Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyrabecsült
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  E s a borítékon olvasható címzés arra enged következtetni, hogy a szokott társadalmi formáknak teszek eleget. Pedig állítom, hogy nem csak azok iránti kötelességem teljesítem. Értem e címet s valójában át is érzem, meg is becsülöm a címzettet az adott címmel. Mindjárt meg is okadatolom. Uraságod bizonyára csodálkozik e szokatlan bevezetésen s valószínűleg az alább következő tárgyaláson is, s leginkább azért, mert író emberek manapság és a magyar társadalomban nem igen van része. Én azok közül a kevés igazságszerető és -kedvelő (a szó legszorosabb értelmében!) lények közül való vagyok, kik meg tudják érteni és, ha kell, meg védeni azt. Teszem pedig leginkább irodalmi téren, nem mintha szakmámba vágna, csak leginkább mert előszeretettel viseltetem iránta.  
  Hogy pedig nevezetesen és katechsochen
 [?]
[unclear1]
: mi adott okot tollam ebbeli megragadására, arra Uraságod egy cikke szolgáltatott. Átnéztem
u. i.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ugyanis
újból az életét s ott egy régebbi évfolyamban láttam feliratnak (címnek): "Harmatos rózsa   "
n
Jegyzet A regény eredetileg az Élet c. folyóirat 1910-es évfolyamában jelent meg folytatásokban. Kötetben: Móricz Zsigmond, Harmatos rózsa (Budapest: Nyugat Kiadó, 1912).
regényt, ami már magában véve roppant sokat sejtettetetett. Gondoltam, elolvasom ezt is, mint megannyi szamárságot s naiv dolgok, – de mekkora volt meglepetésem már az 1., de különösen a további részlet-közléseknél. Itt egy oly eleven, megkapó, a valóságba bármikor beállítható, egészséges hatású, pezsgő életet lehellő, s a lélektani meneteket ügyesen lebonyolító igazi regényt találtam, amilyet nem
Móricz Zsigmondtól
Móricz Zsigmond
(kit egyébiránt nem is ismertem, elvétve csak 1-2 cikkéből), de még egy más modern és kevésbé modern regény és novella-írótól sem. S ami legjobb hatást gyakorolt reám, ez az az egészséges ethika, melye tendenciózusan már az I. fejezetben kifejtett elv szerint vonul végig az egész regény komolyra forduló és naiv részein, az egyéneket s a kis kasztokat illetve kasztszerű alakokat igazi, teljes objektivitásban mutatja be. No de nem akarok itt bírálni, vagy kritizálni, hisz sokkal kisebb pont vagyok a világon, hogysem ilyenre vetemednék, de Uraságod nem veszi zokon, hogyha a fennebb említett okoknál fogva tetszésemnek szavakkal ily módon adtam kifejezést. Sőt még bocsánatot is kell kérnem, hogy szerénytelen voltam nagyrabecsült Uraságodat talán komoly studiumaiban megháborgatni, – de mondom a határtalan tiszteletet, mely e műve nyomán bennem felbúzgott, késztetett, sőt folytonosan serkentett igénytelen soraim megírására. Nem tekintem itt azt a talán degradáló véleményt, mely szerint hevenyében: illetve ex abrupto
n
Jegyzet Rögtönzött, hirtelen (latin).
írt írásai jobban sikerülnének, mint hosszabb idő alatt készült behatóbb munkái, –mondom eltekintve az egyszer ép erre a műre célzó bírálattól – csak egy kérésem volna
nb.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nagyrabecsült
Uraságodhoz. Minthogy
u. i.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ugyanis
a mű ily formában az "Élet" leközlésében nem olvasható, érdeklődtem a "Harmatos rózsa   " iránt s értesültem, hogy megjelent külön lenyomatban. Minthogy pedig az említett okoknál fogva annyira nagyrabecsült mű írójától szeretnék valami féle jelt, hogy ily kellemes emlékkel tetézzem az értékét, felkérni bátorkodnék, kegyeskednék a művet egy pár szerzőtől eredő ajánló sorral címemre elküldeni. Ezen bátor kérésem (utánvéttel való) ismétlése mellett maradok még egyszer nagybecsű Uraságod őszinte tisztelője  
 
Sz. Papp Károly
Sz. Papp Károly
 
 
Temesvárott
Temesvár
1912. XI. 13.  
  Bethlen utca 3. sz.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image