Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Budapester Presse  
  Telefon: Szerkesztőség Redaktion 131-03 Kiadóhivatal Administration 131-83  
  Postatakarékpénztár Postsparkassa Checkconto 29642.  
 
Budapest,
Budapest
typewriting
 
  VIII., Rákóczi-út 17.  
  Kedves uram!  
  A "Sárarany   ” forditási joga dolgában szeretnék kegyedde
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
értekezni. Méltóztatik emlékezni, hogy a Jung-Ungarn
n
Jegyzet A Jung-Ungarn c. folyóirat 1911. január 15. és 1911. december 15. között
Berlinben
Berlin
jelent meg
Vészi József
Vészi József
és
Hatvany Lajos
Hatvany Lajos
szerkesztésében. A lap számaiban a magyarországi, magyar nyelvű szépirodalmi és tudományos írások német nyelvű fordításait közölték.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
művei közül a Tragédia   , illetve a Sustorgós, ropogós tafotában   c. elbeszélés jelent meg a lapban. Lásd: Siegmund Moricz, "Tragödie", ford. Moly Tamás, Jung Ungarn 1 (1911): 72–77.; Siegmund Moricz, "In knisterndem raschelndem Taft", ford. Eduard Schullerus, Jung Ungarn 1 (1911): 727–733.. Forrás: Rózsa Mária, "Magyar irodalom a Jung Ungarn című folyóiratban", Magyar Könyvszemle 118 (2002): 317., Széchenyi Ágnes, "Jung Ungarn. Kulturális külpropaganda és irodalmi modernség: A Nyugat német változata Berlinben", in Széchenyi Ágnes, Pályaképek: Művelődéstörténeti metszetek a 20. századból, 41–62 (Budapest–Eger: Corvina Kiadó–EKF Líceum Kiadó, 2015), 41–42.
indultakor erre nézve megállapodtunk, s én a forditást ennek
alalpján
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
alapján
el is készittettem
Schwarz Ármin
Schwarz Ármin
urral,
Magyarország
Magyarország
legjobb és legmegbizhatóbb forditójával. A közben megszünt Jung-Ungarn helyett a Budapester Pressében közölném a forditást.
n
Jegyzet A Budapester Presse c. folyóirat 1911. december 20. és 1912. június 29. között Budapesten jelent meg
Vészi József
Vészi József
szerkesztésében, német nyelven.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Sárarany   c. regénye nem jelent meg a periodikában. A Sárarany   első német nyelvű fordítása 1921-ben jelent meg
Schwarz Ármin
Schwarz Ármin
fordításában az Ernst Rowohlt kiadásában. Forrás: Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 15.; Béla Zolnai, "Ungarische Literatur 1906–1921", Ungarische Jahrbücher 1 (1921): 253–266, 260.
Kérném erre nézve beleegyezését s egyúttal közlését
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
feltételeinek. Megjegyzem, hogy a könyvkiadás joga ön számára maradna fenntartva s e célból rendelkezh
Törölt
« w »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tne a forditással is, mert a forditó tiszteletdijába én belefoglaltam volt a forditás
Törölt
« könykiadás »
könyvkiadási jogát is.  
  Szives válaszát kéri  
  igaz barátsággal és tisztelettel  
  kész hive  
 
Vészi József
Vészi József
Aláírás
[kézváltás] Vészi József
n
Jegyzet
Vészi József
Vészi József
(1858–1940) szerkesztő, újságíró, író, a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöke volt. 1894-tól a Budapesti Napló alapítója és szerkesztője, illetve 1906–1911 között a
Berlinben
Berlin
kiadott Jung Ungarn német nyelvű folyóirat szerkesztője, valamint 1911. decemberétől a Budapester Presse, majd 1913-től a Pester Lloyd főszerkesztője volt. Forrás: Faragó Éva, "Vészi József", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2251.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image