Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Balázs Ur
Balázs József
!  
  Ma d. e. a postás, hiszen ismeri, Barthos ur, egy levelet hozott
,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« nekem »
melynek boritékán a kedves
Balázs ur
Balázs József
gyönyörü, – "érettségizett" s jól érettségizett "emberhez" igen illő betüi pompáztak.
n
Jegyzet
Balázs József
Balázs József
egy évvel
Móricz
Móricz Zsigmond
előtt, 1898-ban érettségizett
Kisujszálláson
Kisújszállás
. A korban négyfokú osztályozás volt érvényben: a diákok jelesen érett, jól érett, egyszerűen érett és javító vizsgára utasított minősítéseket kaphattak. A kisújszállási gimnázium értesítőjében nincs információ a tanulók érettségi eredményéről, csak év végi osztályzataikról.
Balázs József
Balázs József
nevénél sok elégséges szerepel, így a "jól érettségizett" megjegyzés a jónál gyengébb érdemjegyre is utalhat. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 104.
Barthos urat csak azért kevertem bele ebbe a "
horatiusi
Horatius Flaccus Quintus
, – pardon Horatiusi (a k.
B. ur
Balázs József
. helyesirása szerint) irásmodorral fogalmazott mondatba, mert feltünt, hogy most nem mosolygok olyan sokat jelentően, gunyosan, mint a minap
i
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
Törölt
« mikor »
levelezőlapkor,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
melyben értesite,
hogy
Gyorsírás
"az ajánlatot nem fogadhatja el."  
  De hagyjuk
B. urat
Balázs József
. A levéllel ugy jártam, mint Sir Patrick Spens   , ki "az első sort
hogy
Gyorsírás
olvasá nagyot nagyot kaczag",
n
Jegyzet Utalás a Sir Patrick Spens   c. skót balladára,
Arany János
Arany János
fordításában. Lásd: Arany János, "Sir Patrick Spens", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 1:187–190, 188.
mert abban azt mondja, hogy egy valamely levélben van: "üres tartalom, nagy philosophálás s tanitgatás", – tehát nem lehet benne egyebet lelni gunynál. Érdekes.  
  Külömben ugyan k.
B. ur
Balázs József
, ha
nem
Gyorsírás
lenne nagyon indiscrét a kérdés, ki volt az a rosszul informált "más", – a ki műértő szemmel,
Törölt
« s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
me »
bírálta meg szerény, csekély igényü levelemet s azt a nagy jogi ismereteken alapuló itéletet kimondotta.  
  Ugy kell lenni, hogy ez az ur volt
vagy inkább azok az urak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a ki
k
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
sugalmazt
ák
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
jelen becses sorait, – legalább szinte képtelenség olyan felfordulást,
minden
Gyorsírás
Pálfordulásnál nagyobbat elképzelni mint a milyet k.
B. ur
Balázs József
két egymás után következő levele mutat.  
  Csakugyan sajnálom, hogy eszembe
nem
Gyorsírás
jutott abba a levélbe rakni "vaskosabb ideát",
mert
Gyorsírás
hisz ugy látszik k.
B. ur
Balázs József
is "sóderral issza a theát". A mi pedig azt illeti, hogy k.
B. ur
Balázs József
inkább követi azt
a másik két gunyolódót
, – ha nem csalódom azt a kettőt a kik közül az egyik "ardet", másik "jugulat", s a kiket legalább is szelid gunnyal lehet
csak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
"gunyolódónak" nevezni, – alig hiszem hogy meg nem aprehendálna akármelyik is, ha az ő stílusán irottnak mondaná valaki a k.
B. ur
Balázs József
levelét,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bizony az a pár erős, vagy talán inkább silány
ul
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
durva,
mert
Gyorsírás
alaptalan kifejezés akár arderet, akár jugularat.
n
Jegyzet
Balázs József
Balázs József
megelőző levelében,
Hugh Blair
Hugo Blair
Rhetorikai és Aesthetikai leczkéi   nyomán,
Móricz
Móricz Zsigmond
gunyoros stílusát
horatiusinak
Horatius Flaccus Quintus
nevezi, míg saját, indulatosabbnak és őszintébbnek vélt válaszát
Juvenalis
Juvenalis Decimus Junius
és
Persius
Persius Flaccus Aulus
műveivel rokonítja.
Blair
Hugo Blair
, amikor könyvében a nagy római szatíraírók stílusát veti össze, Joseph Justus Scaliger háromszavas jellemzését idézi
Juvenalisról
Juvenalis Decimus Junius
: "ardet, instat, jugulat", a. m. tüzes, buzgó, megsemmisítő. Lásd: Blair Hugo' [Hugh Blair], Rhetorikai és Aesthetikai leczkéi, ford. Kis János, 2 köt. (Buda: Egyetemi nyomda, 1838), 2:215.
Móricz
Móricz Zsigmond
a könyvnek ezt a részét citálva utasítja el
Balázs József
Balázs József
önjellemzését, és titulálja levelének stílusát méltatlannak a római szerzőkéhez.
 
  Lássa k.
B. ur
Balázs József
, mibe bele nem ugratják a meggondolatlan és még nem eléggé jogász fiatalurt
 [?]
[unclear1]
a nagyon is jogászok, mikor ilyen mondatot leiratnak vele: "lopni, csakis egyáltalában szüleimet nem szoktam" ugyan kérem, hisz ebből tökéletesen az következik, hogy mást
mindenkit
Gyorsírás
szokott, a mit pedig nagy erénynek csak nem titulál? És látja kérem miután csak részben birja ezt az erényt, a nem lopás erényét, akár még tanácsot is elfogadhat olyantól, a ki még kis részben, gondolateltulajdonitásban sem gyakorolja ennek az ellenkezőjét. Kissé talán kár kikérnie magának a tanitást,
mert
Gyorsírás
alighanem szüksége van rá,
mert
Gyorsírás
hiszen még azt sem tudja, hogy nem csak az önképzőkörbe beadott dolgozatokat
Törölt
« szokás »
szabad
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
megbirálni
Gyorsírás
, és
mert
Gyorsírás
hiszen maga bevallja, midőn nekem tanácsot ad, hogy más, szellemesebb
emberrel
Gyorsírás
szokta
megiratni
Gyorsírás
leveleit.  
  Én azt tartom, hogy
mindenkitől
Gyorsírás
lehet tanulni, s bátor vagyok erre az élettapasztalatra felhivni a figyelmét, no meg arra is, hogy ne engedje magát kaczagás tárgyává tenni, azok előtt a szellemes urak előtt, kik levelét
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a válasz kedveért meglehetősen hanyagul fogalmazták.  
 

Útmutató:

A levélfogalmazvány válaszként íródott
Balázs József
Balázs József
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1899. augusztus 28-án írott levelére, tehát 1899. augusztus 28. után keletkezett.
 
image
image
image
image