prezidiumot
n
Jegyzet prezidiumot – elnöki posztot
. Vele voltak bírákul Abdrár kádi
n
Jegyzet kádi – törvénytudó, bíró
, Mohamed kádi és Ahmed kádi, kik komoly ünnepélyes orcával helyet foglalának az ítélőszékeken. Más oldalt ott szorongtak aggodalmasan Sebestyén páter vezérlete alatt a klastrombeli barátok, recitálván kegyetlenül a dogmákat, hittételeket; velük szemben büszkén a
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
.  
  A templomot óriási, minden vallásbeli hallgatóság tölte be, izgatottan nézve a nagy percek elébe. Az első padban ültek városi tanúkul Piants Márton, Rózsa Ferenc és Horváth Márton uraimék méltóságosan.  
  Megkezdődött a vita.  
  Először főtisztelendő Eszéki Sebestyén uram emelt szót, kihúzódván e szó éppen egy óráig. Nosza alig várta a sort a vásárhelyi
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
, visszavágott ő két órával. Azután mind hevesebbé vált a vita. Egyik fél sem engedett egy jottát sem. Lángba borultak az arcok - a barátok gömbölyű kerek ábrázata harcias tűzben égett, a soványabb
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
pedig süvítő hanggal imponáltak.  
  Pörgött a vita elkeseredetten. A törökök feszengtek helyeiken, unták magukat, Ibrahim basa akkorákat ásított, hogy Piants uram (szemközt ülvén ott) egy ízben ijedten kapaszkodott a szomszéd Rózsa Ferenc atillája szárnyába - sohase látott ő még ekkora török szájat.  
  A vita csak nem akart szűnni. Pedig elmúlt már dél is. A törökök sóhajtva gondoltak az ebédre (minek is veszejtettük össze ezeket a papokat, soh'se végzik ezek el!).  
  De ha nagy keserűséget okozott e körülmény a török keblekben, igazi méltatlankodás dühöngött a klastrombeli szakács barát szívében.  
  A derék férfiú most is, mint máskor, elkészíté lelkiismeretesen az ebédet a tisztelendő atyák számára. És íme, elharangozták a delet, és semmi híre a barátoknak.  
  Feldúlt arccal rohant be a templomba.  
  - Jöjjenek már, tisztelendő atyák, elfől a konyhában minden - sürgeté a tisztelendő urakat izgatottan.  
  Volt is azoknak most eszükben!  
  Kétségbeesetten tért vissza a barát a konyhába.  
  A tűz lobogott. A leves már sötétedni kezdett. A szárnyassültből a tepsihez égett a java, a rétes pedig most vívta az utolsó tusát a bazsarózsa és a gyász színei közt.  
  A szegény barát kezeit tördelte.  
  Sohase történt még vele ilyen. Olyan szörnyű
malőr
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
malheur
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
n
Jegyzet malőr – szerencsétlenség
kiesett az ő gondolkozási szférájából, hogy a tisztelendő atyák ne jelenjenek meg pontosan az ebédnél. De össze is lehet hányni a rend történetkönyvét, van-e még egy ilyen eset ott följegyezve? Ez unikum
n
Jegyzet unikum – példátlan dolog
. Ez egy katasztrófa.  
  A szegény szakács úgy kesergett az elsülő ebéd szomorú látványa előtt, mint Jeremiás a romokon.  
  Buzgó fohász szállongott ajkairól:  
  - Oh, én kegyelmes uram, dugjad be már azoknak a pogányoknak a száját (értvén ezalatt a
prédikátorokat
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorokat
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
).  
  Végre beállt az a pont, amely az ebéd tökéletes
ruinírozásával
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
rouinirozásával
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
n
Jegyzet ruinírozásával – romba döntésével. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]-nak az idegen szavak helyesírásával kapcsolatos időnkénti bizonytalanságát jelzi, hogy a szó a PH*-ban rouinirozásával alakban jelent meg (1. Szövegjavítások). Az -írozás képző jelzi, hogy a szó német eredetű, a ruinieren ige átvétele. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] mégis franciás írásmódot alkalmazott, és az u-t ou-val helyettesítette. Ez az eljárás persze helytelen, hiszen a megfelelő francia igében (ruiner) egyáltalán nincs ou, minthogy a szó a latin ruina főnévből ered. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] tehát a szót valamiért franciának gondolván, a német szó u-ját próbálta francia helyesírással visszaadni. Ez a helyesírási bizonytalanság persze nem csorbítja azt a leleményességet, amellyel MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] ebben az igében visszahozta a pár sorral feljebbi Jeremiás* Jeremiás [PIM][VIAF] a romokon képet.
fenyegetett. Es az atyák még nem jöttek.  
  A szakácsban erre megszakadt minden türelem. Berohant a templomba széthányta az útját állókat s egyenesen a vásárhelyi
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
előtt állapodott meg, ádáz szemeket vetve reája.  
  - Azt mondja meg nekem kegyelmed, ha már olyan okos - dörgé a szakács -, hányan voltak a nagy próféták?  
  A
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
sértődve válaszolt:  
  - Hogy kérdezhetsz tőlem ilyen nevetséges kicsiséget?  
  Ámde a basa közbeszólt:  
  - De csak mondja meg kegyelmed, ha tudja.  
  - Jól van, barát, ha nem tudtad, hát megmondom - szólt kelletlenül a
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
. - Négyen vannak: Ézsaiás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel.  
  A fráter féloldalt a basára pislantott, s így szólt ravaszul:  
  - Nem jól tudja azt kegyelmed,
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
uram. Hát az ötödik próféta, az isten legnagyobb prófétája, Mohammed, hol maradt?  
  A basa elnevette magát. Tetszett neki az ötlet, meg hogy haza lehet menni ebédelni.  
  - Igazad van, barát - szólt fölkelve helyéről. - Tied a templom!  
  És azóta a barátoké is maradt mindvégig a templom.  
 
 
  AZ ÖTÖDIK PRÓFÉTA  
  A törökök uralgának Szeged városán, kezeikben vala minden rangú és rendű hatalom.  
  A főispán volt Ibrahim basa őkegyelme, a szegedi commendáns
n
Jegyzet commendáns – parancsnok
. A rend mozlim hátramozdítóját Ali Ben Abdurrahmánnak hívták, míg a békebírót Ahmed ben Muratnak. Bizony a török uralom alatt keserves volt soruk a derék cíviseknek. Semmibe sem volt beleszólásuk, nem voltak közgyűlések, ahol beszédeket lehessen tartani. A hivatalkeresők török uraknál kilincseltek, s akkor se azt kérdezték tőlük, kinek a sógora, ija-fija - hanem hogy hányszor mosakodik napjában Mekka felé fordulva.  
  Csak épp az vigasztalta a jámbor elődöket, hogy olyan szép templomuk van az alsóvároson, mint a Mátyás király által épített fejedelmi egyház, ahova elmehetnek az istent dicsérni és Havi Boldogasszony jóságos ábrázatán keresni megkönnyebbülést és reményeket.  
  De ennek a buzgalomnak sem áldozhattak zavartalanul, mert a török urak bejövének a szentmise alatt a templomba, séta-tourokat
n
Jegyzet séta-tourokat – körsétákat
csináltak a márványkockákon és hatalmas füstöket eregettek, miközben pogány nyelven diskuráltak, éspedig hangosan - ha valamelyiknek kialudt a pipája, sans gêne
n
Jegyzet sans gêne – fesztelenül
odajárult az oltárhoz, s annak gyertyáinál gyújtott ismét rá, - hogy szinte a könnyek is kiperdültek az ájtatos hívők szeméből.  
  Ezalatt pedig elszaporodtak a városban a kálvinisták, akik szintén birtokukba akarták keríteni a fejedelmi templomot.  
  És ez nem ment valami nehezen.  
  Ha a franciskánusok kezében volt a templom, amint új basa jött, tüstént ott valának a református atyafiak és megkenek annak méltóságos kezeit tiszteletre méltó baksissal, mire az nekik ítélé a templomot. Nosza, sietett gvárdián
n
Jegyzet gvárdián – nagyobb ferences rendház főnöke
uram őtisztelendősége is lélekszakadtan e hírre a várba a basa színe elébe, hozván szintén derék baksist, mire viszont azonnal övé volt az igazság. Egy indifferens
n
Jegyzet indifferens – elfogulatlan, pártatlan
basa pedig felosztotta a két rivális fél közt a templomot, adván a hajót a kálvinistáknak, a szentélyt a
katolikusoknak
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
katholikusoknak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
. És így is maradt ez egy darabig.  
  Végre Ibrahim basa megunta a sok bajt s azt a törvényt hozta, hogy jöjjenek össze az okos emberek a
katolikusoktól
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
katholikusoktól
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
is, a reformáltak közül is, és nyilvános vitán dőljön el az, kinek vagyon erősebb igazsága. Aki többet tud, azé a templom.  
  1545-ben történt meg a híres vita az alsóvárosi templomban.  
  Eszéki Sebestyén gvárdián uram az egész napot és éjet buzgó imában tölte el, leesdvén földi gyarlósága számára Boldogasszony szent segedelmét. Azonképp a vásárhelyi
n
Jegyzet vásárhelyiHódmezővásárhelyre* Hódmezővásárhely [GEO] kell gondolni.
kálvinista
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
is széjjeltúrtak minden egyházi
fóliánst
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
foliánst
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
, s reggelre úgy állának tudomány dolgában, mint a Sion hegye
n
Jegyzet Sion hegyeJeruzsálem* Jeruzsálem [GEO] legmagasabb pontja, ahol Dávid* Dávid király [PIM][VIAF] temploma áll.
, a kisujjukban érezve az összes religiózus esméreteket.  
  És földerült a nevezetes nap.  
  Maga Ibrahim basa jött el nagy pompával a templomba s elfoglalá a prezidiumot
n
Jegyzet prezidiumot – elnöki posztot
. Vele voltak bírákul Abdrár kádi
n
Jegyzet kádi – törvénytudó, bíró
, Mohamed kádi és Ahmed kádi, kik komoly ünnepélyes orcával helyet foglalának az ítélőszékeken. Más oldalt ott szorongtak aggodalmasan Sebestyén páter vezérlete alatt a klastrombeli barátok, recitálván kegyetlenül a dogmákat, hittételeket; velük szemben büszkén a
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
.  
  A templomot óriási, minden vallásbeli hallgatóság tölte be, izgatottan nézve a nagy percek elébe. Az első padban ültek városi tanúkul Piants Márton, Rózsa Ferenc és Horváth Márton uraimék méltóságosan.  
  Megkezdődött a vita.  
  Először főtisztelendő Eszéki Sebestyén uram emelt szót, kihúzódván e szó éppen egy óráig. Nosza alig várta a sort a vásárhelyi
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
, visszavágott ő két órával. Azután mind hevesebbé vált a vita. Egyik fél sem engedett egy jottát sem. Lángba borultak az arcok - a barátok gömbölyű kerek ábrázata harcias tűzben égett, a soványabb
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
pedig süvítő hanggal imponáltak.  
  Pörgött a vita elkeseredetten. A törökök feszengtek helyeiken, unták magukat, Ibrahim basa akkorákat ásított, hogy Piants uram (szemközt ülvén ott) egy ízben ijedten kapaszkodott a szomszéd Rózsa Ferenc atillája szárnyába - sohase látott ő még ekkora török szájat.  
  A vita csak nem akart szűnni. Pedig elmúlt már dél is. A törökök sóhajtva gondoltak az ebédre (minek is veszejtettük össze ezeket a papokat, soh'se végzik ezek el!).  
  De ha nagy keserűséget okozott e körülmény a török keblekben, igazi méltatlankodás dühöngött a klastrombeli szakács barát szívében.  
  A derék férfiú most is, mint máskor, elkészíté lelkiismeretesen az ebédet a tisztelendő atyák számára. És íme, elharangozták a delet, és semmi híre a barátoknak.  
  Feldúlt arccal rohant be a templomba.  
  - Jöjjenek már, tisztelendő atyák, elfől a konyhában minden - sürgeté a tisztelendő urakat izgatottan.  
  Volt is azoknak most eszükben!  
  Kétségbeesetten tért vissza a barát a konyhába.  
  A tűz lobogott. A leves már sötétedni kezdett. A szárnyassültből a tepsihez égett a java, a rétes pedig most vívta az utolsó tusát a bazsarózsa és a gyász színei közt.  
  A szegény barát kezeit tördelte.  
  Sohase történt még vele ilyen. Olyan szörnyű
malőr
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
malheur
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
n
Jegyzet malőr – szerencsétlenség
kiesett az ő gondolkozási szférájából, hogy a tisztelendő atyák ne jelenjenek meg pontosan az ebédnél. De össze is lehet hányni a rend történetkönyvét, van-e még egy ilyen eset ott följegyezve? Ez unikum
n
Jegyzet unikum – példátlan dolog
. Ez egy katasztrófa.  
  A szegény szakács úgy kesergett az elsülő ebéd szomorú látványa előtt, mint Jeremiás a romokon.  
  Buzgó fohász szállongott ajkairól:  
  - Oh, én kegyelmes uram, dugjad be már azoknak a pogányoknak a száját (értvén ezalatt a
prédikátorokat
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorokat
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
).  
  Végre beállt az a pont, amely az ebéd tökéletes
ruinírozásával
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
rouinirozásával
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
n
Jegyzet ruinírozásával – romba döntésével. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]-nak az idegen szavak helyesírásával kapcsolatos időnkénti bizonytalanságát jelzi, hogy a szó a PH*-ban rouinirozásával alakban jelent meg (1. Szövegjavítások). Az -írozás képző jelzi, hogy a szó német eredetű, a ruinieren ige átvétele. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] mégis franciás írásmódot alkalmazott, és az u-t ou-val helyettesítette. Ez az eljárás persze helytelen, hiszen a megfelelő francia igében (ruiner) egyáltalán nincs ou, minthogy a szó a latin ruina főnévből ered. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] tehát a szót valamiért franciának gondolván, a német szó u-ját próbálta francia helyesírással visszaadni. Ez a helyesírási bizonytalanság persze nem csorbítja azt a leleményességet, amellyel MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] ebben az igében visszahozta a pár sorral feljebbi Jeremiás* Jeremiás [PIM][VIAF] a romokon képet.
fenyegetett. Es az atyák még nem jöttek.  
  A szakácsban erre megszakadt minden türelem. Berohant a templomba széthányta az útját állókat s egyenesen a vásárhelyi
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
előtt állapodott meg, ádáz szemeket vetve reája.  
  - Azt mondja meg nekem kegyelmed, ha már olyan okos - dörgé a szakács -, hányan voltak a nagy próféták?  
  A
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
sértődve válaszolt:  
  - Hogy kérdezhetsz tőlem ilyen nevetséges kicsiséget?  
  Ámde a basa közbeszólt:  
  - De csak mondja meg kegyelmed, ha tudja.  
  - Jól van, barát, ha nem tudtad, hát megmondom - szólt kelletlenül a
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
. - Négyen vannak: Ézsaiás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel.  
  A fráter féloldalt a basára pislantott, s így szólt ravaszul:  
  - Nem jól tudja azt kegyelmed,
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
uram. Hát az ötödik próféta, az isten legnagyobb prófétája, Mohammed, hol maradt?  
  A basa elnevette magát. Tetszett neki az ötlet, meg hogy haza lehet menni ebédelni.  
  - Igazad van, barát - szólt fölkelve helyéről. - Tied a templom!  
  És azóta a barátoké is maradt mindvégig a templom.  
 
 
  AZ ÖTÖDIK PRÓFÉTA  
  A törökök uralgának Szeged városán, kezeikben vala minden rangú és rendű hatalom.  
  A főispán volt Ibrahim basa őkegyelme, a szegedi commendáns
n
Jegyzet commendáns – parancsnok
. A rend mozlim hátramozdítóját Ali Ben Abdurrahmánnak hívták, míg a békebírót Ahmed ben Muratnak. Bizony a török uralom alatt keserves volt soruk a derék cíviseknek. Semmibe sem volt beleszólásuk, nem voltak közgyűlések, ahol beszédeket lehessen tartani. A hivatalkeresők török uraknál kilincseltek, s akkor se azt kérdezték tőlük, kinek a sógora, ija-fija - hanem hogy hányszor mosakodik napjában Mekka felé fordulva.  
  Csak épp az vigasztalta a jámbor elődöket, hogy olyan szép templomuk van az alsóvároson, mint a Mátyás király által épített fejedelmi egyház, ahova elmehetnek az istent dicsérni és Havi Boldogasszony jóságos ábrázatán keresni megkönnyebbülést és reményeket.  
  De ennek a buzgalomnak sem áldozhattak zavartalanul, mert a török urak bejövének a szentmise alatt a templomba, séta-tourokat
n
Jegyzet séta-tourokat – körsétákat
csináltak a márványkockákon és hatalmas füstöket eregettek, miközben pogány nyelven diskuráltak, éspedig hangosan - ha valamelyiknek kialudt a pipája, sans gêne
n
Jegyzet sans gêne – fesztelenül
odajárult az oltárhoz, s annak gyertyáinál gyújtott ismét rá, - hogy szinte a könnyek is kiperdültek az ájtatos hívők szeméből.  
  Ezalatt pedig elszaporodtak a városban a kálvinisták, akik szintén birtokukba akarták keríteni a fejedelmi templomot.  
  És ez nem ment valami nehezen.  
  Ha a franciskánusok kezében volt a templom, amint új basa jött, tüstént ott valának a református atyafiak és megkenek annak méltóságos kezeit tiszteletre méltó baksissal, mire az nekik ítélé a templomot. Nosza, sietett gvárdián
n
Jegyzet gvárdián – nagyobb ferences rendház főnöke
uram őtisztelendősége is lélekszakadtan e hírre a várba a basa színe elébe, hozván szintén derék baksist, mire viszont azonnal övé volt az igazság. Egy indifferens
n
Jegyzet indifferens – elfogulatlan, pártatlan
basa pedig felosztotta a két rivális fél közt a templomot, adván a hajót a kálvinistáknak, a szentélyt a
katolikusoknak
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
katholikusoknak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
. És így is maradt ez egy darabig.  
  Végre Ibrahim basa megunta a sok bajt s azt a törvényt hozta, hogy jöjjenek össze az okos emberek a
katolikusoktól
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
katholikusoktól
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
is, a reformáltak közül is, és nyilvános vitán dőljön el az, kinek vagyon erősebb igazsága. Aki többet tud, azé a templom.  
  1545-ben történt meg a híres vita az alsóvárosi templomban.  
  Eszéki Sebestyén gvárdián uram az egész napot és éjet buzgó imában tölte el, leesdvén földi gyarlósága számára Boldogasszony szent segedelmét. Azonképp a vásárhelyi
n
Jegyzet vásárhelyiHódmezővásárhelyre* Hódmezővásárhely [GEO] kell gondolni.
kálvinista
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
is széjjeltúrtak minden egyházi
fóliánst
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
foliánst
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
, s reggelre úgy állának tudomány dolgában, mint a Sion hegye
n
Jegyzet Sion hegyeJeruzsálem* Jeruzsálem [GEO] legmagasabb pontja, ahol Dávid* Dávid király [PIM][VIAF] temploma áll.
, a kisujjukban érezve az összes religiózus esméreteket.  
  És földerült a nevezetes nap.  
  Maga Ibrahim basa jött el nagy pompával a templomba s elfoglalá a prezidiumot
n
Jegyzet prezidiumot – elnöki posztot
. Vele voltak bírákul Abdrár kádi
n
Jegyzet kádi – törvénytudó, bíró
, Mohamed kádi és Ahmed kádi, kik komoly ünnepélyes orcával helyet foglalának az ítélőszékeken. Más oldalt ott szorongtak aggodalmasan Sebestyén páter vezérlete alatt a klastrombeli barátok, recitálván kegyetlenül a dogmákat, hittételeket; velük szemben büszkén a
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
.  
  A templomot óriási, minden vallásbeli hallgatóság tölte be, izgatottan nézve a nagy percek elébe. Az első padban ültek városi tanúkul Piants Márton, Rózsa Ferenc és Horváth Márton uraimék méltóságosan.  
  Megkezdődött a vita.  
  Először főtisztelendő Eszéki Sebestyén uram emelt szót, kihúzódván e szó éppen egy óráig. Nosza alig várta a sort a vásárhelyi
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
, visszavágott ő két órával. Azután mind hevesebbé vált a vita. Egyik fél sem engedett egy jottát sem. Lángba borultak az arcok - a barátok gömbölyű kerek ábrázata harcias tűzben égett, a soványabb
prédikátorok
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
pedig süvítő hanggal imponáltak.  
  Pörgött a vita elkeseredetten. A törökök feszengtek helyeiken, unták magukat, Ibrahim basa akkorákat ásított, hogy Piants uram (szemközt ülvén ott) egy ízben ijedten kapaszkodott a szomszéd Rózsa Ferenc atillája szárnyába - sohase látott ő még ekkora török szájat.  
  A vita csak nem akart szűnni. Pedig elmúlt már dél is. A törökök sóhajtva gondoltak az ebédre (minek is veszejtettük össze ezeket a papokat, soh'se végzik ezek el!).  
  De ha nagy keserűséget okozott e körülmény a török keblekben, igazi méltatlankodás dühöngött a klastrombeli szakács barát szívében.  
  A derék férfiú most is, mint máskor, elkészíté lelkiismeretesen az ebédet a tisztelendő atyák számára. És íme, elharangozták a delet, és semmi híre a barátoknak.  
  Feldúlt arccal rohant be a templomba.  
  - Jöjjenek már, tisztelendő atyák, elfől a konyhában minden - sürgeté a tisztelendő urakat izgatottan.  
  Volt is azoknak most eszükben!  
  Kétségbeesetten tért vissza a barát a konyhába.  
  A tűz lobogott. A leves már sötétedni kezdett. A szárnyassültből a tepsihez égett a java, a rétes pedig most vívta az utolsó tusát a bazsarózsa és a gyász színei közt.  
  A szegény barát kezeit tördelte.  
  Sohase történt még vele ilyen. Olyan szörnyű
malőr
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
malheur
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
n
Jegyzet malőr – szerencsétlenség
kiesett az ő gondolkozási szférájából, hogy a tisztelendő atyák ne jelenjenek meg pontosan az ebédnél. De össze is lehet hányni a rend történetkönyvét, van-e még egy ilyen eset ott följegyezve? Ez unikum
n
Jegyzet unikum – példátlan dolog
. Ez egy katasztrófa.  
  A szegény szakács úgy kesergett az elsülő ebéd szomorú látványa előtt, mint Jeremiás a romokon.  
  Buzgó fohász szállongott ajkairól:  
  - Oh, én kegyelmes uram, dugjad be már azoknak a pogányoknak a száját (értvén ezalatt a
prédikátorokat
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátorokat
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
).  
  Végre beállt az a pont, amely az ebéd tökéletes
ruinírozásával
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
rouinirozásával
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
n
Jegyzet ruinírozásával – romba döntésével. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]-nak az idegen szavak helyesírásával kapcsolatos időnkénti bizonytalanságát jelzi, hogy a szó a PH*-ban rouinirozásával alakban jelent meg (1. Szövegjavítások). Az -írozás képző jelzi, hogy a szó német eredetű, a ruinieren ige átvétele. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] mégis franciás írásmódot alkalmazott, és az u-t ou-val helyettesítette. Ez az eljárás persze helytelen, hiszen a megfelelő francia igében (ruiner) egyáltalán nincs ou, minthogy a szó a latin ruina főnévből ered. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] tehát a szót valamiért franciának gondolván, a német szó u-ját próbálta francia helyesírással visszaadni. Ez a helyesírási bizonytalanság persze nem csorbítja azt a leleményességet, amellyel MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] ebben az igében visszahozta a pár sorral feljebbi Jeremiás* Jeremiás [PIM][VIAF] a romokon képet.
fenyegetett. Es az atyák még nem jöttek.  
  A szakácsban erre megszakadt minden türelem. Berohant a templomba széthányta az útját állókat s egyenesen a vásárhelyi
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
előtt állapodott meg, ádáz szemeket vetve reája.  
  - Azt mondja meg nekem kegyelmed, ha már olyan okos - dörgé a szakács -, hányan voltak a nagy próféták?  
  A
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
sértődve válaszolt:  
  - Hogy kérdezhetsz tőlem ilyen nevetséges kicsiséget?  
  Ámde a basa közbeszólt:  
  - De csak mondja meg kegyelmed, ha tudja.  
  - Jól van, barát, ha nem tudtad, hát megmondom - szólt kelletlenül a
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
. - Négyen vannak: Ézsaiás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel.  
  A fráter féloldalt a basára pislantott, s így szólt ravaszul:  
  - Nem jól tudja azt kegyelmed,
prédikátor
*
Szövegtanú:
Hi. 8. köt Dekameron 1.1917. 154-158.1.
Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 50-53.
 
predikátor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. április 12., 10. évf., 102. sz. (2., 3.1.) A Pesti Hírlap tárcája rovatban, (P-s) jelzettel.
 
uram. Hát az ötödik próféta, az isten legnagyobb prófétája, Mohammed, hol maradt?  
  A basa elnevette magát. Tetszett neki az ötlet, meg hogy haza lehet menni ebédelni.  
  - Igazad van, barát - szólt fölkelve helyéről. - Tied a templom!  
  És azóta a barátoké is maradt mindvégig a templom.