Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Rozsnyó
Rozsnyó
, 1901. XI/4.  
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
  Kérem szépen, hogy posta fordúlattal a vizsgálati terminusról, s egyröl-másról irni szíveskedjék: pl. hogy
Kizán
Kizán Miklós
idejében átadta-e a diját? mert tőle azóta, hogy a pénzemet saját czéljaira felhasználta s erről értesitett, irást hiába várok. – Nem nevezem meg itt nevén a gyereket, hisz mindketten fenékig ismerjük. –  
  A kedves
öcscse
Móricz István
ura bészokott-e már a hivataloskodásba?
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
ekkor már a vallás- és közoktatásügyi minisztérium számgyakornoka, vö.
Szász Károly
Szász Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. augusztus 31-ei, valamint
Móricz István
Móricz István
szintén
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. május 18. előtti levelével, és a vonatkozó jegyzetekkel.
Fizetésemelést kapunk, hát józan logikával most semmiféle emberfia ki nem sütheti azt, hogy jó volna otthagyni a hivatalt. Csak maradjon ott és növekedjék nagyra bölcsességben és emberszeretetben, mindkettőre kiváló alkalma lévén ottan. – Lám én sem hagyom ott a magos miniszteriumot, nem ám. Jövő évi október 16áig (a meddig tart a szabadságidőm) itt, vagy ha itt nem másütt, de okvetlenűl falun üdűlök és vadúlok az Isten és a magam nagyobb dicsőségére, hogy legyen majd (:ha herkulesi termettel és erővel újból viszontlátom ifiú ambicziomnak és vágyaimnak szemetes terét:) kin faragni a művelt és minden tekintetben elsajátitásra érdemes modorú és jellemű
pesti
Budapest
uraknak. Ne plura dicam!
n
Jegyzet Ne mondjak többet! (latin).
– Ezt a nem is nagyon vágós latin mondást csak azért igtattam ide, hogy – mint leendős latin tanár és egy szóval
szó
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
filozofus – meg ne botránkozzék szörnyű tudatlanságomon.  
  Különben mint él? Bizonyára jobb hangulatban, akarom mondani állapotban találja a levelem, mint a milyenben én irám, a mikor meg-megszakítva mondogatám "hogy is tehetted, a mit tettél, az Isten
szt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szent
szerelmeért…"
n
Jegyzet Idézet
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
Vörösmartyhoz   c. verséből (5–6. sor). Lásd: Petőfi Sándor, "Vörösmartyhoz", in Petőfi Sándor, Összes költeményei, szerk. Lator László, 4 köt., A magyar költészet kincsestára (Budapest: Unikornis Könyv- és Lapkiadó, 1993), 4:99.
István
Móricz István
öcscsének üdvözletemet.
Labancz
Labancz László
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

nov. 4.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image