Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
tek
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tekintetes
Liptai János
Liptai János
áll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
állami
elemi iskolai igazgató urnak  
 
Jolsva
Jolsva
.  
  Igen tisztelt
Uram
Liptai János
,  
  a legnagyobb megdöbbenéssel vettem
nb
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nagybecsű
levelét, amelyből értes
Törölt
« a »
ü
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ltem, hogy a közvélemény Önt azzal gyanusitja, hogy Ön szolgáltatott „Az Isten háta mögött  
n
Jegyzet A regény   1911-ben jelent meg a Nyugat kiadásában, lásd: Móricz Zsigmond, Az isten háta mögött (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).
c regényemhez olyan adatokat, a melyekből
jolsvai
Jolsva
lakosok magukra ismertek.  
  Megdöbbentő e hir rám nézve két okból:  
  1. Mert én Önnel soha életemben nem találkoztam, sőt mai leveléig Önnek Uram, a nevét sem ismertem. A Liptai nevet csupán egyszer hallottam, mikor egy
Liptai
Liptai
nevü kisasszony mint műkedvelő fellépett Sári biró   c. ott előadott darabomban, mint műkedvelő. Ha a kisasszony az Ön leánya, ő talán emlékezni fog arra, hogy még ővele sem beszéltem, – elég udvariatlanul talán egy szót sem, a futó köszönésen tul. Megdöbbentő tehát, hogy egy egészen ismeretlen és ha hibáról van szó, abban teljesen ártatlan embert a közvélemény valami kellemetlen szinbe állitott. Mert remélem, és
Jolsva
Jolsva
város érdemes közönségéről felteszem, hogy csupán Uraságodnak férfiui tulérzékeny nemes önérzete sejti azt, hogy ebben a dologban Önnek becsülete az
emner
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ember
legdrágább kincse
vankockára
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
van kockára
téve.  
  Mert hiszen azért megdöbbentő  
  2.
rem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
rám
nézve az egész dolog, mert az irói munkát egy nagyon szomoruan fonák szempont szerint megitélve kell látnom ennek a hirnek kapcsán. Az iró lelke egy sajátságos fényképezőkészülék, amely akármerre vitetik, mindenütt pihenés nélkül s szakadatlanul dolgozik, hogy az Életről véghetetlen sok igaz adatot gyűjtsön. Mikor aztán a művész munkához lát ezek a kész képek mind végig peregnek öntudatlanul lelkében s ezekből nő ki valami egészen i
Törölt
« f »
d
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egen uj élet, a mely többé nem a való, csak képe mása. A magam esetére vonatkoztatva a dolgot: ahol csak én megfordultam világéletemben, kisvárosban, egész bizonyosan benne van az ott látott, hallott, átélt élményeimnek valami nyoma abban a regényemben, a melyben a magyar kisvárosokról akartam tőlem telhetőleg igaz és hű képet adni. És valóban a többi kisvárosokból is kaptam közvetett uton értesitéseket, hogy „ezt meg ezt
Törölt
« tőlü »
k róluk irtam!” de ezek a hirek mind a kedélyes megértés és méltánylás hangján voltak tartva s
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
annyira emelték irói önérzetemet, mint amazok a hirek, a melyeket olyan kisvárosok lakosaitól kaptam, akiknek táján sem fordultam meg soha: hogy „na hát, akárhol vette, de mintha csak a mi ez vagy amaz polgártársunkat irta volna meg!”… Mi az iró ambiziója, ha nem az, hogy csalódásig hiven találja el az élet képét, ugy hogy mindenki ugy ismerjen rá a képre, mintha magát az életet nézné.  
 
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
ezért érthetetlen nekem az, mik vannak az én regényemben olyan dolgok, a melyeken
jolsvai
Jolsva
polgárok megütközhetnek, olyan dolgok, a melyek csak ő rájuk vonatkozik s nem
Törölt
« min »
számtalan felvidéki kisváros tipikus életére.  
  Semmi sincsen távolabb tőlem, minthogy tisztességes és tiszteletreméltó emberek magánéletét közprédára vessem: talán csak az, hogy egy város nemes társadalmát egyetemlegesen tegyem országos nevetség tárgyává.  
  Különben, ha módomban volna tudni, hogy mik azok a speciális sorok, mert egyébről nyilván nem lehet szó, minthogy az emlékembe ragadt mozgóképekben esetleg valahol megmaradt egy egy élő torz vonás: – mondom a legnagyobb készséggel tenném meg azt, hogy azokat az uj kiadásban töröljem. Az igazi irónak soha sem kell fényképeznie, mert a fantázia nem győz eleget produkálni! S én magamat szeretném ezek közé számitani.  
  És most fogadja igen tisztelt Uram szives és tiszteletteljes üdvözletemet, ismeretlenül is, mig, ha még valaha utam
Jolsvára
Jolsva
visz, személyesen tegyem Önnél tiszteletemet. Bár módomban lenne, hogy
valamikép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
valamiképp
ellensulyozhatnám azt a kellemetlenséget, a mely
Törölt
« rek »
et
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
irógépem Önnek okozott.  
  Maradok kiváló tisztelettel igaz hive  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image