Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Végre irok hát levelet, bár kétséges fölötte, – érdemes-é?  
  Irtam
Molnár S
Molnár Sándor
. ref. főgymn. igazgatónak
n
Jegyzet Feltehetően
Molnár Sándor
Molnár Sándor
(1856–1924) főgimnáziumi igazgató-tanárról van szó, aki 1901-ben a magyarországi ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság tagja volt. Lásd: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 9:253–254.
egy rimánkodó iratot – mit ér nem tudom, de aggaszt, hogy a IV a.) és IV b.) oszt.-ban ott külön-külön 48 tanuló volt tavaly, ez most legrosszabb esetben is 80.
Törölt
« »
(vagy 90)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Dezső
Móricz Dezső
, ha van pénz, csak hadd jönne vizsgázni, jóakarat, remélem lesz iránta. De ha pénz nincs, mi haszonra jő? S talán jobb is lenne
akkor
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
pályáról gondoskodni neki.  
  Egyebet, ugy látszik, nem tudok tenni.  
 
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Bizony a leveled nem valami rózsás helyzetet signál.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
szóló 1901. augusztus 25. előtti levelét nem ismerjük.
De az a házbér ördöngős sok is! Az nem helyes. Azért csak bátorság!  
  A reformátusoknál Dr.
Kiss Károly
Francia Kiss Károly
mértan-tanár ismerősöm,
n
Jegyzet Feltehetően
Francia Kiss Károly
Francia Kiss Károly
(1854–?) ev. ref. főgimnáziumi tanárról, tankönyvszerzőről van szó. Lásd: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 6:359–360.
– tán fordulj ahoz is.
Vargát
Vargha Gyula
is – a te ismerősödet – kérjed, támogasson a beiratásban is.  
  Egy ajánló levelet,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
iszonyu alázatost és esedezőt – irok itt a mintagimnázium
igazgatójának
Badics Ferenc
n
Jegyzet
Badics Ferenc
Badics Ferenc
(1854–1939) irodalomtörténész, az MTA tagja, 1898-tól a Trefort utcai mintagimnázium igazgatója. Forrás: A Pallas nagy lexikona, 18 köt. (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900), 17:113.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:69.
érdekedben; vidd el személyesen hozzá, pedig az
 [?]
[unclear1]
körülbelől d. e. 11–12 közt található. Vagyon a műegyetem háta mögött Trefort utczában. Arra kérem, adjon neked valami jó "conditiot", ott van azoknak a legforrása őnála vagy az ő környékén.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Badics Ferencnek
Badics Ferenc
szóló 1901. augusztus 25-ei levelében kér ajánlást a tanári pályára készülő
Móricz
Móricz Zsigmond
számára (lásd a mellékletben).
 
 
Törölt
« De tan »
 
  Dolgom 1500 millió.
Miklós
Móricz Miklós
levelét megkaptam.
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
írt 1901. augusztus 25. előtti levelét nem ismerjük.
Értesítőt kért, de hiszen van nálatok. levő tartozást követelni fogom.  
  Isten veletek!  
  Csókolunk  
 
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1901. aug. 25.  
  Például mostani dolgaim:  
  1., ma d. u. 3 órakor jön vendégűl
Molnár
Molnár Sándor
tanár, s itt lesz, a míg menni kell
Törölt
« Miskolczra »
Karczagra
Karcag
 
  2., 27 és 28-án
tartandó
Gyorsírás
tanári gyűlésre,
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
mint a Kisújszállási Főgimnázium igazgatója hivatalos volt a tiszántúli református tanáregyesület
Karcagon
Karcag
tartott közgyűlésére. Az eseményről lásd: R.–s., "A tiszántúli ref. tanáregyesület közgyűlése", Sárospataki Lapok, 1901. szept. 2., 738–742.
amely után  
  3., 30–31-én magánvizsgák  
  4., 29-én évkezdő, órarendcsináló gyűlés és  
  5., köteles vizitek ímmár a
feleségemmel
Szilágyi Julianna
mert még sehol se voltunk, s ezzel sietni kell, mert  
  6., 2–6 napokon beírás egész uj rendszerrel, s az alatt elkészűlni, hogy  
  7., benyitó beszédet mondhassak 7-ikén a Templomban, a mely miatt nehéz  
  8., elkészíteni 15-ére az Uraniának szoló czikk 3-ik és legfontosabb, legrészletesebb részét.
n
Jegyzet Az energia megmaradása   c. háromrészes tanulmányról van szó, mely folytatásokban jelent meg az Uránia 1901-es évfolyamában: Pallagi Gyula, "Az energia megmaradása: Első közlemény", Uránia 2 (1901): 158–161.; Pallagi Gyula, "Az energia megmaradása: Második közlemény", Uránia 2 (1901): 188–194.; Pallagi Gyula, "Az energia megmaradása: Harmadik közlemény", Uránia 2 (1901): 241–248.
 
  9., Jajj!  
  10. s mindezek tetejébe várhatom, hogy az
esperes
Dorogi Lajos
n
Jegyzet
Dorogi Lajos
Dorogi Lajos
(1846?–1905) kisújszállási lelkész, a Heves-Nagykunsági ev. ref. Egyházmegye esperese, a Kisújszállási Főgimnázium igazgatóságának tagja. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 25.; Dorogi Lajos gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.19, https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/406081#.
minden nap megpakkolhat egy csomó egyházmegyei dologgal – ad referendum
n
Jegyzet Jelentéstétel végett (latin).
– lévén én most már egy hó óta a Heves
nagykunsági
Gyorsírás
Egyh. m-nek megválasztott világi jegyzője.
n
Jegyzet Vö. Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 10:198.
 
  11. Huh! Elég. –  
  Ég veled  
 
sztőbátyád
Pallagi Gyula
Aláírás
 
  U. i.
Szász K-nak
Szász Károly
ezennel írtam. Kértem, segítse be
Pistát
Móricz István
oda.
Ez ügyben valószínűen hivatni fog téged magához. Csak komolyság!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Te valahogy ott ne hagyd, míg okkupálva nincs a hely.
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
augusztus 26-án írt legifjabb
Szász Károlynak
Szász Károly
, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
számgyakornoki állását a kultuszminisztériumban 1901 őszétől
Móricz István
Móricz István
kaphassa meg. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 270. Vö.
Móricz István
Móricz István
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1901. május 18. előtti levelével és a vonatkozó jegyzettel.
Dezső
Móricz Dezső
hadd jőjjön hát.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
az 1901–1902. tanévben
Kisújszálláson
Kisújszállás
folytatta tanulmányait, magántanulóként végezte a hetedik osztályt. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnasium értesitője az 1901–902. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1902), 122.
 
  A
Badics
Badics Ferenc
levelével csináld, a mit jónak látsz. Ha elmégysz hozzá vele, s kérdi most miből élsz, megmondhatod, kiemelvén, hogy lehetetlen mellette a vizsgához készűlni.  
 
 

Melléklet ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
  Dr.
Badics Ferencz
Badics Ferenc
Urnak  
  a m. kir. tud. egyetemi gyakorló főgymnasium igazgatójának  
 
Budapesten
Budapest
 
  VIII. Trefort utcza. –  
  Igen tisztelt
Kartárs Ur
Badics Ferenc
!  
  Nagy kérelemmel járulok az Igen tisztelt
Kartárs Ur
Badics Ferenc
színe elé. Bocsásson meg, ha drága idejét rabolom vele, de egy rendkivűl jóravaló s szerény nézetem szerint sokatigérő ifju rokonomnak,
nővérem fiának
Móricz Zsigmond
talán egész jövője függ attól, hogy kérelmem
Nagyságod
Badics Ferenc
előtt meghallgattatásra talál-é vagy sem.  
  De hogy fenntarthassa magát, valaminő olyan foglalkozásra volna szüksége, a mely jövedelmezne, a nélkűl, hogy a tanulásra való idejét nagy mértékben absorbeálja.  
  Azért kérem
Nagyságodat
Badics Ferenc
én, legyen kegyes lehetővé tenni neki a pályára való lépést s ezen haladást valamely jó nevelőségre való szíves ajánlásával.  
  Azért, hogy az ajánlást megérdemli minden irányban készséggel vállalok szavatosságot.  
  Ujra és ujra nagyon kérem, hogy sok és fontos gondjai között ez egy veszendő léleknek ily uton való megmentéséről ne felejtkezzék el.  
  Nekem legfőbb gondom leend a jó Istenhez imádkozni, adjon alkalmat nékem meghálálni nagy szívességét, a mely, hiszem,
egy derék tagot
Móricz Zsigmond
fog adni pár év munkával már a magyar tanári karnak. –  
 
Nagyságodnak
Badics Ferenc
 
  tisztelő kartársa  
  alázatos szolgája  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1901. aug. 25.  
 
Dr.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
  főgymn. igazgató  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1901. aug 25
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image