Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
  Legyen kegyes megengedni, hogy soraimmal felkeresni bátorkodom. Ismerve szíves jóindulatát és ebben bízva, fordulok mint pártfogómhoz a már kifejezett kérelmemmel a
Fragonard
Jean-Honoré Fragonard
kép  
n
Jegyzet Nincs információ arról, hogy melyik
Fragonard
Jean-Honoré Fragonard
kép másolata volt
Móricz
Móricz Zsigmond
tulajdonában.
másolatát illetőleg. Teljesen pénz nélkül vagyok, és most hamarosan nem bírok a nálam levő festményeimből értékesíteni. Egy úr, a kinek bemutattam már ezeket, s a kinek tudomása volt a
Fragonard
Jean-Honoré Fragonard
másolatról   is, azt mondotta, hogy azt éppen átvehetné, mert csak az volna alkalmas gyűjteményébe. Én tudattam vele, hogy az már nincsen birtokomban, de hogy mégis pénzhez juthassak, esetleg az említett képnek egy másik másolatát is elkészítném. Könnyebb volna ugyan és hamarabb ki volnék segítve, ha nem kellene még egy
Törölt
« másik »
másolatot
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
készíteni, de ez csak ugy volna lehetséges, ha esetleg Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr lenne kegyes azt a képen visszaadni oly formán, hogy a helyett becses kívánalma szerinti bármily más hozzáférhető műremek
másolattál
 [?]
[unclear1]
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másolattal
szolgálnék, vagy pedig egyéb festményeimből kiválasztandó több képet is adnék a helyett az egy.
helyett
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Akár akként, vagy ezek helyett valamely Ön által szabandó feltétel szerint mégis alkalmam lenne hozzájuthatni, hogy hamarosan pénzt kapjak, és ki legyek segítve.  
  De ha ezen, vagy hasonló feltételek mellett sem volna hajlandó az említett képet   átengedni, ugy ez esetben nem maradna egyéb segítő mód hátra, mint az, hogy még egy másolatot készítsek az értékesíthetés alkalma végett, bárha ezuton már valamivel később jutnék is a jövedelemhez, amire most nagyon rá vagyok szorulva. Az utóbbi esetben legalább azt a szívességet kegyeskedjék megtenni, hogy az említett
Fragonard
Jean-Honoré Fragonard
másolatomat   legyen kegyes ujabb lemásolhatás végett egy időre átengedni, s e czélból addig, míg a másolással kész leszek, biztosítékul szolgálok más készletben lévő képekkel. Pl. a legujabban készített s már bemutatott
Correggio
Antonio da Correggio
másolat mellé még akár két más képet is készséggel átadok biztosítékul.  
  Kérelmem valamelyikét legyen kegyes teljesíteni, mert nagy szükségben vagyok, melyből most egy kis segítő alkalom kínálkozik.  
  Hiszem, hogy szíves figyelmére méltatja kérésemet, mert ugy ismertem eddig Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Úrat és
Ő nagyságát
Holics Janka
, mint oly pártfogóimat, akik helyzetemen segíteni hajlandók. És ilyenekül óhajtanám a jövőben is a leghálásabb szívvel tisztelni.  
 
Őnagyságának
Holics Janka
kézcsókoló üdvözletem kifejezése mellett, vagyok  
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Úrnak  
  szolgálatkész híve  
 
Füzes Sándor
Füzes Sándor
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
, 1911. april 16.  
 
u. i.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utóirat
Becses értesítését kérem címemre: Nefelejts u. 21. II. 29.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image