Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves !  
  Mind két rendbeli leveleteket vettük, azt is a mely az enyémmel keresztezödött meg a kettős levelet is. Én most kétszer egymásután
Zágrábba
Zágráb
voltam, s mikor a tejgazdaság tulajdonosát idekérettük én nem voltam hon hirtelen elutaztam, abban a szerencsétlen iskola ügyben, a mely talán most már rövidesen el lesz intézve, a jó
Tisza
Tisza István
gróf úr intervencziójára,
n
Jegyzet Beavatkozására, közbenjárására (latin).
az Isten áldja meg érte!  
 
Feleségem
Spisszák Katalin
nem tudta a biztos czímet megadni azért nem küldhetett
Kanizsai
Kanizsai János
Úr vajat, de tegnapi napon már az első 5 kgmot elküldötte, s mire levelem hozzátok ér valószínűleg már dicséritek a kenyérre kent produktumunkat. Két hetenkint rendeltem meg utánvét mellett, s miután Pénteken lesznek az ilyen kisebb csomagok feladva tehát Szombaton veszitek kézhez.  
  A
mamátok
Szklenár Teréz
azt írja,
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
említett levele nincs meg.
hogy majdnem eljöttetek Katalin napjára,
n
Jegyzet Annak a Katalin-napi látogatásnak a meghiúsulásáról van szó, melyre a november 15-i levélben invitálta őket.
hát ez igen kedves lett volna tőletek, hiszen se
te
Holics Janka
se
Zsiga
Móricz Zsigmond
lefoglalva nem vagytok, nagy örömet szereztetek volna mi nékünk, mert úgy is kevesen voltunk, csupán négy szál vendégünk volt, s legalább is 10 személyt vártunk, sok minden maradt, s ma is a maradt póka,
n
Jegyzet Itt: pulyka.
liba, récze és disznópecsenyéken rágódunk,
'sel fogyasztani
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
s elfogyasztani
még e héten sem tudjuk annyit készített a
feleségem
Spisszák Katalin
, tehát csak jöhettetek volna a koplalás ellen bebiztosítottalak volna a
Katalin
Spisszák Katalin
feleségemnél, a ki már a sok ígérkezésnek számát sem ismeri, hanem az ő tisztelettevését és látogatását, azon túlra halasztja, a mikor fiatalabb házas rokonaink is megteszik a mire őket az illem szabályok és a művelt
pesti
Budapest
társalgó utasítják, elég gyengeség volt tőlem, hogy én e szabályokon túltettem magamat és tolakodásnak is nevezhető, hogy annyiszor alkalmatlankodtam nálatok, de ennek oka
Teri
Szklenár Teréz
nővérem, a kit édes
mamájával
Szklenár Jozefin
és
Zsani
Szklenár Eugénia
néni e két boldogult lélek köteles
Törölt
« látogatásával »
látogatásommal
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
terhelni, illetőleg megtisztelni kötelességemnek tartottam mindenkor, így ment az már évek óta, mire hozzátok szoktam, azon jól eső meggyőződéssel, hogy nálatok nyugalmasan alhatok, s nem kellemetlenkednek és nem háborgatnak az igen sok és több családot számláló, mintsem számlálnak az emberek, értem a
fővárosi
Budapest
poloskákat a melyek különösen a hoteleket és azok vendég szobáit foglalják le s én pénzemmel fizetem meg az ő birodalmukba való behatolást, s ők nyugtalanításukkal marnak ki országukból.  
  Szeretet és önzés vezérelt egyidejűleg hozzátok, de már
feleségem
Spisszák Katalin
olyan természetű, hogy szereti a rendet és rangot megtartani, a mit neki rosz néven venni nem is lehet, ha tekintetbe vesszük, hogy nagy elődjei közzé számítja még
Bora Katalint
Katharina von Bora
n
Jegyzet
Katharina von Bora
Katharina von Bora
(1498–1552) Luther Márton felesége.
is a házi asszonyok példányképét és az árvai
 [?]
[unclear1]
házak büszkeségét, így hát neked is
Terikém
Szklenár Teréz
valamint gyermekeidnek és aranyos kis unokáidnak bele kell törődnötök
feleségem
Spisszák Katalin
jogos magatartásába, de ez nem zárja ki azt, hogy ő előzékeny rokoni indulatával és vágyódással titeket ismerni és ölelni nem óhajtana.  
  Ennyit okadatásúl az én oda szemtelenkedéseimről és a
feleségem
Spisszák Katalin
szerény és korrekt viselkedéséről.  
  A ki katona annak bizony mennie kell mostan, de nem bizonyos, hogy a czélzásra is emelhetik e ők fegyverüket és ha erre is rá kerül a sor, nem mindegyik fogja harapni a deres füvet, a jó Isten ott is óvja, védi a benne bízókat, s a kik észszel csinálják a véres színjátékot is, ha muszáj, a
Palit
Holics Pál
is, ha elmegy muszka a vagy a szerb hátakat porolni a jóságos Isten különös és kiváló oltalmába ajánld és ajánljuk.  
 
Irmuska
Szerényi Irma
nővérem nekem
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan Jeremiás siralmaival
n
Jegyzet A Biblia egyik ószövetségi irata, melyben a próféta – az átélt borzalmak miatt Isten irgalmáért könyörögve –öt gyászénekben sirtaja el Jeruzsálem és a Templom lerombolását.
tömött levelet írt, szegényt én is eléggé sajnálom, hogy ő oly elégedetlen az Isten által számára kimért özvegyi utjával, a te sorsod sokkal szánalmasabb volna, ha oly tiszteletre méltó és kedves vőd és leányod nem volna, rád csekélyke nyugdíjad mellett jobban ráférne a pénzbeli segítség és te tőled még soha sem hallottam édes
Terikém
Szklenár Teréz
ilynémű hangokat, sőt dicséretedre legyen mondva, az Isten rendelésben való megnyugovás vezeti további sorsodat, az elégedetlenségnek semmi hurján sem játszol, míg
Irmánk
Szerényi Irma
a legfelső É hurokat pengeti, s magát és másokat szomorítja, sőt másokat bánt és sért s háládatlanságot mutat azok iránt a kiknek tartozik háládatossággal, oly nagyon reá ragadt a megboldogúlt
férjének
Gallo János
önzése és anyagias vágya, hogy nem ismerek reá benne a leánykori
Irmára
Szerényi Irma
, nővéremre, mert hogy valaki 700
frtnyi
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintnyi
jövedelméből 3
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
nem bír áldozni arra, hogy
édes atyjával
Szerényi Lajos
,
bátyával
Szerényi Sándor
és
nővérével
Szerényi Margit
találkozhasson, azt józan ésszel felfogni nem bírom és ebből oly nagy fait accomplit
n
Jegyzet Bonyolult ügyet (francia).
csinálni, szégyen és bűn, de majd írok neki és magához térítem, mert abban a bűnös állapotban csak nem hagyhatom, hogy ő
édes apámat
Szerényi Lajos
okozza azért, hogy ő magas özvegyi, gyermeki és testvéri gondolataihoz mindentudóságot nem mutatott és neki mindentudóságával fel nem ajánlott 3 forintot, hogy hogy lehet valaki ily szőr szál hasogató, nem értem igazán nem értem. Aztán az sem jellem és nem eljárás
atyámnak
Szerényi Lajos
a gondviselőjét a
mamát
Theisz Mária
bántalmazni, hiszen józan észszel nem foghatja-e azt fel, hogy bizony
Margitka
Szerényi Margit
leánya neki mindég közelebb fog állni a szívéhez, mint én vagy ő, bennünket nem hordozott szíve alatt, de
Margitot
Szerényi Margit
igen! És végtére én
apámat
Szerényi Lajos
pogány embernek mondanám, ha ő feleségéről másként gondoskodott volna, mint a hogy gondoskodott, de így csak is dícséretet érdemel, hogy esetleg nem nyújt néki kegyelem és a koldulás pálczáját a kezébe.  
  Ha
Irmánk
Szerényi Irma
oly nagy szerencsétlenségbe behelyezve látja magát, úgy senki, még boldogúlt
férje
Gallo János
sem, még kevésbé más ember, avagy pláne az Isten helyezte abba bele, hanemcsak szerencsétlen képzelődése és önhitsége, a mely csak kedvezésre vár és a meddő tehénből is kihuzná a borjut, természete az oka. –  
  Csókolunk a legidősebbtől a legkisebbikig  
 
Antunovác
Antunovac
1912 Novb. 30  
  szerető és hálás rokonaitok  
 
SzerényiSándor
Szerényi Sándor
és
Katalin
Spisszák Katalin
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image